Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-11 / 35. szám

Megérdemli a bizalmai! a0^:™"ebb 9épi munWt BOROS ERZSÉBET, a Kecske­méti Konzervgyár munkása több mint 20 éve dolgozik a konzerv­iparban. Háromévi c-elédeske- dés után, 1937-ben került az ak­kor még Weisz Mannfréd báró pénztárcáját duzzasztó üzemrész­be. A sok munkáskéz elrabolt gyümölcséből a báró dőzsölt, dor- bézolt, Boros Erzsébet pedig mindössze 16 filléres órabért ka­pott. Még kenyérre is alig futotta. Jelenleg csoportvezető az új készáruraktárban, a gyár I-es te­lepén. Amikor felkerestük, szál­lításra előkészített ládasorok kö­zött találtuk. Kék munkaköpenye tetején vattakabátot viselt, egy fiatalasszonnyal beszélgetett. Szőke, göndör haját csak félig takarta el keskeny sálkendője. — Most exportszállítmányokat csomagolunk — kezdte a beszél­getést. — Paprikasalátát, húsos­káposztát és ecetes uborkát. Jöj­jenek be a munkaterembe. AZ ALACSONY, bádogfedelű asztal mellett hatan szorgoskod­nak. T. Nagy Ferencné és bri­gádjának tagjai: Lipták Gyuláné, Varga Mihálypé, Pataki Erzsé­bet és Csikós Ilona. Paprikasa- iátával töltött, háromnegyedki­lós üvegek fedőlapjait súrolják, fényesítik, azután címkével lát­ják el és papírdobozokba csoma­golják. Itt az üzemben »Vidám- brigádénak nevezik csoportju­kat, mert mindig jókedvnek és valósággal ég a munka a kezük alatt. Ez egyébként keresetükön is meglátszik. Havonta 1300— 1350 forintot visznek haza. — Hogy vannak a Vidám-bri­gád tagjai? Miről folyik a beszél­getés? — Sok mindenről. Nincs olyan dolog, ami szóba ne kerülne, csa­ládi: ügyektől kezdve a politikáig, minden. Varga Mihálynét pél­dául leginkább lakásügye foglal­koztatja — mondják. — Azonkívül mindennap meg­vitatjuk a rádió legújabb híreit. Rendszerint T. Nagy néni újsá­golja ezeket — mondja az egyik fiatalasszony —, no meg Boros Erzsiké, aki gyakran itt tartóz­kodik a brigádunknál. Nincs olyan fontos esemény, ami elke­rülte volna a mi figyelmünket. Megvitattuk Bulganyih elvtárs üzenetét is. azonkívül a béke helyzetét és annak okait, hogy a technikai fölényükkel olyan so­káig kérkedő amerikaiak hosszú, eredménytelen próbálgatásuk után is, csak egy egészen kicsiny műholdat tudtak felröpíteni. — Politizálgatás, vitatkozás közben valahogy jobban megy a munka is. Ha tájékozott ember jön közénk, örömmel fogadjuk felvilágosításait. Boros elvtársnö pedig szemináriumot végzett, a szakszervezetben is tevékenyke­dik és politikai kérdésekben igen járatos. — régen MDP-tag voltam—t Tanácskoztak a megye Ä‘£S?^Ä’Ä;|«8id«üve»Möv*«k«»etrt««k SSrSSTmS’ÄTÄ:!és gépállomásainak vezetői sem tudom' az okát, de nem kér­tem átigazolásomat. A politikai munkából azonban, ettől függet­lenül, kivettem a részemet. így, párton kívül is a kommunisták közé tartozónak vallom maga­mat. — Természetesen, most már rájöttem, hogy ez nem elegendő. Ügy érzem, hogy nekem a párt­tagok között van a helyem. Er­ről a dologról Kovács elvtársnő- vel, a liftkezelővel és Ambrus elvtárssal, a párttitkárral is be­szélgettem már. Sőt azóta hatá­roztam is. Az elmúlt napokban benyújtottam tagjelöltfelvéleli kérelmemet. A kommunisták so­raiban szeretnék szilárd harcosa lenni a párt célkitűzéseinek. Itt, az új készáruraktárban 120 dol­gozó között, jelenleg csak négy párttag van. Ha többen leszünk kommunisták, akkor hamarabb, gyorsabban el tudjuk juttatni a párt szavát üzemrészünk minden dolgozójához. — Igaza van . . , * BOROS ERZSÉBET ügyében a párttagság még nem döntött. Ké­relmét a legközelebbi taggyűlé­sen tárgyalják meg. Munkáját, tevékenységét ismerve, azonban úgy gondoljuk, hogy megérdemli a bizalmat. — Nagy József r­PÉNTEKEN DÉLELŐTT a megyei tanács dísztermében ta­nácskozásra gyűltek össze a földművesszövetkezetek megyei, járási, községi igazgatóságainak vezetői, agronómusai. a gépállo- | mások igazgatói és főmezőgaz­dászai. Résztvett a tanácskozá­son a megyei pártbizottság, s több tömegszervezet képviselője, valamint Filip Sándor elvtárs, a Gépállomási Főigazgatóság kül­dötte. Az értekezlet megvitatta azt a földművelésügyi Minisztérium és SZÖVOSZ által kibocsátott rendeletet, amely szerint a jövő­ben gépi munkára és szállításra a termelői szakcsoportok, szak­szövetkezetek, . mezőgazdasági társulások és az egyénileg dol­gozó parasztok csak a földmű­vesszövetkezetekkel köthetnek szerződést. AZ ÉRTEKEZLETET Nádas János, a MESZÜV mezőgazda- sági osztályának vezetője nyi­totta -meg, majd Piukovics Mik­lós, a szövetkezetpolitikai főosz­tály vezetője a MÉSZÖV, Csa­tári Lajos pedig a Gépállomások Megyei Igazgatósága részéről tartott beszámolót. Mindketten méltatták az új intézkedés jelen­tőségét, amely a földművesszö­vekezetek számára a tömegkap­csolat erősítésének újabb forrá­sát jelenti, s lehetővé teszi, hogy még hatékonyabban belekapcso­lódjanak a mezőgazdasági ter­melés irányításába. A gépállo­mások viszont felszabadult erő­vel tölthetik be eredeti hivatá­sukat: a termelőszövetkezetek politikai és gazdasági fejlődésé­nek segítését. A RENDELET végrehajtása nem kis feladat, de népgazda­sági, szövetkezeti és egyéni érde­ket egyaránt szolgál, s azt ered­ményezi, hogy jobb, szervezet­tebb gépi munka folyik majd a földeken. Mindkét előadó és a felszólalók is hangsúlyozták: a feladat megoldása csak a gépál­lomások és földművesszövetke­zetek baráti összefogásával, a falu tömegszervezeteiből, terme­lőiből létrehozott széleskörű ak­tívahálózat közreműködésével valósítható meg sikeresen. A VITA SORÁN kitűnt, hogy mindkét szerv vezetői örömmel fogadják az új helyzetet. Tuda­tában vannak jelentőségének, s a részletkérdések tüzetes megtár­gyalása után a végrehajtási mó­dozatok pontos ismeretében fog hozzá ki-ki saját munkaterüle­tén a rendelet végrehajtásához. Nem bizony, mert még vasár­nap reggel 8 órakor is mulattak a jogászbál »veteránjai«. Szom­bat este fél 10-kor csárdással nyitották meg a bált. Aki vé­gignézett a kavargó, színes so­kaságon, látta a kis- és nagy­estélyi ruhaköltemények töme­gét, nehezen tudta megkülön­böztetni, hogy a szép lányok és asszonyok szeme, vagy az ezer- fényű csillárok lámpái csillog­nak-e jobban. Egy divatkreátor bizonyára sok tippet szerzett volna ez estén. A Cifrapalota minden táncra alkalmas helyi­ségében nyüzsgött a tömeg. A földszint és emelet egyaránt tele volt bálozókkal. A fiatalok természetesen inkább a föld­szinti bár sejtelmes félhomályát keresték fel és vidáman táncol­tak a zene forró ritmusára. 1100“ meghívót küldtek ki a bál ren-^ dezői a megye minden részébe.* Ügy látszó, mindenki eljött a^ meghívottak közül, természete-^ sen magával hozta a családtag-* jait is. ^ A hangulat végig szolid volt,,* csak az árak nem. Érthetetlen,* hogy a Vendéglátóipari Vállalat^ miért számított fel másodosztá-^ lyú zenés árakat. Egy pár virsli* 7 forint 40 fillérbe került, egy^ adag sült csirke 73 forintot kos-.* tált, egy szelet torta 5 forintot* és igy tovább. * No de sebaj, azért jól mulat-< tak a jogászbál részvevői és —•* amint hallottuk — reggel fél 10-* kor adták ki az utolsó féldecit* hős« hálózó-* Képek a járás életéből Kososén a lakossággal az egyik kitartó, nak. 5 1ÓL SIKERÜLT a Bit Dunaveese községben a Haza­fias Népfront-bizottság, a köz­ségi tanács, valamint a községi pártbizottság egyhangúlag java­solta, hogy a község fejlesztési tervét sokszorosított példányban a lakosság rendelkezésére bo­csássák ki. A javaslatot tett kö- ^ vette. Ma már minden dunave­* csei lakos kezében ott van a * községfejlesztési terv. Ez a he- ^lyes javaslat hozzájárul ahhoz, Szombaton este Végh Pál elv- társ nyitotta meg a KPVDSZ rendezésében a hagyományos kereskedő bált. A Közgazdasági technikum leány- és a Piarista Gimnázium fiútanulóinak nyitó párjai kezdték el a táncot. A Piarista Gimnázium zsúfolásig megtelt a kereskedelem-, a pénzügy, valamint a vendég­3 3 hogy a lakosság érdemben vitat- kozhassék a községfejlesztési já­rulék felhasználásáról. Valószí­nűleg lesznek hasznos javasla­tok, figyelembe veendő szem­pontok, amelyek esetleg kima­radtak a községfejlcsztési terv­ből. A községfcjlesztési tervet a lakosság bevonásával c hónap végén nyilvános tanácsülésen tárgyalják meg. Két új iskola ebben as érben 1958-ban nagyarányú iskolaépítési programot valósítanak meg a dunavecsei járásban. 600 000 forint beruházással iskolákat épí­tenek és újítanak fel. Kunadacson egy kéttantermes iskola épül, amelyben két nevelői lakás is lesz. Hasonló befektetés lesz a sza­badszállási Balázs pusztán. Több tanteremmel bővül a régi iskola. Szalkszentmártonban ebben az évben egy új iskolát adnak át a tanulóknak, amelyben kialakítottak már egy nevelői lakást is. Az új iskola felépítéséhez a község lakói százezer forintos társa­dalmi munkával járultak hozzá, látóipar dolgozóival és család-, tagjaival. A jó hangulatot fo-< kozták a Vendéglátóipari Válla-* lat által feltálalt minőségi ké-” szítmények és csemegeitalok. —< Nagy tetszést aratott a bálon a' hat év óta szünetelő báli újság, megjelenése is. A kereskedő bál« az ízlésesen díszített terembeh* hajnali 5 órakor ért véget. . Termelőszövetkezetek, egyéni termelők! Február l-ével megkezdődött az 1958. évi szerződéskötése. Szerződés köthető egészséges, jó csontozató, legalább 20 kilogrammos süldőre, malacra. ÁTVÉTELI ÁR: 106 kg-on felüli súlyú hús- és húsjellegű sértésért 14.80 Ft 126—165 kg súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért 14.50 Ft 165 kg-on felüli súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért 14.80 Ft 170 kg-on felüli súlyú tenyésztésbe fogott koca, vagy konlott sertésért 14.— Ft 90—105 kg súlyú, szabvány szerinti minőségnek megfelelő baconsertésért, kg-ként 15.50 Ft. A lekötött sertéseket legkorábban a szerződéskötéstől számí­tott 2 hónap elteltével, de legkésőbb 1958. december 31-ig, a szerződésben kikötött szállítási hónapban lehet átadni a vállalatnak. — Bővebb felvilágosítást és a szerződéskötést az Állatforgalmi Vállalat községi felvásárlói végzik. 270 Bács-Kiskun megyei Áliatforgalmi Vállalat. A cigánykérdés megoldásáért lézkedésével emberséges életkö­rülmények közé igyekszik jut­tatni a sokáig megvetett, em­berszámba sem Vett cigányokat. Kultúrhás épül Apostagon Nagyon régi vágya volt az apostagiaknak, hogy kultúrház épüljön a községben. Ebben az évben a több évtizede vajúdó kérdés megoldódik, felépül az annyira óhajtott kultúrház. Né­pi államunk 260 000 forintot bo­csátott az apostagi kultúrház felépítésére. A falu lakói már most mintegy százezer forint ér­tékű társadalmi munkát aján­lottak fel. Valószínű, még ebben az évben átadják rendeltetésé­nek az apostagi kultúrházat, A vér nem, válik víasé A Kunszentmiklósi Gyapjú­feldolgozó Vállalat raktárában nemrég betörők jártak. A tá­roló helyiségből mintegy 125 mázsa árpa hiányzott, amit a betörők vittek magukkal. A Járási Rendőrkapitányság gyors és eredményes nyomozása kö­vetkeztében őrizetbe vették a tetteseket: Koncz Erzsébet ku- láklányt és több társát. A betö­rés okának kiderítéséért tovább folyik a nyomozás, Egy eredményes értekezlet után A Dunavecsei Járási Tanács szociális állandó bizottsága el­határozta, hogy felülvizsgálja a járás több községében élő ci­gányság helyzetét. A bizottság meglátogatta Solt, Szabadszállás és Kunszentmiklós községek ci­gánytelepeit és tapasztalatokat gyűjtött az ott élű emberek sor­osáról. A helyzet felmérése után 4 valamennyi községben javasla­tot tettek a bizottság tagjai a 0 községi tanács vezetőinek, hogy ía cigánytelep lakói részére biz- ^ tosítsanak házhelyeket, vala­ki mint rendes munkalehetősége- M két. A járási tanács szociális pállandó bizottsága ezzel az in­J Borverseny 1 líunavecsén O Dunavecse községben a dol­2 gozó parasztok és szőlőtermelők ^ 16-án nyilvános borversenyt ^rendeznek. A borversenyre már O igen sok nevezés érkezett. A * borverseny győztesei között ér- «I tékes díjakat osztanak W» Egy héttel ezelőtt kedden gyűltek össze a járási pártbizott­ságon a dunavecsei járás összes községeinek MSZMP alapszer­vezet titkárai. Az értekezleten megtárgyalták a járás népfront­bizottságainak hiányosságait és az ezutáni időszakban elvégzen­dő munkákat. Az értekezlet után rövid idő múlva már eredmény is jelentkezett. Kunszerilmikló- son például megélénkült az ér­deklődés a községi népfront munkája iránt. Hasonló a ta­pasztalat Szabadszálláson és u járás más községeiben is. Du- naegyházán a gazdakörben KISZ-íiatalok, pedagógusok, kommunisták és pártonkívüliek jönnek össze esténként, ahol megtárgyalják a napi politikai eseményeket, a tavaszi gazda­sági feladatokat, és egyéb, a község lakóit érdeklő problémá­kat, Az ifjúsági munka megjavításáért A kunszentmiklósi községi pártbizottság az elmúlt hét szom­batján összehívta a községben dolgozó gazdasági vezetőket és társadalmi szervezetek vezetőit. A baráti hangú gyűlésen meg­tárgyalták a községben működő KISZ-szervezetek hiányosságait, valamint a fiatalok nevelésének kérdését. A gyűlés után sok gaz­dasági és társadalmi funkcionárius vállalta, hogy cgy-egy K1SZ- szervezetet anyagilag és erkölcsileg támogat. A kunszentmiklósi pártbizottság helyes kezdeményezése, remekük példát mutat: a többi községi nár tszervezetnek is* Qlem ütötték a jőqiuzt íujajöív

Next

/
Oldalképek
Tartalom