Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-09 / 34. szám

A sárguló papírlapok arról tudósítanak, hogy alig tíz esz­tendeje viseli ez a gyár a Kiskunfélegyházi Gépgyár nevet. Ré­gebben Szíjjártó rézműves tulajdona volt, alig haladta meg mun­kásainak létszáma a száz főt. A régi tőkés üzemét az alacsony, kisablakú, sötét munka- helyiségek jellemezték. Ennek egy részét, mint kapitalista örök­séget, ma is megtaláljuk. A régi épületek mellett azonban már az új épületek emelkednek, amelyek az új kor szellemét és kor­szerű stílusát is hirdetik. Nem száz, hanem többszáz ember talál itt megélhetést. A gyártmányok nagy részét exportálják. Az aláb­biakban néhány képet közlünk a gyár életéről. Az országszerte és Bulgáriában ismert alumínium sörtankok (enékrészét csiszolja Csányi István, aki hat éve tapodja a gyár küszöbét. Egy fenékrészt két nap alatt csiszol tükörfényesre. A sövtank palástját többen — Fresz Ferenc, lakatos István, I ,óczi Lajos, Mezei István, Ocskó József — állítják össze. Ügyes­ségükre jellemző az, hogy a legutóbbi hónapban az előírt meny- oyiséget mcgtoldctták még eggyel. Az új szerelőcsarnok megépítésével a kapitalizmus még jelen- ievö egyik örökségét számolják fel. Az építkezés — amely álla­munknak mintegy 860 000 forintjába kerül — nyár elejére befeje­ződik. A 80 méter hosszú új műhely rész egyik felében találjuk majd az erőgépeket, a másik részén pedig a lakatosok találnak új otthont. A jövő szakemberei — Párádí József, Kassai István, Tóth Gergely, Dénes István — lakatosok elsőéves tanulók, korszerű műhelyben, nagy tudású szakemberek irányításával szívják ma­gukba a szakma fortélyait, tudományát. Mire a gyerekek íelsza- 1 »aduinak, kézhez kapják a segédlevelet, addigra az új szerelő­csarnok mellett iöbh új géppel is gazdagodik majd mindkét üzemrész. Mit ír majd az UtMopUia az egykori pusztáról? — Elénk viták Gátéren a községfejlesztési tervről — HA FELCSAPJUK a Révai lexikon nyolcadik kötetének 373. oldalát, a következőket olvas­hatjuk Gátérről: Pálmonostorá- hoz tartozó puszta Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegyében, a kis­kunfélegyházi járásban, 750 la­kossal. Van vasútállomása, pos­taügynöksége és távíró hivatala. Ennyit tudunk meg a lexikonból —. amely az 1010. évi állapoto­kat tükrözi — máshonnan pedig arról értesülünk, hogy abban az időben egész Gátér puszta két uraság birtoka volt Azóta nagyot fordult a világ. Az uraságok az első világháború után elkótyavetyélték birtoku­kat, s Gátér puszta 1924-ben ön­álló község lett. 1945-ig azonban nem sokat fejlődött. Egy újabb lexikonba is csak az 1910-es adu tok kerültek volna, mert szegény község volt Gátér. Igazi önálló­sága a felszabaduláskor kezdő­dött, amikor a volt. zsellérek valóban kezükbe vehették sor­suk irányítását, községük ügyei­nek intézését. A nép államának támogatásával ártézi kút, orvosi rendelő, mozi, 300 személyt be­fogadó kultúrotthon épült, Bi­tumennel portalanították a Kis­kunfélegyházáról Gátérre vezető útat és 1956. április 4-én a vil­lany is kigyúlt a községben. SOK SZÓ ESIK mostanában a tanácsok nagyobb önállóságá­ról. Ez azt is jelenti, hogy a dol­gozók tömegei a tanácsokon ke­resztül még aktívabban részt ve­hetnek az államhatalom helyi gyakorlásában, saját ügyeik in­tézésében. Többek között a köz­ség lakossága és vezetői maguk dönthetnek afelől, hogyan és milyen ütemben fejlesszék köz­ségüket. Lássuk közelebbről, mi a helyzet ilyen vonatkozásban Gótéren! . A községfejlesztés eddig von­tatottan haladt. Nem értette meg sem a lakosság, sem a tanács a benne rejlő nagyszerű lehetősé­geket. 1955-től 1957-ig az általá­nos jövedelemadónak mindössze 5 százalékát szavazták még a ta­nácsülésen és még ez az összeg sem folyt be. A legfőbb hiba az volt, hogy a tanács vezetői nem tárgyalták meg a lakossággal, hogy milyen beruházásokat esz­közöljenek a községfejlesztési járulékból.' Ilyenformán társa­dalmi munkát is hiába tervez­tek, nem hajtották végre. Jel­lemző, hogy útjavításért — amit társadalmi munkában elvégez­hetett volna a lakosság — több ezer forintot fizettek ki öt sze­mély részére. Az is hiba volt, hogy sok esetben nem azt való­sították meg, ami a tervben sze­repelt. Ravatalozó építése he­lyett például anyakönyvi felsze­relést vettek. Ilyen esetekben arra hivatkozott a tanács, hogy amikor pénz volt, anyag nem volt, mire anyag került volna,1 elfogyott a pénz. Ez azt mutatja, hogy a tanácsvezetőknek akkor nem volt meg a kellő tapaszta­lata különböző létesítmények ki­viteleztetéséhez. GÁTÉR KÖZSÉG vezetői so­kat tanultak az elmúlt évek ta­pasztalataiból. Ma már biztosab­ban állnak a lábukon» ha a köz­ségfejlesztésről esik szó. Ez év­ben sokkal céltudatosabban lát­tak munkához. A tanácskörze­tek ben most beszélik meg a ta­nácstagok a választóikkal, hogy mire van szüksége a községnek, vagy éppen az illető körzeteknek. Soha ilyen vitatkozó hangulat nem volt Gátéren a kisgyűlése- ken, mint ezekben a napokban. A lakosság szívesen tárgyal a községfejlesztésről. Néhány ké­rés máris eljutott a tanács veze­tőihez. A Dózsa György útiak például kérik az ártézi kút vizé­nek átvezetését a saját utcájuk­ba. 400 méter csővezeték szük­séges ehhez, s a szakmunkát kí­vánó csőszerelésen kívül min­dent vállaltak társadalmi mun­kában. A Sorompó utcaiak a vil­lany bevezetését kérik. Javasla­tok hangzottak el a mozi néző­terének rendezésére is. A JAVASLATOKAT össze­gyűjtik és a februári tanácsülés elé terjesztik. A tanácselnök, Bálint Mihály elvtárs, úgy véli» hogy minden javaslatot, amely a község fejlesztését előmozdítja, vagy a lakosság érdekét szolgál­ja, megvalósítanak. Felmérik mennyi pénz kell és mit lehet társadalmi munkával elvégezni. A lakosság szívesebben fizeti a járulékot és végez még nagyobb méretű társadalmi munkát is, ha saját javaslatai valósulnak meg. A tanácsülés a terveknek megfelelően szavazza meg a köz­ségfejlesztési járulék mértékét, ha szükséges, a jövedelemadó 15 százalékának megfelelő összeget is. Ami pedig végképp nem va­lósítható meg az idén, arról két- három évre szóló távlati tervet készítenek. NAGYOT FORDULT 1910. óta Gátéren a világ, rá sem is­mernének a Réviai lexikon ké­szítői. Teljesen a község lakos­ságától függ azonban, hogy a ké­szülő új Magyar Enciklopédia hogyan emlékezik majd meg a község fejlődéséről. _____ — Nagy Ottó — <L S .r~ P A.Q l P -v T-tf Vasárnapi s Vasárnap megyeszerte meg­indulnak a tavaszi bajnokságra előkészítő labdarúgó-mérkőzé­sek. A legérdekesebbnek a Kecskeméten, délelőtt tizenegy órakor kezdődő K. Dózsa—KTÉ találkozó ígérkezik. A két együt­tes, amióta a KTE megalakult, még nem találkoztak. Ettől füg­getlenül is a mérkőzés választ fog adni a két legjobb kecske­méti csapat tavaszi felkészülé­sére. A Kecskeméti Építők va­sárnap Félegyházára rándul át. Kiskunhalason az ottani Ki­nizsi a Bajai Bácska Posztót látja vendégül. A megyei középiskolai kosár­labda-bajnokságok során vasár­nap délelőtt 9 órai kezdettel Kecskeméten a Piarista Gimná­ziumban tartják meg a kecske­port műsor méti körzeti középiskolás baj­nokság küzdelmeit, E verseny közben, délelőtt 11 órakor a Szekszárdi SC—Kecskeméti Pe­tőfi férfi és 12 órakor a Szek­szárdi SC—Kecskeméti MÄV női kosárlabda együttesei tar­tanak barátságos mérkőzést. Játékvezetői tanfolyam * Kecskeméten A Rács-Kiskun megyei labdarúgó­játékvezetők kecskeméti csoportja játékvezető-tanfolyam megrendezé­sét határozta el. Kéri azokat a fizi­kailag cs szellemileg rátermett, le­hetőleg volt labdarúgó sporttársakat, hogy — akik ezen a tanfolyamon részt kívánnak venni — február hó 10-éu, hétfőn este 6 órakor ezt a szán­dékukat jelentsék be a megyei ta­nács II. em. 49. sz. hivatali helyisé­gében. A Kecskeméti Gyümölcsszeszipari Vállalat­borseprőt minden mennyiségben vásárol, azonnali pálinka-csere ellenében. BORSEPRÓT átveszünk telepeinken: Kecskemét, Tisza- kécske, Izsák, Kerekegyháza, Csengőd, Kiskőrös, Jánoshalma, Bácsalmás 50 — Kérlek, hogy mi­csoda csibészek van­nak, hogy a becsületes embernek mennyire ügyelnie kell, az nem közönséges — panasz­kodik kitűnő barátom, a becsületes ember. Azzal meséli, hogy előző este egy kedélyes farsangi összejövetelen volt és éjféltájban be­állított oda valami ál­piktor, afféle giccs- majszter, aki ilyen al­kalmakkor aranykere­tes mázolmányokat szokott könnyelmű tár­saságoknak a nyakába sózni. Egy képet hor­dozott körül és közöl­te, hogy ki fogja sor­solni. Üt forintért áru­sította a, sorsjegy da­rabját, jó hangulat volt, mindenki vett. — Ahogy a vége felé járt a jegyeladásnak — mondja tovább az én nagyon becsületes ba­rátom — engem félre­húzott és a fülembe Szí math házmér: Becsüíetes ember panasza súgta, hogy ha megve­szem a még nála levő négy darab sorsjegyet, én fogom nyerni a ké­pet. — Honnan tudja? — kérdeztem. — Azt mondta, csak bízzam rá, ő irányítja a sorsolást és becsü­letszavát adja, hogy az nekem fog kedvezni. Azzal feljegyezte ma­gának a számokat. — Tudod, a ráma egész rendes volt, ma­ga megérte a húszast, de meg azután gondol­tam, szüksége van sze­génynek, a pénzre, hi­szen ismersz, milyen szívem van, odaadtam neki a húszast. Rám kacsintott, visszaka- csintoftam, értjük egy­mást. jöhet a sorsolás. Még mondtam is a mellettem ülőknek, hogy erős előérzetem van, majd meglátják, •ralami azt síig ja ne­kem, hogy én fogom nyerni, merthogy az ilyeneket nekem min­dig meg szokta súgni a sors. — Na, aztán jött a sorsolás. Az álpiktor kalapba dobálta a szá­mokat és felkért egy kislányt. Nagy hókusz­pókusz következett, a kislány végre belenyúlt a kalapba és kihúzta a számot. — A tiedet? — kér­deztem a becsületes embertől. — Affenét — legyin­tett mérgesen — a kö­zelében sem járt egyik­nek sem. Az asztal vé­gén nyerte egy ellen­szenves pofa. — Hát mi történt? — El §e tudod kép­zelni — fújt nagyot az én igen becsületes em­berem. — Az történt, hogy ez a gengszter, ez a minden hájjal megkent sötét bandita a legáluokabbul meg­csalt és becsapott. Be­csületszavát adta, hogy csalni fog és a legbecs- telenebbül megcsalt azzal, hogy becsületes sorsolást rendezett! — Hallatlan! — mon­dottam mély felhábo­rodással. — Ügy yan! — tüzelt az én becsületes bará­tom. — Hallatlan és példa nélkül álló! Mert nem az a vacak huszas és nem az a hitvány mázolmánj\ de a be­csület, kertiek, a becsü­let! Odáig süllyedtünk, hogy ma már csalni sem lehet becsületes alapon! * Gyár lett az üzemtó

Next

/
Oldalképek
Tartalom