Petőfi Népe, 1958. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-25 / 21. szám

„AGYMOSÁS" - VAGY GONDOLATREFORM? A »Kémek vallunk Kínában« címíí könyvről feleségével együtt megírta kínai élményeit. A könyv ügyesen megírt (hol az asszony a .»me­sélő« — hol a férfi mondja el a maga történetét) lebilincselő, új­szerű, eredeti olvasmány, őszinte és hiteles. A kémkedés, a hír­szerzés ennél őszintébb, telje­sebb leírását túlzás volna várni egy 1957-ben, New York-ban ki­adott könyvben, mindenért kár­pótol azonban az a lüktetés, ele­venség és élethűség, amellyel a saját gondolataiban —, ha zök­kenőkkel, visszakanyarodásokkal tarkítva is — bekövetkezett vál­tozást leírja. A „Kernek voltunk Kínában“ — a Ricket-házaspár könyvének az eredeti után viszonylag ha­mar történt magyar kiadása a Kossuth-kiatió jó munkáját di­cséri, aki ezzel a könyvvel nem­csak érdekes és újszerű, de er­kölcsi problémákat érdekes szemszögből — a bűnös szemszö­géből — felvető könyvet adott a magyar olvasó kezébe. (Bruszt I.) Álomszuszék fodcás&tne&teb • i aia.il yzbif'átULÓk *P (ifiiangi készülődése Jj\írsang napjait készülnek vidámmá és széppé lenni a fajszi kultúrgárda tagjai Régi sikerek lelkesítik az együt­test, mert már az elmúlt években sok tapsot kaptak a »János vitéz« és a »Csárdáskirálynő« előadása alkalmával, s nemcsak az itthoni színpadon, hanem a szomszéd községekben: Dusno- kon, Bátyán, Sükösdön, sőt még Kalocsán is. • Az idén Szirmai Albert: Mágnás Miska című operettjének előadására vállalkoztak. A feladat nem könnyű, s jóval több időt kell eltölteni az énekszámok betanulásával, mintha prózai darabot választanak, de az együttes tagjai évröl-évre szebbet, jobbat akarnak nyújtani a község kultúrát szomjazó lakossá’- I gának. S ha már itt tartok, engedjék meg, hogy megemlékezzek a szereplőkről is, akik nem mások, mint a paprikamalom, a föld- I múvesszövetkezet és a termelőszövetkezet dolgozói. Farkas Ernő I es felesége, Nagy Zoltán, Farkas Sándorné, Pörzse Julianna és [ a többiek esténként, munka után sietnek a próbákra, s feláldoz­zák szabadidejük jórészét, hogy egy szép farsangi estévei örven­deztessék meg a község szórakozni, tanulni vágyó népét, öröm- mel és az előadás előtti kíváncsisággal figyeljük készülődé­süket . . . "Varga Erzsébet, Fájsz Egyik vasárnap délelőtt Ja- kabszálláson jártam. Mivel ál­lamon dúsra növekedett a szőr, gondoltam megberetválkozom. Az elhatározásomat tett követ- .le, helyesebben követte volna, de a szőrtelenítő mester üzlete még reggel (1 óra után is zárva volt. A vendégek sorban állva, türelmetlenül várták a szakállak rémét, a férfiaknak szépségei biztosító fodrászt. Miután az em­beri türelem is véges, néhány tíz perc leforgása után lemond­tam mindenről, a fodrászról, a síma állrók a jó vasárnapról és kénytelen, kelletlen borostásan töltöttem el a pihenőnapot. Megvallom őszintén, nehezen határoztam el magam erre. de mit tehettem, más fodrász nem volt a községben, én meg nem rendelkeztem beretválkozó fel­szereléssel. Hallottam már bor- bély-ötpercről, úgy mondják so­káig tart. A jakabszállási fod­rászmester ezen a vasárnapon valószínűleg borbély-órát tartott, ezért nem sikerült a rendelet­ben előírt nyitvatartási időt ki­használni. Ámbár az is lehet, hogy a fodrászmester elaludt. Ezt a mi szépségünk és az ó pénztárcája bánta meg. Kovács János levelező lerenezy Noémi örökösei „Szjtí'deni Üőít cl baue Bartók Éva ma­gyar származású íilmszmésznö leg­újabb »Szerelem volt a bűne« című filmjének sajtóbe­mutatóját nemrégi­ben rendezték meg Londonban. Képün­kön: Bartók Éva és filmbeli partnere: Karlheinz Behm. \ japán és kínai nyelvet jc boszélő tengerészfőhadnagy, a: USA valamelyik hírszerző köz pontja megbízásából orientalist: diáknak álcázza magát és fele ségével együtt, kínai egyetem tanulmányokat folytat, hogy lep iezze hírszerző tevékenységét Utazik, informátorokat, ügynö köket szeivez, rejtjclzett titko: jelentéseket továbbit: kémkedik Apró, alig felismerhető jelekbő — szinte csak érzi —, hogy te­vékenységét egy ideje figyelik A közbejött koreai háberú miau azonban már nem tud kiszökn az időközben n épköz társasággá vált Kínából és utoléri a kémek sorsa: elfogják. Ekkor még halálos ellensége z népi hatalomnak, híve az atem- hadviselásnek, a baktérium­bombára is azt mondja, hogy -csak azért haragusznak rá a kínaiak, mert nekik nincs!« A börtönben elhatározza, hegy — mint Sanders, a Standart-per- ben Magyarországon — lebukott, majd kiutasított kém, hazatérve ő is a nemzeti hős szerepében tetszeleg. C.saJodik. Nem utasítják ki —, nem is lövik agyon, mint ahogy az amerikai agresszió után várja remegve. Négy évet tölt egy pekingi javító-nevelő börtönben, mielőtt kiengedik. Ezután elkísérik a határra, fel­nyílik a sorompó, ott áll a »sza­bad világ« földjén: Hong-Kong- ban. Az össze® nagy sajtó-ügy­nökség riportere, a fényképé­szek, a rádiósok ott nyüzsögnek körülötte, szeme előtt vaku vil­lan, szája elé mikrofont tesz­nek: »Miért tartóztatták le?« — -•Megkínozták?« — »Kémkedés­sel vádolták?« Az amerikai körülnéz, majd habozás nélkül kijelenti: kém volt és az elkövetett cselekmé­nyeihez képest nagyon elnézően bántak vele. A nép szolgálatá­ban szeretné jóvátenni elköve­tett bűneit. Vita, hangzavar, ci­nikus gúnyolódás, végül: »az agymosás reménytelen áldoza­ta!« — jelenti ki, mintegy a köz­vélemény hangját kifejezőn az egyik sajtó-hiéna. Kuuek inár majd két éve. Rick, a hírszerzőszolgálat volt tisztje otthon él, Seatleben, fele­ségével, visszanyerte polgári, családi körülményeit és hogy a cinikus riporternek nem volt igaza, ő nem holmi hipnotikus álomban szugerált nézetet han­goztatott, ennek bizonyságául Hirdessen a Petőfi Népében Amikor e sor okit írom, I két fiatal művésznő egy buda- I pesti műteremben ott áll a go- belinszövő-állvány előtt, s az 'utolsó »simításokat« végzi egy középnagyságú képes fali zcn>e- gen. »Hazatérő lányok« — ez a cí­me a gobelinnek, a munkából hazatérő lányokat ábrázolja. Ha­zatérő lányok ők maguk is —, | innen, a kecskeméti iVíuvészte­lepről hétfőn mentek haza, oda, ahol fogták a kezüket, erósítget- ték szárnycsapásaikat, hogy szí­nes fonalakból képesek legyenek ábrázolni azt, ami művészi él­ményt jelent számukra. Mindegyikük — Prepelicza .Katalin (aki különben fiatalasz- ’’szony) és Pintér Éva — egy-egy, a várpalotai szénbányászati í tröszt kültűrházába megrendelt, | de egyúttal a brüsszeli világki- i állításra is szánt féligkész go­belint hagyott itt, mert az a má­sik, ott Pesten, mindennél fon- losabb; annak kell elkészülnie ! mielőbb, hogy hirdethesse Mes- | lerük kivételes művészetét a i nagyvilág képviselői előtt. ! Pcrenczy Noémiét, aki nem ! tudta már befejezni a hónapok hosszú során át készülő művét (amit tán maga is »hattyúdalá- . nak« érzett, ezért is dolgozott | rajta oly lázas sietséggel), mert j december 21-én váratlanul le- i fogta kezét a halál. i A mű tellát elkészül, a ; tanítványok felvették a Mester ' kezéből kihullott szövőtűt, az élet győzedelmeskedik a halá­lon. t Minden bizonnyal megillető- • dötten, gátlásokkal is küzdve — sikerül-e? — szövik tovább va­lóságos fonalakból a szertefosz­Közel Kecskéméihez, és mégis távol tőle II. Szervezési és helyiségprobléma Igen ám, de nincs megfelelő • helyisége a fiataloknak — le­helne ellenvetni. Nembeszélve arról, hogy az — igaz, kicsi, de nem megve­tendő — iskolatermek is meg­felelnének egyelőre, átmenetileg a célnak, volna más helyiség is; hogy hol?, — előbb beszéljünie az idősebbek társadalmi életé­vel kapcsolatos problémákról. A felszabadulás előtt mozgal­mas Gazdakör működött Hel­vécián, amelynek a ballószögiek is tagjai voltak; sokan jártak közülük szívesen az ezüstkalá­szos tanfolyamok előadásaira. Helvécia azonban a felszaba­dulás után önálló község lett, ott maradt a Gazdakör épülete is, — Belsö-Ballószög pedig, mint a Kecskeméthez tartozó település, sajátosan önálló útra lépett e tekintetben is. Az első lépések eredménnyel jártak. Megyei és városi párt-, valamint gazdasági funkcioná­riusok erőfeszítéseinek eredmé­nyeképpen sikerült megalakíta­ni a Népkört, amelynek a cél­jaira egy magántulajdonban lévő helyiséget béreltek maguk a gazdák, újból rendeztek ezüstkalászos tanfolyamot, s en­nek az előadásait örömmel lá­togatták. Csakhogy az a — kellően r\em ellensúlyozott, s az akkori me­zőgazdasági politika a szövet­kezeti gazdálkodás szei vezésével kapcsolatos hibáiból adódóan is lábrakapható — vélemény alakult ki a dolgozó parasztok között, hogy a Népkörből, a paraszti szervezkedés e speciális formá­jából előbb-utóbb tszcs lesz. De, mert a társas-gazdálkodás iránt akkor még — részben ma is — nem \iscltettek szimpátiával, a Népkör — bármilyen ízesen is fejezik ki, sajnos — »olyan szé­pen szétoszlott, hogy gyönyö­rűen«. Arra ugyan gondoltak az idő­sebbek, hogy a helyiségük jó lenne a fiataloknak, de ebből a l csenevész szándékukból sem lett semmi. Megfelelő módon azonban "minden bizonnyal míg lehetne győzni az apákat arra, hogy a gyermekei'*- számára bcreliék ki közösen a helyiséget, hiszen nem egy gazdálkodó bevallotta: sze­retné, ha a fia, leánya is tanul­na akár kultúr-, vagy szakmai tanfolyamon (az ezüstkalászos tanfolyamot sűrűn emlegetik) s az asszonyok is igénylik pél­dául a szabás-varrás tanfolya­mot; különben az utóbbiaknak sincs Belsö-Ballószögben sem­miféle szervezetük. Az „átoKcsatorna" A fejlődést gátló hiányossá­gokat tetézi egy más jellegű probléma: a Belső-Ballószög ha­tárában még a negyvenes évelt elején megásott csatorna meg­léte. Akkoriban azzal a céllá! készült, hogy a csalánosi terü­leten tóvá duzzadt talajvizet le­vezesse. Csakhogy hiba csúszott a mérnpki számításba; mond­ják: szándékosan, mert néhány befolyásos gazdának nem volt ínyére, hogy az ő földjén ké­résziül vezessék a csatornát, s ezért nem mindenütt a legmé­lyebb területeken ásták meg. így aztán a környező szántóföl­dek' általában mélyebben fek­szenek, mint a csatorna medré­nek a feneke. Ráadásul a város­széli laktanyákból is belevezet­ték már a felszabadulás után-u kanálist, s így naponta mintegy 140—150 köbméternyi (á 10 hek­toliter) mennyiséggel több vizet kellene lefolyatnia. A víz azonban nem folyik (az említett niba mellett azért sem, mert a homokos talajban a csa- tc-rnameder beomlik, eitömödik), s körülbelül 300 holdnyi terüle­tet tett már tönkre, iszaposított el ez a — jogosan — »átokcsa- lornänak« nevezett műve a múltnak, részben a jelennek is. De mit lehet tenni? A csator­nameder tisztítása (utoljára ta­valy tavasszal végeztek el ezt a munkát) állandóan megismét­lődő és tetemes költséget emészt fel, — úgyszólván eredményte­lenül. A gazdák véleménye sze­rint kevesebb kiadást jelentene, ha, amikor szükséges, gépszi­vattyúval emelnék át a vizet a csatorna megfelelő szakaszán. A szintén Belső-Ballószög ha- • tórában működő Űj Tavasz Tsz- j ben — tíz holdnyi területük ne- ? kik is terméketlenné vált — j úgy vélekednek: az öntözés • szolgálatába lehetne állítani a ! • csatornát, hiszen a laktanyák­ból kikerülő víz derített, más­részt oxigénben gazdag. (Gon­doltak halastó létesítésére is, de nem tudnák megoldani a szükséges vízcserét.) A csatorna öntözésre való felhasználása látszik tehát a probléma leggazdaságosabb meg­oldási módjának, — meg kelle- , ne vizsgáim: helyénvaló-e a fel-< tevés? (Folytatjuk) lőtt álmot, de túl az obiigát kö­telezettségen, amit Ferenczv Noémi utolsó kívánsága rótt rá- I juk, az Iránta érzett elévülhetet- j len szeretet ad nekik erőt, ké­pességet ahhoz, hogy a mii olyannak sikerüljön, amilyennek ö fejezte volna be. Ez a szeretet érződött min­den szavukból, amikor elutazá­suk előtt beszélgettem velük míi- vésztelepi műtermükben. Rit­kán hallottam tanítványokat megemlékezni a mesterükről annyi rajongással, mint őket, akiket itt, kecskeméti művészi magányukban kétszer is meglá­togatott Ferenczy Noémi, s má­sodszor, mintha érezte volna, hogy utoljára találkoznak, ké­szülő művüket tüzetesen végig­korrigálta: »ha ideérsz a szövés­ben, vigyázz« — mondotta ne­kik. — Amíg élt. sokakat meg­ajándékozott kartonjaiból, váz­lataiból, csak minket nem, hiába kértük — mondotta Katalin és Éva —, s a halála után derült ki, hogy reánk a legszebbeket hagyta. Az örökség egyébként a művészvilág csodálatát váltotta ki Ferenczy Noémi iránt, Aki a síron túl, így is egyengeti útját szellemi hagyatéka örököseinek, hogy kevesebb legyen az anyagi gondjuk, hiszen a gobelin-mű­vészet gyakorlása meglehetősen költséges dolog.' De ők —, mert így tanulták Tőle — közkinccsé teszik az örökséget: a rájuk maradt két gobelint és Noémi édesapjának, a híres festőművész, Ferenczy Károlynak a képeit a Nemzeti Galériának adják, a több mint száz kartonból, rajzból, vázlat­ból pedig kiállítást szeretnének majd rendezni Kecskeméten, a saját műveikkel együtt. Remélik — mi is —, hogy az illetékesek örömmel veszik ezt tudomásul, és segítik őket szán­dékuk valóraváltásábSn, hogy a nagy Mester örökségéből mi is részesülhessünk. Tarján István HA AZ ORVOS ÖNGYILKOS.. V<~-­:U;Ú: (Kép szöveg nélkül.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom