Petőfi Népe, 1958. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! UI. ÉVFOLYAM, I. SZÁM Ara 60 fillér EGYEI LAPJA 1938. JANUAR 1. SZERDA Oíoldúq ŐLjessdendót Ivódnunk kedves olvasóinknak AI m IÉY mindig egy kicsit a számvetés ideje, ilyenkor akarva, aka­ratlanul napirendre kerül az eltelt esztendő jó és rossz ol­dalainak összegezése és a ta­lálgatás is: mit hoz majd a most következő, az új év? Mit várhatunk 1958-tól? Mindenek előtt tegyük fel a kérdést: — honnan indultunk egy esztendeje? Emlékszünk meg a gyakori áramkorláto­zásra? A szén- és energia­hiány miatt álló, vagy éppen csak karbantartási munkákat ellátó üzemekre? Igen, egy éve még aaanl a tudattal lép­tük át ax új év küszöbét, hogy j—1ÍHJ ezer munkás az utcára kerül... A beütök előtt sorba álltunk cipőért, gyakran ke­nyérért és húsért is. S ha nem volt már más az üzletekben, hát sokan megvették a kerti törpét is, csakhogy szabadul­janak a romlással, inflációval fenyegető pénztől. S ráadásul a gazdasági bajokra, a közéle­tet a nyomasztó hallgatás, a városokból lassan a falura is átterjedő bizalmatlansági hul­lám öntötte el. Hol a biztosí­ték, mi a biztosíték an a, hogy a forradalmi munkás-paraszt kormány, egyrészről féken tudja tartani az odvából ki­mászott ellenforradalmi ször­nyet s másrészről nem ismétli meg azokat a túlkapásokat, politikai és gazdaságvezetési hibákat, amelyek megingatták hazánk fiaiban a szocializ­musba vetett hitel? — kér­dezték tavaly ilyenkar ezren és ezren. És a felelősségre vo uás előtt Nyugatra menekülő ellenforradalmi banditákkal együtt kitámolygott hazája bői. családjával, vagy anélkül is százezer magyar. ßs ina? Járjuk csak végig mégegyszer gondolatban az, 1951-ben, a konszolidálás esz­tendejében megtett fáradságos utunkat. Emlékszünk még, hogyan szökött mind maga­sabbra, mint tavasz beköszön­téséi’cl a hőmérő higanyszá- la, a széntermelés grafikonja? S ha ma benyitsz akárme­lyik üzletbe, — tele pultokat látsz, nagyobbak az állami árukészletek, mint bármikor, s az életszint soha nem volt ilyen magas. A gyárakban, a földeken, a hivatalokban, az íróasztal és a mérnöki logar­léc mellett az építés, a mun­ka, a szocializmus mellett döntött, tettekkel szavazott a magyar nép. S nem csak mun­kával, nyílt tüntetéssel is a munkás-paraszt kormány, a Magyar Szocialista Munkás­párt mellé sorakoztak fel a milliók — gondolj csak a pesti május elsejére, a kisszállás i alkotmány ünnepre, a tanácsi pótválasztáaokra... Tudjuk, sok és nehéz tenni­való vár ránk ax új évben fs. De erőt merítve ax elmúlt év gazdasági, politikai és társa­dalmi sikereiből, biztosak le­hetünk abban, hogy a baráti országok testvéri segítőkész­ségére, a párt-vezette magyar nép kimeríthetetlen erőforrá­saira támaszkodva, tovább, még előrébb jutunk 1958-ban a béke, a jólét, a szocializmus útján. 15 000forint értékű jutalmat és íjándckoli osztottak ki a jánoshalmi foldműresssövethessetben A Jánoshalma és Vidéke Kör­zeti Földmúvesszövetkezet a fenyőfa-ünnepséggel összekötve tartotta meg termelési értekez­letét. A vendégek között volt Kralovánszky József, a MESZÜV igazgatóság elnöke, valamint Scharna Ferenc, a kiskunhalasi járási szövetkezeti központ igaz­gatóságának elnöke is. A szövet­kezet igazgatósága ez alkalom­mal — a Jánoshalmi Földmű­vesszövetkezet életében először — a dolgozók gyermekeit is meghívta. Az értekezletet Naszvadi Pál szakszervezeti elnök nyitotta meg, majd Rozinka István, a szövetkezet igazgatóságának el­nöke szólalt fel. A dolgozókat érintő és a szövetkezet munká­ját segítő általános kérdésekkel foglalkozva többek között meg­említette: a társadalmi tulaj­don ellen nemcsak az követ el bűnt, aki lop, hanem az is, aki hanyagul kezeli a rábízott árut. Schama Ferenc elvtárs felszóla­lásában örömének adott kifeje­zést, hogy a szülők családjaik­kal együtt jöttek el. Ezt a nagy családot akarta az ellenforrada­lom szétrobbantani, de nem si­került, mert a dolgozók nagy többsége helytállt. Foglalkozott a SZŐVOSZ-kongresszus határ rozataival s kérte: minden dol­gozó harcoljon ezeknek a hatá­rozatoknak megvalósításáért. Kralovánszky elvtárs hangsú­lyozta: a párt és kormány bi­zalmát, segítségét hasznosítsuk! helyesen a szövetkezeti moz-J galomban. Ezután a jutalmak kiosztásá­ra került sor. HarminckileflcJ dolgozó pénzjutalmat, nyolcán : pedig oklevelet kaptak. Aj szövetkezet négy nagy családul tagja: Juhász Pál, Papp János,? Varga László és Kecskeméti? Kálmán 450—450 forint értékű? ruházati csomagot, a többi gyer­mek pedig édességekből összeál-? lított ajándékcsomagot kapott.! A pénzjutalmak és az ajándé-j kok összege 15 000 forintot tesz| ki. Lusztig József Rövidesen átadják | a szabadszállási i kultúrházat Két—három hét múlva tel- | jesen elkészül a kultúrház Sza- | badszálláson. A kibővített nagy- ♦ í- t t terem mellé klubszobákat épí­tenek és rendeznek be. Ä jé példát érdemes követni 1 A kiskunhalasi dohánybeváltó üzem körzetéhez tartozó közsé­gek közül Dunaszentbenedek 120, Kelebia pedig 100 százalék­ra teljesítette dohányszerződ- tetési tervét. Az üzem körzeté­ben eddig már 700 holdra kö­töttek dohány termelési szerző­dést. A sezrződéskötésben élen­járnak a termelőszövetkezetek, egy-kettő kivételével már va­lamennyi szerződött. A kifizetett dohánybeváltási járandóságokból látható, hogy a dohány szakszerű művelés után milyen nagy jövedelmet ad a termelőknek. Borotán Országh Józsefné 896 négyszögöl kerti­dohányt termelt, amelyért 16 889 forintot és 10 750 darab Kos- suth-cigarettát kapott. Bácsal­máson Bédics Lajos 528 ölet ültetett be szabolcsi dohánnyal. Jövedelme 12 832 forint, ráadá­sul 12 025 darab cigaretta. Já­noshalmán Csincsák Józsefnek 1255 négyszögöl szabolcsi dohány 22 250 forint bevételt és 22 050 darab cigarettát adott. A beváltó üzem kéri a dohány- termelőket, hogy szerződéseiket még ebben a hónapban kössék meg a dohánytermelési felelő­söknél. Új culcőrrépatermelő szakcsoportok működnek megyénkben PÁHIN 25 holdon cukorrépa- termelő szakcsoportot szervez­tek. Ugyanilyen szakcsoportot szervezett Katymáron 40 holdon, Deák István agronómus. A Magyar Szocialista Munkáspárt llács-HJskun Megyei Bizottságának újévi üdvözlete jjTcdves lílvlársak! Barátaink! Több mint egy évvel ezelőtt pusztító ellenforradalom dúlta fel hazánk, benne megyénk la­kosainak beké-s életét. Veszély­ben forgott a népi hatalom, megújult életünk, biztos szocia­lista jövőnk alapja, megsemmi sülés fenyegette, a szabadság ti­zenkét éve során elért eredmé­nyeinket, vívmányainkat. A dol­gozó nép legjobb fiai hősies helytállásának, újjáéledő pár­tunk erejének, munkás-paraszt kormányunk határozott politi­kájának és nem utolsó sorban a szocialista béketábor orszá­gainak, a felszabadító Szovjet­unió testvéri segítségének kö­szönhetjük, hogy megbirkóz­tunk ezzel a nagy veszéllyel, amely nemcsak népünkre jelen­tett fenyegetést, hanem egy új, minden eddiginél pusztítóbb vi­lágháború tűzcsóváját lobog­tatta. Eltapostuk a parazsat, felszá­moltuk a hazánkban keletkezett tűzfészket és ezzel dolgozó né­pünk szabadságának megvédé­sével egyidejűleg hozzájárul­tunk a világ népei legdrágább kincsének, a bekének megőrzé­séhez. Győzedelmeskedve az ellenfor­radalom belső és külföldi erőin, megerősítettük népi demokra­tikus rendszerünket, munkásha­talmunkat és tovább folytattuk a szocializmus építésének nagy munkáját. S ma, az újév nap­ján, amikor visszatekintünk a megtett útra, jóleső érzéssel ál­lapíthatjuk meg, hogy dolgozó népünk, munkásosztályunk, dol­gozó parasztságunk helytállá­sával, derekas munkájával már nagyrészt helyrehoztuk az ellen­forradalom okozta károkat és most már új, nagyobb feladato­kat tűzhetünk magunk elé. Az új, 1938-as esztendő első napján, amikor kegyelettel cm lékezünk meg a népi hatalom védelmében eléseit hőseinkről, a jövőbe vetett hittel, bizalom mai küldjük elvtársi üdvözle­tünket megyénk dolgozóinak. Sikerekben bővelkedő, békés űjesztendet kívánunk megyénk minden munkásának, dolgozó parasztjainak, szocializmushoz hű értelmiségünknek, népi de­mokratikus hazánk minden hű fiának, akik pártunk vezetésé­vel népünk sorsának jobbrafor- dulásán, a szocialista jövendő formálásán munkálkodnak. Az ellenforradalom leküzdése után most a továbbhaladás prob­lémái, a szocialista építés gaz­dasági, társadalmi, politikai és kulturális kérdései kerültek elő­térbe megyénk életében is. Megyénk valamennyi dolgo­zójának közös érdeke, hogy az önköltség csökkentésével széles­körű takarékossággal tovább javuljon a termelés gazdaságos­sága és növekedjen népgazda­ságunk anyagi ereje. Meggyőző­désünk, hogy az 1958-as eszten­dőben munkásosztályunk, me­gyénk üzemeinek, gyárainak minden dolgozója még több, jobb és olcsóbb ipari terméke­ket, közszükségleti cikkeket ad az. országnak és ezzel elősegítik eddig elért életszínvonalunk biz­tos megalapozását és megterem­tik további növelésének lehető­ségeit. Falusi dolgozóink ebben az esztendőben is, mint az elmúlt évben, saját tapasztalataik alap­ján győződhetnek meg arról, hogy pártunk és kormányunk szakított a múlt hibáival, s ere­jéből telhetőén minden segítsé­get megad a mezőgazdasági ter­melés fellendítéséhez. Azt kí­vánjuk. hogy a falu dojgpzói# a termelőszövetkezeti tagok és egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok, ;i* állami gazdaságok: és gépállomások dolgozói erőben# jó egészségben végezzék az új* esztendőben is munkájukat, még több gabonát, gyümölcsöt, bort adjanak népünk asztalára. Azon leszünk, hogy a most rankj köszöntő újesztendöben továbó erősödjék és növekedjék az iga/1 paraszti jólétet biztosító terme* lőszövetkezeti mozgalom, tnrg nagyobb ütemben haladjunk: előre a mezőgazdasági termeié« belterjes irányú fejlesztésében# — a jómódú, kultúrált, szocia* lista falu építésében. Üdvözletünket, baráti jókí* válságainkat küldjük az újév küszöbén megyénk értelmiségi dolgozóinak, az üzemek vezetői* nek, a hivatalok tisztviselőinek# a kultúra, az oktatás, a tudó* mány és az egészségügy mun* kásainak, akik népünk kultúra* jának, egészségének fejlesztésén fáradoznak. Üdvözöljük a vá* ros és a falu kisembereit, me* gyénk lányait és asszonyait, —* mindazokat, akik velünk együtt dolgoznak népi rendünk további szilárdításán, országunk gazda* sági erejének fokozásán, a béka védelmezésén. Külön üdvözöljük elvtársain* kát, megyénk párttagjait, a a Kommunista Ifjúsági Szövet* ség harcos fiataljait. Biztosain vagyunk abban, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, elvtársaink aa idén is az első sorokban küzdő* nek majd pártunk nemes céllá-* tűzéseinek megvalósulásáért. Sikerekben gazdag, békés, bol* dog újesztendőt kívánunk me* gyénk minden dolgozójának. A MAGYAR SZOCIALISTA! MUNKÁSPÁRT BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGA

Next

/
Oldalképek
Tartalom