Petőfi Népe, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-14 / 293. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! í M-t * *éé*444t§4****it»* t-t A $♦*»£ *-* MAGVA!? SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BA'CS- KISKUN MEGYEI . LAPJA ii. Évfolyam, 293. szám Ara 50 fillér 1957. DECEMBER 14. SZOMBAT KIBŐVÍTETT ülést tart A MEGYEI BÉKEBiZOTTSRG A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfodulójának megünneplésén részt vett kom­munista és munkáspártok kép­viselői békekiáltvánnyal fordul­tak a világ valamennyi népéhez. A békekiáltványban kitűzött cé­lok elérése megyénk lakosságá­nak is érdeke. Ezért a megyei békebizottság elhatározta, hogy a lakosság minden rétegét átfo­gó békemegmozdulásokat szer­vez. Ennek előkészítésére de­cember 17-én Kecskeméten a Cifrapalotaban kibővített ülést tart, melyre meghívja a legjobb békeaktíváit is. A tanácskozás előadójául Vadász Ferencet, az országos béketanács tagját kér­ték fel. A megyei békebizottság kibő­vített ülése után a járásokban és községekben ugyancsak béke­gyűléseket tartanak. Befejezték a zársz:uiia<1ásf| megyénk termelőszövetkezetei] Jólsikerült gazdasági évről készítettek mérleget a megye közös gazdaságai. Mind a 213 termelőszövetkezet befejezte már a zárszámadást. A szövet­kezetek 90 százaléka jelentős nyereséggel zárta az évet. Ér­demes megemlíteni azt is, hogy egyes járások átlagában a mun­kaegység értéke jóval maga­ÉG Á VILLÁNY SZÁNKON I DECEMBER 12-RE ígérték a hivatalos emberek a villany ki­gyulladását, s ezen a napon olyan volt egész Szánk, mint az ajándékot váró, izgalomtól fű­tött gyermek. — Ha évtizedekig győztünk várni, most már várjuk meg ezt a pár órát! — könyörgött a tü- relmetlenkedőknek Kapornyai Lajos. A pár óra gyorsan eltelt, mert este (i órára zsúfolásig telt a község kultúrterme. Ügy állapo­dott meg ugyanis a falu veze­tősége, hogy ezt a napot feled­hetetlenné teszi, s a villany ki­gyulladásának tiszteletére mű­soros vacsorát rendeznek a falu dolgozóival együtt. A községi kézbesítő a meg­mondhatója: soha ilyen szívesen nem fogadták a faluban és a ta­nyavilágban, mint a múlt napok­ban, amikor a meghívókat hord­ta szét. A nagy határ legtávolab­bi zugából is eljöttek a tanács­tagok. Volt, aki egész nap szőlő alá fordított, de 6—8 kilométe­res gyaloglás után ünneplőbe öl­tözve ott ült családjával a kul­túrterem fehérterítékes asztalá­nál. Csak egy nagy baj volt. Az, hogy a kultúrterem falait nem lehetett szétszedni, kitágítani, s így csak 200 embernek jutott hely, pedig legalább ötször eny- nyien szerettek volna eljönni. A VENDÉGSEREG még a pis­logó petróleumlámpa gyenge fényénél gyülekezett össze a kö­dös estébe vesző utcákról. Lö- rincz elvtárs párttitkár ünnepi beszéde derekán hirtelen vil­lanyfény öntötte el a termet, s az ablakokon túl az utcai lám­pák is sziporkázva szórták a vi­lágosságot. Ujjongó kiáltások és dübörgő tapsvihar zengett: ég a villany! A falu dolgozóinak örömében képviselői útján osztozott az egész megye és a kiskunfélegy­házi járás. Dallos Ferenc elvtárs, a megyei tanács elnöke bölcsen állapította meg üdvözlő felszó­lalásában, hogy ez a nagyszerű eredmény a szanki dolgozók, s a vezetők együttműködésének a példája, amely együttműködés erőt, tudást, akaratot összefogva hatalmas alkotásokra képes... Ott ült a meghívott kedves ven­dégek sorában a szomszédos' Kiskunmajsa baráti küldöttsége,' az ott állomásozó szovjet helyőr­ség tagjaival együtt. Ki tudná összeszámolni: hányán szorítot­tak velük kezet, hány pohár* emelkedett üdvözlésükre? Hi­szen színigazat mondott Lőrincz elvtárs: a szovjet ország, a szov­jet hadsereg számtalanszor bebi­zonyította, hogy édestestvér né­pünkkel. 1945-ben fegyvereivel segített megvalósítani űj törté­nelmünket, s tavaly ismét ez a hadsereg aratott döntő győzel­met az ellenforradalom felett. S a szankiak nem felejtik, hogyha ez az ellenforradalom győz, ak­kor községük ma nem lenne felszabadult, boldogan élő em­berek villanyfényes otthona. AZ ÖRÖMTELI együttlét óráit segített meghosszabbítani az is­kolások s a falusi kultúregyültes minden elismerést megérdemlő műsora. A hajnalig égő villanyok fényénél kivilágos-kivirradtig ünnepelt, szórakozott Szánk népe. (G. K.) HÍRADÁS a halasi FÖLDEKRŐL A TERMELŐSZÖVETKE­ZETI FIATALOKRÓL ZÁRSZÁMADÁS NAGYBARACSKÁN (3. oldal) AZ ÁRUELLÁTÁS PROBLÉMÁIRÓL NÉMETORSZÁGI MOZAIKOK (4. oldal) A HÉT VÉGÉRE MARADT JÖVŐ HETI RÁDIÓMŰSOR (6. oldal) sabb, mint az elmúlt esztendő­ben. A bajai járás 26 termelő- szövetkezetében 55.81 forint az átlagos munkaegységérték. A bácsalmási járásban 46.63 forint, a kalocsai járás 20 szövetkeze­tében pedig kereken 48 forint. A zárszámadások ideje alatt bárom új termelőszövetkezet és két termelőszövetkezeti csoport alakult a megyében és több mint 120 új belépővel erősödtek a kö­zös gazdaságok. A megye legtöbb termelőszö­vetkezetében lezajlottak már a zárszámadási közgyűlések is, 200 000 forint A megyei tanács végrehajtó bizottságának gondoskodása folytán 200 OOO forintot fordíta­nak az idén év végén falusi mű­velődési otthonok és városi mű­velődési házak felszerelésének kiegészítésére. A jelentős összeg nagyobbik részét községeink és a nyáron épült űj művelődési otthonok felszerelésének kiegészítésére fordítja a megyei tanács műve­lődési osztálya. A pénzből asztalokat, széke­ket, rádiókat, magnetofont, dia­vetítőket, hangszereket és más művelődési otthonokban szüksé­ges felszerelési tárgyakat vásá­roltak, s ezeket juttatják el még ebben az esztendőben községe­mű velőd és i házak, falusi művelődési otthonok. FELSZERELÉSÉRE inkbe és városainkba. A megyei tanács végrehajtó bizottsága által adományozott összegből színpadi függönyt vá­sároltak például a szeremlei és a szabadszállási művelődési ott­hon részére. Kisebb községeink­be 10 diavetítőgépet juttatnak el. A bajai városi művelődési ház drága, epidiaszkóp vetítő­gépet kap és magnetofonnal lát­ják el többek között a kiskun­félegyházi Móra Ferenc Műve­lődési Házat. A kunszentmiklósi művelődési otthonban működő zeneoktató munkaközösség cél­jaira hangszereket vásároltak és felszereléssel látják cl többek között a nyáron épült új máté- telkei művelődési otthont. Ne látszateredményekre törekedjünk a mezőgazdasági társulások szervezésénél! Qllht taviúttak megyénk országgyűlési képviselői Feloszlatják a termelési célokat nem szolgáló társulásokat Megyénk országgyűlési kép­viselői csütörtökön délelőtt Sztan- kovics Mátyás elvtárs elnökleté­vel ülést tartottak a Hazafias Népfront megyei bizottságának székházában és megbeszélték a közeljövőben összeülő országgyű­léssel kapcsolatos tennivalókat. Az értekezlet elején Sztankovics elvtárs, a külügyminisztérium tájékoztatója alapján ismertette a nemzetközi helyzetet és az or­szággyűlés elé kerülő törvény- tervezeteket. A képviselők ezután valameny- nyien beszámoltak a legutóbbi értekezlet óta végzett munkájuk­ról. Többen kifogásolták, hogy a helyi szervek, — főként a helyi tanácsok végrehajtó bizottságai — nem fordítanak kellő gondot a képviselői beszámolók és foga­dónapok tudatosítására, előkészí­tésére, ezért a jelentősebb helyi problémákról nem tudnak kellő­képpen tájékozódni. Képviselőink sokat beszélgettek a dolgozó pa­rasztokkal és mindannyian ta­pasztalták, hogy a szerződéses termeltetés körül hibák vannak. A szerződtető vállalatok kü­lönféle módon megsértik a pa­rasztság érdekeit, ezért máris érezhető, hogy nem mindenütt kötnek szívesen szerződést a dol­gozó parasztok. A legtöbb hiba főként a felvásárlásnál tapasz­talható- Iván elvtársnő javasol­ta, hogy a képviselőcsoport —| érezve a felelősséget a parasztság! érdekeiért — tárgyalja meg ezt* a kérdést az illetékes minisz-? tóriumokkal. Rigó János országgyűlési kép-| viselő a lakáskérdésekkel fog-J lalkozva elmondta — többen] panaszkodtak, hogy a bérbeadott \ lakásuk után töb a házadó; mintj az évi lakbér. — Ez nem segíti! elő a lakáshiány csökkentését,* ezért kérni kell az illetékes mi nisztériumot az ilyen visszássá-: gok megszüntetésére. Nagy vita alakult ki a tér-; melőszövetkezetek fejlesztéséről.: Mészöly Gyula Kossuth-díjas ku-j tató, országgyűlési képviselő? kifejtette, hogy nagyobb gondotj kell fordítani a tsz-vezetők és ta­gok szakmai képzésére és aj nagyüzemi gazdaság fejlesztésé-j re, gépesítésére. Megyénk leg-j jobb mezőgazdasági szakembc-j reit mozgósítani kell, hogy a téli folyamán nagy lépéssel halad­junk előbbre ezen a téren. A képviselőcsoport végül úgyj határozott, hogy a képviselői« beszámolók és fogadónapok szer-i vezésében nagyobb segítséget! kérnek a helyi népfront-bizott-j Ságok elnökeitől és az illetéke-1 sek elé terjesztik a szerződéses; termeltetés hibáinak kijavításá-j ra vonatkozó javaslatiakat. Csütörtökön, december 12-én a megyei pártbizottság, vala­mint a megyei tanács mezőgaz­dasági osztályának és a MÉ­SZÖV igazgatóságának kezde­ményezésére Kecskeméten meg­beszélésre jöttek össze a járási pártbizottságok és tanácsok me­zőgazdasági osztályainak, vala­mint a járási földművesszövet­kezeteknek vezetői. Egyetlen na­pirendi pont szerepelt a tanács­kozáson: Piukovics Miklós, a MÉSZÖV szövetkezetpolitikai főosztályának vezetője tartott előadást az MSZMP Politikai Bizottságának a szövetkezetekre vonatkozó határozatáról, s az ezzel kapcsolatos tennivalókról. Hangoztatta, hogy nagy fel­adat vár a földművesszövetke­zetekre, különösen a falu szo­cialista átszervezésében. Kettős tevékenység áll a földmüvesszövetkezetek előtt, egyik a társulások szervezése, a másik a ter­melőszövetkezetek segítése. Természetesen a kettő szorosan összetartozó feladat. Az idén megyénkben 80 új mezőgazda- sági társulás alakult. Ez a szám, ha felületesen ítéljük meg, ak­kor nagy előrehaladásról tanús­kodik. Valóságban azonban in­kább az a helyzet, hogy a föld­művesszövetkezetek főként a számszerűségre törekedtek, de gyakran nem néztek meg. hogy kikből áll az a társulás, s mi­lyen céllal alakult? Emiatt az­után sok helyen spekulánsok és kupecek hoztak létre »mező- gazdasági társulások«-at a saját zsebük megtömésére. — Számos olyan társulás akad, ahol a tagok egyrészének semmi köze a mezőgazdasághoz. A cél az, hogy inkább keve­sebb társulás legyen, de olyan emberekből álljon, akik szívvel- lélekkel a közös munkára töre­kednek, segítenek a közös va­gyon létrehozásában. Szép pél­da erre a szabadszállási gyü­mölcs- és szőlőtermesztő szak­csoport, amelynek már 50 000 forint közös vagyona van. A későbbiekben, rámutatott, hogy a társulásoknak elsősorban termelési céllal kell mcgala- kulniok és ezt határozottan le kell szö­gezni az alapszabályban. A meg­alakuláskor ezt feltétlenül tisz­tázni kell a tagokkal, Szólt arról, hogy a földmű vessző vetkezetek fokozatosan átveszik a szer­ződéseket. A cukorrépa szerződéskötésben országos viszonylatban első a megye. Számos, a termeléssel és értékesítéssel kapcsolatos kér­dés fog egyébként a jövő héten megnyíló SZŐ VOSZ-kongresz- szuson tisztázódni, Kralovánszky József elvtárs, a MÉSZÖV igazgatóságának el­nöke kiegészítette a beszámolót; Ö is hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági társuláso­kat felülvizsgálják és amelyek nem az eredeti cél­nak megfelelően működnek és nem is akarnak a tagok más­képp dolgozni, azokat inkább feloszlatják, mert ezek csak le­járatják a szövetkezést. Számos hozzászólás hangzott el a megbeszélésen. Többen hangoztatták: egyes vállalatok szinte akadályozzák azt, hogy a földművesszövetkezetek sikerrel tudják megoldani a szerződés- kötéseket. Baj volt az idén a nyomtat­ványokkal, azonkívül különböző bürokrati­kus intézkedések akadályozzák még most is a tervteljesítést. A magtermesztési szerződéskötése­ket akadályozza például, hogy a MAGES rosszul állapította meg a terveket, nem vette fi­gyelembe az egyes termények­nél a talajadottságokat. Többen hangoztatták, hogy a megbeszélés hasznos volt, mert néhány kérdést tisztázott és ez a tanácskozás bizonyára előse­gíti majd a földművesszövetke- zelck munkájának javulását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom