Petőfi Népe, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-08 / 288. szám

Odaadással, lelkiismeretesen Hová forduljak? Kihez menjek?. j| úgy gondoltam, el­jövök ide, a legnagyobbhoz, a párthoz. í 4 Idős bácsika mondja ezeket Kecskeméten a városi pártbi­zottság irodája előtti várakozó­helyiségben. Reszkető kezével görbebotra támaszkodik, űsz ha­ját fekete báránybőr kucsma ta­karja, rövid háromnegyedes fe­kete kabátja és fényes boksz csizmája megjelenését egész íinneplőssé teszi. Nyílik az ajtó, ő következik. — Vele megyek. Benn az irodában Gombos elvtárs, a pártbizottság titkára fogadja. Kedves, előzékeny, fi­gyelmes. Hellyel kínálja, buz­dítja, bátorítja, mondjon el min­dent. Azután noteszt vesz elő, a fontosabb dolgokat feljegyzi és mindjárt telefonál is... Rendben van. A városi tanács intézkedik, kivizsgálja a panaszt. A bácsika megnyugodva, hálálkodva bú­csúzik. Gombos elvtárs, mint a jó házigazda szokta, az ajtóig kíséri. Még be sem csukódik az ajtó, egy fiatal munkásasszony lép a 6/.obába. A Baromfifeldolgozó Vállalatnál dolgozik. Lakásügy­ben jött, de más mondanivalója is van. Sok a gondja, baja, s jól esik valakinek elmondani. Mun­kájáról, életéről beszél. Látszik rajta — örül, hogy meghallgat­ják. Azután megkönnyebbül és mosolyog is már, amikor távo­zik. Szabóné a következő panaszos. Igazságát keresi. Elmondása sze­rint alaptalanul rágalmazták és ezt szeretné tisztázni. Megbe­csült emberként akar élni és a társadalmi munkában részt ven­ni. Kimegyek az előszobába. Itt egy fiatalasszony várakozik, ő is Gombos elvtárshoz szeretne be­jutni. Beszédbe elegyedünk. — Szakszervezeti vezető, az embe­rek ügyes-bajos dolgait intézi, de most az egyszer neki is ké­rése van. — Személyesen is ismeri Gom­bos elvtársat? — Igen. Néhány évvel ezelőtt Gombos elvtárs is a szakszerve­zetben tevékenykedett. Régi munkásmozgalmi harcos. Pékse­géd, a maga életéből ismeri a tnúnkásemberek gondját, baját. — Más alkalommal is járt már itt? Jártam. Most bárki bátran feljöhet ide, bármelyik elvtárs­hoz, mindegyik szívesen fogad­ja Ezután a látogatóknak sora- szakad és ismét Gombos elvtárs­sal beszélgetünk. ■— Nem mondhatom a mai napot kivételesnek. Nálunk min­den reggel igy kezdődik a nap. Sok a látogató, nagy a forga­lom, A legtöbben panasz ügy­ben jönnek, de vannak olyanok is, akik csak úgy benéznek. El­jönnek beszélgetni, a politikai eseményeket megvitatni, a napi problémákról tájékozódni. A pártmunkában nincs szolgálati út. Senkit nem küldünk el in­nen az alsóbb pártszervezetek­hez. Minden dolgozó panaszával szívesen foglalkozunk, bár az lenne a helyes, ha pártalapszer- vezeteink is ugyanígy intéznék a hozzájuk fordulók ügyes-bajos dolgait, Úgy gondolom, hogy ez a sok látogató a párt iránt meg­nőtt bizalom egyik kifejezője. — Ez valóban így van. Most nyíltan és őszintén beszélünk az emberekkel, ők is őszintéb­bek hozzánk. így jó ez. Nem ke­rüljük meg a problémákat, az úgynevezett kényes kérdéseket sem. Megmondjuk azt is, ha ké­rése, panasza indokolt, de azt is, ha alaptalan. — Bár többször hangsúlyoz­tuk, hogy állami életünkben a párttagoknak is ugyanannyi jo­gai vannak, mint a pártonkívü- lleknek, mégis — igaz, ritkán — de előfordul, hogy egyesek párt­tagságukat bizonyos állások megszerzésére szeretnék fel­használni. Természetesen az ilyen törekvéseket mi nem tá­mogatjuk. — És mondja, az emberek gondjával, bajával való törődés, az úgynevezett »apró« munka nem vonja-e el a pártbizottság tagjait más fontos feladatoktól? — Az elaprózódás veszélye valóban fennáll, azonban min­den a munka megszervezésén múlik. Elmondhatom, hogy ne­künk most sikerült a tennivaló­kat megosztani az apparátus és a pártbizottság tagjai között. A pártbizottság tagjai valamény- nyien résztvesznek — közvetle­nül is — az alapszervezetek munkájának irányításában, se­gítésében, ellenőrzésében. Rend­szeresen látogatják az alapszer­vezetek taggyűléseit, rendezvé­nyeit és ez mindenféleképpen hasznos. Jobban ismerik az éle­tet, a problémákat és ennek kö­vetkeztében alaposabbak, tartal­masabbak a pártbizottsági ülé­sek, jobbak a határozataink, A pártbizottság tagjai­ból munkacsoportokat szervez­tünk és azok készítik elő a párt­bizottsági ülés beszámolóit. Az üzemek problémáinak tanulmá­nyozására pedig a pártbizottság mellett működő szakemberekből álló közgazdasági bizottságot hoztunk létre. Annak ellenére, hogy viszony­lag sok időt fordítunk panasz­ügyek intézésére, hetenként két- három napot az üzemekben és a termelőszövetkezetekben töltünk el és ott helyszínen, kint az élet­ben ellenőrizzük határozataink, politikánk helyességét; Természetesen munkánknak vannak hiányosságai is, és szá­mos nehézséggel is küszködünk. EZek közül csak egyet említek. Még mindig kevesebbet idő­zünk az emberek között, külö­nösen lakóterületen, mint ameny­nyit szeretnénk. * Az idő előrehaladt. Nem akarom tovább fenntarta­ni Gombos elvtársat, — értekez­letre készül. Elbúcsúzom. Nem volt célom a pártbizottság tevé­kenységének egészét elemezni, tanulmányozni. Munkájuknak egy mozzanatát figyeltem meg: az emberekkel való foglalko­zást, az apró munkát. Ezt pedig kétségtelenül odaadással, lelki- ismeretesen végzik. Nagy József Tervek és fények Csátaljáról iillillllllliniuiiiiniiliniiiuiiiniiiuii|ininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiimuiimimuiiumiiiiiuniuiuiiiiumuaiumm.u«~‘.«"-»— A község kulturális keresztmetszete Itt a tél, az az évszak, amikor falun legtöbb ideje van a dol­gozó parasztságnak a művelődésre, a kulturális életben való rész­vételre, Ilyenkor rendezik soraikat a különböző művészeti cso­portok. Újjáalakulnak, próbákat tűznek ki, terveket készítenek. Így van ez Csátalján is. A színjátszó csoport egy öreg nép­színművet próbál. A címe: Tót leány. Utána nagyobb fába vágják a fejszéjüket és valószínűleg a »Három szegény szabólegény« c. mulatságos történelmi vígjátékot tűzik műsorra. Huszonnégyen vannak a színjátszók és úgy határoztak, hogy hétfőn, szerdán pénteken este 7 órakor — akármilyen idő van is — összegyűlnek próbálni. A régen szép eredménnyel működő tánccsoport is moz­golódik. Sőt a község és talán a környék egyetlen termelőszövet­kezeti énekkara is újjáalakul. Az Üj Tavasz Termelőszövetkezet­ben latolgatják az újjáalakítás terveit, Énekkar szervezésére ha­tározta el magát a művelődési ház. Ügy látszik, a községben nagy az érdeklődés az irodalom iránt. A Szabad Föld Téli Esték előadásai legalább is erre mutat­nak. Az országosan megünnepelt Ady-évforduló alkalmával a nagy költőről emlékeztek meg. Mostanában József Attiláról tarta­nak ugyancsak az évfordulóval kapcsolatban előadást. Közben mezőgazdasági, egészségügyi tárgyú előadásokat is rendeznek a szerint a terv szerint, amelyet a végrehajtó bizottság még egy nyári ülésén fogadott el. Szó esett itt akkoriban ezüstkalászos tanfolyam szervezéséről is. Az azonban nem indult még meg. Szívesen látogatják a csátaljaiak a Szabad, Föld Téli Esték előadássorozatait. Egyetemi végzettségű mezőgazdászok, jó előadó­nak ismert pedagógusok, szakemberek magvas és megszívlelésre méltó dolgokat mondanak minden előadáson. Hogy pedig a községben az anyagi adottságok sem hiányoz­zanak, az 500 hallgató befogadására alkalmas művelődési házat is rendbehozták Az idén 20 000 forintot fordítottak a padlózásra, és a községfejlesztési alapból még 50 000-et irányoztak elő külön­böző tatarozások, építkezések céljaira. A gondnoki lakás például most épül. Nagyon büszke rá a művelődési otthon igazgatója, hogy a Budai Nagy Antal Termelőszövetkezet ács- és kőműves-brigádja társadalmi munkával készítette el a szép tekepályát­Lesz, illetve van tehát adottság Csátalján a színvonalas szó­szórakozásra, művelődésre. Legközelebb a pilisvörösvári német­ajkú kultúrcsoport és a mecseknádasdi német zenekar látogat el a községbe december 13-án. Kitűnő szórako - zást nyújt egy világ ve vő rádió. Kapható már 8F0-Ft-tól az álla ­mi és földművefczövctkczeti boltokban. Egy vegyeslakosságú falu fejlődése, problémái — Mit szól hozzá, hogyan flancol? Nem ártani megnéz­ni, hogy miből telik neki! — mondja va­lakire. — Hát nem szé­gyen, hogy nem ád magára semmit? Mondta a szomszéd- asszonya is, hogy fogához veri a ga­rast. Egy született skót — mondj?, más­valakire Ugyanő. — Annyi palija van, hogy a tíz uj­júmon meg se tud­nám számolni —ál­lítja Ugyanő egy harmadikról. — Nem csoda, ha rá se néznek. Kinek Tolna gusztusa hoz­ta? — replikázik a negyedikről Ugyanő, — Nem röstell dolgozni Járni, mi­kor jól keres a fér­je, és otthon is vol­na mit csinálnia. El­veszi a kenyeret másoktól — vádol­ja Ugyanő az ötödi­ket. . — Egész nap csak otthon páváskodik, szegény férje meg lót-fut, hogy bete­remtsen neki min­dent — ágál a ha­todikra Ugyanő. — Anélkül nem lehetne meg érte­kezlet, hogy hozzá ne szólna. Mert min­denben ki akar tűn­ni— állapítja meg Ugyanő a hetedik­ről. — Ilyen mamlasz frátert még életem­ben nem láttam. Ha többen vannak, csak ül, mint a sülthal, a világért meg nem mukkanna — sirat­ja el a nyolcadikat Ugyanő. — Hallotta, hogy fegyelmije volt ne­ki? Nem hallotta? Nahát, már az egész város erről beszél. (Persze, nem igaz.) Tudja, az úgy volt... — és meséli Ugyanő végnélkül a kilen­cedikről. — Ezt még soha csak meg sem dor­gálták. Biztos be­nyalta magát a főnökénél — mondja a tizedikre Ugyanő. — Jó volna, ha la­katot tenne a szájá­ra! — mondjuk Ugyanőnek mi, akik akár benne vagyunk a fenti tízben, akár ezután kerülünk sorra. n—n NEMESNÁDUDVAR ellen­forradalom utáni politikai és gazdasági konszolidációjának vizsgálatánál két dolgot nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az egyik: a falu lakói 4:6 arányban magyar-és németajkúak; a má­sik: ez év július 15-én pusztító jégverés vonult végig a határá­ban, amely megsemmisítette a termés tetemes részét. A vegyes nemzetiséggel kap­csolatban vissza kell tekinte­nünk a felszabadulás utáni évek­re. Mind a kitelepítések, mind a magyarajkú lakosok betelepítése körül visszaélések történtek, me­lyek nem kis részben okozták azt, hogy nem a legbarátibb »légkörben« indult neki a közös útnak a kétajkú lakosság. A má­sik ok a múltból örökségül meg­maradt sovinizmus, amely lap­pangásából időnként a felszínre csapott, s szóváltásokban, az ott­honi nevelés hatásaképpen a fia­talok veszekedéseiben nyilvánult meg. A soviniszta megnyilatko­zásoknál azonban mindig kide­rült, hogy mögöttük egyéni ér- : :dekek lapulnak. : Ugyanakkor az állami gazda­gság és a Kossuth Tsz, mint szo- icialista szektor, élénk bizony sá­rgul szolgáltak itt is ahhoz, hogy a nemzetiségi ellentéteket a szo­cializmus részbeni megvalósítása :is képes enyhíteni, majd fokoza­tosan megszüntetni; hatásuk e tekintetben — más tényezőkével együtt — pedig lemérhető ab­ban, hogy négy-öt év óta már összeházasodnak a vegyesajkú családok gyermekei is (számuk körülbelül 25—30-ra tehető), ami egészségesen hat tovább a ro­konság körében. ELTEKINTVE a nemzetiségi ellentétektől. Nemesnádudvar fejlődését is gátolta az elmúlt esztendők helytelen mezőgazda­sági politikája, amit tetézett az azóta leváltott tanácselnök kis­királykodása is. Még felemás, de a helyes irá­nyú kibontakozásnak már bizta­tó jeleit felmutató állapotban érte a községet az ellenforradalom. Hőzöngés volt itt is (egy Kasza József nevű, állásait, mint fehér­neműt váltogató kalandor fel is csapott forradalmi bizottsági el­nöknek, s mint ilyen, ígért fűt- fát), de lényegében elég símán átvészelte Nemesnádudvar az októberi napokat. Ez pedig — érdekes módon — az újból buz­gó, de a veszélyesség határain túl nem csapó ellentétnek tud­ható be: a magyarajkúak ügyel­tek ugyanis arra, hogy a német­ajkúak felül ne kerekedjenek, s emezek viszont. Így végered­ményben lokalizálták az egymás körében ki tudja milyen mérték­ben lappangó »ellenforradalmi tüzet«. De megnyilvánult mind az ellenforradalmi, mind a for­radalmi szándék osztálytartalma is, abban például, hogy a kulá- kok leitatással igyekeztek meg­nyerni a népi demokráciától föl­det kapott dolgozó parasztokat, ezek egyike azonban odavágta nekik: »Nehogy azt gondolják, visszakapják a földet, mert én béres többet nem leszek!« EZ EV JANUÁR végéig, feb­ruár elejéig tartott a faluban a bizonytalanság, aminek a meg­szűnését nagyban akadályozták a sztrájkhírek, s az imperialis­ták »rádiókacsái« is. A hangulat azonban lassanként a rendes ke­rékvágásba terelődött, amihez hozzásegített az is, hogy a ne­mesnádudvariak — akik szorgal­mas rádióhallgatók — maguk is rájöttek: nem az ő érdekükben hordanak össze hetet-havat a Nyugat hírharsonái. Februárban megalakult az MDP-nél ötödrészével kisebb, de nagyobb aktivitású szervezete az MSZMP-nek, s a helybeli kom­munisták, meg a felsőbb párt­szervek erőfeszítéseinek, kormá­nyunk helyes rendelkezéseinek, valamint a íehtebb elmondottak eredményeképpen — akárcsak másutt — megnőtt a termelési kedv. Bár tagadhatatlan, hogy a kétely is kísérője volt a kibonta­kozásnak: nemcsak átmeneti-e a kormány jelenlegi parasztpoliti­kája?, hiszen az elmúlt eszten­dőkben számos visszásságot el­szenvedtek a nemosnádudvariak is ezzel kapcsolatban; A kétely már szűnőben, de bizonyos mér­tékig még megvan; Ez ugyan már kevésbé, ae em­lített katasztrofális elemi csa­pás azonban súlyosan nehezedik a falu gazdasági fejlődésére; A bajt csak tetézi, hogy a tsa-en kívül kevesen biztosították ter­mésüket, enyhíti, hogy kormá­nyunk a károkhoz mérten 419 009 forint adót, s 535 mázsa búza­földadót elengedett; A NEMZETISÉGI ellentétek megszüntetése érdekében a járási pártbizottság kezdeményezésére augusztus 20-án nemzetiségi na­pot rendeztek, s ennek jó hatása érződik is; a párt, a most lábra- kapó KISZ és a Hazafias Nép­front nevelőmunkája mellett az iskola, a közös rendezvények, valamint az a tény, hogy a köz­ségi tanácsnál, egyéb hivatali szerveknél magyarok és német­ajkúak vegyesen dolgoznak, —> kétségtelenül meghozzák a tel­jes sikert; Két konkrét probléma megol­dása is szükséges azonban ah­hoz, hogy Nemesnádudvar előre­lépését, lakóinak életét meg­könnyítsék. Az egyik; a mint­egy 400 házból álló, dombon fekvő falurészt több fúrott kút- tal kellene ellátni, mivel a meg­levő egy nem elegendő, az ásott kutak vize pedig golyvát okoz, másrészt, ilymódon — vízvezeté­ken — az egész falut el lehetne látni egészséges ivóvízzel. A má­sik: benn, a faluban, autóbusz- megállót kellene létesíteni, mert most több mint egy kilométert kell kutyagolniok az országút tói távoleső falu lakóinak a bajai járathoz. Csakhogy az illetékesek azzal érvelnek, hogy keskeny a faluba vezető út, amire viszont a nemesnádudvariak azt vála­szolják: 1945 előtt a — bár igaz, hogy jóval ritkább — »maszek- járat be tudott menni a faluba? KÉRDÉSEK, amelyek nem maradhatnak válasz nélkül — a falu érdekében, általános érdek­bő) sem. Tarján István

Next

/
Oldalképek
Tartalom