Petőfi Népe, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-14 / 267. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA Világ proletárjai, egyesüljeleli ! * / II. ÉVFOLYAM. 267. SZÁM Ara SO fillér 1957. NOV. 14. CSÜTÖRTÖK MAR SZÓ ESETI az ez év áprilisában tartott me­gyei tanácsülésen egyes, a me­zőgazdaságot érintő legfonto­sabb termelési problémákról. E tanácsülésnek azonban nem volt célja a mezogazdasagi termelés mélyreható elemzése, csupán határozat született arra, hogy az elkövetkezendő tanácsülés tűzze napirendre a mezőgazda­ság helyzetének részletes tár­gyalását. A mai csütörtöki tanácsülés­nek a legfőbb célja: konkrét tennivalók meghatározásával ta­nácsaink egész erejét, s a köz­vélemény figyelmét ráirányíta­ni a mezőgazdasági termelés fejlesztésére, a hozamok meny- nyiségének és minőségépek mi­nél nagyobb arányú növelésére. Megyénk mezőgazdaságának fejlődésében a felszabadulás óta kedvező változások tapasztalha­tók. A felszabadulás előtti idő­höz képest csökkent a külterjes kultúrák aránya, s megnőtt a zöldségfélék, ipari növények és egyes abraktakarmányok vetés- területe. Az állattenyésztés rész­aránya is valamivel magasabb. Mindez azonban együttvéve, össztermelési * értékben kifejez­ve, ugyancsak nem jelentett nagy lépést előbbre. Ugyanakkor az egész népgazdaságban tör­tént szerkezeti változás, elsősor­ban az ipar nagyarányú fejlesz­tése megnövelte a bérből és fi­zetésből élők számát. Egyrészről ez is megköveteli a mezőgazda­ság termelékenységének növe­lését, másrészt az is, hogy jelen­tősen emelkedett a parasztság saját termeléséből történő belső togyasztás is. Fokozódó igénye­ket támaszt a mezőgazdaság iránt az élelmiszer, a könnyű­ipar, valamint a mezőgazdasági export is. Megyénkben a mezőgazdasági termesztés fejlesztésének lehe­tőségei nagyok, adottságaink jók. Ezek azonban még megközelí­tően sincsenek kihasználva. Sok vita folyik arról, hogy a mezőgazdasági termesztés fej­lesztésében milyen mérvű az egyéni parasztgazdaságok fejlő­dési lehetősége. Egyesek helyte­lenül azt állítják, hogy az egyéni parasztgazdaságok már nem fej­lődhetnek tovább, ezért nem ér­demes támogatni őket. Ezek szem elől tévesztik, hogy az egyéni paraszti gazdaságoknak az ország élelmiszerrel és ipari nyersanyaggal való ellátásában, az árutermelésben döntő jelen­tőségük van. Éppen ezért támo­gatnunk kell az egyénileg dol­gozó parasztgazdaságokat is, fenntartva azt az elvet és igaz­ságot, hogy a mezőgazdasági termelés nagyarányú fellendí­tése csak a nagyüzemi földmű­velésre való fokozottabb áttérés útján valósulhat meg. S bátran állíthatjuk, hogy a termelőszö­vetkezeti mozgalom továbbfej­lesztésének még egyetlen esz­tendőben sem voltak olyan ked­vező feltételei, mint ez év őszén. Ezért kell az eddiginél nagyobb figyelmet fordítani a lenini el­veket tiszteletben tartó fejlesz­tési tennivalókra. E szempontokat figyelembe- véve tárgyalja meg a megyei tanácsülés a mezőgazdaság hely­zetét. Bízunk benne, hogy ez a tanácsülés elősegíti megyénk mezőgazdaságának további fej­lődését« Mi épül megyénkben 1958-ban Részletek a megyei tanács tervjavaslatából Bár az ellenforradalom okozta gazdasági nehézségek még rá­nyomják bélyegüket a jövő évi beruházásokra, a megyei tanács javaslata sok jelentős létesít­mény megvalósítását jelzi. Egy máris megvalósult terv Van már ilyen is. Amikor a tervjavaslat elkészült., még csak beszéltek arról, hogy 1958-ban egy szélesvásznú mozit helyez­nek üzembe. Azóta ezt a tervet Antonín Zapolocky elvtárs. a Csehszlovák Köztársaság elnöke, a nemzetközi munkásmoz­galom kimagasló harcosa 1957. «bér 13-án el­hunyt. a Báes megyei Moziüzemi Vál­lalat dolgozói valóra váltották. No de lapozzunk tovább. Az oktatásügy fejezetnél örömmel láthatjuk, hogy nagyszabású iskolaépítési programba kezdünkj Különösen tanyai iskolaháló­zatunk szorul sürgős bővítésre. 1958-ban 15 helyen, többek kö­zött Szabadszállás— Balázspuszta Hetényegyhaza—Külsonyír, Hel- vécia-Feseteerdő, Lakitelek-K a- pásíalu, Jánoshalma-Kiserdő stb. tanyarészeken épül új, egy-két tantermes iskola. Mátételkén, Kunbaján és Ménteleken négy­tantermes iskolák épülnek, befe­jezik a madarast 8 tantermes is­kola építését, sőt Izsákon, Dus- nokon, Soltvadkerten és Kecelen új 8—12 tantermes iskolákat terveznek. 1958 végére, a tervek szerint, 34 tanteremmel és 13 ne­velőlakással gyarapodik iskola- hálózatunk. Befejezik több egészségügyi intézmény létesítését. Ez évben több egészségügyi intézmény építését állították le kerethiány miatt. Ezek befeje­zésére lehetőséget nyújt az 1958-as költségvetés. Ilyenfor­mán a jövő évben átadják ren­deltetésének a kalocsai SZTK- rendelőintézetet, a kiskőrösi 20 ágyas tüdőfektetőt, a ballószögi orvosi lakást rendelővel és a kis- szállási gyógyszertárat. Ezenkí­vül még orvosi lakást építenek | Városiöldön, körzeti orvosi ren-| delőt Nagybaracskán. : A vízügyi beruházások igen égető problémákat oldanak» majd meg. Három megye (Bács, ] Csongrád és Szolnok) régóta ter-| vezi az alpári zsilip megépítését.| Ez jövőre megvalósul és mintegy j 9000 kataszteri hold szántóföld nyári árvízvédelmét teszi lehe­tővé. Hat község mélyfúrású ku­tat, három község törpevízművet kap, Kiskunfélegyházán termál­fürdő létesül. ♦ A faluviUamosítás j keretében 1958-ban is bekapcso-J lünk egy községet, ez azonban aj központi keretből történik. Páhi» községre esett a választás, mert| a villamosítatlan községek közül g ez a legnagyobb. (N. O.) J A MESTERSÉGES HOLDAK HORDOZÓI A RAKÉTÁK (2, oldal) MINDENKINEK ÉRDEKE... <3. oldal) MEGVÉDTEK SZÖVETKE­ZETÜKET (3. oldal) tAppénzcsalö SAKK (3. oldal) (4. oldal) A MUNKA NEHEZEBBJE CSAK EZUTÁN KÖVET­KEZIK (4. oldal) KÉTFÉLE ŐSZ HELVÉCIÁN (5. oldal) FŐKÖNYVELŐKRŐL... (5. oldal) AZ EGERSZEGI-FÉLE TARTÓS IIOMOKJAVlTAS ( „ oldal) Mér a negyedik utat javítják az idén Csolyóspáloson Több mint 110 ezer forint községfejlesztésre Elsőnek a megyében Lemondunk az ártámogatásról A Talajerőgazdálkodási Vállalat 1957-ben két üzemággal év­közben megnövekedett. Egyrészt irányításunk alá került tavasszal az Izsáki Tőzegbánya, másrészt a nyár folyamán egy egészen új üzemrészt — ládagyárat építettünk Izsák községben. A két új üzemág magával hozta, hogy vállalatunk gyártmány kapacitása niegnövekedett, s mivel új adminisztratív személyzet helyett — ahol csak lehetett, a vezetés stílusát javítottuk — lehetővé vált az üzemi és vállalati általános költségek jelentős csökkentése. Számokban kifejezve a fentebb írtakat: vállalatunk termelési értéke mintegy két millió forinttal emelkedett. Elért eredmé­nyeink, vállalatunk dolgozóinak szorgalmas munkája így lehetővé teszi, hogy a TaJajerőgazdálkodási Vállalat részére 1957. év clejér, ♦ megállapított 3,1 százalékos állami ártámogatásról, melynek ösz-w szege évente 250 000 forintot tesz ki, 1958. január 1-től lemondjunk, j F. Szabó István Szönyi Pál Koncz Mátyás ] műszaki vezető főkönyvelő igazgató Török Sándorné Kardos Ferenc párttitkár UB-elnök CSOLYÓSPÁLOS — kis köz­ség bár —, de a leggyorsabban fejlődő községek közé sorolhat­juk hamarosan. Az egyszerű kis házak kívülről talán nem sokat változnak, de annál inkább a bennük lakók igényei. Nemré­giben szó volt arról, hogy a köz­séget bekapcsolják a villanyhá­lózatba. ök azonban nagylel­kűen még várakozásra intették a DÁV-ot, illetve azt ajánlot­ták, hogy egy sűrűbben lakott faluba vezessék előbb a vil­lanyt, s néhány évig ők szíve­sen várnak, hisz most legfel­jebb csak 20—25 házat lehetne villamosítani, mert ennyi van a központon, vagyis a község bel­területén. No, ugyan ebből nem gondol­hatná senki, hogy a falu lakói a haladás útján járnak-e, de azért már az önzetlen felajánlás is enged valami megértésre, szo­cialista öntudatra következtet­ni. Igaz, hogy az még gyerek­cipőben jár a faluban, de már Százezrek itt is, ott is megnyilvánul, s olykor elvétve messzire szórja vékonyka sugarát. Itt van pél­dául az útépítés is. Nem is any- nyira építés, mint a régi utak rendbehozása, de hát itt már csak így mondják, hogy építik« Az idén már a negyedik utat hozzák rendbe, no nem teljesen társadalmi összefogással, de an­nak is része van benne. Most az alsópálosi iskolához vezető utat hozzák rendbe mintegy két kilométeres szakaszon. AZ IDÉN fejezték be a kul- túrház építését is, most egy nagy mázsa vásárlásán törik a fejüket, s még két utat akarnak megjavítani ebben az évben. Az utak javítására, kultúrházra ebben az évben már 65 000 fo­rintot elköltötték, de még 45 000 forintot rászántak erre a célra« Persze, az összeg nem sok, in­kább az a figyelemreméltóbb, amivel a kis község lakói saját munkájukkal járulnak a község szépítéséhez, fejlődéséhez. ái vagyunk Faradicsemienzeroei a döntdbeni A Duna—Tisza közi Mezőgaz­dasági Kísérleti Intézet a napok­ban paradicsomkonzerv bizott­sági kiértékelést rendezett, me­lyen résztvettek a megye s az ország legnagyobb konzervgyá­rainak szakemberei, a Konzerv­ipari Kutató Intézet s a Föld­művelésügyi Minisztérium kép­viselői. A bíráló bizottság 20, különböző paradicsomfajtából készült konzervet vizsgált meg. Ezek többsége az Intézet által nemesített fajtákból készült, döntőbe került néhány, a gyá­rakból hozott készítmény s egy olasz fajtából készült püré is. Mészöly Gyula igazgató a ne­mesítés eddigi eredményeiről s a további célkitűzésekről szá-j molt be. Üj feladatként jelentke- j zik az idei tapasztalatok alapján] az olyan fajták szaporítása, me­lyek a szélsőséges, nedves idő-] járási viszonyok között is meg-j tartják értékes tulajdonságukat.] De a feldolgozó gyáraknak isj többet kell törödniök a termelés] megszervezésével,, a gazdák ne- ] velésével az agrotechnika s al növényvédelem fejlesztését ille-j tőén. A bíráló bizottság értékelése] szerint az első helyekre az In-] tézet fajtáiból készült konzervek] kerültek, az olasz paradicsomból 1 készített pijré s 14. lett. Közgyűlés van a kiskunmajsai Ápri­lis 4 Termelőszövet­kezetben. Folyik a vita a tervekről, megoldandó felada­tokról, mérleget vonnak az esztendő eredményeiről s okulásul a jövőre, az elkövetett hibá­kat emlegetik a ta­gok. Kint, a szakadó eső függönyén átsö- tétlenek a szépen rendbetett szalma- és takarmánvos kaz­lak, a kukorica már a góré biztonságá­ban sárgállik, erő­södő vetések áznak, néhány hold búza­vetés van már csak hátra. Tóth Imre. a szö­vetkezet elnöke_£l- sorolja: mi mindent akarnak jövőre? El­sősorban s legfő­képpen a jószágál­lományt fejleszteni s ehhez — jó gazda módjára — először helyet készítenek. Egy-két nap alatt már a tetőt húzzák az 50 férőhelyes marhaistállóra s a meglevő 14 tehén mellé még az idén jórészt betöltik a hiányzó létszámot, a major másik pont­ján pedig 12 férő­helyes sertésfiaztató készül. Kaposvári Kál­mán bácsi, a szö­vetkezet alapító tag­ja is beleszól a be­szélgetésbe. =- Sokszor elgon­dolkozom: milyen messze is jutottunk mi a megalakulás óta! Oda, ahová a csecsemő jut el a bölcsőből, míg meg­tanul járni. Sőt, mi már ezen a totyogós kicsi koron is régen, átláboltunk, a mi szövetkezetünk már isikolába jár. An­nakidején tizenket- ten, a reménységen kívül semmivel el­kezdtük a közös gazdálkodást s most százezrek gazdái va­gyunk. ; j Kívánjuk, hogy az iskolaévek után érje el minél hama­rabb a még nagyobb erőt, fejlettséget je­lentő felnőtt kort az. Április 4 Termelő­szövetkezet!

Next

/
Oldalképek
Tartalom