Petőfi Népe, 1957. október (2. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

Világ proletárfai9 egyesüljetek ! * MAGVAI? SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA II. ÉVFOLYAM, 229. SZÄM Ara 50 fillér K57. OKTOBER 1. KEDD Hírős a megye és Kecskemét mindenekelőtt azért, mert munkaszerető népe i sok évtizedes küzdelmeivel termővé tette a kietlen homokpusztákat Sok ezer ember hallgatta Apró Antal elvtárs beszédét a Hírős Napok ünnepi nagygyűlésén Tóth László elvtárs megnyitó szavai! tV erőfényes ősei nap virradt ránk szeptember 29-én, vasár- w nap, Bács-Kiskun megye és Kecskemét város nagy ünne­pén. A szép, napsütéses idő csak emelte a zászlódíszbe öltözött megyeszékhely ünnepi pompáját, s vele együtt a Hírős Városba érkező vendégek jókedvét, vidámságát. Már a Jcora hajnali órákban megérkeztek az első falusi, más városbeli vendégek, s egész délelőtt ömlőit a nép a beér­kező vonatokról, autóbuszokról a város központja felé. Rég nem látott ennyi embert, vevőt és eladót a legutóbbi években beke­rített piactér sem. A Hírős Napok alkalmából ezúttal vasárnap is nyitvatartó üzletekben is sok vevő fordult meg a reggeli órák­ban, sokan első dolguknak a vásárfia beszerzését tartották. 1* él tíz felé a nótában is megénekelt öregtemplom előtti té- M ren kezdtek gyülekezni a kecskemétiek, meg a Hírős Napok ünnepi magygyűlésére városunkba érkező megyebeliek. Iskolások éneklő oszlopaival, munkások és parasztok sötét ün­neplőbe öltözött csoportjaival telt meg a tér. Igen sokan a szov­jet hősi emlékmű melletti kis parkban, meg az Állami Áruház előtt ámyatadó fák alatt hallgatták végig a nagygyűlés szónokait. Kedves meglepetés volt a nagygyűlés többezres hallgatósága számára, hogy a Hírős Napok alkalmából ellátogatott Kecske­métre a hazánkban tartózkodó szovjet veterán kommunisták egy csoportja is. S amikor At. P. Bojcov elvtárs, a küldöttség vezetője felszólalásában a magyar és a szovjet nép barátságáról, együvétartozásáról beszélt, sokezer tenyér verődött tapsra, jut­tatta kifejezésre népünk hála és barátság érzését felszabadí­tónk és hűséges barátunk iránt. yéztán Apró Antal elvtárs, a Hazafias Népfront elnöke szó- lőtt. Beszédében számos új tervezett kormányintézkedést jelentett be, s hogy ezt éppen a népfront elnöke tudatta elsőnek az ország népével, az maga is bizonyítéka a Hazafias Népfront nö­vekvő társadalmi súlyának. Aztán, a gyűlés után a vásár-, a kiállításnézés, a szórako­zás következett, A késő esti órákig sokezres tömeg hömpölygőit fel-alá a sátrak között, vidáman, jókedvvel. Kecskeméten a Hírős Napok alkalmával rendezett ünnepi nagygyűlés több ezer részvevője megtöltötte a Széchenyi teret, ahol Apró Antal elvtárs, a Mi­nisztertanács első elnökhelyet­tese mondott beszédet. A nagy­gyűlést' Tóth László, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a gyűlés részvevőit, a városunk­ba érkezett szovjet veteránok küldöttségét és Apró Antal elv­társat, a Minisztertanács első elnökhelyettesét. Utalt arra, hogy a város és a megye dolgo­zóinak körében hitele van a kormány szavának. —* A mi minden vágyunk: élni és dolgozni békében. Gya­rapodjon a család, virágozzon a határ, izmosodjék a nemzet, rend és béke legyen a világban, valamennyien lássuk életünk és munkánk eredményét, rendelte­tésünket nemcsak egyéni sor­sunk és jobblétünk építésében, hanem a társadalmi fejlődés, a közösség szolgálatában is. Senki sem vár itt csodára. Maga a nép teremti meg a jólé­tét és gazdagságát. Mi szívünk mélyére véstük városunk szü­lötte, Katona József tanítását: »Munkálkodó légy, s nem pa-; naszkodó.« Mi, a jó gazda sze-j mével és felelősségérzetével akarunk közreműködni a kor-: mány és a párt határozatainak! végrehajtásában, a szocializmus; építésében. KÉPEK A HÍRŐS NAPOKRÓL (3. oldal) KEDDEN OSZTJÁK KI A KIÁLLÍTÁS DIJAIT (I. oldal) SZÍNFOLTOK A VASÁR­RÓL (4. oldal) MILYEN SEGÍTSÉGET AD A MARXIZMUS—LENÍ- N1ZMUS ALAPJAI TAN­FOLYAM? (5. oldal) í TUDÓSÍTÁSOK a hírős NAPOK KIÁLLÍTÁSAI­RÓL (5. oldal) GYERMEKVILÁG (6, oldal) «■ACÉLOS HŐSÖK« SZÄZADA (fi. oldal) IZSÁK VALUTÄJA A SARFEHÉR (7, oldal) Apró Antal elvtárs beszéde Tisztelt Nagygyűlés! Engedjék meg nekem, hogy a kecskeméti Hírős Napok alkal­mával átadjam Önöknek a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Vezetősége, a forra­dalmi munkás-paraszt kormány és a Hazafias Népfront elnök­ségének testvéri üdvözletét és elismerését először azért a helyt­állásért, amelyet a megye la­kosságának döntő töbsége a népi hatalom megvédéséért az ellen- forradalom ellen tanúsított; má­sodszor a párt, a kormány elis­merését tolmácsolom azért az áldozatos építő munkáért, ter­melési sikerekért, melyet a me­gye dolgozói az ellenforradalom leverése óta a megye üzemei­ben, a mezőgazdaságban elér­tek. Bács-Kiskun megye dolgozói i— mondotta Apró elvtárs — a népi hatalomhoz hű magatartá­sukkal az elmúlt tíz és fél hó­nap alatt az ellenforradalom le­verése óta jó munkájukkal je­lentősen hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk politikailag és gaz­daságilag talpraállt, hogy a népi natalom alkotmányos, törvényes rendje megszilárdult, a békés rpítő munka kibontakozott. A továbbiakban Apró elvtárs arról beszélt, miért nevezték a múltban Kecskemétet hírős vá­rosnak. Emlékeztette a nagy­gyűlés részvevőit a kizsákmá­nyoló Horthy-rendszer népel­nyomó tevékenységének tényei­se»- . ■ Apró Antal elvtárs beszél a kecskeméti nagygyűlésen A mai Bács megyében — mon­dotta —, amely két megyéből alakult, nagy ki terjedésű grófi birtokok, egyházi birtokosok tu­lajdonosai uralkodtak élők és holtak felett. Az egyház, a Zi­chy, a Latinovics grófok sok tíz­ezer hold felett rendelkeztek akkor, amikor a nincstelen fóld- nélküliek száma több tízezer volt a megyében. A Szovjetunió felszabadítása mentette meg ennek a me­gyének a dolgozóit is a szen­vedéstől, attól a tszégyenleljes sorstól. amelyben apáink és nagyapáink éltek, Beszélt Apró elvtárs a föld­osztás Bács megyei eredményei­ről, majd hangsúlyozta, azt sem felejthetjük el ilyen ünnepi al­kalomkor, hogy Kecskemétet a Horthy fehérterror a Duna— Tisza közi ellenforradalom köz­pontjává tette. Ezt a 25 éves el­lenforradalmi korszakot nem nevezhetjük »híres«, inkább hír­hedt korszaknak. Ezt az idősza­kot a megye dolgozói és Kecs­kemét város lakói életének tör­(i uiytatáa a 3, oldalon} A kínai nép nagy évfordulója 1949-ben a kínai nép, hős kommunista pártja kipróbált vezetésével történelmi győzelmet aratott. Lerázta magáról a belső reakció és a külföldi imperializmus igáját. Megérde­melten kelt bámulatot az egész haladó emberiség előtt az a hatalmas és önfeláldozó harc, amelyet a kínai nép forradalmi pártja a békéért, a demokráciáért, a szocializmusért, a for­radalom győzelméért vívott. A kapitalizmus, amely Kínában t már az úgynevezett »ópiumháborúk« előtt kibontakozóban S volt, hatalmas pusztításokat végzett a kínai nép soraiban. I A bányák mélyén szinte elképzelhetetlenül nyomorúságos I viszonyok között éltek a korai kapitalizmus idején a munká- i sok, a gyermekek foglalkoztatása cs kizsákmányolása batal- I nxas méreteket öltött, nem is beszélve a kínai falu elképesztő } nyomoráról. Hatalmas pénzadók sújtották a földbirtokosok és ♦ a császári kincstár földjein dolgozó parasztságot. Napirenden I volt a parasztság oly méretű elnyomorítása, hogy az egy I marék rizsért küzdő kínai parasztnak még a napi rizsfej- | adagja sem maradt meg a bérleti díjak különböző földesúri ♦ és kincstári szolgáltatások, a hatalmaskodó kínai bürokraták £ kielégítése után. A Kínai Népköztársaság megalakulása, amely a reakció í elleni gigászi harc jegyében történt meg, gyökeres változást I idézett eiö a kínai nép életében. Az új Kína születése meg­♦ nyitotta az utat a nép hatalmán alapuló rendszer fclépítésé­♦ liez, megerősítéséhez, a társadalom hatalmas méretű átala- | kításához. Azért győzhetett a kínai forradalom, mert vezetője a | kommunista párt volt, amely szoros kapcsolatban állt a ncp- j tömegekkel cs kérlelhetetlen harcot folytatott a marxista— t leninista vonaltól való jobb- és baloldali elhajlások ellen, t A Kínai Kommunista Párt a demokratikus forradalom idö­Í .szakában összegyűjtött forradalmi tapasztalatok alapján szá­mos fontos kérdésben jelentősen gazdagította a nemzetközi munkásmozgalom elméletét és gyakorlatát. Most, amikor a népi Kína születésének 8. évfordulóját ünnepli, őszinte barátsággal fordul af kínai nép cs pártja, a kommunista párt felé hazánk minden békcszerető dolgozója. A népek közötti barátság nagy tanújele volt. hogy amikor az ellenforradalom viharai dúlták hazánkat, az új Kína nagy vezetői, a Kínai Kommunista Párt a nemzetközi szolidaritás­ból származó kötelességeihez híven mellénk állt és népünk igazi érdekeit képviselve nemcsak a diplomácia küzdőterén, hanem a gazdasági segítségnyújtás minden vonatkozásában hű és őszinte barátnak bizonyult. Ennek a barátságnak az ápolására, nemzetközi kapcsola­taink erősítésére és a magyar nép hálájának, szeretetének tolmácsolására utazott hazánkból a Magyar Népköztársaság küldöttsége, élén Kádár János elvtárssal, a Kínai Népköztár­saságba, hogy részt vegyen a nagy ünnepen, megismerje a kínai nép sikereit. Ellenforradalom után újjáéledő hazánk és pártunk sokat tanult a kínai nép nagy vezetőjének munkásságából, azokból a nagy jelentőségű dokumentumokból, amelyek a szocializ­mus útjának sikereit, az építés módszereit, elvi alapjait hatá­rozták meg. Egyre erősödő gazdasági, társadalmi cs kulturális kapcsolatok fűznek bennünket a Szovjetunió nagy barátjához, a béketábor egyik erősségéhez, a Kínai Népköztársasághoz. Ezeknek a baráti kapcsolatoknak a jegyében ünnepelünk együtt a kínai néppel, amikor az új Kína születésének 8. év- | fordulóját üli és előre tekint a szocialista fejlődés távlataira, ♦ békés építő munkájának újabb világraszóló sikerei felé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom