Petőfi Népe, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-03 / 180. szám

HO LT IDÉNYBEN __________ Lá togatás a Kalocsai Paprikafeldolgozó Vállalatnál Ilyenkor nyál- derekán, kevés paprikát őröl a kalocsai paprikapialom. Ebben az idő­szakban a legjtlentősebb mun­kát a karbantartók végzik. A la- katosműhelybőj kiszűrődő kopá- csolás, reszelő visítás hangzik. A gyár szerelői felkészítik a gépe­ket az új paprikatermés feldol­gozására. A lakatosműhely előtt a ma­gastermetű Pivonka János egy szállítószalag védőburkolatát ké­szíti. Hosszú, kovácsolt yas ke­retre milliméteres drótból ké­szült hálót erősít. Beszélgetni kezdek vele a most folyó javítá­sokról, a karbantartásról. — Én a transzportőrök javí­tásával foglalkoztam. — Múlt időben mondja, mert már befe­jezték. — Sok volt a munka, ép­pen ezért igyekeztünk. Mind szétszedtük, bezsíroztuk, az el­használódott, rossz alkatrészeket kicseréltük. A karbantartás már befejeződött. Ezt a védő hálót már utolsóként csinálom. P o 1 y v a elvtárs, a karban­tartó részleg vezetője csak meg­erősíti Pivonka János szavait. A többit azután ő mondja el. Már­ciusban kezdték el az üzem, gé­peinek karbantartását. Ami egyes gépek nagyjavításával kezdődött, a szárító, csomagoló, keverőgépek generáljavításával fejeződött be. A tervek szerint augusztus 2ü-ra kellett volna be­fejezni az üzem teljes karban­tartását, de már július 30-án el­készültek mindennel. Vannak még ilyen kisebb javítások, de ezek már nem döntőek. Néhány perccel később ismer­kedtem meg Rozmanith János­sal, aki a szárítószalagok, szál­lítószövet tartó pálcáit, láncait Néhány héttel ezelőtt lapunk hasábjain beszámoltunk arról, hogy a kecskeméti postások a Petőfi Népe, a Népszabadság, va­lamint a Szabad Föld előfizetői táborának növelésére versenyt indítottak. A verseny július 15-től aug. 20-ig tart, a postások vállalá­saikat az alkotmány ünnepére tették meg. A verseny első sza­kasza július 31-el zárult és örömmel számolunk be a kézbe­sítők szép eredményéiből. Bízunk abban, hogy a verseny hajrájá­ban azok is fokozzák előfizetés­gyűjtésüket, akik az eddigiek so­rán még gyengébb eredményt értek el. Dicséret illeti lelkes, eredmé­nyes munkájukért Bosnyák La­jos, Barna Imre, Kovács Sándor, javította. Humoros, mosolygós ember. Amikor mesélni kezd munkájáról, úgy érzem, hogy én is ott vagyok a javításnál. Beszélgetés közben Folyva La­jos elvtárs figyelmeztet, hogy a munkások célprémiumot kapnak azért, mert húsz nappal a kitű­zött határidő előtt, befejezték a gyár gépeinek teljes javítását. — Maga is számít prémiumra? — Igen. Remélem, kapok is. Majd meglátjuk. Kinn állunk az udvaron. Egyszerre nyúlunk mindannyian zsebünkhöz. Rágyújtanánk. Meg­előz mindnyájunkat ebben Csa­nádi Ferenc, a TMK irodaveze­tője. Végigkínálja a társaságot. Állunk s szívjuk a cigarettát. Hirtelen Pivonka és Rozmanith köhögve messzire dobják az égő cigarettát. Prüszkölnek, krákog- nak, mi történt, nem értjük? — Történt valami? — ;.. A kutya hét... erre meg arra... Valaki bepaprikázta ezt a cigarettát — kiáltja könnyes szemmel Pivonka. — Ez csak te lehettél — rázza a kezét Csa­nádi félé. Nevetünk. Bizony, egy kis vi­dámság elkel itt is. Könnyebbé, változatosabbá teszi a munkát. Továbbmegyünk. Polyva elv­társ még elmondja, hogy ebben az évben két új gépet készített el az üzem saját erejéből. Egy kefélő és egy keverő gépet. Űk maguk rajzolták meg a tervraj­zokat és készítették el a géphez ESZTERGÁLYOS és mo­torkerékpárjavítási munkát vállal a DUSNORI GÉP­ÁLLOMÁS. 1239 Bera János belterületi, Molnár Róbert, Walter Sándor, Pápai Tibor, Puliusz Sándor külterületi kézbesítőket, akik fő részesei an­nak, hogy a kecskeméti postahi­vatalban augusztus 1-gyei több­száz új előfizetővel növekedett a Petőfi Népe, Népszabadság és a Szabad Föld olvasótábora. De köszönet jár Lukácsi László, Bardóczki Simon hiva­talvezetőknek és Nagy Erzsébet hírlapcsoportvezetőnek is, akjk lelkes szervezőmunkájukkal ré­szesei a szép sikernek. A verseny végeztével részlete­sen ismertetjük az eredménye­ket, amelyek — szeretnénk —, ha a többi postahivatalok golgo- zóit is hasonló verseny kezde­ményezésére ösztönöznék. szükséges alkatrészeket is. A két gép 158 000 forintba került. — Ezek a gépek — magyaráz­za Polyva Lajoß — íiqvelik gyártmányaink minőségét és e mellett csökkentik a gyár ön­költségét. A lakatosműhely felől még mindig hallatszik a derűs kacagás, a póruljárt lakatosok prüszkölése. Különben csend van. Holtidény van a kalocsai paprikamalomban. Gémes Gábor Alpár és Vidéke Körzeti Eöldművesszövetkezet Igaz­gatóságánál azonnali belé­pésre felveszünk földmű­vesszövetkezeti könyvvitel­ben jártas mérlegképes főkönyvelőt és szakiskolát végzett, ok­levéllel rendelkező mező- gazdasági felügyelőt (agro- nómust). 1221 Mozik Műsora Augusztus 3-án, szombaton: Baja Uránia: Gábor diák. — Baja Központi: A varsói szirén. — Bácsalmás: Hajnalodik. — Jánoshalma: San Salvatore. — Kalocsa: Gracicla. — Kepei: Vörös és fekete II, — Kecske­mét Árpád: Yvette milliói. — Kecskemét Városi': A két Lotti. — Kiskőrös: Karneváli éjszaka, — Kiskunfélegyháza: A meg­osztott szív. — Kiskunhalas: Irén, menj haza. — Kunszent- miklós: Hajnalodik. — Kiskun- majsa: piám, a tanár úr. — Tiszakécske: Nevetés a paradi­csomban. SZÖRTELENlTSE lábát szőrtflenítő krémmel. Arcát szőrtelemtő porral- Bőre percek aígtt bársonysjma. Egészségre ártalmatlan. Tégely: 8 i forint. Szeplős, tisztátlan, túlérzé-í kény, ráncos, pattanásom, arcbőrre i arcpakol iszerek. Méhkirályné tápiá- ; lékából elvónt pempősárckrém. Vita- minos hámlasztó, fehérítő, szeplö- krém. Puderkrém. napfény védő- krém. iedökrém, barnító krém, ránc- talanítókrém. vita'minos zsíroskrém. Tágpolusú, zsíros arcbőrre arcvíz, szeplőhalványíto víz. Megrendelhe­tők postán, utánvét mellett, dr. Ra- binek Aladár vegyészmérnöknél. — Székesfehérvár, Piactér 53. 1242 FELIilVÁS! A Városi Tanács Végre­hajtó Bizottsága a Farkas-villa kör­nyékén történő családi lakóházépít­kezés miatt lebontásra kerülő Vacsi- hegy 8 a. szám alatti házingatlant ér­tékesíteni kívánja. Vételi ajánlatok i j 1957. augusztus hó 20. napjáig a vá- . rosi tanács VB III. igazgatási osztá-! lyán adhatók be. A vételi ajánlató- j kát elsősorban olyan személyek ré-1 I széről kér a végrehajtó bizottság, ! akik a területen családi lakóházépít- | kezést folytatnak, vágy kívánnaic i megkezdeni. Kecskemét, 1957, július | hó 29. napján Kecskemét Városi Ta- 1 nács Végrehajtó Bizottságának Igaz- j gatasi Osztálya. Kálló Jánps sk. oszT j tályvezető. x ■■■»■♦UMI Á kecskeméti postások dicsérete A TANÄCS MEGÍGÉRTE — NEM FOLYÓSÍTANAK I ÉLARVA- JÁRADÉKOT — A BORJÚ FEJÉRÜL ÉS LÁBÁRÓL — későn állt munkába «Apró« gondok DR. ZÁHOLYI GUSZTÁV kis­kőrösi körzeti orvos a követke­zőket írja: »Saját házamban la­kom húsz éve. 1951-ben egy tiszti család részére igénybevet­tek egy szobát, konyhát és für­dőszobát. Akkor én felebbezni akartam, de mivel kijelentették, hogy rövid időről van szó, ettől én eltekintettem. Ez már ötödik éve tart. Szeretnék már saját fürdőszobámban rnegíürödni.« A községi tanács a következők­ben válaszol Záholyi Gusztáv­nak: „A nevezett panaszát a tanács el­ismeri és azt indokoltnak találja. Jelenleg, tekintettel a lakásügyi vi­szonyokra, nem áll módjában bér­lője részére egy másik lakást ki­utalni. ígéretet teszünk a panaszos­nak, hogy a legközelebbi megüre­sedő lakást a panaszos bérlőjének rendelkezésére bocsátjuk.** * FÖLDHÁZI pÁLNÉ Helvéciá­ról azt kéri, nem tudnánk-e el­intézni, hogy 16. életévét be­töltő kislánya után kaphassa a családi pótlékot. Indokaiban el­mondja, hogy férje után 65 fo­rmt nvusdíiat kúp csak és ő napszámba jár, nehezen élnek. Ügyében az Országos Nyugdíj- intézethez fordultunk, ahonnan a következő választ kaptuk: „Panaszos levelére közöljük, hogy a 3440—1954—50 NM számú körren­deleté alapján Irén nevű iparitaniuó gyermekének korhatáron túli fél- árvajáradék nem folyósítható.“ — így tehát ügyében mást nem bír­tunk intézni. * MORVÁI Péter, KISS SÁN­DOR, HORVÁTH MIHÁLY ba­jai dolgozók levelükben amiatt panaszkodnak, hogy nem lehet az üzletekben borjúaprólékot kapni. Levelükben azt írják, hogy a vágóhíd dolgozói feketéz- nek a borjúpacallal és a többi aprólékkal. A levélírók olyan jól informáltak, hogy még azt is tudják, hogy munkaidő alatt pucolják fel a felidézésre szánt belsőségeket. Az ügyben vizs­gálatot indítottunk és a követ­kezőket állapítottuk meg: A borjú fejéröl és lábáról telje­sen le kell fejteni a bőrt, tekintettel arra, hogy az ipar ezt felhasználja, tóból a két cikkből a vágóhíd dol­gozói nem kapnak. A borjúkörmöt, fülszélt és orrszélt a dolgozók ké­résére, nekik adják el. A tisztítást a műszak végén végzik el. A vágás­sal foglalkozó hat dolgozó minden alkalommal egy-egy kilogrammot ka­pott ebből. A további félreértések el­kerülése végett ezután a hulladékok további kiadását a vállalatnál meg­szüntetik, * Személyesen járt szerkesztő­ségünkben LÉHY FRANCISKA. Elpanaszolta nekünk, hogy az ellenforradalomig a Sztálin Vas­műben dolgozott és csak 1957. első hó 4-én jelentkezett mun­kára, mert hitt a sok rémhír­nek. Ügyében felkerestük a Sztá­lin Vasmű igazgatóságát, ahon­nan a következőket írták: „Léhy Franciska azt kéri, hogy vegyük vissza a Dunai Vasműhöz. Jelenleg erre nincs mód, mert a vá­rosban lakó munkások közül is 200 van előjegyzésben. munkakönyvét kijavítani sem áU módunkban, mert felettes szervünk utasított, hogy 195?. január 1-ig nem jelentkezett munkavállalóknak munkaköny/ük- ben önkényes kilépő bejegyzést kell eszközölni,'* •s'!»on Sporteredmények a VIT-ről VÍVÁS: Férfi tőrcsapatunk a dön­tőben a Szovjetuniót ö:4-re legyőzte és ezzel az első helyen végzett. Női tőrvívóink a franciáktól is és a Szov­jetuniótól is kikaptak, és így á má­sodik helyén végeztek. ATLÉTIKA: Rúdugrás: Gsernobáj (Szovjetunió) 450 (szovjet-csúcs). Tá­volugrás: Grabowski (Lengyelország) 746. Jakabfi 711 cm-rel 8. lett. Ge­relyhajítás: Sidló (Lengyelország) 80.12 , 4x100 m váltó: Szovjetunió 40.2, női 80 m gát: Jelisszejava 10.8. KERÉKPÁR: 4000 m üldöző ver­seny: 1. Hrlsztov (bolgár) 5:15. 2j Pásztor (magyar) 5.16.2. 1000 méteres állórajtps: 1. Rómanov (szovjet) 1:10.3, 4. Söre (magyar) 1:11.0, 6. Furment (magyar) 1:13.5. BIRKÓZÁS: Birkózóink közül né-* gyen győztek, hárman döntetlent ér* tek el. KOSÁRLABDA: Szovjetunió—Bra* zilia 70:57 (37:32). 'V A Komlói Bányász Baján Az NB I-be jutptt kitűnő Komlói Bányász együttese szombaton délután fél 6 órakor Baján vendégszerepei a Bajai Bácska Posztó ellen. A kom­lóiak sikeresen erősítettek és nagy­szerűen felkészültek, hogy nécsak át­szállójegyet váltsanak, hanem állan­dó tagjai legyenek a magyar labda­rúgás élcsoportjának. Ez a mérkőzés kitűnő összehasonlításra ad alkalmat; hogy az NB III-ba való jutásért fo­lyó mérkőzések során olyan kiváló­an szerepelt Bajai Bácska Posztó; milyen formában van és hogyan ké­szült fel az őszi küzdelemre. A főmérkőzés előtt fél 4 órakor a Megyei Népholt Kupáért mérkőznek a kiskunhalasiak és a'bajaiak. Az FTC kosarasai vasárnap Kecskeméten szerepeinek A Kecskeméti Dózsa csapata, amely ősszel az egyesített NB II-ben sze­repei, és igen nehéz feladatok előtt áll, vasárnap megkezdi felkészülé­sét a bajnoki rajtra. A csapat első ellenfeléül mindjárt kitűnő együt­test kötött le, az NB I-ben jól sze­replő FTC csapatát. A mérkőzést vasárnap este 8 órakor rendezik meg a Piarista Gimnázium udvarán. A főmérkőzés előtt qlőmérkőzés is lesz. Vasárnap még egy kosárlabda­mérkőzésre is sor kerül.' A Vas­utas Kupa-mérkőzések során áz NB I-ben szereplő Békési MÁV női csa­pata látogat el a Kecskeméti MÁV női csapatához. A mérkőzés nagy favoritja a békési csapat, de a kecskemétieknek ösztönzést ad az a körülmény, hpgy csapatukat be­osztották az NB Il-be. Ez a mér­kőzés, a békésiek kérésére, vasár­nap délután fél 3 órakpr lesz a Piarista Gimnázium udvarán.-— A Kecskeméti Légierők csapata nyerte a megyei döntőt az MNK röplabdamérkőzésen A Megyei Röplabda Alszövetség után a kecskeméti csapat nyerte 3:1 most a nyár folyamán megrendezte arányban. Az egyes mérkőzések láb-: a Magyar Népköztársasági Kupa daaránya a következő volt: — 15:6; röplabdamérkőzéseket. amelynek 15.4, 13:15 és 15:4. Megyénket az döntőjébe a Kecskeméti Légierők j MNK további küzdelmeiben a Kecs- és a Szabadszállási SK csapatai ju- . keméti Légierők férfi csapata kép-< tettak. A mérkőzést nagy küzdelem I viseli. Augusztus Lével hivatalosan is megalakult a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó Alszövetség Az elmúlt években az OTSB kere­tében megyénként önállóan működ­tek a labdarúgó szövetségek. Ez év elején az MLSZ megkísérelte az or­szágot alszövetségekrc és alpsztalyok- ra osztani. Ez a kísérlet nem vált be és most az egész országban fel­állították az önálló megyei alszövet- ségeket. Az MÉSZ a napokban értesítette a Kecskeméti Alosztályt, hogy 1957. augusztus 1-vél mint megyei alszö­vetség működik tovább. Az alszö­vetség hivatalos neve: Báqs-Kiskun megyei Labdarúgó Alszövetség, rö­vidítve BKLASZ. A szövetség a mai nappal meg is kezdte működését. Nem lehet egy versenyző előnyt adni a tenisz-csapatversenyen A Kecskeméti MÁV női teniszezői az elmúlt hét végén nagyszabású, mondhatnánk megerőltető verseny- sorozatot hajtottak végre. A csapat csütörtökön a kolozsváriak ellen sze­repelt, majd másnap a budapesti Ganzgyárral. szombaton a Közleke­dés és Postaügyi Minisztérium csa­patával Budapesten és vasárnap a MAFC együttesével Kecskeméten ját­szott. EZt a nehéz műsort csak akkor le­hetett volna teljes sikerrel végigküz­deni, ha mindegyik versenyző át- érezte volna a mérkőzések fontossá­gát és a kecskemétiek közpl ketten is nem maradtak: volna távol a bu­dapesti versenyektől, ahol mindkét mérkőzésükön két mérkőzést játék nélkül kellett feladniok. Szeretnék, ha a versenyzők a jövőben f'élreten- nék egyéni sérelmeiket és — sport­szerűen — a közösségi munkát he­lyeznék mindenek fölébe. Ganzgyár—Kecskeméti MÁV 8:4. — Prácser É.—dr. Szelei B.-né 0:6, 1:6; Éderné—Szelei L.-né 6:0, 7:5, dr; Tóthné—Zsadányi É. 6:4, 7:5. Varga l.-né—Szabó D.-né 6:3, 3:6, 6:2. Bórái* né—dr. Kovács J.-né 6:2, 3:6, 4:6. Hen rányiné ellenfél nélkül, Éderné, Har­sányiné—dr. Szelemé, Szelemé 3:6; 4:6, dr. Tóthné, Kálmánná—dr. Sza-* boné, dr. Kovácsné 6:2, 6:1, Vargáné; Gaálné ellenfél nélkül. Közlekedés- és Postáügyi Miniszté­rium—Kecskeméti MÁV 7:5. Prácser O.—dr. Szelemé 1:6, 4:6. Bodáné— Szeleiné 9:7, 6:4, Horváthné—Zsadá-* nyi É. 3:6, 6:4. 6:4, Fodor Gy.-né—dr; Szabó D.-né 5:7, 6:0. 4:6. Olaszyné— dr. Kovácsné 3:6, 5:7, Türrné ellen-* fél nélkül. Prácser O.; Horváth—dr; Szeleiné, Szeleiné 4:6. 6:4, 0:6. Bodá-< né, Fodorné—dr. Kovácsné, Zsadá­nyi 6:3, 6:3. Olaszyné, Türrné ellen-* fél nélkül. — Vasárnap a MAFC nein jelent meg Kecskeméten, így a mér* kőzést a KMAV nyerte verseny nél* kül. ( apróhirdetések) ROBBANTOTT kő, alapba való. el-1 adó, Kecskemét, Epreskert u. 1. 4824 ; 125-ÖS CSEPEL, első, hátsó teleszkó­pos, újszerű állapotban, eladó. Kecs­kemét, Berényi Pál utca 9. 4824 NÉMETBŐL fordítást vállalok: ifj. Baditz, Miskolc, Tass u. 15. 1212 A DUN AEG Y HÁZI FMSZ felvesz egy mezőgazdasági technikumot vég­zett agronómust. Fizetés: rendelet szerint. JeleniKezni munkanapon az fmsz-irodában. 1213 ÁGASEGYHAZI Földszöv felvesz mezőgazdasági technikumot végzett agronómust. Fizetés a rendelet sze­rint. — Jelentkezni az Ágasegyházi Földszöv-irodában lehet. 1240 ELADÓ: 4 K. W. teljesítményű vil- íanyhegesztő transzformátor. CxlOO-ag egyágyas síkkötőgép, 16 kalapácsos daráló 5 lóerős motorhoz, Kiskunfél­egyháza, Kölcsey u. 2. 4835 FIATAL házaspár egy udvarra nyíló üres szobát keres albérletbe. Cím a kiadóhivatalban. 4833 ÜJSÁGIRÖ szobát keres. Cím a ki­adóban, x ELADÓ 36 colos kő járat felvonóval, transzmisszióval és 24 m gumiszíjjal. Németh István, Kalocsa, Széchenyi utca 32. 1238 EGYÉVES süldő eladó Kecskemét. Earesay utca 5/á. 4832 ELCSERÉLNÉM Kecskeméten, a bel-* területen levő 2 szoba, összkomfort tos lakásomat hasonló nagyobbért'. — Cím: Rákóczi út 22. Molnár. Ugyan­ott egy 125-ös Csepel eladó. 4828 VENNÉK 1—2 hold jó szőlőt nyári lakással, Horváth Mária. Orgovánv 703. 1225 KERESEK szoba-konyha, speizos la-* kást, költségmegtérítéssel. — Cím: kecskeméti Magyar Hirdető. 1243 EGYEDÜLÁLLÓ nőt kisebb háztar­tás vezetésére, fejni tudót, azonnal felveszek. Megegyezés a helyszínen; minden nap 5—7 óra között. Érte­kezni a Halasi úti iskolánál a 2-es busz végállomásánál. Balog-tanya. Törökfái 83. 4836 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bacs-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér l. szí Telefon: 25—Jö. 26—19, 11—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes kiadóhivatal: Kecskemét, ázabadsag tér lte: Telefon: 17—09 Bács-Kiskun megyei Nyomda V; Kecskemét. — Telefen: 15—29. 27—49 felelős vezető; Szűcs Béla igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom