Petőfi Népe, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

t^/icnrsc Világ proletárjait egyesüljetek í A'MAGVAP SZOCIALISTA MUNKA'SPA'RT bACS-kiskun; megyei lapja II. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM Ara 50 fillér 1957. AUG. 1. CSÜTÖRTÖK II szocialista kultúráért folyó harc — tömegmozgalom (W. D.) Az elmúlt év során különösen erőteljesen bontakozott ki azon »reformerek« tevékenysége, akik kétségbe vonták a szo­cialista kultúra éltető erejét, akik semmisnek nyilvánították proletárdiktatúránk hatalmas kulturális eredményeit és ezzel nagyban segítettek az események ellenforradalomba való torkol- lásához. A hibák kijavításának címén sarkaiból akartak mindent kiforgatni azzal a vitathatatlan céllal, hogy visszahozzák a régit, a tömegek számára nemtelen kultúrát, hogy fellendülésünket derékbatörjék és a dolgozókat megfosszák etéreni évtizedes vív­mányától is. A nacionalizmus, sovinizmus, a szocialista-realizmus- ellenesség, az »igazi« kultúra, vagy éppen nyugat-csodálat máko- nyával akartak hódítani ezek a képmutatás tógájába öltözött ha­zugok: dérik, háyok, tardosok és a körülöttük fullaj tárkódé tehet­ségtelen, de a néptől is idegen kulturális akarnotok. Ki tagadja, hogy kulturális életünkben nem voltak visszás jelenségek, olyan tünetek, amelyek méltán aggasztottak sokakat. Ki tagadja, hogy a szükséges állami, pártirányítás nélkülözhetetlen elvi útmutató polcáról, többször csak apró kérdésekhez szállt le, sértve sokak önállóságát. Ki tagadja, hogy az alapjában helyes fő célkitűzés és rendkívül nagy eredményeket felmutató kultu­rális életünk salakot is tartalmazott, fajankókat is sodort árada­tával, akik ízléstelen giccs-fércműveikkel le akarták járatni kul­turális elveinket. A hibák azonban senkinek nem szolgáltathatnak okot arra, hogy valamennyi alkotásunkat letörölje a föld színéről. Márpedig az ellenség ezt akarta tenni. Mások pedig, akik nem vették észre ezt az eléggé jól látható manővert — ahogyan mon­dani szokás — a fürdővízzel együtt a gyereket is ki akarták önteni. Az ellenforradalom fegyveres veresége még nem szüntette meg annak veszélyét, hogy etéreni nézeteit, megtévesztő ’ állás­pontját érvényesíttesse. Ellenkezőleg! Éppen arról van szó, hogy az ellenség más lehetőség híján rákapcsolt arra, hogy a kultúra frontján vív, ha nem is nyílt, hanem gerillaharcot. Ide próbálja átmenteni maroknyi erejét és azt nagyon körültekintően, a bukott ügy érdekében hasznosítani. Ezért a kulturális, népművelési munkának aitalában is, de most különösen nagy jelentősége van. »Határozott ellentámadást kell indítanunk az ellenforradalom kulturális életünkben jelent­kező térhódítása ellen.« — mondja az országos pártértekezlet ha­tározata. Pártunk azonban már februári határozatában is felhívja erre a figyelmet, amikor kijelenti, hogy nagy figyelmet kell for­dítani a közoktatási cs kulturális kérdésekre. Hogy az ellentámadásra milyen múlhatatlanul szükség van, azt megyénk néhány jellegzetessége is bizonyítja. Színjátszó cso­portjainknak egy jelentős része minden kritika nélkül, inkább szándékos buzdításra szedte elő a régi, a népnek keserű ízű, sziru­pos darabokat, az úgynevezett népszínműveket és operetteket, fals, ízetlen, a néppel csak csúfolkodó giccseket. Ugyan hány dol­gozó parasztnak van, vagy volt szüksége arra, hogy a »Hullámzik a búzatenger« csalfa képeiben ringassa magát, vagy megnézze, hogy mi van »Túl a nagy Krivánon« és lássa az »Iglói diákok«-at. Akik az ilyen darabok játszását szorgalmazták, nem azzal a céllal tették, hogy ismereteket bővítsenek, hanem, hogy hangulatot ala­kítsanak ki, az ilyen, már a régmúltban is elértéktelenedett, nem minden politikai tendencia nélküli darabokkal, azzal a rejtett céllal, hogy a hangulatot kulturális ízlés, az ízlést a számukra olyannyira szükséges állásfoglalás fogja követni. A falu, a város, az üzem, az állami gazdaság, a tanya kultu­rális életével, a szükségletek kielégítésével, táplálásával nem min­denütt foglalkoznak azonos értékűen. Ebben persze nagyon közre­játszik az, hogy a járási tanácsok nehézkesek, mert a racionalizá­lással egyidőben leépült a kulturális élet járási és egyben felelős irányítása is. Gazda nélkül maradt a gazdát igénylő jelentős munka. De ennek híján sem tehetjük ölbe a kezünket várva arra, hogy majd ez, meg az lesz. Számos olyan feltétellel rendelkezünk, amelyek intenzívebb felhasználása máris sok hézagot tudna pótolni. Az egészséges, élettel teli kibontakozás megkezdődött. Sok színjátszó-, tánccsoport és énekkar a könyvtárakkal együtt vérbő tevékenységbe kezdett. A munkának azonban még nagyon az elején vagyunk. Mao Ce-tung, a kínai nép nagy vezetője egyik írásában azt mondja, hogy a kulturális életben »a kommunista eszméké a vezető szerep«. Ez nem lehet vitás nálunk sem, ennek biztosítása azonban még sokhelyütt sántikál. Másutt ugyanő azt mondja: »a forradalmi kultúráért folyó harc és a gyakorlati forradalmi harc egyaránt tömegmozgalom«. Ez a követelmény figyelmeztető számunkra is. A mi kulturális, népművelő munkánknak tömeg­méreteket kell nyernie, mert ennek híján nem tudjuk biztosítani a tömegek szocialista szellemű átnevelését és azoknak a gazda­sági jellegű feladatoknak a megoldását, amelyek nélkül nem beszél­hetünk szociaLizmusrólj Befejezték az aratást megyénk állami gazdaságai Megyénk állami gazdaságai kedden befejezték a gabona ara­tását. Ebben a munkában az idén jól kivették részüket a kombájnosok. A terület maja­nem 70 százalékáról takarították be a gazdag termést. Így az ara­tással egyidejűleg a gabona nagy része már a raktárba került. Az aratógéppei levágott kalászosok cséplését is rövidesen befejezik. A gazdaságokban már napok óta búgnak a cséplőgépek. Ed dig összesen 1200 vagonra való terményt engedtek zsákokba. Több mint 1100 vagon gabonát vásá­roltak fel az áivevötelepek Az esős időjárás következte­ben átmenetileg lassult a gabo­naátvétel a Terményforgalmi V., valamint a földművesszövetke­zetek bizományi felvásárló tele­pein. Az idő javulásával mea- gyorsult a felvásárlás. A leg­utóbbi értékelés szerint 1104 va­gont vásároltak fel. Egyre töo- ben kötnek szállítási szerződést a gabona későbbi behozatalára. Eddig 42 termelőszövetkezet 85 vagon, 380 egyénileg dolgozó paraszt pedig 19 vagon gabona llllllllllllllllllllllllllllllllH A barack és a sárgadinnye új felvásárlási arai A MÉK felvásárló telepeken, valamint a földművesszövetke­zetek átveVő telepein jelenleg a következő barack- és dinnye­árak vannak érvényben: Barack I. II. III. Belföldi rózsa 2,— 1,70 1,30 Szeszip. rózsa 1,— Sárgadinnye Export 1,80 A többi felvásárlási ár válto­zatlan. szállítására kötött szerződést. Számos egyénileg dolgozó pa­raszt, különösen megyénk déli gabonatermő vidékén, jelentős tételeket ad el az államnak. Ma­darason Gilényi György 14 hol­das gazda, akinek 7 tagú családja van. 48 mázsa 35 kiló búzát vitt az állami átvevő telepre. A VIT TÁRGYSORSJÁTÉK NYEREMÉNYJEGYZÉKE (2. oldal) A PÁRTSZERVEZET MUN­KÁJA ÉS AZ ORVOSOK (3. oldal) SZÍNPADI TÖRTÉNET 13. oldal) CSÜTÖRTÖKI KRÓNIKA (4. oldal) Sir Juhn Hunt: A MOUNT EVEREST MEGHÓDÍTÁSA (4. oldal) A HÁZIASSZONYOK GONDJA (5. oldal) A SZÁZÉVES KEREKEGYHÁZA A KISKUNFÉLEGYHÁZI TANÁCSÜLÉSRŐL <ö. oldal) SPORT («. oldal) ílést tartott a Járási 0 PERATÍV B PERATÍV BIZOTTSÁG IS á e sál más o n Az aratást, mint az operatív bizottság megállapította, időben befejezték. Ezzel szemben a tar- lóhantás nem folyik megfelelő ütemben. A bizottság javasolta, a községi tanácsoknak —. mert igen sok az eső — legyenek azon. hogy a parasztság a keresztek­ben lévő gabonát rakja szét és csak a szárítást követően hord­ják azt asztagba. Az operatív bizottság felhív­ta a községek és a rendőrőrsök figyelmét, hogy fordítsanak na­gyobb gondot a fekete borjú vá­gások ellenőrzésére, mert az a megállapítás, hogy a legújabb vágássá! kapcsolatos rendelke­zés óta mind többen feketén vágják le borjaikat. Mélykút községben a cséplő- gépfelelős nem foglalkozik meg­felelően a dolgozó parasztság­gal, sőt sok esetben gorombák is hozzájuk, ezért az operatív bizottság felhívta a gépállomás igazgatójának figyelmét arra, hogy az ilyen felelős vezetők­kel szemben éljen a felelősségre, vonás eszközével. U&wátit. VIT-kiitd'itt iw,de Tfl5szUusa6.it A MOSZKVAI EMBEREK ☆☆☆ tC’tUC'&C'to fofyddtulc &Cf*(*ŰftUct Levelemet már Moszkvából, a kiállítás 12-es szállodájából írom azon a napon, amelyiken ideérkeztem. Sok izgalmas előkészület után a kitűzött időpontban indult el különvonatunk Budapestről. Az úton végig minden magyar állo­máson sokan búcsúztattak ben­nünket. Amikor Csapra érlceztünk, két szovjet szerelvényre szálltunk át és hálókocsikban tettük meg a nem mindennapos távolsági utazást. Összesen 73 óra alatt tette meg velünk az utat a sze­relvény. A szovjet határtól szá­mítva 12 állomáson álltunk meg és mindenütt nagy fogadtatás­ban volt részünk. A mi csopor­tunk (Kovács Károly, Zárai Gé­za, Ferenczi József, Borsodi György, Horváth Ignác) egy ko­csiban kapott helyet. Az úton végig sokat gyönyörködtünk a tájban, ahol többségben gabo­nát és burgonyát láttunk, de meglepően kevés kukoricát. Sok-sok ultiparti lezajlott az úton és nagyon keveset alud­tunk. Én készülődtem a Skan­dináv országok (Dánia, Svédor­szág, Norvégia, Izland, Finn­ország) fiataljaival való talál­kozásra, mert még az előké­szítő táborban megtudtam, hogy a néhány tagból áUó külön cso­portba engem is delegálnak. — Iparkodtam már eddig is minél többet megtudni ezekről az ál« tárnokról. Moszkvában nagyon szép fo­gadtatásban volt részünk. Több­ezren fogadtak bennünket, ha­talmas virágcsokrokkal, elhang­zottak a beszédek a Komszomo) moszkvai bizottsága és a dele­gáció vezetői részéről, rendkí­vül baráti, lelkes és intemaci* onálista szellemben. Ezután küldöttségünk számára rendsze­resített 33 külön buszon utaz­tunk a szálláshelyre, amely 15 kilométerre van a pályaud­varhoz. Az utcák gyönyörűen tiszták és a szovjet emberek rendkívül lelkesen fogadtak. Négy kislány öt esetben jött taxival buszunk mellé és min* dig nagy csokor virágot nyúj-< tottak át. Ennyit az útról. Az élelmezés kitűnő, de oro­szos és ezt bizony szokni kell Az első este ötfogásos vacsora volt — utóétel egy nagy na­rancs. Most külön étkező sáto­runk van, ahol önkiszolgálás alapján 20—25 féle jobbnál jobb ételekben lehet válogatni. Horváth Ignác

Next

/
Oldalképek
Tartalom