Petőfi Népe, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-13 / 162. szám

j4 Ojdlettm ííohzeLO a l&a&ti ffl 8 -* - ?' " Az utolsó osztályzatokat írja be naplójába az idős pedagógus. A sükösdi tantestület tagjai R*eghatódottan búcsúztak a tan­év végén kollégájuktól, a hiva­tásinak élt, életét a népünk ne­velésének szentelt öreg pedagó­gustól, Csaba Bélától. Könnyes szemmel mondtak neki búcsút a Ealu lakói is, és kicsi tanítvá­nyai —, ha egy élet munkássága lezárásának fájdalmát még meg nem is értve —, rajongó tisz­telettel csókolták meg tekinte­tükkel emberrélevésük mesterét, annyi és annyi generáció tanító­ját. .ív! Béla bácsi 77 éves fővel nyug­díjba ment, ennyi idős koráig ápolta, gondozta a legdrágább palántákat, nyesegette vadhaj­tásaikat, vigyázva, hogy ben­nük a legnemesebb — »az Em­ber« — meg ne sérüljön, hanem mind magasabbra nőjjön. Hetvenhét esztendő- Az em­ber a hősnek kijáró tisztelettel gondol arra, aki már jóval előbb nem a megérdemelt pihenést vá­lasztja, hanem tovább ott áll a munka padjánál, mezején, vagy, mint Csaba Béla, a katedráján. S ő mégsem hősnek, hanem szerényen a nép szolgájának ér­zi, nevezi magát. És talán itt a titka annak is, hogy közel a nyolcadik évtizedéhez, olyan fiatalos lendülettel, lankadatlan energiával képes volt végezni munkáját. Tanítócsaládból származik, de tizenötéves korában már apát- lan-anyátlan árva; gyermekfő­vel a nyomort és a küzdelmet is­meri meg legelőbb, így végzi el á tanítóképzőt. Tanít a Bácská­ban, a messzi északon, Trencsén megyében, a Dunántúlon, Pest­erzsébeten. majd a bajai telje­sen osztatlan tanyai iskolában 11 éven át; innen került a város­ba. Egész életére büszke lehet­ne, de ő csak egyet említ jogos önelismeréssel, azt, hogy a ta­nyai iskolán mindig elvégeztette tanítványaival az elemi iskola mind a hat osztályát. Ezt te­kinti élete főművének. Csak az tudja értékelni, hogy mit jelent ez, aki ismeri a tanyavilág gyer­mekeinek iskoláztatási nehézsé­geit. 1941-ben nyugdíjba küldték ugyan Béla bácsit, de 1952 őszén újból kérte: hadd taníthasson. Ä veterán katona áll így a győ­zelemért harcolók seregébe, hogy tapasztaltságával, példamutatá­sával segítsen fiatalabb társai­nak- Mert tudta Béla bácsi, hogy a győzelemhez nemcsak a dol­gozó nép hatalmának a biztosí­tása kell, hanem az is, hogy mi­nél kiműveltebb emberfőkből álljon az új társadalom. Sükösdön nem tudtak számára lakást biztosítani, de Bajáról minden nap kijárt autóbuszon az iskolába; s míg fiatalabb tár­sai igen, öt esztendő alatt ő nem hiányzott egyetlen napot sem. Soha nem tartotta számon, hogy mit végzett »túlórában«, a hi­vatásának élő pedagógus minta­képe ő. — Az ellenforradalom ideje alatt is látta a helyes útat, a szo­cializmus jelszavával és a gyer­mekek szocialista nevelésének aktív tevékenységével előljárt testületünkben — mondják róla társak — Tanítói működésem alatt kitüntetésben, előléptetésben nem volt részem, ilyet sohasem is kerestem. Természetemnél és világfelfogásomnál fogva a dolgozó néptől soha nem tudtam elszakadni — vallja ő maga. S most, a pihenés óráiban, napjaiban bizonyára el-elme- reng: arcok jelennek meg az emlékezetében, gyermekeké, akiknek a zöme már mind fel­nőtt, és akikben ami jó, nemes, ahhoz köze van neki is. És nem kétséges, hálával gondolnak reá is egykori tanítványai, ha néha- néha számvetést csinálnak éle­tükről. Éljen, drága Béla bácsi még nagyon sokáig, s lássa mind gaz­dagabban gyümölcsözni azt a kertet, amelynek hosszú évtize­deken át olyan odaadó kertésze volt-. Tarján István Lakatos Gabriellának a lovaglást Is gyakorolnia kellett, mert a szabadtéri színpadon műsorra került a »Hattyúk taváéban, az új rendezés szerint, Odilia, a varázsló leánya, lóháton érkezik az ünnepségre. Jiíáit fa felen. Egy gyár életében mindig kü­lönös hangsúllyal esik ez a két szó: múlt és jelen. Főként akkor, ha mérlegszerű megállapítás­ként gyártörténeti adatokra kér választ az olvasó. Ilyen elgondolások alapján vessük össze a Bányászati Be­rendezések Gyára két félévét; az 1956-os év első felét az 1957-es év azonos időszakával. A gyár befejezett termelése 1956. első felében 15 százalékkal volt magasabb, mint az idei év első részében. Ennek az az oka, hogy az idei beruházásokat or­szágos méretben csökkentették. Ismeretes, hogy az ellenforrada­lom okozta károk és ennek kö­vetkezményei bizonyos mérték­ben megbillentették az ország gazdasági egyensúlyát. Ennek következtében csökkent a nem­zeti jövedelem és ez írta elő pa- rancsolóan a beruházások csök­kentését. Hogy mindez világosan álljon előttünk, hozzá kell ten­nünk, hogy a Bányászati Beren­dezések Gyára kifejezetten be­ruházási dolgokat gyárt. A főok magyarázza a mellék­okokat : — létszámcsökkentés, megrendeléshiány és a nem ki­elégítő anyagellátás. A létszám Az üzem dolgozóinak összlót- száma 1956 első félévében 15,3 százalékkal magasabb volt, mint 1957 első felében. A gyár veze­tősége persze az improduktív lét­számot csökkentette a munkás- létszám javára, — mondja a tervosztály egyik dolgozója. A termelékenység az idei év első fejében alatta maradt az 1956-os év megfelelő időszaká­nak, melynek az volt az oka, hogy januárban vontatottan folyt a termelés, áramhiány mi­att. A januári állapotokat mi sem érzékelteti jobban, mint az alábbi összehasonlítás: Januárban egy fő egy napra eső termelése 169 forint értékű volt. Júniusban viszont már 247 forintot tett kj. (A második ne­gyedéves szinten pedig már 251 forintra rúgott.) A kereset 1956 első félévében egy ipari munkás átlagosan 6851 forintot keresett. 1957 ugyanazon időszakán már 8152 forintot tett ki átlagosan egy ipari munkás keresete­Tehát a termelékenység csök­kenése ellenére indokolatlanul nőtt a kereset. Az 1956 első fejövében egy fi) egynapi keresete átlagosan meg­felelt 43 forint 90 fillérnek. 1957 első felében pedig már egy fő egynapi kereseti átlaga 52 forint 6Ö fillér volt. (A különbözetben természete­sen benne foglaltatik a 10 száza­lékos fizetésemelés.) Több adattal is tudnánk még szolgálni, de feleslegesnek lart- juk, mert fejtegetéseinkből már­is kitűnik, hogy az ipari műn-* kások életszínvonalának az eme­lése egybevág a párt és a kor' mány intjézkedéseivel. Vagyis bebizonyosodott a két félév ösz- szehasonlítása révén — a gyár- történetj adalékok útján —, hogy a kereset nem csökkent, sőt emelkedett Bár a termelékeny­ség még nem mutatja a szüksé­ges kívánalmakat­A számára apró* és keretes- hirdetássket felvesz a Petőfi Képe Kecskemét, Szabadság-tér 1/a. sut JOUST IIlhVL: A sátrak elosztásának terve bonyolult volt és felkértem Mike Westmacottot, akire ez a feladat hárult, tegye meg végső intézkedéseit, Charles Wylie-vel együtt, mielőtt lemegy Lobudzsébe. A 4. tábor és az Alaptábor közt nem tudtunk közvetlen összeköttetést létesíteni, de talán érdekli az olvasót, ha megemlítem, hogy-míg a 3. táborban tartózkod­tam, sikerült kétirányú kapcsolatot teremtenem a 4. táborral, a 6. tábor­ban lévő George Lowe-on keresztül. Kevésbé eredményes drótnélküli párbeszéd hangzott el ekkortájt a S. táborban levő, betegségéből felépült Da Namgjal és az Alaptáborban tartózkodó Tenzing között. Tenzing valami fontos dolgot szeretett volna közölni Da Namgjallal és rábeszélték, hogy használja erre a célra a távbeszélő készüléket. A hívás megtörtént, és a 3. táborban az erősen húzódozó Da Namgjalnak is kezébe nyomták a telefon beszélőkagylóját. Egyikük sem próbálkozott még ilyesféle szerszámmal, és valami meg­magyarázhatatlan okból mind a kettőt lámpaláz fogta el. A beszélgetés körülbelül így ment végbe: »0 — Da Namgjal!« — »Ö — Tenzing!« — »Ö — Da Namgjal!« — »Ö Tenzing!« Ennél tovább nem is jutottak, és a két ugyancsak felindult serpa végül kénytelen volt abbahagyni a si­kertelen kísérletet. Két éjszakára a 3. táborban maradtam, minden este távolsági beszél­getést folytatva George Lowe-val és rajta keresztül a 4. táborban levő Ed Hiilaryvel. Griff Pugh rávett, próbáljam ki az »oxigénes alvást«; az élményt hasznosnak és kellemesnek találtam. Különleges, könnyű masz­kokat hoztunk magunkkal erre a célra, s ugyanúgy kapcsoltuk össze az oxigénes palackkal, mint a nagy maszkokat szoktuk. Rendszerint két sze­mély használ egy közös palackot, s az oxigént mind a ketten egyenlő mennyiségben kapják a kétágú, gumielosztócsövön át. Fejenként és per­cenként egy liter volt az áramlás mértéke. A maszk viselését nem talál­tam kényelmetlennek, igazán nyugalmas éjszakám és kellemes álmaim voltak- , Ugyanekkor másfajta, de legalább ilyen fontos kísérlet ment végbe 85 a Jégesésen. Minden lehetőt elkövettünk annak biztosításéra, hogy a két csúcstámadáshoz szükséges készletek, amelyektől az egész terv sikere függött, elérjék rendeltetésük helyét. Michael Ward gyógyszeres ládájá­ban őrzött némi benzedrint;, ezt a szert a háború alatt, a hosszantartó harcok idején sikeresen alkalmazták a csapatok teljesítőképességének és 'ellenálló erejének fokozására. Főtulajdonsága abban áll, hogy megszün­teti az álmosságot. Michael úgy vélte, hogy kockázatos lenne, először a Lhoce falán kísérletezni vele, s ezért két önként jelentkező serpán pró­bálta ki, akik a Jégesésen működtek. Amikor Charles Wylie megtuda­kolta tőlük, mi a véleményük a szerről, az egyik így felelt: »Pompás! Ki­gyógyított a köhögésemből!« A másik kijelentése sem hozott több dicső­séget a benzedrinnek: »Nagyszerűi Nagyon jól aludtam tőle!« • Május 17-én Griff Pugh-val visszatértem a 4. táborba. A szép idő továbbra is tartott, és már égtünk a türelmetlenségtől, hogy megtegyük az előkészületeket a csúcstámadásra, ameddig a hegy ilyen jóindulatúan viselkedik irányunkban. Az előkészületek leglényegesebb része az volt, amivel George Lowe már egy hét óta foglalkozott a Lhoce falán. Ideje hát beszámolni kalandjairól, amelyeket a hatalmas jég- és hótorlaszon élt át- * George május 10-én délután ment fel az 5. táborba, négy legkiválóbb serpánk, Da Tenszing, Ang Njima, Gjaldzsen és Ang Namgjal kíséretében, A serpák feladata volt, hogy feltöltsék készletekkel Lowe és West és West- macott ideiglenes táborát a Lhoce falán, azután felhordják azokat a kész­leteket, amelyeket a 7. svájci táborban szándékoztunk összegyűjteni. Ezt az utóbbit a csúcstámadás időszakára pihenőállomásnak szemeltük ki; fele- útján feküdt a távnak, amelyet a csapatoknak a Déli Nyeregig vagy on­nan vissza meg kellett tenniük. George első dolga volt elhelyezkedni a 6. svájci táborhelyen, ahonnan fel- és lefelé egyaránt mozoghatott, kitaposva a nyomdokot, lépcsőket vágva, köteleket és kapaszkodó zsinórokat rög­zítve a légmeredekebb szakaszoknál. Május 11-én ment: fel oda serpáival. Nagyon nehéz terepviszonyokkal' kellett megküzdenie, mert a felderítő csa­pat útvonalat megint vastag hó födte és George éppoly mélyre süppedt a hóban, mint annak idején a felderítők. A meredek lejtő kezdetétől a tábor­helyig emelkedő 180 méteres kapaszkodó leküzdéséhez a csapatnak öt és fél órára volt szüksége, — vagyis óránként 30 méternél alig valamivel töb­bet haladtak fölfelé­Mivel Michael Westmacott még nem érkezett meg az 5. táborba, ami­kor George Lowe elindult., megkérte Ang Njimát, csapata legtapasztaltabb és legjártasabb tagját, hogy maradjon vele a 6. táborban, míg a többiek le­mennek a mélyebben fekvő táborba. Lowe és Ang Njirria nagyon kimerül­tek voltak az elcsigázó teljesítmény után és nyomban' lefeküdtek aludni. 86 (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom