Petőfi Népe, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-05 / 155. szám

9 A VIT hírei Diákfesztivál megrendezésére is sor kerül a moszkvai VIT-en A moszkvai Világifjúsági Talál­kozó előkészítő bizottsága közöl­te, hogy a VIT keretében diák­fesztivált is rendeznek. A moszk­vai találkozóra ugyanis a föld valamennyi országából sokezer diákvendéget várnak. A VIT so­rán nemzetközi diáktalálkozókat szerveznek, hogy a fiatal értel­miségiek a barátság, a kölcsönös megértés jegyében megismerked­hessenek egymással. Eddig már több, mint hatvan országból érkeztek hírek a diák­ság előkészületeiről. Angliából például azt jelentették, hogy az oxfordi és cambridgei egyetem kultúrcsoportjai, sportegyesüle­tei már megkezdték az előkészü­leteket a fesztiválra. A diáktalálkozókon tartandó viták, filmbemutatók számára a fesztivál idejére Moszkvában nemzetközi diákklubot hoznak létre. A klubban az érdeklődők számára szakszemináriumot ren­deznek. A szemináriumok rész­vevőit megismertetik a szovjet ipar, tudomány, mezőgazdaság gyakorlati eredményeivel is, töb­bek között bemutatják nekik a mezőgazdasági és ipari kiállítást, több atomenergiakutató intéze­tet. valamint több gyárat és kol­hozt. A VIT-programban szere­pel az ENSZ alapokmány meg­vitatása, valamint egy vitasoro­zat "A háború és az ifjúság« címmel. A diákfesztivál csúcs­pontja a Lenin-hegyen megren­dezésre kerülő jelmezes diák­karnevál lesz, Július 6-án érkezik hazánkba a VIT-staíéta A Demokratikus Ifjúsági Vi­lágszövetség a moszkvai VI. fesztivál tiszteletére VIT-stafé- tát indít a világ különböző tá­jairól a szovjet fővárosba. A staféta egyik ága Olaszország­ból indulva Ausztrián keresztül Magyarországon halad át. Az osztrák fiatalok július 6-án a Győr megyei Ágfalván adják át a váltóbotot a Kommunista Ifjú­sági Szövetség fiataljainak. A staféta innen Sopronon és Győ­rön át érkezik Komáromba, ahol ebből az alkalomtól ifjú­sági ünnepséget rendeznek. A VIT-váltó további útvonala: — Dorog, Budapest, ahonnan július 8-án a váltó két irányban in­dul tovább a szovjet határ felé. Az érintett útvonalakon a helyi KISZ szervezetek bensőséges ünnepségeken, ifjúsági találko­zókon köszöntik a stafétát. — Azokban a városokban, ahová a VIT-váltó az esti órákban ér­kezik meg, a fiatalok, éjjeli őr­ségeket szerveznek. Angóra nyúltörzsállomány érkezett Nyugat-Németorsságból a Kiskunfélegyházi Nyúitenyésztő Vállalat telepére Nyugat-Németországból nemes angóra nyulak érkeztek a Kis­kunfélegyházi Nyúitenyésztő Vállalat telepére. A vállalat a száz darab magas szőrmehoza­mú nyulat a telep törzsállomá­nyának felfrissítésére hozatta. A külföldről érkezett állatokat egy ideig megfigyelés alatt tart­ják, hogy az itteni éghajlatokra hogyan reagálnak, majd később a meglévő törzsállomány leg­szebb példányaival keresztezik. Az így tenyésztett szaporulattól lényegesen több — darabonként mintegy 50 dekás — szőrmeho­zamra számítanak. A vállalat az idén az ország minden területét ellátja már faj­tiszta angóra nyállal. Többek között a szociális otthonoknak is juttatnak törzsállományt. A ke­vés munkát igénylő nyúltenyész- tés jó jövedelmet biztosít majd a csökkentett munkaképességűek részére. Szívesen foglalkoznak angóra­nyúltenyésztéssel a megye fal­vaiban is. Legtöbb igénylés Kun- fehértó községből érkezett, ame­lyet a jövőben nyúitenyésztő községgé alakítanak ki. táboroznak a bajai úttörők Baja városi úttörő-szervezet a nyáron Bátaszék mellett, Kis- kövesden rendezi mes a városi úttörők táborát. A tábor a nyári szünet ideje alatt működik. Az első három héten a városi szer­vezet örsvezetőképző iskolája mintegy 90 pajtása kapja meg a teljes kiképzést. A szünidő többi részében a város hat úttörőcsa­pata táboroztatja úttörőit. K étéves mezőgazda- sági szakiskola indul Szentesen Szentesen kétéves mezőgazda- sági szakiskolára felvételüket kérhetik azok a 17-től 28 éves fiatalok, akik elvégezték az ál­talános iskola nyolc osztályát, s legalább kétéves mezőgazdasági gyakorlatot igazolni tudnak. Fel­veszik az állami gazdaságok dol­gozóit, a tsz-tagokat is, ha nőtle­nek és nem sorkötelesek. A ta­nulmányi idő kétszer 11 hónap. Jelentkezési határidő: július 15, A felvételi kérelemhez mellé­kelni kell a születési anyaköny­vi kivonatot, általános iskolai bizonyítványt, vagyoni helyzet­ről szóló bizonyítványt, orvosi bizonyítványt, kétéves mező- gazdasági gyakorlat igazolását, Az iskolában az elhelyezés, élelmezés, tanítás díjtalan. — A felvételi kérelmek a következő címre küldendők: Mezőgazda- sági Szakiskola, Szentes. Marx- j tér 27, ................. ^ ^ : Ny ilatkozat A Bajai III. Béla Gimnázium I igazgatósága és tanári testületé \ kijelenti, hogy az 1957. évi jú-i nius 23-án megtartott jubileumi j ünnepségen dr. Győrffy István j ügyvéd által elmondott beszéd I egyes részeivel nem ért egyet. ] sőt azt magára nézve sérelmes- j nek tartja, j A rviAOVAR Szoo-AUSTA 'KA UH KffS PA IJ 3A0S -'KISitUN MEGYEI -LAPJA eddi megjegyzeset Egy kis séta a vendéglátóknál Nemcsak a tisztaság, hanem az udvariasság is hiánycikk A kánikulában jólesik a fagy- színű, mosogatóléhez hasonló alt. Mi is betértünk a Vendég- vízből emeli ki a kanalat és .átóipari Vállalat cukrászatának úgy rakja a tölcsérre a fagylal- 7. sz. üzemegységéhez Baján, — tot. Mások is észrevették, nem­egy kicsit lehűteni magunkat. A csak mi, mert valaki szóvá is fagyialtos pultnál, mint ilyenkor tette. A kartársnő azonban mél-* mindig, többen álltak. Volt idő tatlankodva rászólti, mondván: ;ehát megfigyelni a kiszolgálók nincs arra idő, hogy a vizet ál- mezének mozgását, amint fog- landóan cseréljék, meg azután, ák a fagylaltmérőkanalat, rá- ha nem tetszik, nein tetszik, íelyezik a fagylaltot a tölcsérre; Az ilyen visszavágás még a De mi ez?... Az egyik kar- legédesebb fagylaltot is megke- társnő egy rendkívül piszkos seríti, Sós oolt A IlEYESEM ... 4000 törzskönyvezett kacsa, 400 hollandi liba a dusnoki víziszárnyas telepen A Baromfiipari Mezőgazdasá­gi Vállalat dusnoki víziszárnyas telepén hasznos munka folyik. Éktelen hápogás fogadja itt az embert, érthető, hiszen 4000 törzskacsájuk van. 84—85 darab tojás a tojókra jutó átlag, ami jó eredménynek számít. Már gondoskodtak a törzskönyvezett kacsák utánpótlásáról. 4800 da­rab törzskacsát keltettek ki, amelyeknek egy részét társtele­peknek, állami gazdaságoknak, termelőszövetkezeteknek s egyé­ni parasztoknak adják tovább- szaporításra. Tenyésztenek pecsenyekacsát is. Mintegy 4800 darabot adtak át eddig az iparnak, de további 4000-ret szállítanak még le. En­nek zöme exportra megy. Érdemes megemlíteni, hogy 400 hollandi liba is van a tele­pen. Ez a libafajta jó tojó, ha beválik a magyar környezetben, akkor gondoskodnak elszaporí- tásáról. Az ősi szövő-szik mellett... IgY vessélytelenebb a fürdés A szobában nagy fe­hér búbos kemence. Körülötte megkopott, faragásos, festett szé­kek, rajtuk a dátum az 1855-ös, 1888-as eszten­dőket idézi. A sarok­ban magas, tornyos ágy — s kissé odébb a szúette, öreg szövőszék. Hát így néz ki Énis János bácsi, hartai ta­kácsmester kis ottho­na. Olyan a szoba, mintha egy valóságos kis múzeumban járna az ember — minden a régi időkről mesél — a békésen terpeszkedő szövőszék, s a gazdája: János bácsi is. S ha nem lenne itt a szőke­fürtű, eleven kis uno­ka, a Marika, aki mind­untalan belémcsim- paszkodik és nevetős kék szemével merengé­semből ismét a jelenbe zökkenti gondolataimat — azt gondolnám, hogy talán nem is 1957-et írunk... Mert János bácsival mi már igen messze jártunk az emlékek •reléjében. Egy kis fü­zet, amiben lapozgat, sárgult lapjain az 1911. évet örökíti meg Já­nos bácsi életében. Az évszám után sorba a nevek: Schukert Hen­rik, 28 rőf, 140 korona, Paum Henrikné 99 rőf, Sneider Pál 87 rőf — és ki győzné még fel­sorolni mind a neve­ket, a rőföket — ame­lyek felett az 1911-es évben naphosszat gör- nyedezett a takácsmes­ter, szorgalmasan csat­togtatva már akkor is a vénhedt szövőszékét. Mert ha igaz, hogy János bácsi idős em­ber, — nemrég töltötte be 75. életévét — ak­kor a szövőszékből sem űzünk csúfot, ha a vén­séges jelzővel titulál­juk. Ráillik nagyon, mert, ni csak: János bácsi sem takargatja a korát, esztendeit: — Nem szeretnék még olyan vén lenni, mint ez a szövőszék! 55 éve, 20 éves korom­ban vettem, mielőtt meg akartam nősülni, én előttem pedig másik két gazdáját szolgálta már ki. Hiába, az idő elha­ladt, a szövőszék pedig maradt, állta az idők sarát. S most is bírná még a munkát nagyon sokáig, de mestere meg­fáradt már s a szépsé­ges háziszőttesek he­lyét is mindinkább a gyári készítmények foglalják el. — Pedig milyen szép, cifra vásznakat szőttem én ezen régen! — dé­delgeti kedves moso­lyával János bácsi, aki még apjától tanulta ezt a mesterséget, aki szintén a szülői háztól hozta örökségül a szö­vőszék iránti szerete- tét, ragaszkodását. Az Énis-család nem tartozott a módosabb családok közé régen sem. Nyáron aratni, csépelni jártak a nagy­gazdákhoz, télen pedig a szövőszék mellé ül­tek s a pislákoló, gyér lámpavilógnál száz­számra szőtték a »kel­mék« rőfjét, amiből törülközők, abroszok, lepedők készültek. Igaz, hogy ma már kihalóban van ez a * »szakma«, mert a kör- | nyékben a kendert már J nem igen termelik. | »Nagyon sok munka ‘ van vele« — hajtogat­ják az asszonyok, nem éri meg a fáradságot, de az emberek nehezen hajlanak a szóra. Itt van például a Marika édesapja is, János bá­csi Albert fia: Ö még nem tágít a mesterség­től. Igaz, hogy már nem kényszerűségből, ha­nem csak úgy kedvte­lésből, de folytatja, amit ősei elkezdtek. S az esténként csen­desen dolgozgató fia­talemberre, meg a régi megkopott szövőszékre villanyfény szórja sze­líd sugarát. Ö, mennyi mindent tudna mesél- | ni új gazdájának ez az i ősi szövőszék, szúette ; oszlopai, fürge vetélője, l ha szólni tudna... Esziknc fogáshoz jutottunk, akkor meg kiderült, hogy borjúpörkölt ga­luskával már nincs, azaz hogy borjúpörkölt van rizzsel. A legnagyobb meglepetés azonban akkor ért bennünket, amikor a krémes palancsintára került a sor. — Sajnos, ezt sem tudok hoz­ni — mondta. — Elfogyott, krumplistésztát adhatok, Hogy az a =;: stb. — gondol­tuk magunkban, de hangosan természetesen csak annyit kér­deztünk, hogy miért azt tünte­tik fel az étlapon, ami nincs és miért nem azt, ami van? ........... A napokban ebédelni tértünk be, úgy fél kettő tájban, a bajai Béke-étterembe. Korgó gyomor­ral tanulmányoztuk az étlapot. — A menüben a következő »ínyencségek« voltak jelölve: Borsóleves, borjúpaprikás galus­kával és krémes palacsinta. Egyikünk nagyot csettintett a nyelvével és megjegyezte: — Már csak a krémes pala­csinta miatt is a menüt fogom rendelni. A -pincér azonban számításun­kat keresztülhúzta. Kezdődött azzal, hogy kijelentette, borsó­leves már nincs, zöldbablevest hoz helyette. Mikor a második Elmaradt a krémes palacsinta Az elmúlt csütörtökön a kalo­csai földművesszövetkezeti étte­remben ebédeltünk. Némi elő­kelő várakoztatás után feltűnt a pincér és az első hibát ekkor kö­vettük el. Meggondolatlanul, lá­tatlanban azonnal megrendeltük a cukorborsó levest, mivel nem egészen alap nélkül azt gondol­tuk, hogy ritkán kínálkozó lehe­tőség itt egy pincér látogatása asztalunknál. Hamarosan meg is érkezett a zöldborsó leves és efeletti örö­münkben újabb hibát vétettünk. Meg sem kóstoltuk és máris megrendeltük a menüben elő­irányzott hátszint, rizzsel és sa­látával, meg töpörtyűs pogácsá­val. Felületességünkért keményen meglakoltunk. Ugyanis a cukor­borsó levesről máig sem tudtuk eldönteni, hogy sósabb volt-e, vagy édesebb? Hárman azt állít­juk, hogy a sós íz dominált, tár­saságunk negyedik tagja viszont arra esküszik, hogy a sós és az édes íznél is jobban érezte » főtthagyma zamatát. A bűnhődés folytatódott a ne­véből ítélve különlegességet sej­tető hátszínnél. Ez egyértelműen sós volt. Ekkor, a második fo­gásnál — az ismert nóta alapján — megérdeklődtük a tiszteletét tevő pincértől, hogy valóban fia­tal-e a szakácsnőjük? De ettől sem igen lettünk okosabbak, mert azt mondta, hogy van fia­talabb is, meg idősebb is. Ki tudja most eldönteni, hogy me­lyik lehetett szerelmes? Egyébként, az igazság kedvé­ért őszintén el kell mondanunk, hogy sem a kitűnő töpörtyűs po­gácsácska, sem a sör, de még a narancsszörp sem volt sós. —pl—

Next

/
Oldalképek
Tartalom