Petőfi Népe, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-13 / 136. szám

Aranybányát teremtenek a homokon d cl Jílost még. tiiik strand DE GYÓGYFÜRDŐ IS LEHETNE Messze a kecskéi köves úttól, i szolnoki földút mellett nagy, kapunak beillő építmény áll rendületlenül tűrve az időjárás minden szeszélyét. A járókelő emberek és utazók figyelmét arra hívja fel, hogy itt van a tiszakécskei Május 1. melőszövetkezet. Tcr­A tábla nem árulja el a zemlélődőnek, de a tagok el- nondják, hogy megvéd ték a nezőgazdaság szocialista átszer­vezésének lenini eszméjét, pe­dig minden erővel szét akarták zavarni őket. Abban az időben voltak olyanok is, akik meg­ijedtek, két csajád kilépett közülük. Akadtak olyanok is, akik felültek az ellcnt'or- radahnárok lovára és a fel­oszlatást követelték. Ezeknek sem engedtek és három ilyen családot kizártak a terme­lőszövetkezet tagjai közül. Meg­érdemelték. A termelőszövetkezet megvé­désében elévülhetetlen érdeme kel szerzett Varga László elvtárs, aki az ellenforradalom idején alig egy hónapos elnöke volt a csoportnak. Kommunistához illő szerénységgel, a jó gazda és szakember minden tehet­ségével a közösben élő em­berek boldogulásán dolgozik. A határozatokat mintha egy szív és egy ember két keze való­sítaná meg, úgy dolgoznak együtt a tagok, köztük tizen­egyen az újak, akik már az el- 'enlörradalom után léptek be. Amikor ott jártam a kis erdő mellett, egy tíz holdra tehető buckás táblán találtam a naptól aarnított elnököt. Arról beszélt, hogy ezen a homokon szőlőt te­építenek majd a tavasszal. Aki ért hozzá, az tudja, hogy nem könnyű a rossz homokon gazdálkodni. A Május 1. pedig lói gazdálkodik, mert ; a tavaszon olyan 34 hold gyümölcsöst ültetett, hogy gyönyörűség nézni. in is végiggyalogoltam rajta, gaz, néhol bukdácsolva, mert sokáig süllyed az ember a ho­nokban. (Különösen, ha egy ki­csit kövér is.) A Iák között burgonyabokrok' /annak. A gyümölcsfajták táb-i énként váltogatják egymást: jo-[ aathánok, starkingok, húsvéti; rozmaringok és mintha az alma-: iák »hadosztályát« vezetné, úgy: I áll egy tagban 4 holdas táblán I a barackos. A Május 1-beliek aranybá­nyát teremtenek a homokon. Az őszön újra belemélyed az eke a termelőszövetkezet földjébe és 80 centiméter mélyen megforgatja a pihent talajt, hogy tavaszra 40 hol­don újabb gyümölcsfák ez­reit telepítsék. összejártuk a gyümölcsöst ke- resztben-hosszában és amikor a nap mosolyogva kacsintott a széltől futásra kényszerített fel­hők között, a dinnyeíöldekre ér­tünk. Ott beszélgettünk a Május 1. szövetkezet többi földjéről, a 130 hold gabonáról, amely­ből 80-at a gépállomás arat, a Gü hold kukoricáról, amelyet kétszer kapáltak már és a ker­tészetről, amely megközelíti a 10 holdat. Megnéztük az állatállományt is. Harmincnégy jó húsban levő és tisztán gondozott szarvas- marhát láttunk a karámban. A Cejési átlag 10 liter. A földeken és a jószágállo- mány körül tett félnapos séta után a tisztára meszelt irodába mentünk, ahol új íróasztal rejti magába a termelőszövetkezet okmányait. Megnéztük a tagok elszámolását. A tervezett része­sedés munkaegységenként 62 forint értékű. Rövidesen 7 kilowattos ag- regátort vesznek, amivel megoldják a központ világí­tását. Vesznek keskenyfilm- vetítő gépet is, hogy a falutól, a kultúrától any- nyira félreeső helyen is heten­ként egyszer művelődni és szó­rakozni tudjanak a környékbe­liek a Május 1. tagjaival közö­sen. Horváth Ignác Az újjávarázsolt művelődési ház színpad- technikai gondokkal küzd. Szerelnének egy kör­függönyt, amelyre bizonyos összeget «már kaptak is a megyei tanács művelődési osztályától, de ez a pénz nem elegendő a függönyhöz szükséges anyag megvásárlására. Győrök Imre, a művelődési ház igazgatója, örömmel újságolja, hogy a községi tanács elnöke nagyon sok gondot fordít a kultúrházra. Nem fukarkodik sem pénzzel, sem idővel, amiben csak tud, segít és támogatja a falu kulturális életének szebbé és jobbátételét. Jászszentlászlón nincsenek műsorpolitikai prob­lémák. Nem is lehet, mert ahol a pedagógusok egyetértenek a szocializmus építésével és nem az igénytelenség, hanem a művészi igény követel­ményeit akarják megvalósítani, ott csakis olyan darabokat tűznek műsorra, amelyek gyönyör­ködtetnek és nevelnek. A művelődési ház tanácsa negyedévenként összeül, s ilyenkor beszélik meg a soronkövetkező problémákat. A közeljövőben szeretnék a KISZ-szervezetet megalakítani. A fiatalok eddig még idegenkedve fogadták ezt a gondolatot, de vajon miért? Mert eddig még nem akadt senki, aki megmagyarázta volna nekik, hogy mit jelent a KISZ fogalma, mit akar, és milyen célkitűzések szerepelnek programjában. Hogy a fiatalok előtt népszerű szervvé váljék a Kommunista Ifjúsági Szövetség, annak érdekében meggyőző népnevelő munkát kell folytatni az ifjúság között. A jászszentlászlói példa bizonyítja, hogy ahol jó a vezetők és a tömegek kapcsolata, eredmé­nyes a munka, kivirágzik a kultúra. [ egészségesek, enyhülésére le* hetne felhasználni. Azt mondják a hozzáértők, hogy a jelenlegi tökéletlenül fúrt kút is gyógy­hatású vizet ad, kénes a tartal­ma, kiválóan alkalmas reumáit- I hús betegségek gyógyítására. I Sőt ivókúrára sem megvetendő, mért Tápzi doktor — a helybeli orvos — véleménye szerint idült gyomorhurut és más gyomor­betegségek kitűnő gyógys/ére rejlik a vízben. Mire lenne szükség-? Arra, hogy teljesüljön végre » község dolgozóinak régi kíván­sága, tegyék hozzáférhetővé a vizet nemcsak a strand ölni va­gyok számára, hanem a környék reumás betegeinek is. Ehhez pe­dig az kellene, hogy megvaló­suljon a terv, amelyet nőin kis költséggel a lakosság kívánsá­gára a tanács már több mini egy esztendeje el is készít letet: hozzáértő tervezővel. Arról volna szó, hogy a terv szerint 8—10 kádas gyóg} fürdőt .építenének a strand méné es [esetleg a későbbi időkben egy [(ágasabb, nyitott medence is ke [rülne a kis fürdő meilé, mert [bizony, a víz így, gyógyhatású: [tekintve, kárbamegy. Nem i> [kellene hozzá valami hatalma-- [összeg. Az eredeti költség elő­irányzatok szerint alig haladja [meg az építés költsége a 150 OŰÍi [forintot. Ha figyelembe vesszük [az építési anyagok árának je­lenlegi emelkedését, — még [mindig kitelne körülbelül 180 000 [forintból a kis gyógyfürdő lér rehozása. A tanács arra is vál­lalkozik, hogy a felmerülő költ­ségek mintegy 40 százalékával, emellett társadalmi munkával a falu dolgozóinak bevonása út­ján hozzájárulna az építkezés­ihez. Ráadásul, a számítások [szerint, a fürdő forgalma egy— másfél év alatt visszatérítené a befektetett összeget. Úgy gondoljuk, helyes [volna, ha a megye helyi adott­ságainak megfelelő fejlesztési tervben valamilyen módon helyei kaphatna ez a dolgozók egész­sége szempontjából nagyjelen­tőségű beruházás és a helyi, va­lamint a megyei erőforrások [összevetése útján felépülne a soltl gyógyfürdő. Igen sok reu­más betegnek adna enyhülést és [elvinnék a hírét azok a más vi­dékekről évenként visszatérő betegek is, akik a mostani mos­toha körülmények ellenére, min­dig visszatérnek a fürdő gyó' gyító vizéhez. Ilii J^yaka alatt összekulcsolt kézzel ” feküdt az ágyon, némán és ál­matlanul. A feje tele volt a nap zűr­zavaros benyomásaival, álmatlanságtól égő szeme ezeknek a vízióit rajzolta fel i sötétben. Zakatoló agya nem is igen udta különválasztani a tegnapi és a mai élményeket. A Mindszenti-beszéd riasztó gőgje, a Szabad Európa óráról svára ismétlődő pergőtüze együtt go- molygott benne a Babits-lemez károgá- sával. Most hallotta először a halott költő hangját, s olyan furcsa volt, olyan ijesztő, mint a varjúkárogás. Még em­léke is nyugtalanította. Az egész hosz- szú versfelolvasás alatt ez a Babits-re- ■jénycim. cárt az eszében: Halálfial. Aztán félegy körül hirtelen kialudt a villany. Rövidzárlat, vagy valami más baj történt? Egy hete már szinte éjjel- nappal szólt a rádió, most pedig ez az üres némaság, benne csak ez az egy visszatérő, baljós szó kopog: — Halál­fiai . . . A szoba sötét, az ablakon pokrócok, mint 12 évvel ezelőtt, a háború alatt. ,4 kinti zajok is csak megszűrve jut­nak be a szobába: távoli puskalövés, el­vétve egy-egy rövid géppisztolysorozat. Tankok dübörögnek a műúton, aztán megint csend, s bizonytalanság, a ki­számíthatatlanság, a szorongások gyöt- relmes csendje. Bent az alvó család békés neszezése. A négy gyerek alvását pontosan lehet érzékelni: más a légzés ritmusa, mások a sóhajok, mások a. kéz és láb mozdu­latai mind a négynél. Alusznak, mint­ha mi sem történt volna a világban, mintha ez a szoba egy zárt sziget volna íz ország hánykolódó tengerén. Hány óra lehet? Fél kettő? Kellő? 4l kellene menni a másik Szobába és f.YÖTRELMES ÉJSZAKA elhozni az ébresztő órát, annak vilá­gító számlapja van. De nem mozdul. Ilyenkor, november elején már nyir­kos a fütetlen szoba, vagy talán attól fél, hogy felébrednek a gyerekek. Vagy csak egyszerűen nem érdemes felkel­ni... Úgyis mindegy ... Halálfiai... í. gy kéz érintését érzi a karján, s a felesége halk hangját hallja: ■>Nem alszol?« »Nem megy az alvás. Nyugtalan va­gyok.« Aztán felemelkedik a takaró és az asszony odafekszik melléje. Jól esik érezni a teste melegét. Oh, nem, nem a szerelem összebújása ez most! Az együvétartozás, — a jóban-rosszban együttmaradás biztató, enyhítő melege. »Mi van veled?« — kérdi az asszony. Percnyi szünet után válaszol: »Ideges vagyok és félek.« Október 23-a óta most először mondta ki, ami eddig még csak bujkált benne: félek. És most, hogy kimondta, egy­szerre teljesen hatalmába kerítette a félelem, s pontosan tudta már, amit addig önmagának sem vallott be: fél, hogy rátörnek, fél, hogy megszégyení­tik, félti a felesége, a gyerekei, a. maga életét, félti a kenyerét, a jövőjét, azt az egész életet, amit 12 év alatt kiépí­tett maga körül. Minderről nem be­szélhet hangosan, nem riaszthatja meg azt az asszonyt, aki tíz nap óta egyet­len szóval sem árulta el, hogy látja rajta a félelmet. »Nincs mitől félned, hiszen te nem csináltál semmit« — suhannak feléje az asszony lehalkított szavai az éjsza­ka sötétjében. Válasz nincs. Az ember arra gondol, hogy ezekben a napokban, talán ezen az éjszakán is, hány asszony mondta el ugyanezeket a szavakat az urának, ta­lán biztatásul, talán egy kicsit vallató- an, talán önmaga igazolásául... i sakugyan nem csinált semmit? Igaz, hogy mindaz semmivé vált, amit csinált, de valamit mégis csak esi- nált! Népes békegyűlések képét rajzol­ja elé a felzaklatott képzelet, ahol öreg parasztasszonyok böködik bütykös uj­júkkal a térképet, megkeresve rajta Koreát, Vietnamot. Taggyűlések, sze­mináriumok vitái jutnak eszébe, ahol az ő szavai nyomán másokban is erő­södött a hit. a bizalom. Színpompás május elsejék, ahol ő is vitte a vörös zászlót, olyan büszkén, hogy most is mosoly derül a szája szögletében, ha rá­gondol. »Igazad van, semmit sem csináltam« — válaszolja végül. Az asszony már el is szunnyadt köz­ben, csendesen, tiszta lelkiismerettel, lélegzése egybeolvad a kis ágyakban alvó négy ártatlanság halk szuszogásá- val. Az ember tovább fűzi a gondolat­sort: Semmit sem csináltam... Védeke­zés ez vagy önvád? Hiszen azt a keve­set sem bocsátják meg, amit tettem. Miért nem tettem hát többet? Miért nem tettünk többet mi mindnyájan. akik tehettünk volna, hogy az igazunk fényesebben ragyogott volna, mint a nap, hogy mienk lett volna minden munkás, paraszt és fiatal szíve-lclkc. Mert megvolt hozzá a jogunk és a lehe­tőségünk ... Kinyújtott kézzel megkeresi a vil­lanykapcsolót, de az vakon katlan. Még mindig nincs áram. Hány óra lehet? És mi van kint? Miféle erők sűrítik az éj­szaka csendjét fullasztóvá, elviselhetet­lenné? Merre mennek a tankok? KI ló kire? Meddig tart még ez a gyötrelmei éjszaka? Megcsörren az egyik gyerelcágy rá­csa. -Apuka!« — hangzik a sötétben. »Mit akarsz, kisfiam?« — »Olyan rosz- szat álmodtam.« Az apa már ott áll a kiságy mellett, és gyengéden simogatja az enyhén izzadt gyerekhomlokot. -For­dulj a másik oldaladra, fiacskám.« — -Apu, nem lőnek?« — -Nem, nem. Csend van, aludj nyugodtan.« itt etakarja mind a négyet, azután óvatos, de biztos léptekkel — minden bútordarabnak pontosan tudja a helyét — visszamegy az ágyához. És kezdődik minden elölről: hanyaitfekvás a fej alatt összekulcsolt kézzel, az égő szemek viaskodása a vaksötétséggel, és a kavargó, zaklató, idegtépő gondola­tok: — Miért nincs áram: Mi történik kinn? Mit készít ez az éjszaka? Hány óra lehet?... Mikor virrad már?.. 4 Ebben a percben váratlanul megszó­laltak odalcinn az ágyúk ., Madarász László í A jászszentlászlói művelődési ház csinosítását [ tavasszal fejezték be. Az épületet körös-körül üde | zöld park veszi körül. Az emberek szívesen jár- í nak ide szórakozni, mert a művelődési ház nem- [ csak külsőleg, de belső tartalmában is a szépre, t a művészet szeretetére, az emberek nevelésére | tanítja a dolgozókat. [ Ez év márciusában kemény fába vágta íejszé- ► jét a község művészeti csoportja. A lelkes íiata- [ lökön kívül a belterületi iskolák pedagógusai is [ örömmel fogadták azt a javaslatot, hogy véget | kell vetni az ellenforradalom okozta semmitte- [ vésnek és a kultúra fegyverével is ki kell vívni t a falu bizalmát. [ Ekkor kezdtek hozzá Móricz: »Légy jó mind- [ halálig« című színdarabjának megtanulásához. [ A tavaszi estéken nagy volt a sürgés-forgás a [ művelődési házban. A próbákon fegyelmezett [ magatartást tanúsítottak a fiatalok és megértés- [ sei fogadták a rendező utasításait és felvilágosí- í fásait. [ Ezelőtt két héttel készültek el a darabbal és [ ritkán látott siker koronázta a bemutatót. [ Tervük szerint a környező községekbe is el­látogatnak ezzel a darabbal; ezentúl a tanyai [ iskolákban is bemutatják a gyermekek előtt köz- t kedvelt színművet. [ Alig zajlott le a nagysikerű előadás, máris [ hozzáfogtak egy új darab megtanulásához, mely- í nek címe »Makrancos házaspár«. Júliusra terve- [ zik a bemutatót. [ Ebben az évben kétszer látogatott el Jászszent- [ lászlóra a szegedi színház és előadták a »Vén [ gazember« és a »Nyitott ablak« című színdara- « bokát. Csak akarni kell | A községi tanács egyik irodájában építési tervek között lapozgatunk. Szemben a solti t tanácsháza ablakán kitekintve, [a pártház mellett újonnan ki­festett, takaros kis épület inte- íget, rajta a fölirat: Strandfürdő. [Hát bizony kell hozzá kisebb • fantázia, hogy strandfürdőnek [lehessen nevezni azt a két ap­iró, alig szobanagyságú betori- jmedencét, amelybe most is ví- !gan csordogál a langyos, kénes [kigőzölgésű forrásvíz. ! Még 1914—15. táján fúrták a [kútját, s magánkezdeményezés- tre strandfürdőt építettek a köz- íség közepén fúrt kúthoz. Nya­kanként sokan látogatják a [strandot, pedig közel van a Du- [na is. ; A szűk kis öltözöhelyiségek- jben garmadában állnak ilyen- :kor a ruhák és fiatalok öregek [buzgón merítik meg magukat a [kellemes, langyos vízben, a solti [községi strand vizében. Pedig -hát ezt a vizet nemcsak az

Next

/
Oldalképek
Tartalom