Petőfi Népe, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-20 / 142. szám

Mikor csendül mát^áfm f „Két szál búza búnak hajtja a fejét..." Réro község: homokszem­csés utcáin lankadtan nyújtóz­kodnak a júniusi levelek. A vá­ratlanul betoppant hőség elbá- gyasztja és elkábítja az utcán ténfergő embereket. Künn a ha­lárban az aratásra érő halászó" kát megelégedett mosollyal szemrevételezi a gazda, s a bú­zatáblákról pipacsot és búzavi­rágot kőt lombos bokrétába. A község belterületén kíván­csian érdeklődünk a járókelők­től, hogy vajon merre találnánk meg Kreisz Sebestyén bácsit, aki évekig volt atyja és tanító mestere az országoshírű rémi népi együttesnek. Egy barna­hajú kislány kacérkodó, piron­kodó mosollyal tekintetében így válaszol: »Ezen az utcán mennek a bá­csik egyenesen. Elérkeznek egy kis közhöz, majd tovább men- nek4 A legközelebbi utcán jobb­ra fordulnak és ott a harmadik, vagy negyedik házban lakik Se­bestyén bácsi.« Az utca nevét még Sárika sem tudta megmondani, mert Rém oly »nagy város«, hogy az, emberek minden utcaelnevezés? nélkül is személyesen ismerikj egymást, így felesleges elnevez-? ni az itteni utcákat. Végiére is a tanácshá"? zán találtunk rá Sebestyén bá­csira. Mikor elmondtuk, hogy; mijáratban vagyunk, egy öb­löset legyintett a levegőbe, s fájdalmasan kezdte el mondó- káját. 5 »Az ellenforradalom előtt 60? tagú volt a rémi együttes. Volt| külön színjátszó, ének és népi\ tánc csoportja. Bálint Margit és| dr. Karsai Ferenc helybeli ta-1 nítók felgyűjtötték a régi énefc-| és tánca-.yagokat, majd feldől-j gozták és áldozatkész, fáradsá-- gos munkával megtanították ai rémi fiatalokkal és öregekkel.- Több ízben szerepeltünk Fehér-i tón, Borotán, Kisszálláson, Kis Kitüntetik I a legkiválóbb diszistákat ? A KISZ kecskeméti járásit szervező bizottsága most készít, javaslatot olyan fiatalok kitün-j tetősére, akik -részt vettek az el-{ lenforradalom leverésében ésj példamutató munkát végeztek aj KISZ szervezésében. Ezeket aj fiatalokat a Ságvári Endréről ei-| nevezett kitüntetésben kívánják? részesíteni. « kunhalason és Kecskeméten is. Tavaly nyáron hozzákezdtünk Vizinczei István: Hamvas Jutka című népi játékának megtanu­lásához. Szépen haladtunk a próbákkal, őszre terveztük a bemutatót, de közbejöttek az ellenforradalmi események, ez meggátolt minket munkánkban. Azóta haldoklik az együttes, — mondhatnám, telfesen szétzül- lött. A legutóbbi végrehajtó bi­zottsági ülésen foglalkoztunk azzal a gondolattal, hogy ismét fel kellene eleveníteni és műkö­dőképessé tenni, mert nem vesz­het el nyomtalanul többéves munkánk eredménye. És itt szeretném megemlíteni, hogy az öregek kezdeményezése nem járhat sikerrel mindaddig, amíg meg nem alakítjuk közsé­günkben a KISZ szervezetet és magukba fiatalok nem igénylik a népi' együttes megszervezését és újjáalakítását. Ahogyan én ismerem a köz­ségi fiatalokat, nékik lenne is kedvük ismét csatasorba állni, de vannak itt egyéb súlyos gon­dok, amelyek újabb nehézségek leküzdése elé állítanak bennün­ket. És ez pedig az utánpótlás kérdése. Bálint Margit tanítónő, aki szíve-lelke volt az együttes­nek, jövő ősszel már Baján ta­nít. Ű tanította a népi táncot. Szeretnénk, ha a tanítónő itt maradna a községünkben és to­vábbra is oly szeretettel foglal­kozna a fiatalokkal, mint eddig. Ö nevelte ki azokat a leányokat és fiúkat, akikre bizton támasz­kodhat a munkáját rövidesen megkezdő népi együttes.«' Sebestyén bácsi arról is beszélt,- hogy az együttes tagjai­nál soha sem merült fel az a kö­vetelmény, hogy ők pénzért sze­repelnének. Becsületbeli köte­lességüknek és hivatásuknak érezték a népi kultúra terjesz­tését. Ezektől az egyszerű, falusi fiataloktól tanulhatnának a vá­rosiak is. Ahol a kultúra iránti szeretet ügyszeretetből és hivatásérzés­ből fakad, ott csak eredmények születhetnek. Bieliczky S Rovatvezető: Bontsó László San Marino nyerte a Bonacossa-díjat Rómában most döntött az a nem­zetközi bizottság, amely minden év­ben elbírálja a két évvel korábban kiadott legszebb sportábrájú bélye­get. Ezúttal az 1955-ben megjelent sportbélyegekről döntöttek. A nagy­díjat: — az Albertó Bonacossa-díjat San Marino nyerte az Yvert 407. sz. bélyeggel. Az egyes sportágakat leg­szebben ábrázoló és díjazott bélye­gek a következők: Allegória: Ausztrália 2 c (Y 216). Alpinismus: Liechtenstein 20 r (Y 297). Könnyűatlétika: — San Marinó 120 L (Y—A. 104). Nehézatlétika: Izland 75 a (Y 256); Autó: Monaco 100 f (Y 420). Repülés: Franciaország 50 fr (Y—A 34). Futball: Spanyol Guinea 10 p (Y— A 23). Evezés: Románia 55 b (Y 1403); Kerékpár: Saar 15 fr (Y 339). " ................. Ko rcsolya: San Marino 10 L (Y 407)> Torna: San Marino 250 L (Y 393). Sportlétesítmény: Lengyelország 60 g (Y 829). Motorkerékpár: Csehszlovákia 60 h (Y 828). Toronyugrás: Izland 1,25 k (Y 257)j Base-ball: libéria 10 c (Y—A 86). Röplabda: Románia 55 b (Y 1380). Kosárlabda: Lengyelország 1 zl (Y 830). Mezei futás: Libéria 25 c (Y 327); Sí: Liechtenstein 10 r (Y 296). Női sport: San Marino 10 L (Y 407)j Tenisz: Libéria 3 c (Y 325). Céllövés: Románia 1 L (Y 1410). Vitorlázás: San Marino 100 L (Y 396)j Meglepő, hogy a nemzetközi sikert aratott 1955. évi kibocsátású Téli sportsorunk (egyetlen értéke sem sze+ repel a díjazottak között, holott az­előtt a magyar sportbélyegek a bi-* zottság számos díját nyerték el. (Filátéliai Szemle 5.-szám) Sj, äe finom a cseresznye !j Új kínai bélyesísorozat Az új kínai postahely eg-sorozat {egyike a legértékesebb kiadásoknak: * Peking érdekességeit ábrázolja. Az |első bélyeg (4 fen, lángvörös színű) a t császári Nyári Palotát ábrázolja a | tóval. A második (4 fen, smaragd- {zöld) a császári Téli Palotát mutatja {be. A harmadikon (indigókék, 8 fen) {az „Ég csodálatos templomát“ láthat­ójuk. Bélyegúj donságok {Csehszlovákia: A 250 éves prágai Mű­egyetem emléiksorozat 30, 60 h-es és 2.50 K címletekben, az egyetem professzorainak arcképét és. az egyetemet ábrázolja. | Szovjetunió: Glinka halálának 100 { éves évfordulója alkalmából 40 K { és 1 R címletű emlékpár. t Erdei állatsor hat értékben. Iparművészet alkalmi sorozat négy értékben. {Finnország: 50 éves a Szakszervezet 20 és 30 M címletű emlékpár. Magyar újdonságok Üj portó sorozat kiadása 8 Ft név- I értékben, valamint az 1950. Repülő ► sor záróértéke 20 Ft címletben. Egyesületi hírek össze: üvetelemk időpontja június hónap folyajmán: Június 22. és 29. napjain, szom­bat délután 5—7 óráig. Június 30-kn, vasárnap délelőtt 10 —12 óráig tartunk összejövetelt a TT1T Koháj-y u. 4. sz. alatti klub­helyiségében. Ifjúsági gyűjtők minden héten csütörtökön délután 4—6 óráig az úttörőházban tartanak összejövetelt, Június 30-án, vasárnap tartjuk má­sodik negyedévi taggyűlésünket, melyre tagíársairakat ezennel meg­hívjuk. Kérjük megjelenésüket a tárgysorozatok fontosságára való te­SIR JOHN HUNT: A Jégesés első megmászása, melyet Shipton csapata vitt véghez 1951-ben, a nyomdokkeresésnek és jégmunkának kiváló teljesítménye volt. Hillary szerint ennek az akadálynak az állapota idén hasonlíthatat­lanul rosszabb volt, mint két évvel azelőtt és a svájciak sem titkolták, hogy mennyire komoly és veszedelmes problémának tartották múlt tavasz- szal. Évről évre, sőt hónapról hónapra megváltozik az egész térfelszín. Néhány nap alatt is új meglepetések adódnak. Bizonyos értelemben min­den egyes íelmenetel új vállalkozásként hat, olyan, mint valami »pre­miere«. Felderítő csapatunk csodálatra méltó munkát végzett a Jégesésen, amikor megtalálta és kierőszakolta ezt a különleges útvonalat. Hátrahagytam Hillaryt, Westmacottot és Da Namgjalt, hogy fejlesz- szék ki a nyomdok felső szakaszát, és ha lehet, találjanak módot a leg- komiszabb, legveszélyesebb pontok kikerülésére, és április 22-én George Banddel visszatértem az Alaptáborba. A tábor képe ugyancsak megvál­tozott, amióta két nappal ezelőtt elhagytuk. Mindkét visszamaradt csoport beérkezett már és a tábor méhkasra emlékeztetett lázas sürgés-forgásával, Területének minden felhasználható, egyenletesebb foltján sátrak állottak. Tom Bourdillon, aki több mint egy héttel azelőtt a Khumbu-gleccser partján vált el csoportunktól, hogy elébe siessen Robertsnek és gondjába vegye az oxigénszállítmányt, kis műhelyfélét rendezett be magának és felszerelési raktárt létesített benne, fiókos polcok gyanánt használva a ládákat. A fatörzsek közül, amelyeket Mike Westmacott rendelt, egyet felállítottak, és most az Egyesült Királyság nagy lobogója lengett a csú­csán. Thondup, mint rendesen, kitűnően berendezkedett kövekből épített tágas konyhájában, melynek talaját az üres élelmiszerdobozok kéreg­papirosával födte be. Üjdonság volt az egyik, nagy jégkúp alatt kivájt pince, közvetlenül a sátrak mögött. Tom Stobart ötletességét dicsérte: mint lakóhely, némi változatosságot nyújtott a sátrak mellett. _Az Alaptábor jólszervezett, kitűnően működő üzem benyomását keltette. Roberts is fel­jött, hogy jószerencsét kívánjon nekünk. Felbecsülhetetlen szolgálatot tett 45 az expedíciónak azzal, hogy a kívánt időpontra felszállította az oxigént, jóllehet emiatt szabadságidejének jórészét fel kellett áldoznia. Az elsők között, akik elénk jöttek, amikor a sátrak felé közeledtünk kitűnt egy kicsiny, vézna, aszottképű, őszülő, sörtehajú emberke. Dava Thondup volt. 1933-ban az Everesten a teherszállító csapat tagja volt, s azóta vett részt a Himalája-expedíciókban. 1934-ben kitüntetést kapott nősies magatartásáért, amelyet egy vihar alkalmával a Nanga Parbaton tanúsított, amikor hat serpa és a német expedíció három tagja életét vesztette. Számos más, becsületére váló tette között szerepel 1950-ben az Annapurna és 1952-ben az Everest Déli Nyergének megmászása. Dava meg én nagyon régi barátok voltunk. Éveikkel ezelőtt együtt kísérleteztünk a Szaltoro Kangri megmászásával a Karakóramban, azóta pedig két expedíció részesei voltunk a szikkimi Himalájában, és egyéb utakat is téttünk ezen a környéken; Utoljára 1940-ben! láttam. Kifejezet­ten megkértem a Himalája Klubot, beszéljék rá, hogy! csatlakozzék hoz­zánk idei vállalkozásunkban. Dava negyvenes éveinek vége felé járt, és nem volt megfelelő erőben, amikor Tenzing a többiekkel elhagyta Dard- zsilinget. De intézkedtünk, hogy egy hónappal később Robertsszel és egy másik »tigrissel«, Ang Njimával együtt feljöjjön. Elsősorban ragaszko­dásból és régi barátságunkra való tekintettel szerződtettük Davát, és nem is sejtettük, milyen ragyogó teljesítményeket fog még ez a kis ember véghezvinni az Everesten. Felszállítjuk a készleteket Londonban úgy számítottuk, hogy nagyjából három hétbe fog telni, míg készleteinket á Nyugati Teknőbe felszállítjuk, mielőtt a csúcs ellen indulhatunk. A felvonulás és az edzés időszakaiban Charles Evans, Ed Hillary és én időnként azzal foglalkoztunk, hogy pontosabban felbecsüljük a szükséges időtartamot, a csúcstámadásra vonatkozó többféle terv alap­ján és az ezekkel kapcsolatos kérdések számbavételével. Főként arra törekedtem, hogy a hegyen töltendő időszakot a lehető legrövidebbre csök- kentsem, és ezáltal mindenkinek legalább egyszer pihenőt biztosítsunk az alacsonyabb szinten, mielőtt a csúcstámadásra kerülne a sor. Munkála­taink jelen szakaszában még nem tudhattuk, mikorra várható az esőzés beállta — az időjárásjelentéseket csak május 1-től kezdve adták le részünkre —, de úgy véltem, jobb feltételezni, hogy a kedvezőtlen idő­járás korán következik be. Semmi okunk nem volt rá, hogy kitoljuk a készültség határidejét, amelyet május 15-re tűztünk ki. Az időjárás még nem volt előrelátható. Megeshetett, hogy csak a határidőn túl fordul ked­vezőre, és még jó darabig várnunk kell a megfelelő alkalomra; 46 (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom