Petőfi Népe, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

XI. ÉVFOLYAM, 12C. SZÁM Ara SO fillér 1957. JÚNIUS 1. SZOMBAT Országos Béketanács BUDBPEST Mi, a megyei békebizottság tagjai egyöntetű állásfoglalá­sunkat fejezzük ki, s követeljük mindennemű — atom- és hidro­génfegyver — tömegpusztító fegyver gyártásának és kísérleti robbantásának azonnali beszün­tetését. Kérjük az Országos Béketaná­csot, tiltakozásunkat juttassa ei a Béke-Világtanácshoz. Hazafias Népfront Bács- Kiskun megyei Béke- bizottsága Erősítsük pártunk kapcsolatát a tömegekkel Fordítsuk minden erőnket a gazdasági kérdések megoldására Tanácskozott az MSZMP megyei aktívája Az elmúlt évi októberi ellenforradalmi esemé­nyek óta harmadszor ültek össze a megye kom­munista aktívái, hogy számot vessenek a párt- szervezetek eddigi tevékenységéről és meghatá­rozzák minden párttag tennivalóját a legfonto­sabb pártpolitikai feladatokat illetően, irányt mutassanak a párt egységének szilárdítása, a párt tömegkapcsolatának növelése, a gazdasági élet további konszolidálása tekintetében. Az aktívaülés napirendjén a megyei intéző bizottság beszámolója, valamint szervezeti kér­dések szerepelnek. Az aktívaülést — amelyen részt vett Sándor József elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja — Putics József elvtárs, a megyei intéző bizottság tagja nyitotta meg, majd felkérte Molnár Frigyes elvtórsat, a megyei intéző bizott­ság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját. Molnár Frigyes elvtárs beszéde Tisztelt Megyei Pártaktíva! Kedves Elvlársak! Az elmúlt 6 hónap a szocia­lizmus és a burzsoá restauráció élet-halál harcának időszaka volt Bács megyében is. Kemény megpróbáltatás elé állította a megye kommunistáit, a megyei intéző bizottságba került elv­társakat. Az elmúlt 6 hónap eredményei azonban bizonyíl­jálvi ljitt'cuiika'í>"-6ikt;i:esc;. vívtuk meg a néphatalom, a szocializmus védelmében. Az elmúlt 6 hónap sikerekben gazdag harcaiban érthetően jócs­kán jelentkeztek munkánk fo­gyatékosságai is. Éppen ez teszi indokolttá, hogy további sikeres munkánk érdekében marxista- leninista alapossággal vessük vizsgálat alá az elmúlt hat hó­nap tevékenységét, a munka eredményeit és fogyatékossá­gait. A mai aktíva fontosságát alá­Az elmúlt hat hónap ember­telenül nehéz harcaiban a saját sorsunkon is megtanultuk, mi­lyen mérhetetlen károkat oko­zott Nagy Imre és Losoncziék likvidátort tevékenysége, a Ma­gyar Dolgozók Pártja feloszla­tása. Örvény szélére taszították az országot, kiszolgáltatták ezzel a kommunistákat és demokra­tikus erőket az ellenforradalom­nak. Meggátolták azt, hogy a kialakult zavarban a párt tö­mörítse erejét és határozottan szembeforduljon az ellenforra­dalommal. Ilyen körülmények közölt fogtunk hozzá az MSZMP me­gyei ideiglenes intéző bizottsá­ga és a párt újjászervezéséhez. November 2-án a meghívott mintegy 150—200 elvtársból 65 —70 elvtárs jött össze, hogy megválassza a megyei, s a kecs­keméti pártszervezetet. A megválasztott elvtársak ilyen nehéz körülmények között is bátran vállalták a feladatokat. Semmi illúziójuk nem volt a jövőt illetően. Azért sem —, hogy a helyzetet jellemezzem—, mert pl. dr. Rákosi Árpád a következő felhívást tette közzé a kisgazda lapban: »Felhívom mindazokat a baj társakat, aki­ket 1915. után politikai okok miatt elítéltek, vagy internál­tak, hogy érdekképviseleti szer­vük életrehívása érdekében no- vemher 4-én a megyei tanács húzza, hogy a júniusban tar­tandó pártértekezlet előkészíté­sének időszakában vagyunk. Ezért is fontos, hogy beható vi­tával, a párt Központi Bizottsága és a kormány politikájának megfelelően alakítsuk ki azokat a legfontosabb ten­nivalókat, amelyeket politi­kai, gazdasági és kulturális téren nice kell valósíta­nunk, a szocializmus győzelmes előre­haladása érdekében. Molnár elvtárs referátumá­nak további részében részlete­sen ismertette az ellenforrada­lom Bács-Kiskun megyei tevé­kenységét, célkitűzéseit és azt, hogy kik voltak zászlóvivői a néphatalom megdöntésének. Is­mertette, ebben az időszakban a megyei pártvezetés és állami vezetés állásfoglalásait. Majd a továbbiakban így folytatta: kultúrtermében megjelenni szí­veskedjenek.« November 4-én ilyen helyzet­ben jöt segítségünkre most má­sodszor szocialista testvérné­pünk, a Szovjetunió, és ezzel elejét vette az I919-es íehérter- rornak és burzsoá restauráció­nak, és a jelenlegi nemzetközi helyzetben egy újabb világhá­ború kirobbanásának: F.zért most újólag köszöne­tét mondunk szovjet bará­tainknak, szocialista testvér- népünk hőseinek, akik éle­tük feláldozásával is megte­remtették annak lehetőségét, hogy az elkövetett hibákból okulva, sziklaszilárdan épít­sük szocialista hazánkat. Külön köszönetét mondunk azoknak a szovjet elvtársaknak — közöttük személy szerint Lja- rnov elvtársnak —, akik a ne­hézségek közepette megfontolt, hasznos javaslataikkal segítet­ték a párt újjászervezését, a társadalmi és gazdasági problé­mák megoldását. Bármily nehéz helyzetben is voltunk, az MSZMP ideiglenes megyei intéző bizottsága a kö­vetkező fő feladatok megvaló­sítását tűzte ki célul: A párt újjászervezésével egyidejűleg állítsuk vissza és erősítsük meg a proletárdiktatúra helyi hatalmi szerveit, cUávolítva e szervek­be beépült ellenforradalmi, vagy megingott személyeket. A poli­tikai hatalom megszilárdításával egyidejűleg mielőbb vessünk véget az ellenforradalom dez- organizáló tevékenységének a gazdasági életben, amelyből mérhetetlen anyagi károk szár­maztak. A legjobb és legbátrabb elv­társainkat a karhatalomba hív­tuk, akik gyakran fegyveresen is harcoltak az ellenforradalmá­rok ellen. Felsorakoztak kö­zénk mindenekelőtt az idős elv- - társak, akiket a.; élet évtizedes harcai neveltek kommunistává, akiket nem tudott megfélemlí­teni az ellenforradalom. Büsz­kén emlékezünk meg a többi között Folcz, Hegedűs. Macskási elvtársakról. Számos elvtár­sunk a nehéz napokban is igen derekasan állta meg a helyét. A számos elvtárs között Papp elvtárs, a fajszi Vörös Csillag Tsz elnöke, amikor a szövetke­zet sorsáról és az új elnökvá­lasztásról esett szó, öntudatosan vallotta magát kommunistának, és kommunista magatartása járul hozzá ahhoz, hogy szét­esés helyett a szövetkezet meg­erősödött. Dicséret illeti üzemi elvtársa­ink közül Zárai elvtárs, a Gép­gyár párttitkárának, valamint Dinka elvtárs, az AKK párttit­kárának valóban kommunista tevékenységét. Ugyanakkor szóvá kell te­gyük. hogy nagyon nehezítette a pártszervezést több gazdasági vezető tartózkodása, hogy nem, vagy csak néhány hónap múlva kérték felvételüket a pártba. Az ellenforradalomnak egyik Azt hiszem, megállapíthatjuk, hogy a megye kommunistái az elmondott nehézségek ellenére is alapvetően megoldották a párt újjászervezésének, a kom­munisták talpraáilításának fel­adatait, ezzel egyidöben meg­erősödött a proletáriátus dikta­túrája a megyénkben is. Számszerűleg bár keveseb­ben vagyunk, de egysége­sebbek, szilárdabbak, erő­sebbek lettünk, és ez azok­nak a pártaktivistáknak kö­szönhető, akik kezdettől fog­va szilárdan kitartottak a párt mellett, és a legnehezebb időben is ke­ményen harcoltak a párt, a dol­gozó nép ügyéért. A járásokban és városokban, valamint az alapszervezetekben sikerült megszilárdítani a veze­tő törekvése az volt, hogy ele­jét vegye a pártszervezetek lét­rehozásának, az üzemekben és más közintézményekben. Azt szerette volna elérni, hogy a munkásosztály marxista—leni­nista párt nélkül maradjon, hogy csupán ösztönös törekvé­seire legyen hagyatva az ellen­forradalmi zűrzavarban. Bíró­ságainkat a »független bíróság« jelszava alatt akarták harckép­telenné tenni, a burzsoá resta­urációval szemben. A szakszer­vezetekben — különösen az ér­telmiségi szakszervezetekben — kapott erőteljesen lábra a párt­tól független szakszervezetek jelszava. Ebből fakadt pl. az, hogy az orvosok közül többen a reakciós orvosi kamarát kíván­ták visszaállítani. Ismeretes az elvtársak előtt, hogy milyen szívós harcot kel­lett folytatni nemcsaií a lakos­ság körében, hanem a kommu­nisták között is. hogy helyesen ítéljék meg az októberi esemé­nyeket, és megértsék annak el­lenforradalmi jellegét. Ugyan­csak széleskörű politikai mun­kát kívánt, hogy elszigeteljük az ellenforradalom szovjetelle­nes uszításait és hogy megér­tessük, hogy a Szovjetunió in­ternacionalista kötelezettségét teljesítve, visszaadta és megvéd­te hazánk függetlenségét, né­pünk szabadságát. Hosszú po­litikai harc, és döntően a kor­mány intézkedései járultak hoz­zá ahhoz, hogy egyre erősebb lett a bizalom a párt központi vezetése és a kormány iránt. A megye kommunistáinak harcát megnehezítette, hogy az elmúlt hat hónap során valóban új módon kellett dolgozni, ese­tenként fegyverrel is az ellen­forradalommal szemben, és a párt szervezésével egyidöben kellett rendbehozni a népi de­mokratikus rend különböző szerveinek munkáját, a gazda­sági életet, a termelést, és meg­oldani a kulturális élet külön­böző viszontagságait. , test. Üj vonásként mutatkozik a járási, városi pártbizottságok munkájában, hogy az október előtti időszakhoz viszonyítottan, az egyes politikai és gazdasági problémák helyes megoldása ér­dekében több, tartalmasabb vi­tát rendeznek, javult a gazda­sági élet pártii’ányítása, és kü­lönösen jónak tartjuk, hogy a pártbizottságok tagjai számos tömegelőadást tartanak. A lenini elveknek megfelelő­en, a dolgozók legjobbjaiból gyarapítanunk kell a párt ere­jét. Elsősorban munkások és a mezőgazdaság szocialista szek­toraiban dolgozókból, mert itt visszaesés van. Ugyanakkor fi­gyelembe véve, hogy gazdasági és kulturális téren jelentős gon­dokkal kell megküzdenünk, ron­tásnak tartjuk, hogy a párt po­litikájával egyetértő értelmisé­giekből is gyarapítsuk a párt so­rait. örvendetesnek tartjuk, hogy a nagy számban tartott pártna­pokat egyre több pártonkívüü keresi fel, hogy tájékozódjék t különböző politikai és gazda­sági kérdésekben. Az utóbb: időben újra látogatottak a párt­házak, ugyancsak sok párton- kívüli keresi fel különböző problémáival, — nap-nap után rengeteg levelet, javaslatot ka­punk a dolgozóktól. Mindezek azt mutatják, hogy a párt és a tömegeit kapcsolata helyes úton halad. Néhány szektás jelenség Meg kell azonban monda­nunk, hogy alig hat hónappai az ellenforradalom után, számos vezetőnél és párttagnál kezd jelentkezni a régi szektás be­tegség. Ez megnyilvánul a/ olyan véleményekben, hogy ele­gen vágunk. Megmutatkozik ao- ban, hogy számos pártszervezet­nél befeléfordulás tapasztalha­tó és döntően csak belső szemé­lyi ügyekkel foglalkoznak.. — Hosszú, végnélküli személyi vi­ták folynaj-:, a kommunisták magukkal vannak elfoglalva, kevés gondot fordítanak terüle­tük politikai, gazdasági és kul­turális kérdéseinek megoldásá­ra, arra, hogy segítséget nyújt­sanak a dolgozó emberek min­dennapos gondjai megoldásá­ban. Megfeledkeznek arról, hogy a párt nem valamiféle öncélú intézmény, nem valami vita­klub, hanem az a hivatása, hogy az életet formálja, a párt poli­tikájának, a szocializmus építé­se követelményeinek megfele­lően. Az ifjúsági mozgalomról Ismeretes az elvtársak előtt, hogy ifjúságunk körében milyer nagy zavart és nehézségeket tá­masztott az ellenforradalom. — Ezért intéző bizottságunk az u; helyzetnek megfelelően igyeke­zett a kommunisták figyelmét ráterelni az ifjúság nevelésére Az ellenforradalmi napokat kö­vetően az EPOSZ, mint szerve­zet létrehozását szorgalmaztuk majd a Központi Bizottság ifjú­sággal foglalkozó határozati, után a KISZ szervezetek szer­vezését kezdeményeztük. E té­ren sokat segített a legutóbb tartott megyei kommunista ifjú­sági aktíva, a KISZ-vezetők ré­szére tartott 3 napos tanfolyam, A pedagógusok körében folyta­tott pártpolitikai munka ered­ményeként újra fellendült az út­törőmozgalom is. Az ifjúsági szervezet munká­ját vizsgálva, arra a tapaszta­latra jutottunk, hogy pártszer­vezeteink, a kevés kivételtől el­tekintve, nem nyújtanak ér­demleges segítséget, mindenek­előtt a KISZ munkája és tö­megbefolyása kiszélesítésére. — Ezért az intéző bizottság határo­zata mindenekelőtt a kom­munisták, a kommunista (Folytatás a 2. oldalon) A párt erejét a főfeladatok megoldására összpontosítottuk A párt és a tömegek kapcsolata jó úton halad Kedves Elvtársak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom