Petőfi Népe, 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-21 / 116. szám

Jííatkláiz (János fi y o m d o k a i n Nagybogyójú, szállítóképes csemegeszőlőfajtákra van szükség Az utóbbi évek szőlőexportja nem felelt meg a várakozásnak, e külföld nem nagy lelkesedés­sel fogadta és rosszul fizette szőlőinket. Nem tudtunk a kül­földi piacon is versenyképes cse­megeszőlőt szállítani. Termesz­tésünk belföldi szállításra is csak borszőlőt tud adni. Az izsáki sárfehérről Az izsáki sárfehért évekkel ezelőtt az tette exportszőlővé, .bogy azonos helyen nagy tömeg­ben termesztették, könnyű volt vagontételben szállítani, amellett elég jól mutatott és olcsó volt. Németországban azelőtt is a sze­gényebb néposztály fogyasztotta. Nagy részét ott is borrá sajtol­ták, mert a kevés bort termesztő Németországban még így is ol­csóbb bort fogyaszthattak, mint­ha a magas vámtarifájú bort ve­szik meg. Vessük el az izsáki sárfehért? Nagy telepítések átállítása nem gyors és nem egyszerű feladat. Ez a fajta nem igényel bonyo­lult kezelést és sokkal bővebben terem, mint a különböző cseme­geszőlők. Ennélfogva 6okkal ol­csóbb is és ebben talán verseny- képes. Balhiedelem lenne azon­ban azt hinni, hogy külföldön ugyanazt az árat fizetik érte, mint például az Afus-Ali-ért, Saszla helyett Szőlőskertek királynője A saszlát az osztrák fogyasztó azelőtt szerette. A két világhá­ború közötti statisztikák azon­ban világosan mutatják, hogy mi módon tört Ausztriában előre a Bulgáriából szállított Al'us-Ali. Ötven évvel ezelőtt a saszla ki­tűnő fajtának számított, és jó talajon, inkább körzeti fogyasz­tásra, most is helye van. Az újabb fajták a nemzetközi for­galomból mór régen kiszorítot­ták, helyét Francia- és Olaszor­szágban a magyar Szölőskertck királynője foglalja el leginkább. Az Afus-Ali és a többiek Melyik a jó exportfajta? Erre a kérdésre egy fajtanevet azon­nal és határozottan kijelenteni felelőtlen dolog lenne. Az Afus- Ali bebizonyította alkalmassá­gát. Bulgáriában nagy területe­iket telepítettek belőle, aránylag rövid idő alatt. Ezt a nagy ter­mesztési kedvet bizonnyal az okozta, hogy ott a szövetkezetek maguk végezték az exportot, a magas ár hasznát ők látták, így •e minőségre is vigyáztak. Mint exportszőlőnek jó híre van a belga és a holland üveg­házi termesztésű fekete fajták­nak, a francia Gros Vert-nek, a spanyol Almeriának, Pirovano néhány nemesítvényének. E faj- I fák csak abban hasonlítanak, hogy mind nagybogyójúak. A föltett kérdésre tehát he­lyesen úgy válaszolhatunk, hogy az exportszőlő nagybogyójú és természetesen szállítóképes le­gyen, egyéb tulajdonságait alig köti a közönség ízlése. Mond­hatjuk, hogy nekünk is számta­lan jó exportfajtánk van. A termesztés és az export megszervezéséről A Duna—Tisza közén kiala­kult, többé-kevésbé külterjes, szőlőművelés nem való a cseme­geszőlőnek, mert az nem tűri a gyalogművelést, sem a köztes fát. Kezelése, valamint a telepí­tés és védekezés a megszokottnál kulturáltabb munkát kíván. A hízott bogyóhoz jó talaj szüksé­ges, olyan, amit nálunk inkább szántónak használtak. A várható magasabb árat a termesztés nem találta meg. A már évekkel ezelőtt álta­lunk kiválasztott húsz legjobb fajtából színvonalas munkával minél többet kell telepíteni, mert ezt kívánja a hazai fogyasztás szükséglete is. Ezek nagyobb ré­sze alkalmas exportfajtának, és Mi lett a hosszú vége ? Hangyási Balázs, Varga Ist­ván és Sági Károly büntetett előéletű tiszakécske-kerekdombi lakosok — mondhatnánk évek óta — bosszút forraltak Horváth Pál tanító, a községi népfront- bizottság elnöke ellen, mert fel­tevésük szerint a társadalmi tu­lajdon elleni lopás, feketevágás és egyéb bűncselekmények mi­att letöltött börtönbüntetésüket Horváth Pálnak köszönhetik. A nevezettek tudniillik azt gon­dolták, hogy a múltban ezekért a bűncselekményekért Horváth Pál jelentette fel őket: Az ellenforradalom ideje alatt, október 27-én történt, hogy a három jómadár elhatározta, bosszújuk kielégítéseképpen — »kinyírják« Horváth Pál tanítót. Aznap este 8 órakor összejöttek Hangyási Balázs lakásán és annak szétszed­hető FJÉG-puskájával l'clszc- reive a tanító lakására men­tek. A banda tagjai közben tervük számára megnyerték Nagy Imre dolgozó parasztot is, aki ittas ál­lapotban volt, de egyébként nem tartozott a bosszúálló íenegyere­amint elégséges lesz a termés, egy vagonra valót nem kell több község határából összeszedni. Hogy hol, mikor és milyen faj­tákból lehet tömegszállítós, az jórészt az export mozgékonysá­gától függ. Komoly piackutatás nélkül, vélt vagy régmúlt fölté­telezésből kiindulva (például, hogy »a német szereti a savanyú szőlőt«), csak az eddigi sovány eredményekre jutnánk. Az egyes országok által igé­nyelt fajtákról, időpontokról alig van tájékozódásunk. Ezt a hiányt megbízható statisztikával és szakmai megfigyelésekkel sür­gősen pótolni kellene. Az új nemesítvények az eddigi fajtáknál jobb eredményekkel biztatnak, de további munkánk­hoz a külföldi piackutatás ada­tai kellenének. A csemegeszőlő­termesztés problémája nem ki­zárólag fajtakérdés, sokkal in­kább termesztési és kereskedel­mi probléma. A telepítési mun­kákkal párhuzamosan ezeket is meg kell oldani, hogy a magyar csemegeszőlőben kedvét találja a termesztő, a fogyasztó és a kül­földi vásárló egyaránt. Darnajr Ernő, Mathiász-telep kekhez. A pedagógus lakásához érve, Hangyási Balázs, aki elől­haladt, belőtt a sötét lakás azon részébe, ahol tudomása szerint a tanító aludni szokott. Horváth Pálnak azonban sze­rencséje volt, mivel jóakaratú emberek még a támadás előtt figyelmeztették, hogy mi készül ellene. Így a támadókat mór csak az üres lakás fogadta. Han­gyási, Varga, Sági és a velük levő Nagy Imre erre a lakásban levő bútorokat összetörték, majd több he­lyen halálra keresték a, ta­nítót, de az már rég elmenekült. A tá­madók így bosszúálló tervüket nem tudták végrehajtani. A megyei bíróság büntető ta­nácsa megállapítva a fenti tény­állást, szándékos emberölés kísérlete miatt Hangyási Balázst 9 évi, Varga Istvánt és Sági Ká­rolyt 8—8 évi, Nagy Imrét pedig két és félévi börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen a Vádat képvi­selő ügyész súlyosbításért, a vádlottak és a védők enyhítésért fellebbeztek. Több évi börtönre ítélték a kerekdombi banda tagjait A Moszkvában július 28. és augusztus 11. között meg­rendezendő hatodik Világifjú­sági Találkozó megyei előkészí­tő bizottsága megtárgyalta, hogy a KISZ és EPOSZ szervezetek hogyan készüljenek a VIT-re? Ezzel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel Romsics Ferenc elv­társnak, a KISZ megyei bizottsá­ga titkárának, aki a következők­ben válaszolta meg azokat. — Milyennek ígérkezik a moszkvai VIT? —* Az egész világ ifjúsága kö­rében tapasztalható érdeklődés és jelentkezés nagyságát figye­lembe véve, hatalmasabb lesz az eddigi fesztiváloknál. _ Jß csztvesznek-e olyan nyugati ifjúsági szer­vezetek, amelyek az eddigi öt VIT-röl távolmaradtak? — Számos ilyen szervezet be­jelentette már részvételét. ‘— Ismeretesek-c. a Találkozó programjának főbb pontjai? ~~ Igen. A megnyitó Után ha­talmas demonstráción tüntetnek majd az ifjúság küldöttei »A békéért és a népek barátságá­ért". A fesztivál napjain rend­kívül sok találkozó lesz. A kü­lönböző országok képviselői, a Készülődés a VIT-ré munkás-, parasztinak, a fiatal értelmiségiek találkoznak külön- külön is, ezenkívül a VIT-en részvevő ifjú parlamenti kép­viselőknek is lesz találkozója. Szerepel a programban leányta­lálkozó, valamint a fiatalok is­merkedése világhírű művészek­kel. Minden bizonnyal nagyon érdekes lesz a gyarmati ifjúság tiszteletére rendezett »szolidari­tás estéje«. Mt gyébként még milyen •*-' alkalommal találkoz­nak a fiatalok? — A műsor keretén belül ví­zikarneválon, a Kreml palotá­ban rendezendő iáncesíélyen és sok más rendezvényen■ Kétség­telenül impozáns lesz a »Barát­ság Parkja« fainak, virágainak elültetése is, — Megyénkben hogyan készül a KISZ és áz EPOSZ a VIT-re? ■— Helyi és megyei találkozó­kat rendezünk. Meghirdetjük és a közeli napokban közzé is tesz- szúk mtigycnlt kulturális sereg­szemléjének a programját. E se­regszemle folyamán sor kerül a helyi, járási, városi és megyei kulturális, valamint ifjúsági ta­lálkozókra. Több járás fiataljai közösen rendeznek ifjúsági na­pokat, találkozókat, a határ­menti fiatalok találkoznak majd Jugoszlávia ifjú küldötteivel is. — Van-e már jele annak, hogy a Bacs megyei fiatalok megér­tették a VIT jelentőségét? — Igen. Már megkezdődlek a sportversenyek (asztalitenisz, labdarúgás), s több helyütt ké­szítik már a Moszkvába külden­dő ajándékokat. — A megyei fesztiválnak mi a műsora ? — Kecskeméten rendezzük meg a megyei ifjúsági találkozót július 28-án, a. VIT megnyitásá­nak napján. Igen gazdag sport­műsor, a megye legjobb művész- egyetitleseinek a kullurbcmulalói Tepülösbemutatók és még sok más teszik emlékezetessé ezt a napot. l\fioszkvába hány magyar ~fiatal mehet, ki? Mintegy 1000—1100 fő, hogy megyénkből mennyi, még ponto­.4' megyei tanács ülés én lianffzott el Megvalósul Tázlár község régi kívánsága: a villamosítás Vinczc László megyei tanácstag — dicséretére legyen mondva — minden alkalmat felhasznál, ahol szót emelhet választói érde­kében. Vincze elvtárs legutóbb Tázlár község régi kívánsága, a villamosítás érdekében interpellált, többek között a megyei tanács ülésen. — Indokainkat azzal támasztjuk alá, hogy Tázlár község eleget lett a társadalommal szembeni kötelezettségének, amit bizonyít hogy járásunkban eddig elsők voltunk az adófizetésben. Nem aka­runk lehetetlent, tudjuk, az ország helyzete nehéz, így a megyei tanács sem bővelkedik pénz dolgában. Mégis, ismételten kérjük a végrehajtó bizottságot, támogasson bennünket a villamosítás ügyében. Ügy érezzük, eredményeinkkel rászolgáltunk erre. A tázláriak kérésére eredetileg az lett volna a válasz, Vincze elvtársnak, hogy községük csak a harmadik helyen szerepel a me­gye villamosítási tervében, így mivel az ellenforradalom puszii tásai következtében az ország nehéz anyagi helyzete Bács megyé­ben csak egy község villamosítását teszi lehetővé; 1957-ben ne számítsanak arra, hogy Tázlár községben is kigyúlad a villany. Igen, ez lett volna az első válasz. És mi a valóság? örömmel írjuk le: Vincze László elvtárs annyi utánjárása és a példás adó­fizető tázlári lakosság régi kívánsága az ország nehéz anyagi helyzetében sem marad eredménytelen. Mivel nemcsak Szánk hanem Tázlár község lakossága is villanyt kap még az idén. Letartóztatták a kecskeméti „talponálló“ csaposait Blokkhamisitással 50 000 forintot sikkasztottak Szabó Gábor cs Bité László kecskeméti lakosok, mint a Kecskeméti Vendéglátó Vállalat 42. sz. Italboltjának (Nagykőrösi utcai talponálló) csaposai októ­ber óta folyamatosan blokkha­misításokat végeztek. Szabó és Bitc ugyanakkor a kisebb válla­latok felé kiadott italáruk ellen­értékét nem fizették be a válla­lat kasszájába, hanem saját cél­jaikra használták fel. Szabó Gábor c s Bite László így a blokkhamisításokból és a különböző árumanipulációkból származó, eddig felderített 45— 50 000 forintnyi összeget osztot­tak szét maguk között. A csaló csaposokat a kecskeméti rendőr- kapitányság letartóztatta és el­lenük bűnvádi eljárást indít. HÍREK 3BSE3 Lapunk holnapi számában a Bajai Gyapjúszövetgyárból köz­lünk riportot. — Hogyan kíván­juk csökkenteni a gazdálkodási veszteségeket? — erre ad választ a Garai Vörös Traktor Állami Gazdaság tapasztalatairól írott cikkünk. — Egy érdekes írás a régi hetényegyházi rezesbanda történetet eleveníti fel. — Azon­kívül Tarján István: Biciklizni jó című riportját is olvashatják a szerdai Petőfi Népében. — Hat szakköri gazda folytat szőlőjében, Hetényegyházán, raű- trágyázási kísérletet. Ősszel a dúsított komposzttrágya hatásá­nak kipróbálására hasonló kísér­leteket terveznek. — Két téglaégető kemence elő­munkálatai folynak 'Úszód és Dunabenedek határában. A du- napata.ii tanács tervbe vette ugyancsak az ordasi határban két téglaégető beindítását. san nem tudjuk. Reméljük, mi­nél többen. — Ki fedezi az utazás költsé­geit? — Tekintve, hogy hazánk az ellenforradalom következtében súlyos anyagi nehézségekkel küzd, úgy gondoltuk, helyes, ha a fesztiválra való kiküldetés költségeit képviselőik számára a fiatalok teremtik elő. Ennek ér­dekében a VIT országos előké­szítő bizottsága tárgysorsjátékot rendez. Értékes tárgyak kerül­nek kisorsolasra, s reméljük, minden kiszistánk és eposzis- lánk 20—20 darab sorsjegyet ad majd cl legalább. gyáriakkor a megyei elő­készítő bizottság VlT-bé- ll/cget ad ki, s felkéri mind a KISZ, mind az EPOSZ szerveze­teket, hogy kultúr- és sportren­dezvényeik tiszta bevételét fi zessék be r nemes célra, (Ma­gyar Nemzeti Bank, KISZ, K-95, VIT-alap,) Reméljük, vállalata­ink és a magánosok is segítik ifjúságunkat, hogy minél kisebb anyagi nehézség árán képvisel­tesse magát az egész világ fia­taljainak nagy nemzetközi talál­kozóján. T, I, — A kalocsai járás községei­ben a cementárukészítő kisipa­rosok eddig még nem kaptak anyagkiutalást. Most 200 mázsa cementet kaptak. Az építőipar­ban ezáltal javult az anyagellá­tás, mert 350 mázsa meszel, 35 ezer téglát és 15 köbméter fű­részárut utallak ki a KIOSZ­naki — A Hajósi Vegyesipari Rísz sepvükötö részlegének igen ke­vés a nyersanyaga. Legutóbb Rém és Borota községben tárolt 60 mázsa cirokot igényelték ki a kecskeméti MÉK-től. Az alap­anyag leszállítása után a hajósi szövetkezet az egész járást és Baját is el tudja látni ciroksep­rűvel. — Érdemes volt-c? Gaján Fe­renc kiskunhalasi lakos orvul megtámadta és leütötte Dobis Péter segédmunkást, hogy elra­bolhassa annak jól felszerelt ke­rékpárját. Gaján Ferencet a rendőrség elfogta, Dobis Péter pedig visszakapta kerékpárját. — Hajós községben dolgozó Vegyesipari és Építőipari Szö­vetkezet az első negyedévi ter­vét 13 000 forintos nyereséggel zárta. Ezen a pénzen szalagfű­részt szeretnének beszerezni. A szalagfűrész alkalmas lenne gyü­mölcsszállító ládák gyártására. — A Dunapataji Kisipari Szö­vetkezet első negyedéi tervét 243 000 forintra teljesítette. A szövetkezet munkával el van lát­va, csupán az építőrészlegnél van anyaghiányuk tetőcserépben. Az asztalos részleg konyhabútorokat készít, főleg a lakosság részére. — A Homokmcgy-hillycszállási tanács kezelésében levő szeszfőz­dét át akarják adni a földmű­vesszövetkezetnek. Erre azért volna szükség, mert erősebb el­lenőrzést tudnának gyakorolni az ott folyó munkálatokra. A szesz­főzde jelenlegi jövedelme rend­kívül hiányos. — Eiilöpszállás Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága az átszer­vezés folytán megüresedett me­zőgazdasági felügyelői állásra pályázatot hirdet. A pályázatnál a 30/1957. F. M. utasításban fog­laltak szerinti okmányok a ké­relemhez becsatolandók. Á pá­lyázat határideje: f. évi május 25-ig bezárólag, "SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom