Petőfi Népe, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-06 / 80. szám

ti Héttő Kossuth rádió 4.30:—7.39: Vidáman — frissen!..; Zenés műsor. 3.10: Zenekari hangverseny. ■*.00: Isten veled kredenc! Goda Gé­za elbeszélése. 4.20: Ve.jnberg: Szrvit a Tigrisszelidítő című film zenéjéből. (Szovjet Rádió esztrádzenekara, vez. Sztoljarov.) szetrádzenekara, vez. Sztoljarov). 9.40: Kamarazene. 10.10: Elvesztettem páromat... Óvodások műsora. 10.30: Szívesen hallgattuk ... 12.10: Verbunkosok, népdalok. 13.00: Lányok, asszonyok ... 13.10: Heti zenés kalendárium, 14.20: Hétfőtől — hétfőig. Mit hallunk az Ifjúsági Rádióban? 14.30: Iskolások mikrofonja. 14.50: Ifjúsági hangverseny Glier, Prokofjev és Sosztakovics művei­ből. »t5.30r Válaszolunk hallgatóinknak. 15.40: Polgár: A fátyol titkai 16.10: Brahms: Kürt-trió. 10.40: „Nincsen számodra hely .. Váczi Mihály verseskönyvét Szabó József Ismerteti. i«.5Q: „Közös ének — jó mulatság.“ 17.15: Ifjúsági őrjárat. 17.30: Tánczene. L8.10: 50 este — 50 népdal. 18.20: Szimfonikus könnyűzene, 8.45: Művezető voltam a Telefongyár­ban. Riportműsor. i9.00: Magyar nóta-est *0.25: Akiért a harang szól. Rádió­dráma. «1.40: Véleményt kérünk!.. s Uj műsor, mely a hallgatók műsor­bírálatával foglalkozik. Utána: Néhány perc külpolitika. 22.20: Opercttrészletek. 23.00: Moura Lympany zongoraestje. Petőfi rádió s.OO—8.00: Reggeli zene. 14.20: A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. 15.20: A Bolgár Rádió énekkara és a Csehszlovák „Béke" énekkar éne­kel. 15.40: Petőfi Szombathelyen. Nyírt Tibor elbeszélése. ">'.00: Operarészletek fúvószenekarral. lb.30: Külpolitikai kalauz. ltí.40: Tánczene. t”.30: Szabó Miklós olasz dalokat énekel. 17.30: A budai királyné álma. Szerb-horvát hősi ének. 'S.00: Nagy mesterek — nagy müvek. 10.05: 1000 szó franciául 19.15: Könnyű zene. 19.45: Sporthíradó. 10.00: Kamarazene. lli.SO: Tánczcnc. 11.40: A béke és a rend őreiről. 22.00: Dankó-nóták. 12.30: A ceruzarajz. Szergej Lvov el­beszélése. Felolvassa: Gönczöl Já­nos. Kedd Kossuth rádió 4.3U—7.59: Vidáman — frissen:... 5.30: „Jó reggelt 8.10: Az Orosházi Földművesszüvetke- zet zenekara játszik. 5.40: Indulók és dalok. 4.00: A halálhajó. Rádiójáték. 10.10: Lányok, asszonyok . . . 10.20: Balettzene. U.OO: Falusi Romeo és Julia. Gott­fried Keller regénye, folytatások­ban, VI. 11.20: Ajánückmüsor háziasszonyok­nak és nagymamáknak. 12.10: Könnyű zene délidöben. 12.30: Bálint György karcolataibol. 13.10: Operarészletek. 14.00: Zenés kirándulás. 14.30: Kondor Lipőt: Dalok Várnai Zseni verseire. 14.40: A szárszói szobor. Ifjúsági műsor. 14.53: Vidám percek. A Gyermek­rádió műsora. .15.00: Sakk — matt. 13.10: Színes népi muzsika. 16.10: Az Okos Mackó. A Gyermek­rádió műsora. ki.25: Itt vannak a fecskék:, .. U.53: Kartusuk. 17.13: Kallódó gondolatok — mellő­zött emberek. A mezőgazdasági újításokról. 17.30: Szív küldi szívnek szívesen. 18.10: Könnyű muzsika. 18.45: Újra itthon:... Bányász vol­tam Belgiumban. Riportműsor. 19.00: Utazás a világ körül. Spanyol zene, Az UNESCO-Rádió műsora. 19.25: A világirodalom humora. Mo­solygó önéletrajz. Saphir emlékira­taiból. 20.20: Részletek Dunajevszkij A bo­hóc fia és Lisztov Abrándozók című operettjéből, 30.45: Gyermeknevelés. 21.00: Szeszélyes április. Zenés mű­sor. 22.15: Schubert-est. 23.45: Zenekari hangverseny. Petőfi rádió 14.20: Tánczene. 15.00: Régi muzsika. 15.35: Hívatlan látogató. Részlet Sza­bó Pál „TatArvágás“ c, új regé­nyéből, 13.50: Nemzetközi kérdések. 16.00: Részletek Gounod Faust cimü operájából. 16.50: A pásztor fája. Alexis Pa mis görög költő verse, 17.00: Pctress Zsuzsa és Simándy Jó­zsef énekel, az Állami Hangverseny­zenekar játszik. 17.30: Rádióegyetem. Technika és élet, X. A finommechanika, 18.00: Fúvószenekaraink műsorából. 18.30: Az Országh-vonósnégyes ját­szik. 19.05: 1000 szó oroszul. A Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. 19.15: Toki Horváth Gyula és zeneka­ra játszik. 19.43: „A kirakat mögött.“ Riport­műsor, 20.00: Komán szórakoztató zene. 20.15: Kelen Jolán írása a Tanács- köztársaság kultúrpolitikájáról. 20.35: Sztravinszkij: Les noces. (A lakodalom.) 21.05; Csillagnak születtél.., Petőfi Sándor és Szendrey Júlia sze­relme. 21.45: Szórakoztató zene. 22.00: A mikrofon előtt: Mátrai Fe­renc. Rácz György zenés beszélge-, lése. 22.30: Ezüst holdacska . , , — Népek dalai. Szerda Kossuth rádió 4.3U—7.59: Vidáman — frissen!. • . 6.30: Orvosi tanácsok. 6.45: „Hirdetőoszlop.“ 8.10: Népszerű operarészletek. 9.00: Rádióegyetem. 9.30: Magyar tájak, magyar népda­lok. 10.10: József király. A mesét elmond­ja Túri Sándor paszabi tanító. 10.25: Lepketánc. Rádiódráma. 11.43: Tartini: g-moll szonáta. 12.10: Tánczenc. 13.00: Lányok, asszonyok ..; 13.10: Részletek Gilbert operettjeiből* 13.40: Temetés után ... Részletek Pa­lotai Boris Kegyetlen Ifjúság című sajtó alatt lévő regényéből. 14.00: Csorba Dezső és zenekara ját­szik, Utry Anna és Hámory Imre énekel. 14.45; Orosz nyelvtanfolyam az álta­lános iskolásoknak. 15.05: Mit és hogyan? Lakásdíszítés. Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 15.45: Direinha Costa énekel. Bx*azü dalok és táncok. 16.10: Szív küldi szívnek szívesen. 17.00: Mit takar a nemzeti kommu­nizmus elmélete? Előadás. 17.15: József Attila és a zene. Szánthó Judit előadása. 18.10: 50 este — 50 népdal. 18.20; A Földközi-tenger partjáról. Olasz, francia, spanyol dalok. 18.45: „A 19 m-es hullámhosszon hal­lottuk .. 19.00: Feladó: Eszter. 19.30: Szórakoztató zeue a Lengyel Rádió műsorából. 20.25: Tánczene. 20.50: Munkás hétköznapok. Zenés irodalmi műsor. 21.35; A Magyar Rádió szimfonikus hangversenye. *2.20: A hangversenyközvetítés foly­tatása. 23.25: A Belügyminisztérium népi zenekara játszik, Járóka Sándor ve­zetésével j 24,00: Zene az éjszakában. Petőfi rádió 6.00— 8.00: Reggeli zene. 14.20: Hogyan tanuljunk fizikái? Sztrúkay Kálmán írása. A Gyer- mekrádió műsora. 14.40: Zenekari hangverseny. 14.45: Vidéki stúdiónk jelentkezik, 16.00: Fényes Csiri fütyül, Hajdú Péter együttese játszik. 16.20: Chabrier: Espana. 16.30; Preklasszikus operákból. 17.00: Ajándékműsor az Egyesült Izzó dolgozóinak. 18.20: Uj hajtás. — i. bősz József versei. 2. Békés József elbeszélése. 18.50: Gyermekkórusok énekelnek. 19.05: 1000 szó franciául. Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. 19.15: Mai operettek, 19.45: Sporthíradó. 20.00: Kamarazene. 21.00: Hírek. 21.05: Kozák G. József és zenekara játszik, a Kertészeti Főiskola ének­kara énekel. 21.50: Az üveg a holnap textilanyaga. 22.00: Tánczene. 22.50: Robert Burns versel. Csütörtök Kossuth rádió 4.30—7.39: Vidáman — frissen!..« 6.30: Pillanatfelvétel. 8.10: Mindig jókedvvel! S.10: Lakatos Sándor és zenekara ját­szik, Török Erzsi és Tóth Lajos énekel. 9.00: Édes anyanyelvűnk, ázerkeszti: Lörir.ezc Lajos. 9.05: Kis muzsikusoknak. Schumann műveiből. A Gyermekrádió műsora. 9.25: A biológiai szakkörben. — A csírázásról, A Gyermekrádió műso­ra. 9.45: Az Abonyi utcai iskolák ének­karának műsora. 10.10: Ady Endre publicisztikai Írá­saiból. 10.10: Novak Emil gordonkázik, zon­gorán kiséri Sebestyén Sándorné. 11.00: Faltisi Romeo és Julia. Gott­fried Keller regénye folytatások­ban, VII. 11.20: Népi táncok és hangszerszólók. 12.10: Operarészletek. 13.00: Mi újság a tudomány és a technika világában? 13.15: Népek zenéje. 13.55: Könnyű melódiák. 14.40: Magyar szerzők kórusmüvei. 15.20: Elgar: Az ifjúság varázsa, 13.40: Az osztravai bányászklub fú­vószenekara játszik. 16.10: Ifj. Magyart Imre és zenekara játszik, Lorenz Kornélia és Littasy György énekel. 17.00: A belterjes gazdálkodás útján. 18.10: Munka után, estefelé... 18.45: „Énekeld a munkások dalát!1 József Attila verseiből. 19.00: Közvetítés a -Magyar Néphad­sereg Színházából: Kísértetek. Csa­ládi dráma 3 felvonásban. 21.50: Henry Rosetti zenekara játszik. 22.15: Három táncdal. Boldizsár Iván tollrajzai. 22.30: Emberek között... 22.40: Kamarazene. 23.40: Tánczene. Petőfi rádió 6.00— 8.00: Reggeli zene. 14.20: A Prágai Várőrség iúvószene- kara indulókat játszik. 14.40: Balettrészletek operákból. 15.10: A külföldi sajtó hasábjairól. 15.20: Tánczene. 15.55: Filmzene. 16.20: Tánciskola. A tangó. Az Ifjú­sági Rádió műsora. 17.10: Egy hír a mikroszkóp alatt. A kísérleti atomrobbantások, 17.25: Operettrészletek. 18.20: Válaszolunk hallgatóinknak. 18.30: Kórusok. (Hanglemezek.) 19.05: 1000 szó oroszul. Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. 19.15: Magyar nóták és csárdások. 19.45: Sporthíradó. 20.00: Részletek Offenbach Orfeusz az alvilágban c. operettjéből. Állandó műsor számok Kossuth rádió 5.00: Hírösszefoglaló, idöjárásjelcn- tés. — 6.00: Falurádió. — 7.00: Hírek, idöjárásjdentes. — 7.15: Naptár. — 8.00: Műsorismertetés, időjárás jelen­tés. — 8.08: Technikai szünet. — 10.00: Hírek, lapszemle, időjárásjelentés. — 12.00: Déli harangszó, hírek, időjá- rásjclentés. — 16,00: Hírek, időjárás- jelentés. — 17.12: Műsorismertetés. — 1S.0O: Hírek, időjárásjelentés. — 19.34? Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Esti krónika- — 22.00: Hírek. — 9.30: Hí­rek. Műsorzárás, Petőfi rádió 6.33: Torna. — 6.55: Színházak és mozik műsora. — 7.40: Falurádió. — s.OO: Műsorzárás. — 14.00: Idöjárás- és vízállásjelentés. — 23.00: Műsorzá­rás, iiniitintiiiiisiiiinKiinm 21.05: Tánczene. 21.50: Mi így látjuk .;, 22.00: Halhatatlan szerelmesek. Romeo és Júlia. 22.45: Könnyű zongora muzsika. Péntek Kossuth rádió 4.30—7.59: vidáman — frissen!... C.30: öt perc tudomány. 8.10: Részletek Jacobi Leányvásár c. operettjéből. 8.30: Farkas Ferenc: Tisza partján el­aludtam. Népdalciklus, 9.10: Zenekari hangverseny. 10.10: Mesemondó kistarisznya. Óvodások műsora, 10.30: Az Állami Tűzoltóság Közi---»ti Fúvószenekara játszik. 11.00: Egy kosár fenyőtoboz. Konsztantyin Pausztovszkij elbeszé- ' lése. 11.30: Zolnai Jenő zongorázik. 13.10: Tánczene. 13.00: A majom és a szemüvegek, I, A. Krilov meséi, 13.10: Nótacsokor. 14.00: Részletek Verdi Othello című operájából. 14.40: Emlékezés Katona Józsefre. 15.40: Mezőgazdasági krónika. 16.10: Szív küldi szívnek szívesen. 16.50: Amiről már most kell beszél­nünk, Riport egyetemi problémák­ról, 17.00: „Firenze földjének virága.“ Gál Zsuzsa zenés Irodalmi összeállí­tása. 18.10: 50 este — 50 népdal. 18.30: Zenés délután Moszkvában, Londonban és Budapesten, 19.00: Az Ifjúság Fóruma. 19.20: A Magyar Rádió énekkara éne­kei. 20.20: Bemutatjuk tánczenei újdonsá­gainkat. 20.10: lró és a mú. Részlet Kodolá- nyi János „Boldog békeidők“ c. regényéből. 21.05: A Magyar Ráülő szimfonikus zenekarának hangversenye. 22.20: A hangverseny-közvetítés foly­tatása. 23.03: Operarészletek. 0.03: örök szerelem. Verses, zenés összeállítás. Petőfi rádió 6.00—8.00: Reggeli zene. 14.30: Könnyű hangszerszólók. 15.00: Zenekari hangverseny. 15.40: Villamoson. Szergej Antonov elbeszélése. 16.00: Uj német fúvószenc. 16.15: Kamarakórusok énekelnek. 16.40: Édes. Regény egy kisfiúról, aki'magyon szerette a cukorkát. A Gyermekrádió műsora. 17.00: Agasvári Sándorné és Vass Jó­zsef énekel, Szaszkó József citerázlk. 17.30: A magyar irodalom története. XXVI. rész. A Himnusz költője — Kölcsey Ferenc. 18.00: Részletek két magyar daljáték zenéjéből. 19.05: Tánczene. 19.15: Sporthíradó. 20.00: Az opera mindenkié. 21.05: Könnyű zene. 21.20: Külpolitikai kérdésekre vála­szolunk. 21.30: „Jaj, de szépen muzsikainak...“ Magyar nóták. 22.00: Operett- és filmzene. Szombat 15.25: Kórusaink életéből. 15.45: Világgazdasági negyedóra 16.15: Beethoven zongoraszonáták. III. 16.40: Zenés hétvége. 17.00: Részlet Hegedűs Zoltán Három szem mogyoró «. regényéből. 18.10: Szív küldi szívnek szívesen. 18.45: Vezetőink válaszolnál-. 19.00: Johann Strauss: Császárkerin- gő­19.12: Nagy találkozások, (Hangleme­zek.) 20.20: Jót nevettünk! Vidám zenés műsor. 21.40: Sporthíradó. 22.15: Táncoljunk! Petőfi rádió 6.00—8.00: Reggeli zene. 14.20: Népszerű olasz operahangver- seny. 15.00: Fotúamatörök ötperce. 15.05: Weiner: D-dur szonáta. 15.30: Muzsikáló kastély. Török Re­zső és Gyöngy Pál rádióoperettje* 16.48: Csajkovszkij: csz-moll vonósné­gyes................... ...» ---- ...» 17.25 : Zenei anekdoták. 17.40: Modem világjárók. 18.00: Frankle Lalne énekel és a Victor Silvester zenekar játszik. 18.20: Lányok, asszonyok ... 13.40: Báthy Anna énekel, 19.05: Tánczene. 19.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 20.00: Prokofjev: Eljegyzés a kolostor­ban. Vígopera négy felvonásban. 23.15: Müvészlemezek. Vasárnap Kossuth rádió I. 30—7.59: Vidáman — frissen!... 6.30: Orvosi tanácsok. 8.10: Zenekari hangverseny. 9.00: Iskolások mikrofonja. 9.20: Énekóra az általános iskolák alsó osztályai számára. 3.10: Húsz perc könnyű zene. 10.10: Farkas József és zenekara ját­szik. ti.00: Falusi Romeo és Julia. Gott­fried Keller regénye, Vili. folytatás. II. 20: A Zeneművészeti Főiskola hall­gatóinak hangversenye. 12.10: Operettegyvelegek. 13.00: író a mikrofon előtt: Bölönl György. 13.10: Művészlemezek. 11.20: Okos Mackó. 11.40: Rajkók a dobogón. Zenés ösz- szeállitás a Rajkó-zenekar történe­téből. Kossuth rádió 6.00—7.59: Kellemes vasárnapot! Ze­nés műsor, 7.45: Naptár. 8.15: Magyar népdalok. 8.55: Édes anyanyelvűnk. Szerkeszti: Lőrincze Lajos. 9.00: Uj zenei Újság. 10.00: Vasárnapi versek. 10.10: Ifjúsági világhirado. 10.10: Közkívánatra... 12.15: Jó ebédhez szól a nóták.. 12.50: Hétvégi jegyzetek. 13.00: A Jerry Mengo együttes ját­szik. 13.30: Hangos Naptár. 14.00: A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának nyilvános hangverse­nye a stúdióból. A hangversenyközivetítés szüneté­ben: Kb. 11.50: „Rádiózene a szobában...“ Versek. 15.00: A hangversenyközvetítés foly­tatása. 15.33: Hét nap a külpolitikában. 17.10: Kincses Kalendárium. 18.00: Tánczene. 18.30: A Lohinai fü. Pádiójáték, 19.20: Arab éjszakák. Dalok, 19.47: Johann Strauss: Jogászhál —• keringő. 20.10: Köznapi dolgokról... 20.20: Magyar nóták, csárdások. 20.50: Puccini: Gianni Schicchi. Ope­ra egy felvonásban.! 22.10: A vasárnap sportja. Totó. 23.30: Népdalcsokor. 23.00: Jó éjszakát, drágám ,.. (Hanglemezek.) 23.40: Kamarazene. Petőfi rádió 8.00: Dalok. 8.30: Unitárius vallásos félóra. 9.00: Halász Béla és Peskó Zoltán or­gonái. 9.30: Kispajtások hanglemeztára, 10.10: Szív küldi szívnek szívesen. 11.00: Sullivan: A gondolások. Ope­rett két felvonásban,-.2.30: Tévedés. Gcrő János elbeszé­lése. 12.50: Müvészlemezek. 14.15: Részletek Kacsóh Rákóczi es János vitéz c. dal játékából, 14.50: .Mozart operáiból. 15.40: Pősze Pista, Pacsor Bözse .. * Baranyai történet. 16.45: A Zenebarátok Köre válaszol a hallgatóknak. 17.45: Szimfonikus hangverseny. 19.00: Tánczene. 20.00: Pillanatfelvétel. Beszélgetés. 21.00: A tulajdon öl. Barta Lajos el­beszélése. 21.25: Tarka egyveleg. Táncmuzsika, 21.50: Népek zenéje, 22.00: Katona József és Vörösmarty

Next

/
Oldalképek
Tartalom