Petőfi Népe, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

*+♦♦♦* 4 *♦**«+«*+ «***A**4 *****» M ♦« + « Világ proletárjai, egyesüljetek ! | ♦ ♦ / í A MAGYAR SZOCI ALIS TA MU NKA'SPAPT BÄCS-KISKUN MEG YE I LAPJA Y. ' . 1 • •1 • ' /• v. .t ..i', ; .*. ,'m j * _'■ : ••________! r i : : i t - II. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM-"Ira 50 fillér 1957. ÁPRILIS 2. KLUD i Hazaérkezett Szovjetuniókéi a magyar párt- és kormányküldöttség Vasárnap délben hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar kor­mány- és párt küldöttség. Déli t órakor szállt a ferihegyi repü- tőtér kifutójára a küldöttség két külön repülőgépe. A hatalmas lömeg lelkes tapsa közepette szálltak ki a repülőgépből a kül­döttség tagjai. A honvédség és munkásőrség alakulatai tiszte­letadást teljesítettek, majd Ká­dár János, Dobi István, Mün- nich Ferenc és Révész Géza sorra elléptek a felsorakozott alakulatok előtt és üdvözölték azokat. Dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese egész népünk nevében üdvözöl­te a hazaérkezett párt- és kor­mányküldöttséget. Beszéde után Kádár János elvtárs lépett a mikrofon elé. Kádár János elvfárs beszéde Kedves Münnich Elvtárs! Ked­ves Elvtársak! Barátaim! A ba­ráti Szovjetunióból hazaérkezett kormány- és pártküldöttség va­lamennyi tagja és a magam ne­vében szívből köszönöm mind- annyioknak a meleg üdvözlő szavakat, a kedves fogadtatást, ímelyben részesítettek bennün­ket a hazai földön. Küldöttségünk feladata az volt, aogy a baráti Szovjetunió vezetői­vel megtárgyaljuk a szovjet-ma­gyar kapcsolatokat érintő vala­mennyi fontos, időszerű, állami és pártkérdest, és megállapodá­sokat hozzunk létre ezekben a kérdésekben. Küldöttségünk a Szovjetunió­ban tartózkodva erkölcsi köte­lességének tudta, hogy a szov­jet dolgozók tömegeivel közvet­lenül találkozzék és elmondja nekik, mi történt nálunk, ho­gyan látjuk helyzetünket, s kö­szönetét mondjunk személye­sen is a szovjet dolgozóknak azért a sokoldalú segítségért, amelyet a Szovjetunió a Ma­gyar Népköztársaságnak fenn­állása óta, legutóbb az októberi imperialista és ellenforradalmi támadás idején nyújtott. Célunk volt, hogy hivatalos tárgyalásaink és a szovjet dol­gozókkal való közvetlen talál­kozás eredményeként megerősít­sük a magyar—szovjet barátsá­got. Kedves Elvtársak! Küldöttségünk azt tapasztal­ta, hogy a szovjet kormány a Magyar Népköztársaság iránt igaz barátságot, gondjainkat megértő magatartást tanúsít és államaink szocialista jellegű kapcsolatában az egyenjogúság, a függetlenség és szuverénitás lenini elvét tiszteletben tartja és gyakorlatilag alkalmazza. A pártjaink közötti tárgyalá­saink során a Szovjetunió Kom­munista Pártja és a Magyar Szo­cialista Munkáspárt viszonyát az eszmei, politikai egység és egyetértés, a proletárintemacio- oalizmus kapcsolata jellemezte. A szovjet munkásokkal, kol- öozparasztokkal, értelmiségi dol­gozókkal Moszkvában, Lenin- grádban, Szverdlovszkban, Sztá­lingrádban, Kievben történt ta­lálkozásaink küldöttségünk min­denegyes tagját szíve mélyéig meghatották. Küldöttségünk nemcsak látta és hallotta, ha­nem mindenütt amerre csak járt érezte is, hogy a szovjet dolgo­zók feszült figyelemmel, igazi baráti szeretettel és együttérzés­sel kísérik a magyar nép, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság harcát, gondjait és sikereit. Nagy örömmel teszünk eleget most, hazaérkezésünk első per­cében a legkülönbözőbb foglal­kozású szovjet dolgozók száz­szor és százféle formában hoz­zánk juttatott kérésének és megbízatásának is: a szovjet, emberek forró testvéri üdvözle­tüket küldik a magyar munká­soknak, parasztoknak, értelmi­ségieknek, nőknek, fiatalok­nak, egész népünknek. (Taps) Azt kívánják, hogy sok sikert érjünk el a szocializmus építé­sében, népünk egészségben és boldogságban éljen és virágoz­zék hazánk, a Magyar Népköz- társaság. Elmondhatjuk, hogy párt- és kormányküldöttségünknek a Szovjetunióban tett látogatása és ott végzett munkája nyomán sikerült elmélyíteni és erősíteni a magyar—szovjet barátságot. (Taps.) Kedves Elvlársak! Barátaim! A kormányok és pártok kö­zötti moszkvai tárgyalások ered­ményeit önök a közzétett egyez­mény szövegéből már ismerik, küldöttségünknek meggyőződé­se szerint a tárgyalások a vára­kozásoknak megfelelően a leg­nagyobb mértékben sikerrel jártak. A megállapodások a két ország, a két ,nép, a két párt kölcsönös kapcsolatait erősítik, a magyar nép érdekeit jól szol­gálják és problémáik megoldá­sát igen kedvezően elősegítik. Teljes egyetértés van a ma­gyar és szovjet kormány, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága kö­zött az összes megtárgyalt po­litikai kérdésekben. A szovjet elvtársak teljesen egyetértenek velünk abban az értékelésben, amelyet pártunk a régi vezetés hibáival kapcsolatban kialakí­tott. Egyetértenek velünk ab­ban is, hogy munkánkban nagy figyelmet szentelünk a pártélet lenini szabályainak betartásá­ra, hogy a törvényesség, a tö­megekhez való viszony terüle­tén, a múltban elkövetett hi­bák kiújulását mindenképpen megakadályozzuk. Teljes az összhang a Nagy Imre—Losonczy csoport áruló szerepének szigorú megítélésé­ben. Helyeslik harcunkat, ame­lyet a párt és a Népköztársaság erejét aláásó revizionista néze­tek ellen, az osztályellenség és az imperialisták aknamunkája ellen folytattunk, a párt forra­dalmi egységének, a Népköztár­saság állama, a magyar prole­tárdiktatúra megerősítéséért, az ellenforradalom erőinek teljes szétzúzásáért, (Taps,) Nagyon jelentősek a gazdasá­gi kérdésekben létrejött meg­állapodások. Az összesen 875 millió rubel értékű hosszúlejá­ratú hitel és segély, az egy mil­liárd forint értékű adósság el­engedésével, a műszaki és tudo­mányos együttműködéssel nagy anyagi segtíséget kaptunk a Szovjetuniótól, az ellenforrada­lom által népünknek okozott károk helyrehozatalához, nép­gazdaságunk fennálló nehézsé­geinek leküzdéséhez. Különösen nagy jelentősége van a gazdasági segítségen be­lül annak, hogy a szovjet kor­mány jelentős mennyiségű kü­lönböző nyersanyagok szállítá­sát biztosította számunkra. Fontos megállapodások jöttek létre kulturális kapcsolataink! továbbfejlesztésére és elmélyí-f tésére is. í Kedves Elvtársak! Barátaim! | A Moszkvában most megkö-| tött magyar—szovjet kormány-! és pártmegállapodásoknak at szocialista tábor országaiban, s| a békéért és a népek közötti ba-| rátságért küzdő tömegekben az! egész világon jelentős és, ked-f vező visszhangjuk van, ami at jövőben is érezteti majd hatá-f sát. I Meggyőződésünk szerint meg-] állapodásaink által feltétlenül: erősödött a szocialista tábori országainak egysége és ereje.; (Tap6.) A két párt között lefolyt] tárgyalások, a létrejött megái-' (Folytatás a 2. oldalon.) í IDŐSZERŰ GAZDASÁGI J KÉRDÉSEKRŐL f (3. oldal) | EGYMÁSÉRT (3. oldal) GYERMEKVILÁG (1. oldal) VIRÁGZÓ kultúra A HOMOKON (*- oldal) HEYERDAHL: TUTAJJAL A CSENDES- ÓCEÁNON (4. oldal) A PETŐFI NÉPE KEDDI MEGJEGYZÉSE (5. oldal) UTÓLAGOS JELENTÉS A MUK-RÖL (S. oldal) MIT LÁTTUNK LENGYELORSZÁGBAN (S. oldal) SPORT (6. oldal) — Hogy a tojás? — Forint darabja. — Kérek tizet! — s a vásárló háziasszony örömmel számolja, hogy a tíz tojáson három forint­ja megmaradt a három nappal korábbi hetipiaci árhoz képest. Ebből pedig több, mint 2 kiló krumplira futja, amit 1.30-ért mérnek. De az eladó is jóljárt. 15 kiló olyan tojást ad el az idén ezen az áron, amit tavaly még 35 fillérért beadásban kel­lett szállítania 5 hold földje után. S 18—20 forintért adja el a baromfi kilóját is, amiből ugyancsak 15 kiló volt a beadá­si kötelezettség. A disznópiacon egymást érik a terményekkel, süldőkkel, hí­zókkal megrakott kocsik. Más­félmázsás, vagy még nehezebb állatok kelnek 18 forintjával. Egy százkilós disznó beadási ára 560 forint volt, — most a szabadpiacon ugyanezért a há­romszorosát kapja a gazda. Az elmúlt években ilyenkor tavasztájt a kukorica volt a piac királya. 450—480 forintért vesztegették. Most bőven van belőle s 300—330 forint között ingadozik az ára. — Ha jó lesz a nyár, az idén még olcsóbban hizlal mindenki — jósolgatja egy füzesi gazda, Az ünnepi díszt öltött herceg- szántói MSZMP székházba fiúk, lányok gyülekeztek, de eljöttek az idősebbek is, párttagok és pártonkívüliek. Tizenhat íiatal párttag és nyolc pártonkívüli ifjú döntött úgy, hogy megalakítja a KISZ-t. Ünnepélyesen, de mégis vidá­man csengtek a szavak, javas­latokat terjesztettek elő, prog­ramot dolgoztak ki a fiatalok érdekében, s melyben a tanulás mellett a szórakozás, a sporto­lás is szerepel. A program kimondja, hogy életre kell hívni a nagymultú délszláv népi együttest. A ma­gyar, népi együttest is meg kell alakítani. Kapcsolatokat fog­nak teremteni a pécsi bányá­szokkal és a csepeli munkás- fiatalokkal. Javaslatokat tesz­nek az illetékesekhez, hogy a karapancsai kastélyt adják át az ifjúságnak táborozás és üdü­lés céljára. A tanulás, a szórakozás és a sport mellett komoly dolgokról is szu esik. »Nemcsak szóval, de ha kell, fegyverrel is megvéd- jük szocialista hazánkat« — csendült lel a fogadalom az if­jak ajkáról. így indult útjára a párt ifjú­sági szervezete, a KISZ Herceg- szántón, s új tartalommal telítő­dött meg az ifjak szivében a jel­szó: »Hűség a néphez, hűség a párthoz!« Bálán Miklós aki húrom mázsa szép kukori­cát árul. 300-ért inéri s egy órán belül gazdát cserél a rakomány. Egyedül a tejespiacon járnak mérgelődő, elégedetlen arccal a vásárlók. A tej- és a tejtermé­kek ára igen tartja magát. 3.50 —1, sőt 4.50 egy liter tej, 14 forint egy kiló túró. Itt nem csökkentette az árakat, hogy most már többszáz liter beadási tejet mérhet el szabadon a gazdasszony? Kovács Sándorné gyorsan magyarázatot ad: — Ilyenkor ad legkevesebbet a tehén. A téli takarmány fogy­tán, mező még nincs, alig csu­rog valami a sajtárba. Majd egy-két hónap múlva a zöldön megszaporodik és olcsóbb lesz... Ezt a néhány terméket ki­véve tehát a halasi piac forgal­máról is megállapítható, hogy a begyűjtés eltörlése jó ered­ményt hozott. Növekedett az árufelhozatal s amikből több van, olcsóbb is lett. S ez nem­csak a vásárló, a városi mun­kás, alkalmazott öröme, aki kevesebb pénzért több mindent tud vásárolni. Haszon az eladó­nak is, mert most minden ter­ményt piacra vihet s szabad áron értékesíthet, nemcsak a beadás után megmaradó feles­leget, mint még tavaly is. Tűk Tolt Diinavecséii Meghalt egy hároméves kisfiú Halálos kimenetelű szerencsét­lenség volt Dunavecse község­ben. Csilik Árpád, Alkony utca 3. szám alatti házában kisfia, a három és fél éves Árpád, eddig még ki nem derített okok követ­keztében egy doboz gyufához ju­tott, s azzal meggyujtotta az ud­varukon lévő szalmakazalt. A kis Árpika a könnyelmű já­téknak halálos áldozata lett, ugyanis a gyorsan terjedő tűzből nem tudott kimenekülni, s a sűrű füst megölte. A szél miatt veszedelmesnek látszó tüzet a dunavecsei tűzoltó alosztály az odasiető lakosság, valamint a honvédkiegészítő parancsnokság segítségével sikerült eloltani. A pótolható kar mindössze 2000 forint. A pótolhatatlan vi­szont számokban nem kifejez­hető. A Csilik-család szülői gyá­sza szolgáljon,intő tanulságuk JOi 1A A Kukorica leszállt a trónról, olcsóbb Zászlót bontott a KISZ Hercegszántón is a tojás, a burgonya és a hízottsertés Piaci körséta Halason

Next

/
Oldalképek
Tartalom