Petőfi Népe, 1957. március (2. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-09 / 57. szám

A RÉGI HARCOSOK SiaUóssögön is helyt állanak Ballószög községben az. ellenforradalmának féktelen uszítá­sa és megfélemlítő akcióinak idején, hat idősebb kommunista alakította meg az MSZMP helyi szervezetét. Az elnöki tiszt­ségbe Putnoki István régi harcost választották meg, aki már a 30-as években is kapcsolatba állt a párttal és később tagja is lett. Az októberi—novemberi napokban ellenforradalmi ban­diták Putnoki elvtárs életére törtek. Géppisztollyal fenyegették :s a tagsági könyvét akarták elvenni. Putnoki elvtára az ellen­forradalmárok elől a határba menekült, szárkúpokban bújdo- sott, de tagsági könyvét megőrizte. A kislétszámú, de szilárd, kipróbált kommunistákból álló pártszervezet most helyi akcióprogram kidolgozásán munkálko­dik. Akcióprogramjukba olyan feladatok végrehajtását irányoz­ták elő, amelynek megvalósításával javulnak a közsé'g lakóinak életkörülményei. I n Televíziós rakétát küldenek a világűrbe és működtetnek. A tudósok sze­rint az ilyen rakéta 146 nap alatt érné el a Vénust. A repü­lés utolsó napján a televíziós készülék telesácópjai 8000 képet vennének fel a bolygóról. A be­épített televíziós készülék a képsorozatot a földre sugározná. A rakéta természetesen berende­zésével együtt a Vénusra zu­hanna és ott összétörne. Szovjet tudósok tervet dolgoz­ni k ki, hogy televíziós készülék­kel ellátott" rakétákat indítanak a Mars, a Vénus és a Hold felé. Jurij Szletkijevics szovjet tudós a moszkvai rádióban ismertette ennek a tervnek a részleteit. El­mondotta, hogy a rakéták televí­ziós készüléket visznek maguk­kal a világűrbe, amelyeket a földről rádió útjánírányítonak ________ Gy ermekgyilkos anya a bíróság előtt A bajai járásbíróság L. P. vád. I erős, mert a vádlottak fellébbe- 1 >ttat egy évi börtönbüntetésre, | zést jelentettek be. Li. Ferenc vádlottat 10 hónapi börtönbüntetésre és L. Ferencnó vádlottat egy évi börtönbünte­tésre ítélte. A bírósági tárgya-: láson megállapított tényállás szerint a 17 éves L. P. I. rendű vádlott nevelt gyermeke a II. és III. rendű vádlottaknak. Az apa örökbefogadott leánygyermeké­vei nemi viszonyt kezdett, őt teherbeejtette, ezzel a gyerme-, két erkölcsi züllésnek tette lei és' okozójává vált annak, hogy L. P. I. rendű vádlott a Csátalján há-l zasságon kívül megszületett: gyermekét (szégyelve azt a hely-; zetet, amibe került) több ásó-: ütéssel megölte, L. Ferencné a gyermek megölésében, majd el- ásásában segített örökbefogadott| gyermekének. Az ítélet nem jog-: Ä férfiolvasóknak sietve el­áruljuk, hogy a szóban- forgó Fehér Irénke szép is, fia­tal is (18 éves) és ügyes, szor­galmas, házias kislány. Mi azon­ban nem házassági apróhirde­tést akarunk róla csinálni, hanem megdicsérni, mint a Bu­gaci Állami Gazdaság egyik leg­fiatalabb és legügyesebb ba- romiigondozóját. Három éve került a gazdaság­ba, egyenesen a pusztai iskola padjából, ez a csodálkozószemű, lakkor még gyerekszámba vett kislány. Elsőnek is a keltetőgép­hez rakták. No, volt is mit cso­dálnia! Otthon, a szülői tanyán abból állt a csibenevelés, hogy a vartyogó tyúkot tojásra ültet­ték, azt etették-itatták s hu­szonegy napra »úgy magától« kikelt az apró jószág. Az egy­szerű volt. De itt?! A teménte- ;len tojás, az ismeretlen, félelme­tes nagy gépek, a titokzatos kap­csolók fogantyúk. Hogyan lesz ezekből csirke, életrevaló, »iga- ;zi« csirke? — ezt sehogyan sem értette Irénke. Azaz, hogy egy-két nap múl­tán már nagyon is értette. Annyi­ra, hogy ha az idősebb keltető elment valahová, bízvást rá­hagyhatta a bonyolult berende­zést. Irénke pontosan tudta, hogy a hőmérsékletnek nem sza­bad 38 fok fölé emelkednie, s ha mégis felmegy, akkor ki keil nyitni a szellőző nyílást, le kell venni a lámpa fedelét, stb. Szé­pen megtanulta, hogyan kell négy, tíz és tizenkilenc napos korban meglámpázni a tojáso­kat, a kikelt pelyhes jószágokat szárítani, ládába rakni s amelyik gyámoltalan, nem tud magától, azt óvatos kézzel kisegíteni a tojásból. S az első, az ő keze nyomán kikelt csibe láttán afelől is megnyugodott, hogy »igazi« csirkék ezek, sőt szebbek, ará­nyosabbak, mint a kotlóé, hiszen válogatott tojásból, szakszerűen keltették. S a géppel fele annyi baj van, mint a kotlával. Nem kell feltenni, letenni, vigyázni, hogy össze ne törje, vagy ki ne hűtse a tojásokat. Meg hol is lehetne a tízezerszámra menő tojást kotlókkal kikeltetni? T avaly már 35 000 darab naposcsibe kelt ki írón­ké és társai keze alatt. Az idén sem állnak meg 30—25 000 dara­big. Az első gép ezen a vasárna­pon kel. Az eredmény jónak Ígérkezik; Irénke azt is szak­szerűen elsorolja, hogy a bera­kott tojásoknak 70—75, az elso- lámpázás után bentmaradt to­jásoknak 80—85 százalékát vár­ják napvilágra csipogó csibe formájában. Ez az eredmény pe­dig nemcsak dicsőséget, de pénzt is jelent a keltetőnek; úgy szá­molják, hogy kikerekedik a havi 1200—1300 forintos átlag. Elnézem, ahogyan kartonkötő­ben, sima hajjal, íestéknélküli arccal és szájjal a halkan züm­mögő gépek között jár s vizsga­szemmel itt is, ott is igazit va­lamit. Ez már a puszta új leá­nya, régi viseletben, de új lélek­kel. Ha dédanyja feltámadna, ei sem hinné, amit lát: vonat sza­lad a bugaci pusztán, vezetéken áramlik a víz a tehén elé, vil­lany világít a tanyákban s kot- lók helyett gépekkel »csinálják már« a csibét is, — s ennek ép- az ő dédunokája a mestere! jDe nem kell a dédanyáig men- ini. Irénke nevetve meséli, hogy fáz édesanyja is mindig Ígérgeti: I »Elmegyek én lányom egyszer |megnézni azokat a te kotlós­Í tyúkjaidat!«, — mert még ő sem látott ilyen gépet. A nyugati és tengerentúli autógyárak új modelljein nem igen lehet találni technikai újításokat. Inkább az áramvonalas karosszéria formája az, ami megkülönbözteti az új kocsikat a korábban kibocsátott modellektől. Persze az ára borsos. f T gén, Irénke és társai már f a haladás, a technikai I fejlődés pusztára betört hatai ♦mának alkalmazói. Az ő eszük, fkezüli fordítja itt áldássá minci- fazt az újat, hasznosat, jobbat és 1 kényelmesebbet a réginél, amit |a város: a kutatóintézet tudósa fa gyár munkása kitervezett, ímegalkotott. ♦ — A Mátételki Állami Gazda- tSágban egy Zetor keresztül haj­ított Rajcsovics Mihály munkás fiában, az 50 éves embert lábtö- fréssel szállították a mentők a ibajai kórházba. MIIMimMtMWIHIHIMtlllH>tMHIHIHWHWWWtW«»WWWWMMIW»imwW)WWWIW)mMWIIWH)l* IIKYFRDAHI, ; így tudtuk meg, hogy a rönkök réseibe erősített deszkák egyszerű felhúzásával és leeresztésével tetszés szerint változtathatjuk tutajunk irányát anélkül, hogy a kormányhoz kellene nyúlni! Ez volt hát a régiek szellemes és igen egyszerű kormányzási módja! Az egyensúly törvényén alapult. A szélnek a vitorlára gyakorolt nyomása révén az árboc lesz az emelő támaszpontja, míg a tutaj orra és fara a karoknak tekinthetők. A felhúzható és visszatolható deszkák viszont olyan súlyok gyanánt szerepelnek, amelyek — a szükségnek megfelelően — a tutajnak hol az elülső, hol a hátsó oldalát terhelik meg. Az erő és az emelőkar viszonyából következőleg azoknak a deszkáknak jut az egyen­súlyozásban a legkisebb szerep, amelyek az árbochoz legközelebb vannak. Ha a far a súlyosabb, akkor a tutajorr fordul a szél irányába, ha pedig az orr nehezebb, akkor a far veszi át a szél irányát. Csak amikor éppen hátbakapja a tutaj a szelet, akkor vesztik el az egyensúlyozó deszkák szerepüket, mert ez esetben igénybe kell venni a kormányt is. Mivel a mi Kon-Tikink valamivel hosszabb volt a kelleténél, nem tudott mindig a hullámok hosszához igazodni. A víz ezért öntötte el gyakran hátsó részét és ezért tanyáztunk mi is ösztönösen a kunyhóajtó előtt, a szélnek és az át-átcsapó hullámoknak engedve át a túlsó felet. Miután mindezt kitapasztaltuk, most már a kormányőrséget is nyu­godtan megszüntethettük volna, mert a deszkák felhúzása és letolása elvégezte volna a magáét. De már úígy megszoktuk a kormányrúddal és a kötelekkel való bajlódást, hogy'nem akartunk a dolgon változtatni. Így hát minden maradt a régiben. Utazásunk most következő nagy eseménye éppoly kevéssé volt előre­látható, mint az a bizonyos zátony a tengeren. A nyugati hosszúság 78°-ról indultunk, s elértük a 108°-ot, éppen a i'eleúton voltunk tehát az első szigetek felé. Így kereken kétezer tengeri mérföld volt köztünk és a keletre fekvő Dél-Amerika között, és éppannyi előttünk a nyugatra elte­rülő Polinéziáig. A hozzánk legközelebb eső föld még mindig a Galapagos- szigetcsoport volt észak—északkeleti irányban, valamint a Husvét-sziget egyenesen délre; mindkettő ötszáz mérföldnyire feküdt tőlünk a végelát­hatatlan teilgeren. Egyetlen hajót sem láttunk az egész hosszú út alatt és sejtettük, hogy ezentúl sem fogunk látni, hiszen útvonalunk távol esett a rendes hajóforgalom útjaitól. De mi nem éreztük ezt az egyedüllétet és a roppant távolságot. A lát­határ észrevétlenül nyílt meg és zárult össze tekintetünk előtt, s nekünk változatlannak tetszett ez a világ, mely a horizont szélétől a zenitig, a mennybolt kupolatetejéig magasodott. Tutajunk volt ennek a nagy világ­57 nak a középpontja. Még a csillagok sem változtak felettünk. Velünk ha­ladtak éjszakáról éjszakára, hogy a magasból biztatóan ragyogjanak felénk. . A Csendes Óceánon át Egy furcsa vízijármű. — Csónak-kaland. — Akadálytalanul haladunk tovább. — A Husvét-sziget hosszúsági körén. — A Husvét-sziget titka. — A kőóriások. — A vörös kőparókák. — A »hosszúfülűek« népe. — Tiki áthidalja a távolságot. — Elgondolkoztató helynevek. — Cápafogás kéz­zel. — A papagáj. — Itt az LI 2B! — Tutajozás a csillagos égbolt alatt. — Életveszélyben. •— Ismét viharban, A Kon-Tiki lazul, •— Polinézia első hírnökei. * Nyugodt napokon gyakran beszálltunk - a kis gumicsónakba, hogy felvételeket készítsünk a tutajról. A legelső ilyen kirándulást sohasem fogjuk elfelejteni. A tenger olyan tükörsima volt, hogy két társunknak kedve támadt a csónakázásra. Alig tettek azonban pár evezőcsapást, máris abbahagyták az evezést és kacagva ültek a csónakban. Időnként hullám került közénk, s pár pillanatra elvesztettük egymást szem elől, de valahányszor megláttak minket, kacagásuk új erővel robbant ki, s hangjuk messze felvei'te az óceán csendjét. Mi, a tutajon maradottak megütközve tekintettünk egymásra, de nem láttunk sem magunkon, sem környezetünkön semmiféle nevetnivalót — kivéve talán torzonborz ábrá- zaíunkat, amelyet azonban a csónakban ülők régen megszokhattak már. Gyanakodni kezdtünk, hogy hirtelen valami bajuk támadt. Talán nap­szúrást kaptak? A csónakázók ugyan hamarosan visszatértek, de még mindig úgy hahotáztak, hogy alig tudtak visszamászni a tutajra. Hiába faggattuk őket, csak annyit feleltek, hogy menjünk ki ml is és lássunk a saját szemünkkel. Ketten nyomban a táncoló kis csónakba ugrottunk. Már az első hul­lám ellökött a tutajtól, a következő meg a hátára emelt. De amit onnan felülről^ láttunk, attól menten úgy elfogott bennünket is a jókedv, hogy lecsúsztunk a csónak fenekére s majd hogy ki nem rázott bőrünkből a kacagás. Gyorsan visszaeveztünk hát, hogy két pajtásunk se maradjon ki a látvány szívderítő élvezetéből. Hiszen máris azt hihetik, hogy mind a négyen sültbolondok lettünk, A mi büszke járművünk, a saját mivoltunk látszott messzebbről olyan elképzelhetetlenül mulatságosnak, hogy lehetetlen volt kacagás nélkül ránézni. Eddig még nem volt alkalmunk, hogy kívülről vegyük szemügyre magunkat és tutajunkat a nyílt tengeren. Így nem tudhattuk, hogy fest messziről a Kon-Tiki. A tutaj olyan alacsony volt, hogy már a legenyhébb hullámfodor is eltakarta a nézők szeme elől, legfeljebb az apró kabin fonnyadt levélkötegekkel fedett, széltől borzolt teteje volt látható. Tutajunk éppen olyan volt így, mint egy rozzant norvég széna­padlás, amelyben néhány napbarnított csavargó túrt fészket magának, a szél pedig csavargóstul, mindenestül a tengerbe sodorta. Ha valaki egy fürdőkádba ülve evezett volna utánunk a tengeren, talán csak annak a nevetséges erőlködését láthattuk volna ilyen kacagtatónak. Mert még a legkisebb hullámzás is a kabin fele magasságáig ért, és már egészen kis távolságból is úgy tetszett, mintha menten összecsapna a víz a küszöbön üldögélő, szemüket meresztgető szakállas fickók feje fölötti (Folytatjuk 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom