Petőfi Népe, 1957. március (2. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-27 / 72. szám

I Bácmtmá& (ill mozaikok KATONA JÓZSEF SZlMZ Csütörtökre kész az emlékmű Közvetlenül a templom mel­lett két ember szorgoskodik az állványokon belül, melyek úgy körülölelik az égbenyúló, karcsú emlékmű testét, mint a kisgyer­mek édesanyját. Az egyik ember középkorú, ö a beszédesebb. A másik egy kedves, megnyerő, barátságos arcú, idős báesika. Szájában pipa, azt szürtyögteti. Beszédbe elegyedünk. Megkér­dem: — Mikorra ölt végleges (ormát az emlékmű? — Az idő­sebb hallgat, a beszédesebb vá­laszol: — Csütörtökre szándé­kozzuk. — Szép lesz? — Szebb, mini a régi. Már­ványból lesz. Pillantásaikkal méregetnek, ki lehet ez a kíváncsiskodó em­ber? Nem mondtam meg neve­met, de ha egy mód lesz rá, az április 4-i ünnepségen megszo­rítom e két ember dolgos két kezét. Olaj, ólai — de nem a tűzre Olaj után áhítozik a bácsal­mási poros főutca is. A jóidő nemrég köszöntött ránk, a nyár még hátra van. Mi lesz itt ké­sőbb, ha már most porfelhőbe burkolódzik a főutca, ha egy- egy autó végigszáguld rajta? Nem is dicsekednek ezzel a bácsalmásiak, de a község ille­tékes vezetői sem. Egy-egy ola­jozás két hétig megmentené a község lakosait a porfelhőtől. Csupán az a baj, hogy nincs rá pénz. De valahogy mégis segíteni kellene. Emberek egészségéről van szó. Pillanatnyilag mi sem tudunk a megoldásra javaslatot tenni. De azt kérjük ezúton is, ha va­laki tud és akar segíteni, tegye meg. A bácsalmási nép hálás iesz ezért. * 20 Új üzletek E hónapban több magúnkiske- reskedő és kisiparos nyitotta mag üzletét. Szabó Péter a Sztá­lin téren, a postával szemben, hentes-mészáros üzletét nyitot­ta meg. Kiss Pál a Rákóczi út- 21, szám alatt egy szabóműhelyt rendezett be, mely egyúttal üzlet is. Közvetlen mellette most készül Pávity Lajos üzlete. A megta­karított pénze csak arra volt elég, hogy az üzletet rendbehoz­za. Kölcsönt kér az államtól, hogy a késes szakmához szüksé­ges nélkülözhetetlen gépeket meg tudja vásárolni. Mihelyt a köl­csönt megkapja, a gépeket meg­vásárolja, kinyitja üzletét. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Novák József és Molnár Erzsébetnek József, Bor- bás István és Vida Rozáliának Mária Magdolna, Pólyák Sándor és Rudics Margitnak Ibolya. Penczinger György és Kollár Máriának József Sándor, Aa- gebrandt György és Milunovity Teréznek György László, Mol­nár Sándor és Marosi Erzsébet­nek Sándor, Rausch Sándor és Gál Juliánnának Sándor, Aszik József és Gajdácsi Máriának Jó­zsef, Tenyér Mihály és Erdei Má­riának István, Újvári Jakab és Velchesz Máriának Zsuzsanna, Kormány Gábor és Rék Ilonának Edit, Szepesvári János és Forn- vald Borbálának János, Hobor Sándor és Vidákovics Jolánnak Jolán Gizella nevű gyermekük. HÁZASSÁG: Illés István Goll Katalinnal, Szalai János Jakab Reginával, Sajtos István Tóth Irénnel, Kucsera József Demeter Emmával, Rigó Ferenc Bodó Ju­liannával kötött házasságot. MEGHALTAK: Prikidánovics Andrásné 77, Lukács Ferenc 56, Keitzner Józsefné 91, Harbeit Pál 75, Manhelter Nándomé 68, Mihalovics Pálné 77 éves kor­ban. Március 27-én, este fél 7 órakor Dumas: »A KAMÉLIAS HÖLGY« Dráma 5 felvonásban. Bajor Gizi bérlet és 5. számú szelvcnybcrlet. A tituakécsketek sikeresen mutatkoztak be új kerületükben Tiszakécske—Szolnoki Vasutas 2:2 (1:1) Mozik M usora Március 27-én, szerdán; Baja Központi: Éjszaka a Mont Blancon. — Baja Uránia: Dr. Danwitz házassága, — Baja Sza­badság: Véres út. — Jánoshal­ma: Egy pikoló világos. — Ka­locsa: Tanár úr kérem. — Ke­cel: Ünnepi vacsora, — Kecske­mét Árpád: Örökség a ketrec­ben. — Kecskemét Városi: Két vallomás. — Kiskőrös: Forró mezők. — Kiskunfélegyháza: Véletlen találkozás. — Kiskun­halas: Gábor diák. — Kunszent- miklés: Traviata. — Tiszakécske: Emberek a havason. KŐMŰVES SZAKMUNKÁSOKAT keres Betonútépítő Válla­lat vidéki munkahelyére. Ingyenes szállás és 24 le­dolgozott munkanap után ingyenes hazautazás bizto­sítva van. A vállalat 15% idénypótlékot fizet, család- fenntartóknak ezen felül napi 6 Ft különélési pót­lékot. Üzemi étkeztetés té­rítési díj ellenében. Jelent­kezni lehet a Betonútépítő Vállalat várpalotai építés- vezetőségénél levélben vagy személyesen. Munkábaállás esetén az odautazási költ­séget a vállalat megtéríti. 434 HÍREK KECEL községben a tavaszi orszá­gos állat- és kirakodóvásár 1957. áp­rilis 1-én lesz megtartva. Vészmentes helyről mindenféle állat felhajtható. Kirakodóvásáron a kiskereskedelmi vállalatoknak, földmüvesszövetkezeti árusoknak a helyet fenntartja a vásárrendező bizottság, ha megjele­nési szándékát előre bejelenti a ta­nács VB-nek. .146 Egy elírás több feltevéssel Meghökkenve olvasom a Széchenyi téren felállított plakáton, hogy á Városi Moziban a »KÉJ VALLOMÁS« c. magyar film­drámát játsszák. Nem sokat kell töprengenem, hogy rájöjjek, tu­lajdonképpen a. »KÉT VALLOMÁS«-ról van szó. A cím megmási- tásának valódi okát kibogozni már nehezebb, mert többféle felte­vés is lehetséges: 1. A plakát festő nem ismeri a T betűt. 2. Ismeri, de selypít és a T hangzót J-nek ejti, sajnos így is írja. 3. Azt gondolja, hogy vallomás csak kéj-jel lehetséges. 4. A plakátkészíttető mozivállalat rosszul adta meg a címet. Szóval: lehet válogatni a feltevések között. Még szerencse, hogy a »Kaméliás hölgy«-et nem »Kamillaárus kisasszonyának hirdetik a plakátok. ~ (tarján) Lajosmizsei Háziipari Szövetkezet azonna i belépésre fel. vesz kefekészítéshez — szakembereket, maróst, fú­rást, ecsetnyélkészítőt tag­ként, lehetőleg volt önálló kisiparost vagy többévi ké­pesítéssel rendelkező szak­embereket. — Jelentkezés levélben, részletes leírással. Ugyancsak: faesztergapadot keresünk megvételre, 391 — Nagybugacon nyolc gazda 20 katasztrális hold futóhomo­kon mezőgazdasági társulást ho­zott létre. A gazdák SZ—80-as erőgéppel szőlő alá szántatják fel az egyébként hasznosítatlan földet és egy-két év alatt bete­lepítik szőlővel. A társulást Font Mihály vezeti, aki 4 katasztrális hold szőlőjében mintaszerűen gazdálkodik. — Felépült Vaskúton az új mozihelyiség. A megnyitót ün­nepélyes külsőségek között szombat este tartották. — Az MSZMP Baja járási ideiglenes intéző bizottsága március 30-ra találkozóra hívta össze a járás öreg kommunis­táit, az 1919-es elvtársakat és volt vöröskatonákat. — A Kecskemét környéki ta­nyákon, a Kadafalva, Alsó-, Fel- ső-Csalános és ballószögi részen EPOSZ-szervezet alakult 43 tag­gal. Az új szervezet programjá­ban színjátszó csoport, tánccso­port és különféle sportcsapatok létrehozása szerepel. — A bugaci dolgozó parasztok -elhatározták, hogy még ez év tavaszán 80 000 darab facseme­tét ültetnek el. A csemetéket az erdőgazdaság szállítja. Kiülteté- -ökben a község fiataljai is részt vesznek. — Felvételek a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. A bu­dapesti Színház- és Filmművé­szeti Főiskolán az 1957/58. tan­évre csak színészeket vesznek fel. Jelentkezni legkésőbb má­jus 1-ig lehet a Vili., Vas utca 2/c. alá címzett kérvénnyel és rövid életrajzzal. Kérvényt azok nyújthatnak be, akiknek életko­ra 17 és 22 év között van. Isko­lai jelentkezési lapot a kérvény­hez nem szükséges mellékelni. A tanulmányi idő 4 év. A felvételi vizsgák idejéről és helyéről a jelentkezők írásban kapnak ér­tesítést. — A Kecskeméti Járási Ta­nács végrehajtó bizottsága Szeri Györgyöt megbízta a jakabszál- lási tanácselnöki teendők ellátá­sával. A községi tanács a hónap végén dönt végleges megválasz­tásáról. — Ügyvédi hír. Értesítem a jogkereső közönséget, hogy ügy­védi irodámat Kecskemét, I. kei’., Petőfi utca 7. szám alatt (sarok) megnyitottam. Dr. Szend- rői József. 3767 — Bugacon a községi tanács hat házhelyet osztott ki eddig. Az építkezést négy házhelyen már meg is kezdték. Ebben az évben 10 új ház fog felépülni a község belterületén. A HELVÉCIA! Állami Gazdaság bor- bási üzemegysége felvesz férfi és nő­dolgozókat. faiskolai munkára, Kecs­kemétről naponkénti ki- és beszállí­tásra. — Jelentkezni lehet: a helyszí­nen: Kecskemét, Borbás 38. 453 j ELADÓ 10 család méh (új) Hunor-1 kaptárral, Kalocsa, Hősök u. 53. 3699 Férfi munkaerői (segédmunkást) Budapest területére, 18 éven felül, villamosvágányépítési munkára felveszünk. Dolgozóinknak munkaru­hát, bakancsot, kedvezmé­nyes üzemi étkeztetést, in­gyenes villamosutazási iga­zolványt, — a vidékieknek munkásszállást, — család- fenntartóknak napi hat fo­rint, különélési pótlékot biztosítunk. Jelentkezés; a FŐVÁROSI VASÚT­ÉPÍTŐ VÁLLALAT KÖZPONTJÁBAN, Budapest, VII, Akácfa u. 15. sz., IV. em, 409. számú szoba. ‘ 356. A tavaly még megyénk első osz­tályában szereplő tiszakécskei csa- pat a rendkívül kedvezőtlen közle- ! kedés miatt a középtiszai kerületbe ‘ kérte beosztását az MLSZ-től. Az MLSZ a kecskeméti alosztály hoz­zájárulásával a tLszakécskeieket a kö­zéptiszai alszövetséghez osztotta be, ahol az egyik hetes csoportban vesz­nek részt az NB XII-ba való beju­tásért folyó küzdelemben. Cso­portjukból négy csapat jut fel, így reményük lehet a kécskeieknek az NB III-ba való feljutásra. Első mér­kőzésüket Szolnokon játszották va­sárnap a Szolnoki Vasutas ellen Szolnokon és a döntetlen eredmény biztató jel lehet a tiszakécskei csa­pat további szereplésére. A mérkőzésre a következő ösz- szeállításban álltak fel: Parádi — Bagi, Rácz, Bállá — Uzsovics. Zsák — Sántha, Varga II., Zámbori, Hla- vács, Tordai. Az első félidőben á szél ellenére is a li.szakécskeiek vehették az első tá­madásokat, s már a 4. percben meg­szerezték a vezetést; Zámbori révén. A szolnokiak erősen rohamoztak, de a kécskei védők biztosan álltak lá­bukon, s csak egyszer sikerült a félidő közepe felé bévenni a vendég­csapat kapuját. A második félidőbén ismét a Tisza­kécske rohamozott, aminek a 8. perc­ben meg is volt az eredménye, mert Virágh II. szépen helyezett gólt lőtt. A vendégcsapaton a fáradság jelei mutatkoztak, e igyekeztek a vezetést megtartani. A szolnokiak az utolsó tíz percben nagy hajrát vágtak ki, s a 36. percben a felforgatott tisza­kécskei csapat ellen sikerült ki- egyenlíteniük. A tiszakécskei csapatból a hátvéd-* hármas és Varga II. tűnt ki. Bajai labdarúgó eredmények a délnyugati bajnokságban Bajai Bácska—Garat Traktor 3:0 (1:0) Vezette: Majoros. Bajai Bácska: Körmendi — Barta, Nagy, Prisztóvics — Ihos I., Horváth — Albert. Ihos II., Petresevics, Duj- mov, Weiling. Garai Traktor: Kubatov — Hűm­mel, Karagity. Babity — Páncsics II., Mikus — Nagy, Aladics, Béciity, Kajtár, Páncsics I. Nagyiramú, kemény játékban ilyen arányban is megérdemelten vitték haza a két pontot a javuló bajaiak. A Bácska technikai és taktikai fö­lényben volt és igazolta a tavalyi szép helyezését. Góllövők: Ihos II, 2, Dujmov. Jók voltak: Nagy, ihos I., Horváth. Ihos II., illetve a két Páncsics. Mohácsi TE—Bácsbokodi Kinizsi 4:1 (3:0) A bokodi csapatnak Mohácson nem volt szerencsiéje, de a játék Is gyengébben menít, mint egyéb­ként. A kapott négy gólból hármat szögletből kapta. Ez a tény a védő­játékosok gyakorlatlanságát és vi­gyázatlanságát mutatja. A bácsboko- üiaknak sokat kell javulniok, hogy a továbbiakban eredményesen sze­repeljenek. Egyetlen' góljukat Vidra lőtte. Egyéb megyei I. osztályú ered­mények: Hidasi Bányász-—Pécsi Épí­tők 4:0, Szászvári Bányász—Pécsi Postás 4:0. A bajai csapatok sorsolása új „otthonukban“ A Baja városi, valamint a bajai já­rási csapatok az idei bajnoki évben a Délnyugati Labdarúgó Alszövetség bajnoki küzdelmeiben vesznek részt. Hozzájuk csatlakozott a bácsalmási járás két délre fekvő községe, Katy- már és Madaras is. Az NB III-ba ju­tásért. folyó osztályozó mérkőzéseken megyénkből három csapat — Bajai Bácska (volt Vörös Lobogó). Gara és Bácsbokod — vesz részt. Ezt a három csapatot a pécsi kerület öt másik csapatával egy csoportba osz­tották be, e a részvevő nyolc csapat közül az első két helyezett került az NB III-ba. A mérkőzések első fele- női már két fordulót lejátszottak. A további fordulók sorsolását az aláb­biakban közöljük: Március 31: Bajai Bácska—Bácsbo-* kod. Pécsi Építők—Mohács, Pécsi Postás—Hidas, Gara-4-Szászvár. Április 7: B. Bácska—Szászvár, Hi­das—Gara, Mohács—P. Postás, Bács­bokod—P. Építők. Április 14: p. Építők—B. Bácska, P. Postás—Bácsbokiod, Gara—Mo­hács. Szászvár—Hidas. Április 21: B. Bácska—Hidas. Mo­hács—Szászvár, Bácsbokod—Gara, P. Építők—P. Postás. Április 28: P. Postás—B. Bácska, Gara—P. Építők, Szászvár—Bácsbo­kod, Hidas—Mohács. A II. osztály sorsolását legközelebb közöljük. ( apróhirdetések) ELADÓ 4 hold szántóföld Lakitele­ken, állomáshoz 10 perc, betonút mellett. Érdeklődni: ugyanott. — Kisalpár 42. sz., Stefanitsné Pólyák Krisztina. 3730 UJ konyhabútor eladó. — Asztalos­tanulót keresek, jó bizonyítvánnyal. Cím: Kecskemét, Munkácsy utca 25. sz. . 3766 SZÁNTÓ Lajos, Kecskemét, Talíája 7. sz. alatti lakos, 1945. évi sárga kancalovának a járlatlevele elve­szett. Megsemmisítem. — Agud s. k. oszt.-vezető, a Kecskeméti Városi Ta­nács marhalevélkezelője. 3764 2 SZOBÁS, mellékhelyiségekből álló lakás elcserélhető, jószágtartás le­hetséges. — Kovács Lajos, V.,. Vak- Bottyán u. 21. sz. 3763 ELADÓ egy alig használt kisipari, fehér, mély gyermekkocsi. Cím: Ke­rekes, Bethlen-város 7. (Hegedűs- köz, zsidó temetővel szemben.) x Számvitelt, matematikát középiskolásoknak ta­nítok. Riedl. Kecskemét, Batthyány utca 34. sz. 3753 FAJTISZTA németvizsla vadászok­nak, kiváló házőrző, eladó. — Kecs­kemét, Irinyi u. 7. sz. 3755 120-AS, 16 váltós, új Weltmeister- tangohanTíonika eladó. — Soltva d- kert, Arany János utca 6. sz., Kol- tai. 374*2 EGY sezlon eladó. — Értekezni le­het: Vargáéknál, Rákóczi út 3. sz.. földszint. Bejárat a Klapka utcá- ról, __________________:______________3 EL ADÓ ház, Kecskemét. Fürdő u. 2.. egészben és felerészben is. Ugyanoti alig használt hálószobabútor ős egy világvevő rádió eladd. 3750 ELADÓ ház, azonnal beköltözhető. — Kecskemét, Belső-Szegedi út 15. — Ferenci. 3733 MAG AN JÁRÓ, üzemképes szalagfű­részt veszek. — Ajánlatokat ármeg­jelöléssel: Kecskemét. Lugosi István utca5. alá kérek. Major László. 3770 BEKÖLTÖZHETŐ 4 szobás, komfor­tos, villaszerű ház, sürgősen eladó. — Kiskunhalas, Batthyány u. 32. 451 ELADÓ Pannónia motorkerékpár. — Kecskemét, Csóka u. 6. ez. 450 2 éves gyökeres, garantáltan fajtaazonos Ezerjó szőlő­vessző eladó. — Érdeklődni: Kecs­kemét, MiklóstelepenL Kurucznál, — Telefon: 20—70. , c7S? GÉPÍRÁST és nérnojt nyelvoktatási vállalok. — Ifj. Baditz, Miskolc, Tas- utca le. sz. 4?y PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztqség: Kecskemét, Széchenyi tér 1-. sz. Telefon: 25—16, 26—19, 11—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér l?a; Telefon: 17—09 Báes-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 15—20 t eleiős vezető: Szűcs Béla igazgató a Kecskeméti Gépállomás felhívja a? állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és vállalatok figyelmét arra, hogy mindenféle traktor és mező- gazdasági gép javítását9 továbbá esztergálást, villamos- és autógénhegesztést, aüku- mulátortöltést, valamint elektromos berendezések! és Diesel­adagolók javítását garanciával vállalja. 436

Next

/
Oldalképek
Tartalom