Petőfi Népe, 1956. december (1. évfolyam, 27-50. szám)

1956-12-29 / 48. szám

ww TOF \EPE ! fi 1 1 „!ä?äi tefetreg óira M a t (8. old»!) *♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ POLITIKAI NAPILAP I I. ÉVFOLYAM, 48. SZÁM Ara SO fillér 1956. DEC. 29. SZOMBAT V; Délelőtti Jelentés az üzemekből kinizsi taervgpr Majdnem minden dolgozó el­foglalta helyét a megszokott üzemrészben, s hozzákezdett, ha nem is a régi ütemben, de a le­Í etőségekhez képest a munká- oz. A konzervüzemben finom- főzeléket készítenek, másutt ve­gyesízt főznek, a harmadik üzemben befőttet, a negyedik üzemrészben savanyúságot Bak­nak a nagyobb üvegekből a ki­sebbekbe. A készáru raktárban is élénk az élet. Előkészítik azokat a konzerveket, amelyeket rövide­sen a tlemokratikus országokba szállítanak. A korlátozott lehetőségek tet­ték szükségessé, hogy az üzem naponta 7 órás műszakot tart­son. Ennek előnye egyrészt az, hogy a nyersanyagot hosszabb Ideig tudják biztosítáni, másrészt pedig 15 százalékkal több dol­gozót foglalkoztatnak. A munkástanács a dolgozókkal egyetértésben úgy határozott, hogy a karácsony előtti megbe­széléshez híven, a munkaidőt meghosszabbítja napi 8 órára, s így nem kell bejönni hétfőn, Szilveszter napján. Az új év első munkanapján a törzsmunkások nem jönnek be dolgozni, hanem kiveszik négy nap fizetéses szabadságukat. Ez idő alatt megtörténik a leltáro­zás. A karbantartó részleg dol­gozói eközben megteremtik az előfeltételeket az olajos halkon­zerv gyártásához.“ Távolabbi cél­kitűzések között szerepel ■— amennyiben energia lesz és a kijárási tilalmat feloldják — a tésztaüzem három műszakos üzemeltetése. Ez terv, amelyet még majd részletesen megvitat­nak a munkástanáccsal a, dol­gozók. Iscsleiéii Cipőgyár Az üzemben termelő munka még nincs. A megyei tanács utasítására teljesen kikapcsol­ták az áramfogyasztást, Az üzemben jelenleg leltároznak. Ez mintegy három napig tart, A munkástanács és az üzem vezetősége az új esztendő első napjaiban már termelni óhajt. Ennek érdekében nem sajnál­ják a fáradságot. A honvédség­től szereztek egy 15 kilowattos agregátort. A géphez olajra van szükség. Ezt is előteremtették. Akkor most már nem lesz gond a termelés beindítása? De igen! Ez az agregátor kevésnek bizo­nyul. Még egy 15 kilowattosra volna szükség, akkor az új év­ben ismét elkezdenék gyártani a szép, ízléses gyermektopánká- kat, Itokeiéti Gyufagyár Csak a kazán közelében, s egy-két gépnél láthatunk sür- gölődő-forgolódó embereket. A fűtők' rendbeteszik kazánjukat, a karbantartók pedig megja­vítják azokat a gépeket, ame­lyek eddig sok bosszúságot okoztak az asszonyoknak, lá­nyoknak munka közben. Csak január másodikén lesz újra élénk az egész üzem. Károm gyalogost gázolt el a részeg sofőr Kiskunhalason Az egyik áltat meghalt — a másik kettő állapota is súlyos Bölcs igazság az, hogy a mo­tor nem szereti a szeszt, csak a benzint, vagyis ittas állapotban volán mellé ne ülj. Nagy József jkiskunhalasi gépkocsivezető el­feledkezett erről a szabályról s igen szomorú karácsonyt szer- feett magának és családjának. Nagy József az MSZMP járási ideiglenes intéző bizottságának gépkocsivezetőjét helyettesítette, amíg az szabadságon volt. Az egyik napon engedély, menetle­vél nélkül kivitte a kocsit a ga­rázsból és Sörös nevű társával borért indultak Zsanára. Az első forduló baj nélkül sikerült is. Nagyék azonban megitták a ho­zott bort és másodszor is útnak indultak, vissza Zsanára. Csa­ládja figyelmeztette a már erő­sen italos férfit, hogy ilyen álla­potban ne üljön a kormány mellé, de nem hallgatott a ta­nácsra. Este 7 óra után indultak el ismét. A szegedi úton, a város szélén aztán percek alatt csúnya tragédia játszódott le. A köves- út szélén, szabályosan a gyalog­járón, három személy igyekezett kifelé: egy katona, egy idősebb asszony és egy fiatal lány. Nagy József, aki részegsége miatt már nem volt ura a kormánynak, rá- íjukhajtott. Mindhármukat elgá­zolta. A katona koponyaalapi tö­réssel s egyéb súlyos sérüléssel, az asszony agyrázkódással és nyílt töréssel maradt az ország­úton, a harmadik személyt a rohanó kocsi lendülete felvágta a motortetőre s szintén súlyos sérüléseket szenvedett. Beszállí­tották őket a kórházba, ahol a katona a gázolást követő mint­egy 40 percen belül meghalt, de társai állapota is súlyos. A felelőtlen gépkocsivezetőt előzetes letartóztatásba helyez­ték, ügyét hamarosan a bíróság tárgyalja, Á forradalmi munkás—paraszt kormány rendelet© a gyermektelenek adójának megszüntetéséről! c) a termelőszövetkezeti ta­goknak a munkaegység szerint; járó, végül a munkaközösségi í tagoknak az 1957. január 1.» napját követően kifizetésre kc-J rülő részesedések után. * ♦ Az általános jövedelemadó; kifizetésére kötelezettek terhére: a gyermektelenek adóját 1957.; január 1-től nem kell kivetni. Karácsony titán f Elbeszélés (3. oldal) A gyermektelenek adója 1957. január 1. napjával megszűnik; az adót nem kell levonni: a) az 1957. január 1. napja után esedékessé váló illetmé­nyek (munkabérek, fizetések) után; b) a munkaviszonyon kívüliek jövedelemadójának kifizetésére kötelezettek részére az 1957. ja­nuár 1. után kifizetésre kerülő összegek után, továbbá Kibővífik 3 IdMssmtoíek nagykereskedelmi hálózatát (3. oldal) Hat vállalat „osztozik“ a volt ÁVH épületén Aki mostanában a volt ÁVH épülete előtt halad el Kecske­méten, nagy sürgést-forgást lát­hat. Kőművesek, bútorszállítók rajzanak ki e be. Az épületre egymás után kerülnek az új fel­iratok. Az Országos Mentőszol­gálat kecskeméti mentőállomása — hirdeti a zománctábla. Az udvaron belül még csak heve­nyészett felírás: Délmagyaror­szági Üveg- és Porcelánértékesítő Vállalat. Mi is körülnéztünk az épület­ben, hogy elmondhassuk olva­sóinknak, milyen vállalatok köl­töznek ide. Megtudtuk, hogy az egész épület a MÉSZÖV kezelé­sében lesz, de rajta kívül még öt vállalat osztozik meg az épü­leten. Az emutait kettőn Kívül ide költözik még a FÜSZÉRT, a TEFU és a KISOSZ is (az utóbbi, a hírek szerint, még vi­tás). Az elköltözött hivatalok he­lyén lakás lesz. A MÉSZÖV Be- rényi Pál utca 1. szám alatti he­lyiségeibe már részben be is köl­töztek a lakók. A nyolc lakás közül négyet az Alföldi Kecske­méti Konzervgyár, négyet pedig a MÉSZÖV dolgozói kapnak, Ilyenek is vsM I Rendőrségi riport (3, oldal) Tomboló siker a szisliázkn A karácsonyi ünnepek alatt megtelt a színház. A Marica grófnő nagy tetszést aratott. A Liza szerepét alakító Meggyest Máriát szivébe zárta a kecske*, méti közönség. Az intetek nyitva tartási ideje az ünnepek előtt Segítségre szorulnak a bátyai Hatolok Súlyos gonddal küzd a bá­tyai kultúrház. Ugyanis a dara­bok megrendezéséhez, a jelme­zek bevásárlásához, sőt a szö­vegkönyvek megvásárlásához sincs elég pénzük, ezért nem működik a bátyai kultúrház. Pedig a fiatalok nagyon szeret­nék. A helyi képzőművészet támogatása A megyei tanács népművelési osztálya ebben az esztendőben már jelentős összeget fordított megyénk képzőművészetének támogatására. Minden esztendőben visszatérő alkalmanként kerül sor képzőművészeti alkotások vásárlására, a kiállítások, a gyűj­teményes bemutatók legjobb darabjait megvásárolja a tanács. A közelmúltban 6500 forint értékű képet, képzőművészeti alkotást vásárolt a megyei tanács népművelési osztálya megyénk festőművészeitől. Goór Imre, Göldner Tibor, Prohászka József, Udvardi Gyula és Kiss Zoltán több festménye került ezen az úton a tanács birtokába. oooooooooooooooooooooooo-oooo-o Karácsonyi jutalmat köptek cs népművelés mastkésd Karácsony az ajándékozás ideje. Régi, de az utóbbi időben sajnos feledésbe merült szokás volt, hogy ebben az időszakban a dolgozók jutalmat kaptak. A Megyei Tanács Népművelési Osztálya az idén több népműve­lési dolgozót, kultúrotthon igaz­gatót, könyvtárost jutalmazott meg a karácsonyi ünnepekre. Jutalmat kapott Szabolcs Izsák és Maros Zoltán, a kiskőrösi já­rási kultúrház dolgozói, Wilhelm József, a bajai kultúrházból, Póda Endre, a bácsalmási járási tanács népművelési dolgozója, Sólyom Ferenc és Pereszta. Mihfllyné, a kecskeméti járási tanácstól, Mohácsi Ferenc, az ágasegyházi kultúrotthon igaz­gatója és Kasza Mihály ágasegy­házi könyvtáros. Jutalmat ka­pott Tihanyi Jenő Nagybaracska, Csorba István, a Kecskeméti Katona József Színház művésze, Romhányi Gyula népművelési ügyvezető, Kecskemét-Katonate- lep, Balogh János kultúrotthon igazgató Apcstag, Tóth Péter kultúrotthon-igazgató Soltvad- kert, Gál Sándor kunszentmik- lósi rajztanár, Ádám József, a Keskeméti Zeneiskola igazga­tója. A városi tanács kereskedelmi osztálya az alábbi határozatot hozta az üzletek nyitvatartási idejéről: 29-én, szombaton az öoswrs élelmiszer- es iparcikkből tok a szokásos hétköznapi nyitvatar­tási idő szerint árusítanak. De­cember 30-án, vasárnap szom­bati nyilvatartás szerint tarta­nak nyitva. Ezek szerint az élel­miszerboltok egész nap, az utób­bi időben kialakult nyitvataríá» szerint tartanak nyitva, a ruhá­zati- és ípareikkboliok délután 3 óráig. Deocmbor tl cn én január 1-é» minden boltban szünetel az áru­sítás. A vendéglátőipari üzemek nyitvatartásáró! a legközelebbi számunkban adunk tájékozta­tást olvasóinknak. Elkészült a vádirat a bajai rendőrgyilfeos ellem A törvény szerint kiszabható büntetése — halál Mint lapunkban már közöl­tük, az országból való szökése közben elfogták és előzetes le­tartóztatásba helyezték Böbék Károly bajai lakost, aki a bajai rendőrkapitányság elleni fegy­veres támadást vezette. A le­folytatott nyomozás eredménye alapján az alábbiakban kivona­tosan közöljük a megyei ügyész­ség vádiratát Böbék Károly, a bajai rendőrgyilkos ellen folya­matban lévő bűnügyben. Böbék Károly bajai lakos, többgyermekes cipészmester fia, — büntetett előéletű. 1954. au­gusztusában társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopás, ha­tósági közeg elleni erőszak, va­lamint magánlaksértés bűntette miatt a bajai járásbíróság 6 évi börtönbüntetésre ítélte. Leg­utóbb Sátoraljaújhelyen töltötte büntetését, ahonnan a forradal­mi események során november 2-án kiszabadult, s azonnal ha­zaindult Bajára. Mindjárt hazaérkezése után kapcsolatot teremtett testvérei­vel s megállapította, hogy azok­nak fegyver és lőszer áll ren­delkezésükre. Testvérei közölték vele, hogy a kiscsávolyi határ­ban szerezhet fegyvert. Ügy is volt. Böbék Károly egy dobtáras géppisztolyt, megfelelő mennyi­ségű lőszert és egy kézigránátot szerzett. A fegyver birtokában Szalai Mihály és Erhardt Ottó útján, akiknek már szintén volt fegyverük, több fiatalt fontos 'Megbeszélésre hivatott . össze, a. kiscsávolyi iskolába. Közölte a megjelentekkel, hogy szerezze­nek fegyvert, aztán ő megszer­vezi a csoportokat, amelyek a rendőrséget, postát és vasútál­lomást fogják elfoglalni. A megbeszélés után a fiatalok elindultak, hogy fegyvert sze­rezzenek, időközben azonban Szalai Mihály közölte Böbékkel* hogy a rendőrkapitányság letar­tóztatott négy fiatalt. Böbék ér­re elhatározta, hogy a rendőrség elleni, későbbre tervezett táma­dást még aznap este, november 9-én végrehajtják. Erre azonban a fiatalok nagy többsége mán nem vállalkozott. Így mindössze Böbék Károly, Erhardt Ottó és Szalai Mihály indult el az akció végrehajtására. Egy csellel —: nemzetőrnek álcázva magukat — esti fél 9- kor sikerült a bajai rendőrkapi­tányság őrségét megtéveszteni*! megtámadni, majd lefegyverez­ni. Szalai és Erhardt ezután a lefegyverzett őrségre vigyázott,] Bobelc Károly pedig behatolt az épületbe. Első útja az ügyeleti szobához vezetett, ahol ebben az időben* többen tartózkodtak. A terhelt! néhány perccel fél 9 után ki-j vágta az ügyeleti szoba ajtaját* és »fel a kezekkel- kiáltásai be-) hatolt a szobába, miközben* meg sem várva, hogy felszólítás sának eleget tegyenek, kilőtt egy; sorozatot a géppisztolyból. Ez azonban még nem sebesített meg! (F^olygtíás » 4. oldalon) »

Next

/
Oldalképek
Tartalom