Petőfi Népe, 1956. december (1. évfolyam, 27-50. szám)

1956-12-28 / 47. szám

Változások a szovjet alíami és gazdasági éleiéin A Szovjetunió Legfelső Taná­csának elnökségében több sze­mélyi változás következett be. A személyi változások az állami és társadalmi elet különböző terü­leteit érintették. A Legfelső Ta­nács elnöksége Kosziglnt és Ma­lisevet miniszteri rangban kine­vezte az állami gazdasági bizott­ság első elnökhelyetteseivé. Hru- n.viescvct és Kucscrenkőt pedig «szintén miniszteri rangban az ál­lami gazdasági bizottság elnök­helyetteseivé. EzenkivUl Matkc­vics mezőgazdaságügyi minisz­tert, Benediktov szovhozügyi mi­nisztert az állami gazdasági bi­zottság elnökhelyetteseivé ne­vezte ki. A Legfelső Tanács el­nöksége ezzel kapcsolatban Ko­szigint, Malicsevct, Hrunyicse- vet, Kueserenkót és Matkcvicset felmentette a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhelyette­si tisztsége alól. Menőn — Nasszcrrel, Nehru — Adenauerrel tárgyalt (London) Krisna Menőn indiai államminiszter New Yorkból jö­vet Londonban tárgyalt a jelen­leg ott tartózkodó Nehru mi­niszterelnökkel. Krisna Menőn ezután repülőgépen Kairóba uta­zott, hogy Nasszerrel újabb meg­beszélést folytasson. Nety'u in­diai miniszterelnök holnap uta­zik el • Angliából. Uj-Delhibe visszatérőben Düsseldorfban rö­vid időre megszakítja útját, hogy tájékoztassa Adenauer nyugatnémet kancellárt a Wa­shingtonban Eisenhower elnök­kel folytatott tárgyalásairól, Befejeződött a gorkiji vízierőinn építése (Moszkva) Ipari áramot ad aiár a gorkiji vízierőmű leg­utóbb beszerelt gépegysége is, ezzel a gorkiji erőmű építése befejeződött. Ez az erőmű az úgynevezett volga—kúmai víz­lépcsőhöz tartozik és teljes ka­pacitása mellett most már 400 ezer kilowatt áramot ad. A farit nemzethözösségben elkerülhetetlenek az ellentétek Erzsébet angol királynő karácsonyi rádióbeszéde (London) Erzsébet angol ki­rálynő karácsonyi rádióbeszédé­ben azt mondotta: A brit nem­zetközösség oly reményteljesen fejlődik, hogy egyike a brit történelem legérdekesebb és legtöbbet ígérő politikai kísér­leteinek. A nemzetközösségben, valamint a nemzetközösség és barátai között elkerülhetetlenek időről időre nagy és véres ellen­tétek. Karácsonyhoz illő elhatá­rozás — mondotta —. hogy bíz­zunk a türelem és a szeretet gyógyító hatalmában, amely elő­mozdíthatja az egyetértés hely­reállítását. A királynő beszédé­ben arra szólította fel a brit nemzetközösség népeit, fogad­ják be a menekülteket, o-oo oo-oo-ooooo-oooooooo-o-o ooooooo Kulfúrotthont építenek Csólyospúloson értékű munkára nem volt fede­zet, amikor a helyi tanács a megyei tanács végrehajtó bi­zottságához fordult segítségért. A hitelt megkapták, december 31-re minden bizonnyal üzembe helyezhető lesz az épület. Helyi erőforrások felhasználá­sával indult meg Csólyospáloson egy teljesen új kultúrotthon építkezése. A közsógfejlesztési flap jelentős részét fordították erre a célra. Az építés befeje­zéshez közeledik, 31 000 forint Hírek a köiépkeleli helyzetről Az egyiptomi Szuezi-csator­na Társaság igazgatója kijelen tette: Egyiptom azt akarja, hogy tegyük haladéktalanul szabad­dá a Szuezi-csatornát. induljon meg újra a közlekedés. Hozzá­fűzte, hogy addig nem kezdik meg a csatorna hajózhatóvá té­telének munkálatait, amíg az utolsó izraeli katona el nem hagyja Egyiptomot. Washingtoni jelentés szerint Nasszer egyiptomi elnök kije­lentette. hogy hajlandó tárgya­lásokat kezdeni a Szuezi-csator- na kérdésének tartós rendezé séről, mihelyt megkezdődnek a munkálatok a csatorna hajózha­tóvá tételére. A továbbiakban arról beszélt, az idő még nem érett meg arra, hogy rendezzék a vitás kérdéseket Izrael és az arab államok között. A londoni rádió jelentése sze­rint Izrael újból azzal vádolja Egyiptomot, hogy sűrűsöd­nek az egyiptomi támadások Izrael ellen. Az izraeli külügy­minisztérium szóvivője szerint az egyiptomi rohamcsapatok első támadása után alig 24 órával újabb három támadás történt. Ben Gurion izraeli miniszter- elnök a parlamentben nem volt hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy vitát tartsanak az izraeli kormány álláspontjáról a gá­zai övezetben lévő csapatok esetleges visszavonása kérdé­sében. A miniszterelnök sze­rint nem szolgálná a köz érde­két, ha erről a kérdésről most vitatkoznának. Hozzáfűzte, hogy Izrael nem egyezik abba bele, hogy egyiptomi csapatok visz- szatérjenek a gázai övezetbe. Bombák robbantak Cipruson (Nikozia) Az angol csapatok Ciprus fővárosának egyes ré­szeit körülzárták, mert a török negyedben és annak közelében 5 bomba robbant. HÍHE1 HELYREIGAZÍTÁS A december 23-án megjelent ünnepi számunk »Karácsonyi gondolatok« című vezércikkében sajtóhiba folytán az alábbi té­ves mondat került be: »Márpe­dig történelmi tanulságunk, S hogy az egész nép és azok kép­viselőinek bevonásával nem sok- íra juthatunk.« A mondat helyesen így hang­zik; »Márpedig történelmi ta­nulságunk, hogy az egész nép és képviselői bevonása nélkül sok­ra nem juthatunk.« — Teljesítették egész évi adó- iötelezettségüket Szíjártó Jó- zseíné 5 holdas, Vida Péter 4 holdas és Matota János 4 hol­das bátyai dolgozó parasztok. [Egyáltalán nem fizettek adót eb- fben az évben Marokity István 5 [holdas. Szíjártó József 7 holdas [és Raklyás Pál 4 holdas dolgozó [parasztok. [ — Taggyűlések. Az MSZMP [kalocsai városi bizottsága a [megalakult pártszervezetekben [taggyűlést tart, ahol az MSZMP [ideiglenes intéző bizottságának [határozatát dolgozzák fel. [ — A Kalocsai Asztalosipari [Ktsz dolgozói teljes apparátus­sal dolgoznak. Negyedévenként [mintegy 50—60 hálószobát ké­szítenek el, amelynek egyrészét ía Bútorértékesítő Vállalatnak, a [másik részét pedig közvetlenül a [lakosságnak adják el. A Ktsz [ezeken kívül még készít épület- [asztalos munkákat is, így pél- [dául ajtó-, ablakbetétek, ajtók, istb-t is. [ — Legalacsonyabb fizetés: 800 [forint. A Kalocsai Kísérleti Gaz­daság munkástanácsa elhatároz­na, hogy az alacsonybérű dolgo­zók fizetését egységesen 800 fo­rintra emeli fel. Ezenkívül gon­doskodtak a dolgozók téli tüzelő- ellátásáról is. — A Bélyeggyűjtő Kör veze­tősége dec. 31-én délelőtt 10 [órai kezdettel taggyűlést tart, melynek megtartásához a szük­séges engedélyt a vezetőség megszerzi. Értesíti a tagokat a vezetőség, hogy a »Munka« sor 20, 30, 40 és 60 filléres, továbbá l és 2 forintos címleteit a ma­gyar posta vöröskeresztes felül­nyomással látja el. — (Bonlsó László titkári Mi történt a Szuezi-csatorna mentén? Az Egyiptomi Köztársaság 1956. július 26-án váratlan dekla­rációt tett közzé a világsajtóban. Kihirdette a Szuezi-csatorna egyiptomi állami tulajdonba való vételét. »A Nemzetközi Szuezi-csatorna Társaságot államosítjuk. Min­den vagyonát, jogait és követelést az állam veszi át. A társaság igazgatósága által eddig megbízóit valamennyi igazgató szervet és bizottságot feloszlatjuk.« így szólt a törvén*'. A világ leghatal­masabb, tengereket és kontinenseket összekötő óriási jelentőségű mesterséges víziül ja — amely 87 esztendőn keresztül csengő arannyal tömte a nemzetközi bankok acélfalú páncclpinccit — egyedUl jogos tulajdonosának, az egyiptomi népnek a birtokába került. Lcbbenteük fel az államosítást megelőző világtörtértelmi ese­ményekről a fátyolt, tekintsünk vissza, egy kissé a múltba, .milyen előzmények utáni történt ez a nagyjelentőségű államosítás. A csatorna nemzetközi hely­zetét eredetileg ket egyezmény szabta meg. Mind a kettőt Konstantinápolyban kötötték. Az első egyezmény csak a for­galom szabályozását foglalta magában és 1873-ból származik. A másodikat »Konstantinápo­lyi konvenció« néven ismerik világszerte. Anglia, Németor­szág, az Osztrák—Magyar Mo­narchia, Spanyolország, Fran­ciaország, Olaszország, Hollan­dia, a cári Oroszország és Tö­rökország írta alá 1888-ban. Ez a paktum is kimondja, hogy a Szuezi-cstornán biztosítják szár­mazásra való tekintet nélkül minden hajó szabad áthaladá­sát, — tekintet nélkül arra, hogy békés állapotok vannak-e, vagy pedig háború. 1882-ben azonban Anglia ka­tonailag megszállta Egyipto­mot, a csatorna feletti ellenőr­zés lényegében a londoni kor­mány kezébe került. London nem titkolta, hogy a Szuezi- csatorna az angol világbiroda­lom létfontosságú kulcsa, mely­nek »megvédelmezésére a leg­végsőkig el van szánva«. Az an­gol birodalom katonákkal meg­szállott övezettel biztosította a csatorna védelmét. Ezt az öve­zetet a második világháború után — de még a harci esemé­nyek közben is — tovább széle­sítette Anglia, rendkívüli mér­tékben megerősítette katonailag, s a Közel-Kelet egyik legfonto­sabb stratégiai pontjává tette. És ez nem volt véletlen. A statisztika azt mondja, hogy a másik fontos, óceánokat Ö6Z- szekötö víziút, a Panama-csator­na forgalma, az áthaladó hajók rakományának összességét néz­ve, alig a felét tette ki a Szuezi- csatornán áthaladóknak. Meg­épülése után a Szuezi -csatorna forgalma körülbelül megegye­zett a Panama-csatornáéval. Az f955-ös statisztika azonban már azt mutatja, hogy a Szuezi- csatornán 118 és félmillió tonna áru, a Panama-csatornán pedig mindössze 49.2 tonna árucikk haladt át. A szállítmányok leg­nagyobb része a Közép-Keletről származó olaj és olajtermék volt. A csatornatársaság minden esz­tendőben kiadott mérlegbeszá­molói szerint hatalmas jelentő­sége volt Angliára nézve a csa­torna bevételének. A rendelke­zésünkre álló 1954-es adatok szerint 92 730 574 dollárra rúgott a bevétel, míg a társaság össz­kiadásai 43 208 171 dollárt tettek ki. Mi jutott ebből Egyiptom­nak? Szinte nevetséges leírni is, azt a jelentéktelen részesedést, ami az egyiptomi népet illette: 4 968 656 dollár. Anglia eredeti­leg befektetett tőkéje több mint nyolcszorosán visszatérült már — állapította meg az 1954-es an­gol végelszámolás a csatorna pénzforgalmáról. Jellemző, hogy bár a szerző­dések elismerték Egyiptom el­sődleges érdekeit a csatorna- ügyekben, a csatornatársaság igazgató bizottságának összeté­tele 16 francia, 9 angol, 5 egyip­tomi, 1 amerikai és 1 holland igazgatóból állt, — tehát Egyip­tom a szavazat arányait tekint­ve legtöbbször igen hátrányos helyzetben maradt, szavát alig- alig érvényesíthette. Anglia a szuezi övezet támasz­pontjain 50—70 mérföldem kör» . zetben a csatorna partján 80 Ö0fl főnyi katonaságot tartott. A ka­tonai támaszpontok rendszere.» szervesen kapcsolódtak egymás­hoz. Anglia ezt az övezetet ki­ürítette. Vonakodott ezt meg­tenni hosszú ideig, de Ameriks nyomást gyakorolt Angliára s> kiürítés érdekében, remélve,, hogy Nasszer ezután a nyugatit tömbhöz csatlakozik. Az a tit­kos szándék is vezette az ame­rikai diplomáciát, hogy az angol csapatok kivonása után köny- nyebb lesz a dollár befolyásúi megteremteni Egyiptomban. Sőt, ha a helyzet úgy adná, amerikai csapatokat is partra lehet tenne Egyiptom azonban átlátott ezeken a terveken. Ügy döntött, hogy birtokba veszi és népe jó­létének emelésére gyümölcsöz- teti a Szuezi-csatornát. A nemzetközi nagytőke azon­ban az államosítás ténye után különböző politikai akciókba kezdett Egyiptom jogainak csor­bítására. Sőt nem riadt vissza az intervenciótól sem. Igyekezett összetoborozni az Egyiptommal szembeni tömbbe a tőkés orszá­gok nagyrészét. Összetákolták a Csatornahasználók Társaságát, amely igyekezett visszaszerezni akár a megfélemlítés, akár a fegyveres akció módszerével az Egyiptom által jogosan birtokba vett előnyöket és jogokat. Az­után megindult a fegyveres of- fenziva. Angol, francia, majd izraeli csapatok szállták meg a csatorna körzetét. Megindult a legújabb kori történelem egyik legaljasabb fegyveres akciója, amely során békés egyiptomi parasztok bombazáporral elpusz­tított falvai, Port Said virágzó városnegyedeinek üszkös rom­jai maradtak. Amerika ebben az esetben vé- gülis azt az álláspontot képvi­selte, hogy ki kell vonni a csa­torna övezetéből, illetve Egyip­tom területéről az Illetéktelenül odaszállított intervenciós csapa­tokat és az ENSZ rendfenntartó erőinek segítségével helyre kell állítani az egyensúlyt. A háttér­ben igen »reális« amerikai tő­késérdekek húzódtak meg. A csatorna forgalmát hosszú ideig akadályozták és ma is gátolják a szűk csatornamederben száz­számra elsüllyesztett hajók. Megbénult, illetve súlyos vál­ságba jutott az olajszállítások el­maradása miatt az angol és a francia közlekedés és kőolajipar. Honnan vásárolhatnának a meg­szorult államok üzemanyagot, mint Amerikából? Amerika te­hát megkötötte a zsíros üzletet, anélkül, hogy bármit is kockáz­tatott volna, az angol és francia vetélytárs viszont súlyos gazda­sági válságba jutott. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy az ENSZ döntései alapján az angol és francia csapatok ki­vonulása befejezőben van és bár hatalmas pusztításokat hagyva maga mögött, a Sinai félsziget­ről is hazájuk felé indultak az izraeli intervenciós erők, ÉRDEKESSÉGEK Új fényképezőgép-tipusok a láthatáron A leölni fényképezőgép-kiállítás mindig nagyjelentőségű nem­zetközi találkozóhelye volt a fényképezés kedvelőinek és a szak­embereknek. Minden esztendőben érdekes újdonságok, sokoldalú fényképezőgép-tartozékok jelentek meg a kiállításon. Körülbelül 500 kiállító cég szerepelt a Német Demokratikus Köztársaság és mások részéről, azonkívül Franciaország, az Egyesült Államok, Anglia és Japán vett részt a különböző cégek és országok közötti versenyzésben. 280 fényképezőgépmodell képviselte a német ipart. Találomra említsünk meg egypár érdekes, újfajta német fényképezőgépet. Különösen nagy érdeklődés mutatkozik a tel­jesen automatizált géptípusok iránt. Ezen általában minden, eddig az emberi érzékek által adott hibalehetőségek miatt bizonytalan, felvételi folyamat teljesen automatikus. A »Praktisix« elneve­zésű, 6X6-os, egylenesés, függőreflexkamarás gép a niederseid- litzi keletnémet fotóüzem büszkesége. Jelenleg teljesen konku­renciamentesen áll a világpiacon. Egyike a legnagyobb érdeklő­dést felkeltő modelleknek. Konstrukciójában az egyszerűsítésre való törekvés nyilvánult meg. A gép egyobjektíves, cserélhető, bajonetfoglalatos, redőnyzáras építésű és a legmodernebb auto­matikus beugró blendével rendelkezik. A filmtovábbítás, vagy a zárfelhúzás közben ugyanis a blende automatikusan a legna­gyobb nyílásra ugrik be, hogy a téma beállítása a legjobb fény­viszonyok között történjék meg. Utána automatikusan beugrik az előre beállított lencsenyílásra. A jénai Carl Zeis Művek újfajta tükrös teleobjektívet muta­tott be. Ez a tükrös objektív 1:4/500 milliméteres, az egész objek­tív 238 milliméter, szemben az általában 50Ö milliméteres hosz- szűságú teleobjektívekkel. A müncheni Agfa Művek újfajta 6X6-os gépe, az »Automa­tic 66« három műveletet végez teljesen önműködően. A beállí­tott objektív nyílás melletti fénymennyiséget, a megvilágítási idő megállapítását és a zár beállítását a kívánt expozíciós időre. Általában a kiállításon bemutatott fotócikkek, fényképezőgé­pek a nyugati gépiparnak azt a törekvését mutatták be, hogy minél egyszerűbb megoldásokat találjanak, minél előbb kikap­csolják az esetlegességet a fényképezésből. Igen sok olyan géptípus jelentkezett, amelyhez hozzáépíthető tartozékok egész sora kapható. Hogy csak egyet említsünk, a »Praktina FX« új típusát. Ehhez automatikus beugró blende, gyorsfelvételek készítéséhez szükséges kisméretű. elektromotor, amely a zárfelhúzást és a filmtovábbítást automatikusan végzi, nagy befogadóképességű (50 méteres filmkazetta), slb„ sőt még prizmáé plasztikus felvételek készítését lehetővé tevő előtét .is eaohatú,

Next

/
Oldalképek
Tartalom