Petőfi Népe, 1956. december (1. évfolyam, 27-50. szám)

1956-12-01 / 27. szám

ff PETŐFI\EPE P O 1/1 ï I JK Ä I NAPILAP I. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM-Ára SO fillér 1956. DEC. 1. SZOMBAT Eisenhower sajtóüt kar a szerint enyhült a közép-keleti íeszültség AUGUSTA (AF). James C. Ha- gerty, a Fehér Ház sajtótitkára szerdán kijelentette, véleménye szerint az elmúlt két-három hé­ten jelentősen enyhült a közép­keleti válság miatt támadt fe­szültség. Hagerty ezt részletezve rámu­tatott arra, hogy az ENSZ köz­gyűlésének beavatkozására fegy­verszünet jött létre Egyiptom­ban. Hivatkozott arra is, hogy az ENSZ karhatalmának első egy­ségei már megérkeztek Egyip­tomba és hogy Nagy-Britannia és Franciaország bejelentette egyes csapategységeinek vissza­vonását. A lengyel pártok közösen indulnak a választásokon Wladyslaw Gomulka, az Egye­sült Lengyel Munkáspárt Köz­ponti Vezetőségének első titká­ra ma kijelentette, hogy a kü­szöbön álló képviselőválasztáso­kon a Lengyel Párt az Egyesült Néppárttal és a Demokrata Párt­tal együttesen lép fel. A lengyel- ország} demokratizálódási folya­mat új tartalmat kölcsönzött a politikai pártok együttműködé­sének. ............................... B udapestre érkezett az ENSZ gyeimeksegély szervezetének vezetője Csütörtökön megérkezett Bu­dapestre az ENSZ mellett mű­ködő nemzetközi gyermeksegély akció vezetője, Mr. Pate, aki tár­gyalásokat folytat a gyermekse­gélyezés lehetőségeiről. Eisenhower kormánybiztost nevezett ki a magyar menekültek ügyeinek intézésére AUGUSTA (AP). Eisenhower elnök csütörtökön Tracy S. Vör- hés, volt hadseregügyi államtit­kárt megbízta a magyar mene­kültek segélyezésére irányuló program összehangolásával és annak tanulmányozásával, hogy több mint ötezer menekültet is befogadhatna-e az Egyesült Ál­lamok. Tizenötmillió forintos árucsere A testvéri jugoszláv nép segítsége 6000 tonna szén, 500 tonna cement, 210 tonna mész, 5000 kg. citrom Borivóknak való Rendkívül kedvező árucsere­egyezmény megkötése után szer­dán hazaérkezett a megyei ta­nács két tagú küldöttsége Jugo­szláviából. A néhány napos tár­gyalások, hosszú utazgatások eredménye 15 millió forint érté­kű, mindennapi életünkben oly nagyon nélkülözött gazdasági se­gítség. Mert segítség ez, még­hozzá kettős segítség Bács me­gye dolgozóinak. Egyrészt — mert jugoszláv barátaink kéré­sünkre olyan árukat is rendelke­zésünkre bocsátottak, amelyek ott is híjával vannak, vagy ame­lyeket valutáért szereznek be, — másrészt mert ellenszolgáltatás­képpen baromfit fogadtak el, még pedig maximális áron. így hűtőházaink újra képesek nagy mennyiségű baromfi fogadására. A gazdaságosságra nagy gon­dot fordított a küldöttség. László István kereskedelmi tanácsos a belgrádi követségen adott nagy segítséget a megyei küldöttség­nek a nemzetközi árkalkulációk nehézségeinek áthidalásához. A sikeres üzletkötés sok munkát takar. A Vajdasággal kötötték az árucserét, minden árut adó vállalattal külön tárgyaltak, a megállapodásokat pedig a fel­sőbb szervekkel kellett szente­síti et»' Jugoszláviában is kevés a szén, a tüzelőért ott is sok helyen sorban állnak, mégis 6000 tonna szenet kötöttek le. Kilenc vagon már a határállomásra érkezett, a további mennyiségeket folyama­tosan szállítják. Kapunk oxigént, 10 tonna karóidat, két tonna elektródát az üzemek munkájá­nak biztosításához. Építőanyagok is érkeznek Ju­goszláviából. Megállapodtak 500 tonna cementben, 105 tonna már meg is érkezett. Kapunk 1100. köbméter fenyő fűrészárut is,; ugyancsak az építkezéseknél lesz* szükség a lekötött 210 tonna égé-| tett mészre is. Î Nagy mennyiségű gyarmatárui is érkezett. Elsősorban a kórhá-| zak, napközi otthonok kapnak az; 5000 kilogramm citromból, de jut; belőle a lakosságnak éppen úgy,; mint a 2000 kilogramm kakaóból.; A disznóölésekhez is lesz ele-J gendő bors. Nagy mennyiség ér-| kezett. Köménymagot, kávét is| kaptunk. A gyarmatárut szállító; vagonok már csütörtökön a me-i gye területére érkeztek, s rövi-; desen az üzlctckln v is megje-; lenik tartalmuk. i Hogy mennyire sikeres volt ez; az árucsere, arról meggyőzheti mindenkit az a tény, hogy a ná-J lünk kialakult árakon árulják; valamennyit. Borivóknak való bizony a ha­talmas hordók tartalmának min­den cseppje itt, a kecskeméti máriavárosi borpincében. A hir­telen belépőt szinte meglepi a nagy nyugalom. A vélt nyu­Koesa Popovies felszólalása az EUSZ közgyűlésén (2, oldal) Beszélgetés a mezőgazdasági termelés kérdéseiről (2. oldal) A Bajai Gyapjúszövelgyér dolgozóinak éleiéből (3. oldal) A szürkelovas csősz (3. oldal) Megszereztük az első aranyérmet Melbourneban (4. oldal) Elítélendő minden önkényeskedes Nehru és Csou En-laj megbeszélést folytatott A kínai nagykövetségtől szer­zett értesülés szerint a találko­zón főleg Csou En-laj beszélt, elmondta dél-keletázsiai utazá­sán szerzett benyomásait. Nehru rövidebben érintette Egyiptom és Magyarország ügyét, valamint *a rendkívül komoly világhely­zetet«. E források szerint Csou En-laj szeretne újabb ázsiai— afrikai értekezletet összehívni és erről is tanácskozik majd Neh- ruval. A BBC jelentése szerint Csou En-laj, kínai miniszterelnök csü­törtökön beszédet mondott az in­diai parlament két házának együttes ülésén. A többi között kijelentette: A kínai kormány hajlandó egyesíteni erőfeszítéseit az in­diai kormányéval annak eléré­sére, hogy »az inváziós erők mi­előbb kivonuljanak Egyiptom területéről«! Ne engedjük széthnreolni a termelő- szőve ütezetek vagyonát A Földművelésügyi Miniszté­rium a napokban felhívást adott ki, amelyben elítéli a termelő- szövetkezetek ellen az utóbbi időben elkövetett önkényeskedé­seket. Ezek szerint több község­ben előfordult, hogy önkényesen elfoglalták a termelőszövetkeze­tek földjét. Máshol kívülállók, vagy a termelőszövetkezetből ki­lépni szándékozók elhurcolták a termelőszövetkezet állatait és felszereléseit. A forradalmi munkás—paraszt kormány felhívásában hangsú­lyozza, hogy elítél minden önké­nyeskedést. Egyben a földműve­lésügyi miniszter felhívja az ál­lamhatalmi szerveket, valamint a karhatalmat, hogy a törvé­nyességet a termelőszövetkeze­tek vonatkozásában biztosítsa és akadályozzon meg minden túl­kapást. A minisztérium felhívása több esetet említ meg, amelyhez ha­sonlók történtek megyénkben is. Az öregcsertői Békét a megye egyik legjobb termelőszövetkeze­tének ismerték. Az 1953-ban ki­lépett tagság megrohanta a szö­vetkezetét, széthordta az állat­állományt, sőt a földet is felosz­totta. A tagok együtt szerették volna tartani a gazdaságot, de nem volt erejük hozzá és senki sem sietett segítségükre. Hasonló eset történt a pálmonostorai Ke­leti Fény, a szakmári Petőfi és más termelőszövetkezetekben. A fülöpházi Petőfi Termelő- szövetkezetben pedig maga az elnök, Mihály Ferenc kezdemé­nyezte a szövetkezet felosztását a tagok akarata ellenére. A tag­ság végül is a járási tanácstól kért segítséget, hogy ne enged­jék széthurcolni a közös va­gyont. A fajszi Vörös Csillagban egy csoport fel akarta gyújtani a szövetkezet takarmányát, sze­rencsére a tagság megakadá­lyozta. Ezek a példák, amelyeket rész­ben saját tapasztalataink, rész­ben a megyei tanács termelőszö­vetkezeti osztálya által gyűjtöt­tünk össze, bizonyítják, hogy megyénkben is több helyen elő­fordult törvénysértés a termelő- szövetkezetekkel szemben. Az természetes, hogy azok a terme­lőszövetkezetek, amelyek nem életképesek, jobb ha feloszlanak, hasonlóképpen azok is, amelyek­nél a tagság zöme így határoz. A szövetkezeti tagoknak joguk van dönteni arról, hogy megma­radjon-e vagy feloszoljék a szö­vetkezet. Az említett esetekben azonban önkényeskedés történt, a tagság akaratától független tényezők játszottak közre, Ha valakinek követelése van, azt békés tárgyalások útján is meg lehet oldani. A rombolás és gyúj­togatás viszont csak kárt okoz nemcsak a szövetkezetnek, ha­nem az egész országnak. Éppen ezért szükséges, hogy a karha­talmi és a helyi állami szervek az eddiginél sokkal határozot­tabban igyekezzenek megakadá­lyozni minden törvénysértést. Lesz gáz Baján — Gázolaj Zalából A megyei tanács VKG osztá­lyának nem kis gondot okoz a felügyelete alá tartozó vállala­tok működtetése, a szükséges anyagok biztosítása. Sikerült öt vagon lengyel szenet biztosíta­niuk a Bajai Gázgyárnak. Eb­ből egy vagon már meg is ér­kezett. A másik négy is ott lesz, két hétre újra biztosított Baja gázellátása. Jelentős mennyiségű petróle­umra is szert tettek. A több mint 50 tonnából 10 tonnát kap a mezőgazdaság, a többit a lakos­ságnak adják el. A VKG osztály három dolgo­zója, Bolhoi László, Dékány Pál és Szászvári József né nem saj­nálták a fáradságot. Zalába utaz­tak, hogy egyezséget kössenek a Kőolaj termelő Vállalattal. 150 tonna gázolajat juttathatnak így a megye személy- és teherfor­galom biztosítására. A gázolaj első része már útban van Bács megye felé, a hátralévő meny- nyiséget is 30-án útba indították. És mit kértek mindezért a za­laiak? Megyénk termékeiből — gyufát, gyümölcskonzerveket. A VKG osztály nagymennyi­ségű meszet is biztosított a la­kásépítkezésekhez és egyéb mun­kálatokhoz. 70 tonna mész ér­kezik Pécsről. Ez egyébként egy negyedévi szükségletnek felel meg. galom. Mert munka folyik itt a hordósorok között, épp úgy, mint a törpe- és óriáshordók belsejé­ben. Ott bent elválasztódik a sa­lak a királyi nedűtől, itt kint az átfejtéssel foglalatoskodnak. Teli a pince, közel huszezei hektoliter idei bor várja to­vábbi sorsát. Ritka volt az az esztendő, amikor ilyentájt még a 33 betonhordónak üvegbélése is homoki bort ölelt. A legna­gyobb 900 hektoliteres, a legki­sebb is elbír 150 hektolitert. A 84 ászokkor dóból is alig van néhány a naponta érkező szállí­tások fogadására. —-Jól fizetett ez az esztendő —, erről beszélgetünk már as irodában Márton József pince­vezetővel. — Szeptemberre ki­ürítettük a pincét, most már másodszor telt meg. És ha meg­indul a szállítás, egy harmad­szori telítésre is sor kerül. Szá­mításunk szerint még 20—22 ezer hektoliter vár a termelők­nél eladásra. Naponta hoznak szerződéses bort is, meg szaba­dot! De olyan tumultus már nem lesz, mint szüret idején. Ak­kor naponta 500—600 kocsi is állt az udvaron. Nem volt ritka à rap, mikor 4300 hektoliterre’, tgyarapodott a pince. De van •munka most is. Átfejteni ezt « ;so?c bort nem gyerekjáték. Ez icsak az első, átfejtjük még má­sodszor is, azután derítjük, szűr­jük, — Milyen a minősége az idei bornak — szakítjuk meg a gon­dolatsort. A válaszra nem kell várni, Márton József pinceve- zető fejében sorakoznak a szá­mok. V. — Tavaly átlagosan 16 és fél cukorfokosak voltak a mustok, az idén 19 az átlag. A borunk így erősebb lesz, 11 és fél ma- liganfokos. Kár, hogy a zamat nem javult a cukorfok arányá­ban. A késői tavaszodás, azután a rekkenő hőség ezt megalcadá- lyozta. Azért jóminőségű a bo­runk, csak már vinnék minél előbb... Az utolsó mondat panaszosan csengett. Hirtelen eszünkbe jut­tatta az előbbi esztendőket. Két éve a vérbeli pincemunkásoknak rossz kedvet okoztak az üresen maradt hordók, tavaly a bo­rok gyengesége szomorította va- lamennyiüket. És az idén. -, ; Az idén is van panasz. Bár a vi­déki borforgalmi vállalatok, « Badacsony-vidéki, a Mecsek-vi- déki igényli és kéri a jóminősé- gü homoki bort, nehezen indul meg a szállítás. Hogy miért? En­nek sorsát ismeri mindenki, aki a hazát lakja. Ha csak a máriavárosi bor­pince kollektíváján múlna, az ország legtávolabbi községében is homoki bor gyöngyözne a koccintásra emelt poharakban. Van petróleum Kevés a tüzelő és ráadásul a. petróleum is néhány héttel ez­előtt kifogyott. Nagy gondot oko­zott ez a családoknak, háziasz-. szonyoknak. A vàrœi tanács ke­reskedelmi osztályának tájékoz­tatása szerint egy hónap után újra érkezett kisebb mennyiségű petróleum. A küldemény a na­pokban minden petróleumot áru­sító üzletben kiosztásra került

Next

/
Oldalképek
Tartalom