Népújság - Petőfi Népe, 1956. október (11. évfolyam, 232-257. szám - 1 évfolyam, 1. szám)

1956-10-02 / 232. szám

VUÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK f Hagy érdeklődés mellett megnyílt a Hírős Hét AZ MDP BACS-KISKUM HEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM Ára SO fillér 1956. OKTOBER 2. KEDD Még a zárszámadások előtt hosszúlejáratúvá alakítják át a termelőszövetkezeti hiteleket A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a termelőszövetkezetek újabb nagyarányú pénzügyi megsegítéséről hitelt folyósít. Ez azt jelenti, hogy a saját pénzzel még nem redelkező fiatal szövetke­zetek a közös gazdálkodás meg­indításához szükséges kiadáso­kat, — villanyszámlák, telefon­beszerelés, könyvelési könyvek, irodafelszerelési tárgyak, — hi­telből fedezhetik. Az eddiginél lényegesen ked­vezőbb feltételeket teremt a határozat az új belépők számá­ra is. A termelőszövetkezetek ugyanis hitelt kaphatnak arra. hogy az új belépőknek azonnal egy összegben kifizessék a be­vitt jószág, valamint a takar­mány árát. Ugyanez a rendel­kezés vonatkozik a korábban bevitt állatok, eszközök ellenér­tékének kifizetésére is. Beruhá­zási hitel révén lehetőségük nyílik a szövetkezeteknek arra, hogy méltányos áron megve­gyék a tag által a közös gazda­ságba vitt gazdasági épületeket és visszafizessék a belépő új gyümölcsösének, szőlőjének te­lepítési költségeit, amennyiben a telepítés a belépést megelőző négy évben történt. A szövetkezetek folyamatos előlegosztását teszi lehetővé az a rendelkezés, amely előírja, hogy az állami vállalatoK szer­ződéses termeltetés esetén ár­előleget fizessenek, illetve utal­janak át a szövetkezet külön­­számlájára. A napokban megjelenik a termelőszövetkezeti építőbrigá­dokra vonatkozó részletes ren­delkezés, amely szerint a ter­melőszövetkezetek építkezései­nek gyors kivitelezésére közös építőbrigádot alakíthatnak s az építőbrigáddal rendelkező szö­vetkezet brigádját más közös gazdaság számára is átenged­heti. Ha a szövetkezetek ilyen esetben munkabérben számol­nak el, arra a bank hitelt nyújt­hat. (MTI) A fclsősxentiváni Hazafias Népfront javaslatai a község fejlesztésére Nehéz feladatra vállalkozik az, aki képet, hiteles és méltó képet akar rajzolni egy régi hagyo­mány felújításáról, annak min­den sikerérői, tetszésaratásáról, Mert hogy is történt? Dinnyés Lajos, az ünnepi megnyitó szó­noka így vázolta: »A Hazafias Népfront városi szervezetének néhány tagja fel­vetette azt a gondolatot, hogy az épülő szocializmusunkban erősen fejlődő városnak fel kellene újí­tania a sokak emlékében még élő hagyományt, a Hírős Hetet. A felvetett gondolatot termékeny viták követték és eme terméke­nyítő vitának az eredménye ez a szívet-lelket gyönyörködtető ünnepség, amiben mindenkinek kedve telhet. Büszke lehet a kecskeméti Hazafias Népfront, hogy a népfront-jegyében való­sult meg a Hírős Hét. A kecske­méti Hazafias Népfront már több ízben fényes tanúbizonysá­gát adta, hogy nemcsak haladó hagyományainknak, felszabadu­lásunk történetének, de egyben Kecskemét történelmi múltjának is hűséges őrzője. És ha ez a munka eddig esendben, minden nagyobb figyelem nélkül történt, ezen a mai ünnepen kilép sze­rény, tartózkodó magatartásából és ország-világ előtt hirdeti, hogy íme nézzétek meg Hírős Hetün­ket: mit tehet az összefogás, amelyből nem hiányzik senki, amelyben mindenki részt vesz.-K Több, mint 2500 csodálója volt első napon a mezőgazdasági ki­állításnak. Aki nem ismerte a homokban rejlő kincset, szinte lélegzetvisszafojtva állt meg a kiállítási terem ajtajában, — ak: ismerte, mert maga is termelő, hosszú időt töltött egy-egy újabb fajta előtt és aprólékosan érdek­lődött tulajdonságáról, a keresz­tezés módjáról. Harmincezer érdeklődő Tudósítást várnak tőlünk ol­vasóink, hát illik mindenről be­számolnunk. Már kora délelőtt ezrek és ezrek tették mozgal­massá a teret. Zene csalogatott, a körhinták csengője menet kez­detét jelzett, — a megnyitó előtt már állt a Hírős Hét. Tíz óra volt, amikor a gyer­mekek felvonulásával megkez­dődött a rövid ünnepség. Szüreti felvonulás volt, ha nem is mó­kás, de vidám és gazdag. Az is­kolások fegyelmezett csoportjai szőlőkoszorúkkal, gyümölcsökkel díszített ágakkal, tömött putto­nyokkal, gazdag kosárkákkal ti­pegtek el a díszemeivény előtt. Mikor elvonultak az iskolások, 300 torokból szállt Kodály Zol­tán kórusműve, a »Forr a világ«. Alighogy elült az előadást di­csérő taps, Nagymarosi Kálmán, a városi tanács VB-elnöke fel­kérésére mikrofon elé lépett Dinnyés Lajos, országgyűlési képviselő, a Hazafias Népfront Országos Elnökségének tagja. Beszédéből már idéztünk tudó­sításunk elején, most utolsó mon­datát ismételjük: »Rendezőknek, kiállítóknak sok sikert, a látogatóknak tanul­ságos tapasztalatokat és kelle­mes szórakozást kívánva, a Hí­rős Hetet a Hazafias Népfront nevében megnyitom.« A megnyitó után a díszelnük­­ség tagjai megtekintették a kiál­lításokat, végigjárták a Szabad­ság teret, még a halásztanyára is ellátogattak, megízlelni a bog­rácsban puhuló tüzes lét. Erről az útról egyébként felvételeket készítettek a Magyar Televízió és a Dokumentumfilmgyár mun­katársai is. A Minisztertanácsnak a me­zőgazdasági szövetkezeti moz­galom fejlesztéséről szóló hatá­rozata alapján a földművelés­­ügyi miniszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke közös uta­sítást adott ki, amely részlege­sen meghatározza a helyi szer­vek feladatait. Az utasítást a tanácsok és a bank vidéki fiókjai szeptember végén meg­kapták. A munka mindenhol megindult, úgyhogy a termelő­­szövetkezetek hiteleit még a zárszámadások előtt átalakítják, s a közös gazdaságok a zárszá­madásoknál már élvezhetik az üj intézkedések előnyeit. A Magyar Nemzeti Bank tá­jékoztatása szerint új rendel­kezések jelentősen könnyítik a termelőszövetkezetek pénzügyi helyzetét, tekintélyes összeg marad birtokukban, amit gazda­ságuk további szilárdítására fordíthatnak. Sokmillió forint marad a szövetkezeteknél azál­tal, hogy a 25 évesre átalakított hitelekből az eredetileg esedé­kessé váló összegnek csak mint­egy 20—25 százalékát kell kifi­zetniük. A középlejáratú hitelek­nél a kamat az eddigi három százalékról egy százalékra csök­kent, s ez azt jelenti, hogy a szövetkezetek csak ezzel a ren­delkezéssel évente mintegy har­minc millió forint többlethez jutnak. Az újonnan felvett be­ruházási hitelek visszafizetési feltételei is jelentősen kedve­zőbbek, mint a korábbiak. így régebben építkezésre hitelt csak 20 évre adott a bank, most a termelőszövetkezetek teherbíró­képességének és a beruházás amortizációjának messzemenő figyelembevételével 35 évre is folyósíthat. Nagy kedvezmény, hogy az épület elkészülte után a hitelt négy évig nem kell törleszteni. Az eredményesen gazdálkodó termelőszövetkeze­tek amennyiben határidő előtt fizetik vissza esedékes hitelei­ket, további kedvezményt kap­nak —: a korábban visszafize­tett összeg 25 százalékával csök­kentik tartozásukat. A határozat pénzügyi vonat­kozásban is könnyíti az új ter­melőszövetkezetek dolgát, segít az alakulás nehézségeinek le­gyűrésében, a bankfiók szá­mukra úgynevezett alapítási A felsőszeutiváni Hazafia' Népfront programot dolgozott ki mely kibővíti a, tanács község­­fejlesztési tervét. A javaslatok­ban a legszélesebb néprétegek kívánságai, óhajai is helyet ta­láltak. A .javaslatok közölt sze­repel a Bem utca és a Szabad­ság út közötti — a forgalom megkönnyítését szolgáló — utca­­köz nyitása. E javaslatok közül kettőt már meg is valósított a tanács: a pia­cot áthelyezték a Martinovics ut­cába, valamint a Szabadság utat és a Jókai utcát 850 folyóméter hosszúságban betonlapokkal bo­rították be. Még az idén kijavítják a cse­repes! tanyai közutat. A határ­ban a könnyebb közlekedés el­érésére kijavítják ;Tz aparlagi és kisbarai utakat. Feltöltik a Sztá­lin, Petőfi és Bem utcákat és az átereszeket betongyűrűkkel lát­ják el. Az Üj Telep lakói között osz­tatlan örömet keltett, hogy ró­luk sem feledkeztek meg. A Ha­zafias Népfront javasolta és a tanács el is fogadta, hogy a Kis-, Mező- és Üj utcákban egy kilo­méter hosszúságban kiépüljön a Este 11-ig mozgalmas volt a vásár lanatra sem állt üresen, de állté a gyermekek állandó citromát. Sőt estefelé már a felnőttek is megbátorodtak, anyukák, apu­kák, sőt nagymamák szorongtak a kicsik mellett a szűk üléseken Egész áldott nap szakadatlanul iiönipöiy^öU a tön'eg a váro.­­belterületén. A pavilonoknak, a borkiméréseknek nemcsak né­­! zője, de vásárlója is akadt ele­­! gendő. A Széchenyi tér végén a I kisvasút, a repülőgép egy pil­villanyhálózat. Az érdekeit lako­sok pedig vállallak, hogy a szük­séges villanyoszlopokat maguk fogják kitermelni, s a hálózat építését társadalmi munkával is elősegítik. A küzségfejiesztéshez tartozik a község kulturális felemelkedé­séről szóló határozat is. A nép­könyvtárat 100 kötet szépirodal­mi mű vásárlásává! kívánják gazdagítani, hogy a hosszú téli estékre a könyvtár az eddiginél is több tanulási és szórakozási lehetőséget nyújtson. A tanács még számos apróbb javaslatot fogadott el és még ebben az évben a községfcjlcsz­­tési alap jövedelmének teljes összegét, 118 000 forintot, ezek megvalósítására fordít. 7.5 mázsa halból halászlé A bográcsokban már reggel 8 óra felé fortyogott a pörkölt, a halászlé. Alig győzték a felszol­gálók a Vadásziaknál, a Széche­nyi téri Halászcsárdánál, de ta­lán a legtöbb vendéget a Kecs­keméti Földmuyesszö vetkezet Kossuth téren epítptt Halász­­csárdájában szolgáltak ki. Máté Tibor, az ugyancsák dolgát értő szakács egy pillanatra sem áll­hatott meg szakadatlan munká­i\ő a hisalom a tanácstagok iránt A sajtóban mind többet olvas­hatunk arról, hogy a körzeti és a megyei tanácstagok a fogadó­órákon elhangzott panaszokat, kérelmeket a lehetőségek figye­lembevételével elintézik. A vá-Gépjavítóból — kisgépgyártó üzem A Központi Vezetőség határo­zata fontos feladatként szabja meg a mezőgazdaság gépekkel való fokozottabb segítését. A ha­tározat megvalósítására készül a Bajai Mezőgazdasági Gépjavító is: 1957-re mezőgazdasági kis­gépgyártó üzemmé fejlődik. El­készült a terjeszkedési terv is s a mostani helyén modern üzem létesül. Az üzem már eddig is számos kisgépet gyártott. Innen kerül­tek ki a betakarításban igen hasznos répalazítók, itt gyártot­ták először az uborkamagozót, a nedves csávázol, a szivaltyú­­agregátort. Rövidesen új gépek egész sorát készítik: a mész- és trágyaszóró, a tőzegkockaprés mintapéldányai már elkészültek. 1960-ban a tervek szerint 300 szakmunkást foglalkoztat az üzem, — vagyis a város ennek révén új, jelentős középüzemmel gyarapszik. A kisgépgyártással egyidejűleg tovább folyik a trak­tor-pótalkatrészek gyártása is. Mit csinálnak jelenleg a gép­javítóban? Húsz garnitúra trak­­tor-lehúzó, szerelő és megmun­káló készülék áll készen, a hó­nap végéig valamennyi kikerül a gépállomásokra. A garnitúrák főbb kellékei, a golyóscsapágy­­lehúzók, a felfogó tüskék és a különböző méretű és szerkezetű szerelő szerszámok. Egy garni­túra 75 darab ilyen és ehhez ha­sonló szerszámokból áll, A jövő évben 260 garnitúra gyártásához kezdenek. A Bajai Mezőgazdasági Gép­javító dolgozói az élüzemavató ünnepségen megfogadták, hogy éves tervüket határidőn belül teljesítik. Az erőfeszítés gyümöl­cse, hogy szeptember 30-án való­ban befejezték az éves tervet, a negyedik negyedév munkája már terven felül folyik. Az év utolsó negyedében megkezdik a ház­­építkezéseket gyorsító kontyolt tetőszerkezetek sorozatgyárfását. Ez jelentős faanyag-megtakarí­tást is jelent. Ugyancsak a ne­gyedik negyedévben 15 darab, egyenként 50 férőhelyes tehén­istálló vasszerkezete készül el. A vasszerkezet vázába csak a falakat kell behúzni, s tetejét be­fedni s az istállók máris készek. A gyors telepíthetőség mellett az az előnyük is megvan ezek­nek a vasszerkezetből készült istállóvázaknak, hogy bármikor lebonthatók és másutt elhelyez­hetők. lasziópolgárok bizalma megnö­vekedett a nép képviselői iránt. Sokszor lakásukon is felkeresik őket. Az együttérzés, a becsüle­tes munka meg is hozza gyü­mölcsét. Néha bizony sok nehéz­ségbe, utánjárásba kerül, amíg egy-egy ügy elintéződik, de meg­éri a fáradtságot. A dolgozok mindennapi ügyes-bajos dolgá­val törődni felemelő érzés. Hajdú Gáspár, megyei tanács­tag, tiszaújfalusi egyéni dolgozó paraszt is büszke lehet tanácstagi munkájára. Csolyóspáloson egy fogadónap alkalmával többek ré­széről lisztcseretelepi kérelem hangzott el. Régen volt ugyan malom a faluban, de az meg­szűnt és a parasztságnak 14—18 kilométert kellett megtenni Kis­­kunmajsára, ahol gabonáját be­válthatta. Már többször kérték a cseretelep létesítését, eddig azonban eredménytelenül. Hajdú Gáspár szívügyének tartotta a lakosságnak ezt a kívánságát és eredményesen intézkedett. A he­lyiség átalakítása és rendbeho­zása után rövidesen meg itt nyílik a cseretelep. Előrelátható­lag hetenként kétszer lehel majd cserélni, jában. Ürült az egyik kondér, máris rakta a másikat. Alig győzte a tűz. Este közel fél 11 felé, mikor már az utolsó, a negyvenedik bográcsból kanalaz­ták a piros levet, odaállt az asz­talok mellé és figyelte a meg­jegyzéseket: »Itt ettem délben, de meg kellett még egyszer kós­tolnom, olyan finom volt.« És Máté Tibor feledi a fáradtságot. Meg aztán nem is olyan fáradé­kony fajta. Tavaly az Országos Mezőgazdasági Kiállításon 84 mázsa halat főzött meg és nem is akárhogyan. A Hírős Hét első napján 7,5 mázsát dolgozott fel, annyit, amennyit egész hétre szántak. A mai programból: Ankét, találkozó, toronyzene. A Hírős Hét harmadik napján, ma 9 órakor a megyei tanács kultúrtermében ankétot rendez­nek a hegyközségek újjászerve­zéséről. Előadója Petőfi Sándor, az MDP Megyei Pártbizottság Mezőgazdasági Osztályának ve­zetője, hozzászóló: Katona Jó­zsef, a Földművelésügyi Minisz­térium Kertészeti-Szőlészeti Igazgatóságának vezetője. 5 órakor a TTIT helyiségében érdekes találkozónak színhelye lesz. írók, újságírók, művészek lesznek részvevői, közreműködői pedig Pándi Pál, Sántha Ferenc, Csór! Sándor írók. Az irodalmi est után a Hírős Étteremben folytatódik a barátkozás. Este 8 órakor toronyzene. A nagytemplom tornyáról a fúvós hangszerekből előtörő dallamok messze szállnak majd a város felett. A sportkedvelőknek kellemes déli elfoglaltságuk lehet. Meg­tartják a Kinizsi-pályán a hírős­­heti labdarúgó-torna első két mérkőzését. A tét a győztesek­nek kijáró szép emlékérmek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom