Népújság, 1956. augusztus (11. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

Munkában az országgyűlés (Folytatás az 1. oldalról.) a mi számunkra a követen­dő példákéi) mindenekelőtt a Szovjetunió és az marad a jövőben is! A magyar—jugoszláv viszony­ról szólva rámutatott Hegedűs elvtárs, hogy a két ország ve­rető pártja kapcsolatainak ren­dezése elősegíti majd, hogy a két kormány, a magyar és a jugoszláv nép között is még sokoldalúbb, meleg baráti viszony alakul­jon ki. Megállapította a beszámoló ezután, hogy a szomszédos Ausztriával is örvendetesen ja­vulnak kapcsolataink. A továb­biakban a kormány tervezett külpolitikai lépéseiről tájékoz­tatta az országgyűlést. Kormányunk programja megfelel az egész magyar népnek A beszámoló végezetül ismét hangsúlyozta: — A párt és a kormány po­litikája, amely a szocialista ipa­rosítás továbbfolytatására, az életkörülmények megj avítására, a szocialista demokratizmus fej­lesztésére, a szocialista tör­vényesség biztosítására, a mun­kásosztály hatalmának megszi­lárdítására, a nemzetközi kap­csolatok terén pedig a tartós béke megőrzésére irányul, a leg­teljesebb mértékben megfelel á munkásosztály érdekeinek; A kormány programját ma­gáénak vallhatja egész dolgozó parasztságunk is, hiszen ennek a programnak egyik legfonto­sabb célja, a mezőgazdasági ter­melésnek a szocialista ipar se­gítségére épülő fellendítése, s ily módon a falu jólétének, a dolgozó parasztság életkörülmé­nyeinek állandó javítása. A szo­cialista demokratizmusnak a kiterjesztése azt is jelenti, hogy a munkásosztály a hatalom gyakorlásába fokozottabban bevonja a dolgozó paraszt­ságot, Ez a politika tehát népi demo­kratikus rendszerünk alapjá­nak, a munkásosztály és a dol­gozó parasztság szövetségének & megerősítését is szolgálja Pártunk és kormányunk po­litikája igazi népi politika, amely teljes mértékben meg felel népünk érdekeinek, és ha­zánk felemelkedését szolgálja Ez a politika teszi lehetővé; hogy megbonthatatlan egység’ ben a párt és a kormány köré tömörüljön minden magyar dol­gozó, aki szereti hazáját, felelősséget érez országunk jö­vőjéért, * 'A beszámoló ezekkel a szavak­kal fejeződött be: — A párt és a kormány a dolgozó nép egységére támasz­kodva, szoros szövetségben szocialista tábor országainak né­peivel, meg tudja valósítani maga elé tűzött célokat, és soha nem látott erűvel tudja ki­bontakoztatni dolgozó népünk alkotó képességét, kezdeménye zését a gazdaság és a kultúra felvirágoztatására, a szocialista Magyarország megteremtésére, Äz országgyűlés keddi ülése Az országgyűlés kedden dél­előtt a Minisztertanács elnöké­nek beszámolója feletti vitával folytatta munkáját. Az ülést néhány perccel tíz óra után Hónai Sándor, az or­szággyűlés elnöke nyitotta meg. Bejelentette, hogy a Miniszter- tanács elnökének beszámolója feletti vitában Vég Bcla, Achátz Imre, Földvári Rudolf, Kiss Im­re, Molnár Ernő cs Urbán Ernő képviselők jelentkeztek felszó­lalásra. A vitában elsőnek Házi Ár­pád, az állami ellenőrzés mi­nisztere szólalt fel, A tanácsok szerepe a szocialista demokrácia fejlesztésében Házi Árpád bevezetőben hangsúlyozta, hogy Hegedűs elvtárs vázolta azokat a felada­tokat, amelyek az állami mun­ka további megjavítása érdeké­ben pártunk Központi Vezetősé­gének útmutatása alapján so­ron következnek. A tennivalók közölt igen jelentős helyet fog­lal el az állami munka megja­vítása, demokratizmusának to­vábbfejlesztése. — A szocialista demokrácia fejlődésének meggyorsításában kiemelkedő szerepük van a ta­nácsoknak — mondatta. A lakos­ság által demokratikusan meg­választott tanácsoknak, a taná­csok végrehajtó bizottságainak, állandó bizottságainak úgy kell megszervezniük munkájukat, hogy állandó és élő kapcsolatot tartsanak fenn a széles dolgozó tömegekkel és e kapcsolatot ál­landóan fejlesszék és erősítsék, ennek segítségével vonják be az összes hazafias erőket az állami ügyek intézésébe. E fontos cél megvalósítása ér­dekében a tanácstagok és a ta­nácsok végrehajtó szervei állan­dóan és gondosan tanulmányoz­zák a lakosság szükségleteit és ezek kielégítésének lehetőségeit. A továbbiakban szólt a helyes Uözségpolitikat munkáról, amely­hez már jelentős anyagi alapot biztosítottunk, majd elmondotta, hogy a tanácsi munka további javításának az is feltétele, hogy a megyei, járási tanácsok is ad­ják át az alsóbb tanácsi szervek­nek azokat a hatásköröket, ame­lyek átadása a munka megjaví­tását, a bürokrácia megszünte­tését, a lakosság szükségleteinek jobb kielégítését szolgálja. A községpolitikai munkában azonban még jelentős hiányos­ságok vannak — hangsúlyozta ezután, majd felhívta a figyel­met arra, hogy a hazafiasságból, államunk iránti szeretetből szár­mazó lelkesedés, kezdeményezés és áldozatkészség jelentősen ki­egészítheti, megnövelheti az •Ham teremtette feltételeket és erőforrásokat. Számos példát so­rolt fel ennek alátámasztására megyéjéből. Pest megyéből. A társadalmi aktivitás fel­keltésével a tanács arra neveli »z állampolgárokat, hogy közös erőfeszítéssel, a közugyek iránti érdeklődéssel megvalósíthatjuk azokat a célokat is, amelyeket szétszórtan, egyéni erővel soha nem lehetne elérni. A tömegek társadalmi öntudata növekszik ezen az ütöm Megerősödnek azok a feltételek, amelyek szük­ségesek ahhoz, hogy a lakosság hasonló érdeklődést mutasson az ország vezetésének legnagyobb kérdései iránt is. így lesz a jól- végzett községpolitika az állami demokratizmus erősítésének fon­tos forrásává is. A demokratizmus fejlesztésé­nek útjából — amint pártunk Központi Vezetősége meghatá­rozta — el kell távolítanunk minden fékező és gátló ténye­zőt, meg kell szüntetnünk azo­kat a bürokratikus vonásokat, amelyek az állami munkában még megtalálhatók — mondotta, — majd hangsúlyozta: az ál­lami munkában el kell érnünk, hogy a vezetés közelebb kerül­jön a végrehajtáshoz, a végre­hajtó szervek pedig a széles dol­gozó tömegekkel egybeforrva vé­gezzék munkájukat. Nekünk, or­szággyűlési képviselőknek is egy emberként kell munkánkat végeznünk a szocializmus építé­sének további sikereiért, a szo­cialista demokrácia fejlesztésé­ért. (Taps.) Utána Achátz Imre országgyű­lési képviselő szólalt fel, aki Pécs dolgozóinak életéről és si­kereiről beszélt. Majd Földvári Rudolf országgyűlési képviselő emelkedett szólásra. Bevezetőben hangsúlyozta, hogy jtt az ideje, hogy a taná­csok végrehajtó bizottságai is rendszeresen cs következetesen számoljanak be tevékenységük­ről, az őket megválasztó taná­csoknak, hogy kövessék ebben is a Minisztertanács példáját. Ezután a Minisztertanács eddigi tevékenységének főbb hiányos­ságairól szólt. A Minisztertanács­nak, mondotta, behatóbban és gyorsabban kellene pozitív vá­laszt adni több olyan kérdésre, amelyeket falusi választóink tesznek fel nekünk cs rajtunk keresztül a Minisztertanácsnak. Ügy véli, hogy a Minisztertanács egyes tagjainak nincs elég sze­mélyes tapasztalata, élménye ilyen ügyekről, magyarán szól­va, nem fordít elég gondot és időt a Minisztertanács saját ha­tározatainak helyszíni ellenőrzé­sére, a lakossággal való kapcso­latainak kellő erősítésére. A Minisztertanácsnak a jövőben kevesebb, rövidebb és megfon­toltabb határozatokat kell hoz­nia. Javasolja, hogy a Miniszter tanács ellenőrizze alaposan a minisztériumok és az országos szervek munkáját, mert ezek is sok határozatot és rendeletet küldözgetnek még ma is. A következő felszólaló Vcg Béla országgyűlési képviselő volt. Vég clvtárs ' a gazdasági életünk néhány kérdéséhez szólt hozzá. Kiemelte az anyag- és energia-gazdálkodás megjavítá­sának fontosságát. Az energia- ellátás megjavításával kapcso­latban hangsúlyozta: a legmesz- szebbmenő takarékosság és az energia hordozók termelésének további növelése szükséges, hogy a következő év elején megfelelő kezdő tartalék készletek állja­nak rendelkezésre. Hangsúlyoz­ta, hogy az előttünk álló felada­tok megoldásához a legnagyobb szervező erőt a második ötéves terv jelenti. Ebből következik, hogy jelenleg is az elkövetkezen­dő években is a terv megvalósí­tására kell összpontosítani a párt, az állam szervező, vezető, irányító munkáját, dolgozó né­pünk alkotó tevékenységét. Kiss Imre országgyűlési kép­viselő, a Veszprém megyei taná­csok munkájával. Molnár Ernő országgyűlési képviselő pedig több budapesti problémával fog­lalkozott. Majd Urbán Ernő kép­viselő szólalt fel. Két kérdéshez szólt hozzá. Az egyik a szocia­lista demokratizmus kérdése, a másik az írókkal való félreérté­sek, illetőleg nézeteltérések ügyé­nek kérdéséhez. Ezután az elnök bejelentette: a beszámolóhoz több hozzászóló nincs, így a vitát bezárta. Az el­hangzottakra Hegedűs András, a Minisztertanács elnöke vála­szolt. Báesssentgyörgy teljesítette gubonabeadúsi kötelezettségéi Bácsszentgyörgyön július hő 28-án befejezték a cséplést. Jú­lius 30-án estig pedig a község beadásra kötelezett termelői tel-* jesítették területi beadási 1 köte­lezettségüket. —■ Kiskunfélegyházán is egye­sült a népfront-bizottság, az MNDSZ, valamint a békebizott­ság. Az egyesülésen új elnöksé­get választottak. Elnök lett Hor­váth Gyula, helyettese Jéga András és Makó Gyula. A tit­kári teendők végzésére Mészá­ros Lászlót választották meg (Szabó Imre.) —: Árvíz Hesscnben. Hessen- ben olyan nagy felhőszakadá­sok voltak, amilyenekre ember- emlékezet óta nem volt példa. Az Eder-ló, Németország egyik legnagyobb víztárolója kiáradt. Volksmarsen és Bad Hersfeld városokban az árvíz helyenként 3 méter magas volt. — Szomjú Péter és három tár sa nyárlőrinci lakások fát lop­tak az erdőből. A bíróság Szom­jú Pétert 4 hónapi javító-nevelő munkára ítélte. — A Művészeti Dolgozók Szakszervezete kecskeméti bi­zottságához megérkeztek a tag­sági bélyegek. A dolgozók itt rendezhetik tagdíjaikat. — A rendőrség elcsípte a la- josmizsei gyújtogatút. Nemrég Lajosmizsén gabonatúz keletke­zett. A kár 6500 forint. A gyúj­togatás családi bosszú műve. — Bellusz János (Mizse 373) fel­gyújtotta bátyja gabonaasztagját, A rendőrség őrizetbe vette a gyújtogatót. ítélet a drágezéli bicskázás ügyében A megyei bíróság Berényi büntetőtanácsa felelősségre von­ta Bagó Kálmán 26 éves drág- széli földművest, mert Morvái Tibor 17 éves fiatalembert agyonszúvta. Bagó Kálmán a drágszéli íöldmüvesszövetkezet itolboltjában Baranyai Sándor­ral italozott. A vádlott nagyobb mennyiségű szeszesitalt fogyasz­tott. Ameddig nyelte a szeszt, addig ismeretlen személy az őri­zetlenül hagyott kerékpárjáról ellopta a pumpát. Keresés köz­ben valaki megjegyezte, hogy valószínűleg a Morvái gyerekek lophatták el. Bagó Kálmán ezért társával együtt Morvaiék laká­sára ment. Miután már éjjel 11 óra lehetett, Morvaiék már aludtak. Csak hosszabb döröm- bölés után ébredtek fel és jöt­tek ki. Az udvarra jött Morvái Tibor és 18 éves testvére. Bagó a Morvái legényekkel szóváltás­ba keveredett, közben kölcsö­nös sértegetések hangzottak, majd Bagó előkapta zsebkését és azzal Morvái Tibort kétszer szí­ven szúrta, aki a helyszínen pil­lanatok alatt meghalt. A bíróság Bagó Kálmánt szándékos em­berölés bűntette miatt 8 évi bör- tünbüntetésre ítélte. — Javul a zsírelláiás a kiskő­rösi járásban. A kiskőrösi járás* ban a folyamatos húsellátáson, kívül, most bevezették a folya-* matos zsírellátást is. Akasztód Császártöltés, Csengőd, Fülöp- szállás, Kecel és Soltvadkert rendszeresen kap a zsíron kívül fontos élelmiszercikkeket. 900 000 nyugatnémet vándo-* rolt ki a tcngeren-túlra. Hiva­talos adatok szerint Nyugat-Né— metországból 1945 óta összesen 900 000-en vándoroltak ki tenge­rentúli országokba. 1955-ben 48 ezer 567-en vándoroltak ki a tengerentúlra. — Üzérkedésért — 600 forint* pénzbüntetés. Végh Károly nyár­lőrinci lakos gyümölccsel üzér­kedett. A bíróság ezért 600 fo­rint pénzbüntetésre ítélte. — Nyugat-Németország ame­rikai szénbányákat akar vásá-s rolni. A nyugatnémet szénbá­nyászat hetek óta tárgyalásokat folytat több délvirginiai és kan- tucky-állambeli szénbánya vá­sárlására. A ruhrvidéki kon­szernek saját szénbázist akarnak Amerikában teremteni, mert kevés a szenük és idén már kö­rülbelül 10 millió tonna szenet, kell Amerikától vásárol niok- Minthogy a szállítási költségek: jelentősen felduzzasztják az amerikai szén árát, a német kon­szernek a megvásárolt bányák­ban kitermelt szenet saját hajó­kon akarják Nyugat-Németor- szagba szállítani. — Vasúti tűz Izsákon. Az Izsák melletti Uzsovics-telepen pár napja folyik az ottani állat- tenyésztési telephez a széna szál­lítása. A széna egy részét ki­rakták a vasúti kocsiból és a sínek mellé tárolták elszállítás céljára. Az egyik átfutó teher­vonat mozdonya kéményéből ki­pattant szikra meggyújtotta az elszállításra váró szénát. A hat szénás kocsiból kettőt sikerült megmenteni. Mind a tároló, mind a vasúti kocsiban lévő széna lángralobbant. Elégett több mint 10 mázsa széna, 8 takaróponyva és a vagonokban is kár keletke­zett. A kár összege mintegy 35 ezer forint, A tüzet az Izsáki honvédség, az Izsáki önkéntes tűzoltó-testület és a kecskeméti állami tűzoltóság segítségéve) fojtották el. Várható időjárás szerdán estigi Felhőátvonulásbk, több helyen rá- poreső. keleten zivatar, időnkén) élénk északnyugati-északi szél. A nappali hőmérséklet keleten egy­két fokkal csökken, nyugaton ,már adg változik. Várhaló legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán: 23— 26 fok között. A nemzetközi politika kérdéseiről tárgyal az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága Az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága kedden dél­előtt Galyatetőn ismét teljes ülést tartott. Az ülésen meg­kezdték a tanácskozás második fő témájának tárgyalását: «Az egyházak szerepe a felelős nemzetközi társadalom felépíté­sében« című téma napjaink számos fontos politikai és gazda­sági kérdését érinti, megállapít­va e kérdésekben a világtanácf álláspontját, (MTI) Az országgyűlés határozata A válasz után az országgyűlés elnöke a Minisztertanács elnö­kének beszámolójával kapcsolat­ban a következő határozati ja­vaslatot terjesztette az' ország- gyűlés elé: Az országgyűlés jóváhagyóiig tudomásul veszi a Miniszterta­nács beszámolóját az 1955 no­vemberi ülésszak óta kifejtett tevékenységéről és egyetért azon elgondolásokkal és tervekkel, amelyeket a Minisztertanács be­számolója az ipar, s a mezőgaz­daság további fejlesztésére, a gazdasási vezetés megjavításá­ra, a dolgozó nép anyagi és mű­veltségi színvonalának emelésé­re, az állami s a gazdasági élet demokratizmusának széleskörű kibontakoztatására javasol. Az országgyűlés teljes mérték­ben helyesli és jóváhagyja á kormány külpolitikai tevékeny­ségét, megbízza a Minisztertaná­csot. hogy az államok közötti együttműködés ma már széles körben elfogadott, ismert alap­elve alapján határozottan és következetesen folytassa külpo­litikai tevékenységét, erősítse testvéri együttműködésünket a szocialista világrendszer orszá­gaival. s mindenekelőtt a Szov­jetunióval, továbbá a szocializ­must építő Jugoszláviával, vala­mint minden békeszerető ország­gal. Az országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a jövőben is te­gyen meg minden tőle telhetőt a nemzetközi feszültség csök­kentéséhez való hozzájárulás ér­dekében s biztosítsa, hogy orszá­gunk képviselete az Egyesült Nemzetek Szervezetében is elő­segítse a magasztos cél elérését, a népek közötti barátságot, a tényleges leszerelés megvalósí­tását, s ezzel együtt az egész világ békéjének és valamennyi ország biztonságának megvaló­sítását. A nemzetközi feszültség csökkentése s az általános béke és biztonság megszilárdítása az alapja annak, hogy népünk még magabiztosabban folytathassa békés építő munkáját megújbo dott szocialista hazánk felvirá­goztatására. Szavazás után az országgyűlés a Minisztertanács elnökének be­számolóját s az előterjesztett ha­tározati javaslatot egyhangúlag elfogadta. (Taps.) Az országgyűlés tegnapi ülé­sén felszólalt még Non György, a Népköztársaság Legfelsőbb ügyésze is. Beszámolóját techni­kai okokból holnapi számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom