Népújság, 1956. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-22 / 146. szám

MOSZKVA. K. A. Gubin, a Szovjetunió Legfelső Tanácsá­nak tagja, a Szovjetunió parla­menti csoportjának képviselője repülőgépen Genfbe utazott, hogy részt vogyen az Interpar­lamentáris Unió albizottsági ülé­sén. ROMA. A Tanjttg római tudó­sítója hitelt érdemlő Olasz kor­mánykörökből nyert értesülése alapján jelenti, hogy Segni olasz miniszterelnök és Martino külügyminiszter ez év október elején utazik a Szovjetunióba. SZUHINICSI. (Kalugai terü­let) Tito elnöknek és kíséreté­nek különvonata Kiev felé me­net szerdán Szuliinicsibe érke­zett, Az állomáson nagy sokaság gyűlt egybe. A kocsiból kilépő Tito elnököl és feleségét mindenhonnan üd­vözlő felkiáltások fogadták. MOSZKVA. Tito elnök teljes berendezést ajándékozott a Moszkva leningrádi kerületében lévő egyik új gyermekotthonnak. Az ajándékot a moszkvai gyer­mekeknek Tito elnök felesége, Jovanka Broz adta át. MELBOURNE. Howard Beal ausztráliai anyagellátási minisz­ter szerdán közölte, hogy a Mon­tebello szigeteken végrehajtott angol atomrobbantási kísérlet­ből származó rádióaktív felhő hatolt be az ausztráliai száraz­föld felé. BECS. A Szovjetunió Legfel­ső Tanácsának küldöttsége Ta- raszov vezetésével ez idő szerint Linzben, Felső-Ausztria főváro­sában tartózkodik. A különböző politikai beállí­tottságú osztrák lapok napról napra beszámolnak a Legfelső Tanács küldöttségének ausztriai tartózkodásáról, a gyárlátoga­tásokról és a szívélyes fogadta­tásról, amelyben a szovjet ven­dégeket országszerte részesítik. KAIRO. Egyiptom nemzeti ünnepe, a függetlenség es a köz­társaság napja alkalmából szer­dán Kairóban, a Köztársaság téren nagyszabású katonai dísz­Az IBUSZ a következőket közli a külföldre utazni szándé­kozókkal az útlevél- és vízum- kérelmek elintézéséről : Albániába, Bulgáriába, Cseh­szlovákiába, Lengyelországba, Romániába és a Szovjetunióba történő utazásoknál nincs szük­ség útlevélre. A kiutazni kívánók személyi igazolványukhoz mellé­kelt kiutazási engedélyt kap­nak, amelyet a fogadó állam konzuli hivatala vízummal lát el. A vidéki lakosok — a Pest megyeiek kivételével — lovább- ra is a Belügyminisztérium me­szemlét tartottak. A díszszemlét Nasszer miniszterelnök és Badel llakim Amer hadügyminiszter, az egyiptomi fegyveres erők fő- parancsnoka fogadta. A díszszemlén jelen volt Se- pilov szovjet külügyminiszter is, aki az egyiptomi kormány meg­hívására tartózkodik Kairóban. VARSÖ. A Lengyel Népköz- társaság Minisztertanácsának el­nöke Stanislaw Wolanski ezre­dest felmentette hivatala alól és helyette Ryszard Dobieszak bel­ügyi államtitkárt nevezte ki a rendőrség főparancsnokává, s egyúttal tábornoki ranggal ru­házta fel. gyei főosztályán szerezhetik meg a kiutazási engedélyt. A felsorolt országokba szóló kiutazási engedélyhez a fogadó államok vízumai — vidékiek szá­mára is — kizárólag az IBUSZ útlevél- és vizumosztálva útján szerezhetők meg. A vidéki lako­sok vízumkérelmeiket továbbí­tás céljából benyújthatják a me­gyeszékhelyen lévő IBUSZ Iro­dához is. Erre vonatkozó tájé­koztatást a vidéki IBUSZ-irodák adnak. Személyes megjelenés a vizumkgréshez nem szükséges. (MTI) Tájékoztató az útlevél és vízumkérelmek elintézéséhez ...I tanítót nálunk olyan magaslatra kell állítani, amilyen magasan soha nem áklt és nem állhat a burssoá társadalomban“ (Lenin) Pedagógusok és „pedagógusok" Csütörtök este a következő telefonértesítést kaptuk a kalo­csai kórházból a bátmonostori tánccsoport tagjainak egészségi állapotáról: Király Józsefire és Gál Katalin jól érzik magukat. Király Margit állapota is kielégítően javul, Meghalt Krcybig Lajos Kossutb-díjas akadémikus Krcybig Lajos kötszere.. Kos- suth-díjas akadémikus, a talaj­tani cs agrotechnikai tudomá­nyok nagy tudósa 77 éves korá­ban meghalt. Személyében a ma­gyar mezőgazdasági tudomány fáradhatatlan, lelkes harcosát vesztette cl. Pénteken eggel 6 Órai kezdettel ünnepélyes •tetetek között, nyitják meg Kecs­keméten az országos tenlszu.ánpotlás idei versenyét. A liárom napig tartó teniszversenyen (a villanegyed! pá­lyákon) több, mint l’O élvonalbeli tiatal teniszező küzd a bajnoki cí­mert. — Megyénkben jelenleg már 44 Kölcsönös Segítő Takarék­pénztár működik mintegy 3300 taggal. A KST-tagok megtaka­rítása elérte a 487 ezer forintot. Kölcsönben ötszázan részesültek. Az eredmények láttán az utóbbi időben is számos új tag lépett be a Kölcsönös Segítő Takarék- pénztárakba. — A Kossuth adó június hó 26-án, kedden 9,50-kor Fazekas Tiborc »Muraközy Bécsben« c. elbeszélését közvetíti. A műsor- zámot a szerző személyén kívül aegyei vonatkozásban az is ér­tékessé teszi, hogy az elbeszélés főhőse: Muraközy János, kecské­mén szabadsághős. — Az IBUSZ útlevél- és ví­zum osztálya Budapest Dob utca 74. szám alól átköltözött a XIII. kerület Bulcsu utca 19. szám alá (Bulcsu és Lehel utcai sa­rok). —■ Jégverés érte Borsod megye 45 községét. A jégkárt szenve­dett tsz-ek és egyéni termelők a helyi tanácsoknak jelentették be kárukat. — Szabó János kerekegyház! tisztviselő kölcsönkérte az állat­orvostól annak gépkocsiját. La­kitelek és Kecskemét között a rendőrjárőr karjelzésére nem állt meg. A rendőrök motorke­rékpárjukon utolérték a gépko­csit és annak vezetőjét igazol­tatták. Szabó Jánost, mivel nem vette figyelembe a rendőr jelzé­sét, a rendőrbíró 152 forint pénz­bírságra büntette. — A bajai járás két községé­ben, Szeremlén és Érsekesaná- don újabb általános egészség- ügyi szűrővizsgálatokat tart a honvédkórház szűrő brigádja. Ez ev eleje óta a bajai járásnak már az ötödik községében vé­geznek szűrővizsgálatot. — Halálos kerékpárbaleset Hatvani Dezső 27 éves fiatalem­ber Kiskunfélegyháza határában a főútvonalon úgy kerékpáro­zott, hogy ráhajolt a kerékpár kormányára és a kormány he­lyett az első villával kormányoz­ta kerékpárját. Emiatt elvesz­tette egyensúlyát és egy vízát­eresztő, mély csatornába esett: Hatvani Dezső a fején olyan sú­lyosan megsérült, hogy a hely­színen meghalt. — Kiváló lőeredmény. A la­josmizsei Törekvés Tsz-ben mű­ködő lövészkört 21 fiatal láto­gatja. A legutóbbi lövészeten Mizsei Gizella kiváló lőered- ményt ért el. Tíz lövésből 87 köregységet lőtt. Várható időjárás pénteken estig: Felhóátvonulások, hűvös idő. Sok helyen, főként ma. eső, helyenként zivatar. Elénk, helyenként erős északi szél. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet pénteken: 14—17 fok kö­zött. (MTI) Újjáépült házsorok között A bajai járás árvíz sújtotta községeiben folyik az újjáépí­tés. Gépkocsik. lovasfogatok hordják az építési anyagot. Ahol tegnap még terméskő, tégla so­rakozott, ott ma már az alapo­kat rakják, a falakat húzzák. Uj utcák nyílnak, pirostetös, cseréppel fedett házsorokkal. Bátmonostoron eddig 13 ház helyreállításával végeztek. Naponta A—6 vagon mész és tégla érkezik. 14 szak­munkás dolgozik a faluban. 22 ház alapozását és 10 ház fal­húzását már elvégezték. Tető alatt azonban csak egy újonnan épült ház van; hiány van épü­letfödémben, vasbeton geren­dákban, tetőszerkezeti anyag­ban. Ha a hiányt meg tudnák szüntetni, az újjáépítésre váró házak 50 százalékát rövid időn belül lakhatóvá lehetne tenni. Nagybaracskán az első házak építéséhez a Fe­renc-csatorna mentén fogtak hozzá. Tizenegy házat már hely­reállítottak, 28 új alapozás tör­tént, 18-nak felhúzták a falait s 7 pedig tető alatt áll. A io- vasfogatok mellett naponta 4— 5 tehergépkocsi segít az anyag- szállításban. Ebben a községDen folyik — dorozsmai téglavetők­kel — kétmillió szénporos tégla gyártása. Közel 250 000 darab már kész is. Most égetik s a jövő héten már az építkezésnez kerül. Dávodon 209 ház vár újjáépítésre, 21 pe­dig helyreállításra. Hármat már átadtak lakóiknak, a további 5 is hamarosan elkészül. A hely­reállításra váró 26 házból már csak egy van hátra. A község la' osainak néphadseregünk 250 tagja 50 gépkocsival 10 napon át segítséget adott. 300 tonna építési anyagot és főidet moz­gattak meg, s három héttel rö­vidítették meg az újjáépítés idejét. Soraikból 10 szakmun­kás dolgozott A község lakói­nak óhajára a tanács emléktáb­lákkal látta er azokat a háza­kat, amelyek újjáépítésében a honvédek segédkeztek. Az em­léktáblák az alakulat számát s az újjáépítés napját tüntetik fel: Hercegszántón Hódunapuszta és Klágya egyes részein a még vízzel boritott területek gátolják a bontott anyagok szállítását. Mindezek ellenére itt folyik legerőtelje­sebben az építés. 62 ház alapo­zásával végeztek, 55 házon a falhúzást befejezték, 5-öt tető alá vontak, 5 újonnan épült ház kulcsát átadták s 18 helyreál­lított házba a lakók visszaköl­tözhettek. 23 kőműves, 2 ács, 6 as talos, lakatos és kútfúró szakember végzi itt a munká­kat. Hódunapusztán megtörtént a házhelyek névre­szóló átadása. Az anyagszállí­tás is megindulhatna már az építkezésre, ha a Posta- és Köz­lekedésügyi Minisztérium a pusztára vezető híd kétoldalán lévő vízmosta szakadást a híd biztonsága érdekében helyre­hozatná. Az újjáépítés és a helyreállí­tás képe nem volna teljes, ha nem fűznénk hozzá, hogy az OTP az 537 károsult építési anyagáért eddig 7 140 000 forin­tot, munkájáért pedig 477 001 forintot fizetett kij i. Belefáradt az igazgatói teendők ellátásába... TAVALY, MÉG TÉLVIZ ide­jén kezdődőit az alábbi történet Kecskemét határában, közelebb­ről a kisfái körzethez tartozó ta­nyavilágban. Anyaglelvételi út­ján látogatóba érkezett ide a Magyar Rádió ifjúsági osztályá­nak egyik munkatársa, hogy ri­portot készítsen Szennai Aranka igazgatónő iskolai körzetéről, ta­nítványai eredményes munkájá­ról, népdalgyűjtésükről, szakkö­reik életéről, egyszóval'mindar­ról a dicsérendő sok szépről, amit az alföldi homoktenger szétszórt tanÿavilàgàban is al­kotni képes a tanítói hivatás és a pedagógusi akaraterő. Nem célunk e cikksorozatban részletezni a Magyar Rádió ezen műsorának tartalmát, jóllehet betekintést nyújtott a tanyai ne­velők nehéz és fáradtságos mun­kájába. Amiről azonban részle­tesen kell írnunk, az sajnos ép­pen a Magyar Rádió látogatásá­nak olyan szégyenteljes követ­kezménye, ami arra késztetett egy sok keserűséget lenyelt igaz­gatónőt, hogy végülis beadta fe­letteseinek áthelyezési kérelmét, illetve lemondását. Ha csodálkozik is a kedves ol­vasó, kijelentjük, hogy a fent és fentebb írtak között nincs ellen­tét, sőt utólag a »beadta« szót még idézőjelbe is tesszük, mivel ha sántít is minden példa, vagy idézőjelbe tett szó, de mint az alábbiakból még kiderül — attól igaz is lehet. TALÁN ÜGY HANGZIK, mint nagyképű megállapítás (majd az illetékesek eldöntik), mégis le­írjuk: aki értekezést akar írni az intrika, fúrás és rosszindulatú susmus tárgyköréből, az tanul­mányozza a Kecskemét Városi Tanács oktatási osztályát, köze­lebbről Székelynének, az osztály vezetőjének nem követendő mun­kastílusát. Sajnos a sajtónak — pedig érdemes lett volna — erre nem volt ideje. Úgy goftdoljuk azonban, hogy olvasóink és az illetékesek, ha csak nagy vona­laiban is, de képet alkothatnak erről Szennai Aranka általános iskolai igazgatónő esetéből, aki­nek, mióta a rádió meglátogatta, nem tudni, vagy nagyon is tudni mi okból, de nincs megállása az osztály vezetői előtt. Igen, igen, Ha furcsán hang­zik is, de így van. Nincs megál­lósa és feletteseinek abban me­rül ki minden »segítő« tevékeny­sége, hogy csomót keresnek a munkájában és kutatnak a múlt­jában. Székelyné pedig egyene­sen a szemébe mondta egy be­szélgetés alkalmával a rádió lá­togatása után, hogy: — Nagy hantás vagy Arany, nagy a szád. Kis eredményeidet is úgy tudod tálalni, hogy hozzá­tok jött ki a rádió. MIELŐTT továbbmennénk, megjegyezzük: a Magyar Rádió látogatása egy minisztériumi lá­togatás után történt, azzal a pro­paganda célzattal, amire egyéb­ként Székelyné is büszke lehetett volna, hogy példát sugározzanak az éter hullámain az ország ta­nyai nevelői felé: lehet a pusz­tákon is. szakkör, kórus, tánc­csoport és úttörőmunka! íme itt a példa. Ha még nem is hiba nélkül, ha nem is eget rengető eredményekkel, de a kecskemé­tiek már csinálják. Sajnos, nem így történt. Példa, illetve igazolás erre az a be­szélgetés is, amit a városi tanács oktatási osztály vezetőjével foly­tattunk. Ez a beszélgetés vala­hogy így kezdődött: — Jobb helyre is mehetnének az elvtársak. Én tudnék más is­kolát is javasolni. Csak nem a Szennai Aranka szólt, hogy men­jen ki hozzájuk a sajtó? — Nem. De miért tette fel ön így a kérdést? — Ah... semmi, semmi... ak­kor jól van. Tudniillik volt egy hátsó gondolatom. — Szabadna tudnunk, mivel kapcsolatban? — Lényegtelen, nem tartozik ide. — MI A VÉLEMÉNYE az is­kola munkájáról, pedagógusairól és személy szerint Szennai Aran­ka igazgatónőről? — Nem a legjobb. Tudniillik úgy állunk, hogy nagy áthelye­zések lesznek attól az iskolától. — Hogy, hogy? — Sajnos, egyes osztályokban kénytelenek leszünk megszüntet­ni az osztott oktatást, mert nincs ki még a minimális létszám sem. — Nem értjük. Éppen most fejlesztenek vissza, amikor a má­sodik ötéves terv végére előirá­nyoztuk az oszlott rendszerű ta­nítás általános bevezetését! Nem volna valamilyen más meg­oldás? — Mit csináljunk, nekünk i; fáj, de egyelőre nem látjuk biz­tosítottnak az osztott tanítást Miniszteri rendelet van, hogy 2( fon alul nem lehet osztott taní­tást folytatni. Nekünk pedig ezer a területen egyszerűen nincí annyi gyerekünk, s így kénytele­nek vagyunk összevonni egye! osztályokat, a nevelőket pedít átvisszük más területre. — HALLHATNÁNK VALAMI bővebbet a tantestület munká­járól? Hát jót nem tudok róluk mondani. Ami nincs, azt nem dí- csérhetem. Én magam is kinl voltam kétszer-háromszor, de.. Igaz, hogy a népdalgyűjtés szé­pen megy, értesültem arról is hogy az igazgatónő, aki íöldraj; és természetrajz-szakos, átvitte a gyerekeket arra a... Mészöly­be kísérleti telepre, de ismét- lem, csak azt mondhatom: nem végeztek olyan jó munkát isko­lai vonalon, hogy dicsérő szava­kat zenghetnék róluk. Bocsánat a közbeszólásért. Nem lát ön ellentmondást saját szavaiban. — Hogy értsem ezt? — HAT ARRA GONDOLUNK, hogy szép az iskola népdalgyűj­tése, jobban mondva az igazgató­nőé. A szakkörök tagjai a Mé­szöly elvtárs vezette kísérleti in­tézetbe látogatnak, nyilván, mert érdekli őket, ami ott van. A gye­rekek pedig kórusban énekelnek és hallottuk, hogy a napokban jól sikerült számháborút is ren­deztek az iskolák között, éppen az igazgatónő vezetésével. Ez valahogy nem egyezik azzal, amit Ön mond, hogy nem végez­nek jó munkát oktatási vonat­kozásban. Mi ennek az oka? — HÁT MAJD HA kimennek az elvtársak és szétnéznek, töb­bet fognak látni. Szerintem az igazgatónő gyengesége az oka ennek a helyzetnek. Egyébként az igazgatónő lemondott. Igen, beadta a lemondását és mi el is fogadtuk. De ez hivatali titok, nem az újságba való, ezt csak úgy tájékoztatásképp közlöm. — Megtudhatnánk, miért mon­dott le Szennai Aranka? — Igen. Belefáradt az igazga­tói teendők ellátásába.., (Folytatjuk) Sándor Géza

Next

/
Oldalképek
Tartalom