Népújság, 1956. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-21 / 145. szám

Közős kôzlêiîienf a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormányküldöttségének a Magyar Népköztársaságban történt látogatásáról A Magyar Népköztársaság kormányának meghívására 1956. június 17-től 20-ig Kim ír Szén­nek, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa elnökének vezetésével kormány­delegáció tartózkodott Magyar- országon. A küldöttség tagjai, Kim ír Szén elvtárs, valamint 1 ak Den Aj elvtársnő, a Munka­part alelnoke, Nam ír külügy­miniszter és a Tervhivatal elnö­ke, Li Gén Ok elvtárs, tanács­kozott magyar párt- és állami vezetőkkel, megtekintett több ipari és mezőgazdasági üzemet, kulturális és szociális létesít­ményt. A magyar dolgozók min­denütt szívélyesen és szeretettel fogadták a koreai vendégeinket. A látogatásról kiadóit kor­mányközlemény megállapítja, hogy országaink kölcsönös kap­csolatai széleskörűen kifejlődlek, s a jövőben ezek még tovább lej lödnek. Elhatározták, hogy e célból a közel jövőben hosszú­lejáratú kereskedelmi egyez­ményt, továbbá tudományos, technikai együttműködési egyez­ményt kötnek. Közös kulturális egyezményt is aláírtak. Kim ír Szén elvtárs köszönetét mon­dott a tárgyalások során a ma­gyar népnek azért az anyagi és et kölest segítségért, amelyet a koreai nép ázámára a népgazda­ság háború utáni újjáépítéséhez es fejlesztéséhez nyújt. LEHET KE A Magyar Népköztársaság képviselői hangsúlyozták, hogy a magyar kormány teljes mér­tékben helyesli és következete­sen támogatja a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kor­mányának Korea békés egyesí­tésére és u lávolkeleti béke biz­tosítására irányuló erőfeszítéseit és azt a törekvést, hogy hív­ják össze a koreai kérdés ren­dezésében érdekelt államok ér­tekezletét. Leszögezték, hogy mindkét kormány erőiket nem kímélve hozzá kíván járulni a kollektív biztonság létrehozásá­hoz, valamint a fegyverzet és a fegyveres erők csökkentéséhez, a tömegpusztító fegyverek eltiltá­sához a nemzetközi béke érde­kében. Mindkét kormány hangsú­lyozta, hogy külpolitikájának alapja a különböző társadalmi berendezkedésű országok békés egymásmelleit élésének elve, s a vitás kérdések tárgyalások útján történő megoldása. A nyilatkozat végezetül a két kormánynak azt a meggyőződé­sét nyilvánítja ki, hogy a koreai kormánydelegáció magyarorszá­gi látogatása és az itt folytatott megbeszélések jelentősen hozzá­járultuk a Magyar Népköztársa­ság és a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság közötti ba­ráti kapcsolatok további elmélyí­téséhez, a tóke és a nemzetközi biztonság erősítéséhez. ÍRESEBB is HA EGY GÉPKOCSINAK a kipufogója megreped, üzemzavar all elő. Ilyenkor legtanácsosabb a kocsit szakértők kezére bízni, akjk meghegesztik a repedést. A CH 779 számú gépkocsinak éppen Kiskunhalason esett ilyen baja, így hát a vezetője bepöfögőtt vele a Motor- és Gép­javító Vállalat udvarára, ahol egy-kettőre meghegesztették a hi­bás alkatrészt. A JAVÍTÁSI DÍJ megállapítására Ferenczi elvtárs az illeté­kes, miután ő a javító részleg csoportvezetője, aki ügyes ember hírében áll. Ű végezte e) ennek a munkafolyamatnak a számlá­zását is. Megállapította, hogy a javítással járó munka a követ­kező folyamatokból állt: kipufogó dob le- és felszerelés, hegesz­tés, csóvezetékszerelés. A normairodán ennek arányában fogott a ceruza, így az ossz munkadíj 61 forintra rúgott. (Ez bizony egy kicsit sokra sikerült, de bízva a gépkocsivezető gavallérságában, úgy gondolta, hogyha sokalja is, majd csak kifizeti.) AZONBAN A GÉPKOCSIVEZETŐ nem hagyta jóvá a szám­lát és a csillagos éggel fenyegetőzve alig győzte beláttatni Fe­renczi kartárssal a »jóhiszemű tévedést«. A sűrű mormogások kö­zött csak akkor hümmentette el magát Ferenczi kartárs, amikor megkérdezték«’ miért írt olyan munkafolyamatokat is a számlára, amilyenek nem szerepeltek a javítás folyamán? VÉGÜL, AMIKOR MÁR LÁTTA, hogy minden mentőkötél elszakadt körülötte, a sofőr nem enged az igazságból, azzal pró­bált mentegetőzni, hogy ő nem ér rá új számlát kiállítani, utó­végre az embernek más dolga is van... Közben mégis sikerült annyi időt szakítania, hogy végered­ményben rájöjjön: a kipufogócsővezeték le- és felszerelés és a hegesztés nem lehet több a norma szerint 29 forintnál. Vagyis: ha alkudnak, lehet kevesebb is. AZÓTA MÁR VALÖSZfNÜLEG elgondolkodott rajta Feren- ezi kartárs, hogy nemcsak a vállalat hírnevét rontja az ilyen »ba- lülsikerült számlázás«, hanem uram bocsá’ még az ember nevét Is kiírják az újságba. Már csak azért is, mert történetesen a Nép újság kocsijával történt meg az eset. Fogadónapokat tartanak országgyűlési képviselőink Sztankovics Mátyás országgyűlési képviselő június 21-én, dél­előtt 9 órakor Jánoshalmán és 22-én délelőtt 9 órakor Kéleshal- mán, Rigó János országgyűlési képviselő június 22-én délután Géderlakon tart fogadónapot választói részére. *AAAAAAA*** TELEFONJ ELK N TÉS UN K A KALOCSAI KÓRHÁZBÓL: M A bátmonostori tánccsoportot ért autószerencsétlenségből ki­folyólag öten kerültek a kalocsai kórházba. Barna Ilona, Gál,Ka­talin, Király Margit, Király Józsefné és özv. Vida Istvánná, Ki­rály Margit súlyosabb belső sérüléssel. Szerdán délután telefonon érdeklődtünk hogylétük felől. A kórház közölte, hogy Barna Ilona és özv. Vida Istvánná mér elhagyta a kórházat, a többiek álla­pota kielégítően javul. Király Margit is jobban érzi magát. Egész­ségi állapotáról holnapi számunkban is beszámolunk. [FIATALOK! í;íe hagyjátok... Már csak két hét van hátra és befejeződik a vasgyűjtő-hónap. Két hét alatt még Bács megye, ha erőteljesen hozzálát a vas­gyűjtéshez, teljesítheti a tervét. A városok és helységek ver­senyében továbbra is Kiskunha­las vezet 61,9 százalékos teljesí­téssel, második Baja, a harma­dik helyen pedig Kecskemét áll A Pest, Nógrád, Bács megye közötti versenyben Bács megye a harmadik helyet foglalja el és eddig az országos sorrendben sem tudott változtatni a hely­zetén. Megyénk tervteljesítéséhez a legutóbbi jelentés alapján még 30 százalék hiányzik ahhoz, hogy 100 százalékot írhassunk. A szép koranyári napokat kell a legjobban kihasználnia fiata­loknak, hogy a megye teljesít­hesse a tervét. Rengeteg vas- és fémhulladék található még a házakban, a pincék mélyén, a kamrákban, fészerekben. De sok-sok mázsa hulladékanyag hever a tanyákon, a termelőszö­vetkezetek portáin és az állami gazdaságok körül is. A taná­csoknak és a DlSZ-bizottságok- nak most kell a sarkukra állni, hogy ne csak a diákok, hanem az üzemi és a falusi fiatalok is belekapcsolódhassanak a vas­gyűjtésbe. Bács megyében számos olyan fiatal van, akinek a mellén már ott csillog a kiváló íémgyűjtő jelvény. Hisz ez nem is csoda, Bács megye az eddigi gyűjté­sek során mindig élenjárt ebben a munkában. De hol vannak most ezek a fiatalok? Még nem késő, a hátralévő na­pokon még sokat lehet gyűjteni. Lehet még Bács megye az elsők között, ha minden fiatal sz.ív- vel-lélekkel hozzálát a vasgyüj- téshez! A Népújság elintézte Haj da József jakabs/.álláM la­kos panaszát jogosnak találta a Földmű vesszővel kezetek Járási Központja cs utasitotfe az Orgo- ványi Földmű vesszövetkezetet, hogy a nevezett részére a vagon­kirakásért mázsánként az előre megállapodott 1 forintos árat fi­zesse, ne pedig 0,42 forintot. Polák József báesbokodi lakos tavaly nem kapta meg a szociá­lis kedvezményt, mert földjének egy részét állítólag bérbeadás útján hasznosította. Erre az év­re a rendeletben biztosított ked­vezményt megkapta. (Nyilas Fe­renc pénzügyi oszt. vez.) Várható időjárás csütörtökön es­Felhőátvonulások, több helyen eső, esetleg zivatar, élénk északi-eszak- nyugati szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Várharó legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön: általában 18—20 tok között, keleten egyes he­lyeken 20 fok felett lesz. (MTI) — Megkezdi működését a fer­tőtlenítő intézet Baján. A köz­kórház mögött megépült új fer­tőtlenítő intézetbe megérkezett a két köbméter űrtartalmú fertőt­lenítőgép. — Ausztriába visszatért az egyik Habsburg. A Bécs közelé­ben lévő Steinhof községben nemrég megjelent egy amerikai Cadilac luxusautó diplomáciai rendszámmal. Az utas diplomata útlevelében a következő név szerepelt: Ferenc József »főher­ceg«. A községházán a bejelentő ívre teljes nevét írta: Habsburg- Lotharingia Ferenc József főher­ceg. Útlevelét Franco kormánya állította ki. Erről azonban a bé­csi spanyol követség mitsem tud. A »főherceg« letelepedett a kis osztrák falucskában. Első »intéz­kedése« az volt, hogy birtokát bekerítfette és még a rajta át­menő közúton is megtiltotta a forgalmat. A község lakossága tiltakozott a Habsburg-ivadék intézkedései ellen. — Szűrővizsgálatok. Szeretnie és Érsekcsanád , községekben mintegy 2000 személyen végez­tek szűrővizsgálatokat. Ugyan­csak elvégezték a két községben és Baján a horgomba szűrővizs­gálatokat. A vizsgálatok ered­ményeit dr. Jakab Imre, a köz­kórház bőrgyógyászati osztályá­nak főorvosa a Keszthelyen meg­tartandó bőrgyógyászati értekez­leten fogja ismertetni. — Oroszlán mint házőrző eb. Déi-Afrikában Edwin Jacobs farmer úgy védekezik a betörők ellen, hogy »házőrzőnek« orosz­lánt tanított be. A farmer »őr­zőjét« a pretoriai állatkertben két évvel ezelőtt vásárolta, ami­kor az még hathetes volt. Azóta a kis oroszlánbébi négy mázsás állattá fejlődött. Naponta 40—50 kilogramm húst és több liter te­jet kap. Annyira bevált ez a ház­őrző oroszlán, hogy gazdája most azon gondolkodik, hogy élettár­sat szerez neki. — Adófizetési tervteljesítés. A bajai járás községei közül első­nek Hercegszántó teljesítette második negyedévi adófizetési tervét. — A milánói Scaia tagjainak autóbalesete. A Becsben vendég­szereplő milánói Scala tagjai autóbuszban tekintették meg az osztrák főváros nevezetességeit. Az egyik útkereszteződésnél egy személygépkocsi rohant az autó­buszba. Két énekesnő súlyosan megsebesült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. — A kiskőrösi járásbíróság Gausz Ferenc 28 éves földmű­vest kéthónapl börtönre ítélte, mert garázdálkodott. Nemcsak bántalmazta a sértettet, hanem annak lábát el is törte. — A Garai Vörös Traktor Ál­lami Gazdaságban végeztek a pillangósnövények első kaszálá­sával. Gépek végezték a kaszá­lást, rendsodrók a gyűjtést. 625 holdról átlagos 10 mázsás lucer­natermést takarítottak be. A fü­veshere 8, a baltacím 12, a vö­röshere 15 mázsás átlagtermést eredményezett. 108 vagon szálas­takarmányt kazaloztak, melyet teljes egészében téli takarmá­nyozásra fognak fordítani. A pil­langósok az idén 20 százalékkal múlták felül a tavalyi termés- eredményeket. — Korszerű gencrátorüzcm épül Borsodnádasdon. Két és fél millió forintos beruházással meg­kezdték a Borsodnádasdi Lemez­gyár generátorüzemének korsze­rűsítését. A jövő hónapi nagy­javítások után az első generátor megkezdi a gáztermelést. A bajai járásbíróság ifjú Tamási József 26 éves dávodi lakost súlyos testi, sértés bűn­tette miatt jogerősen hathavi börtönre ítélte, mert a sértettet vas kocsitengellyel úgy megütöt­te, hogy annak bal alsó karja el­tört. — Módosulnak a közlekedés­rendészeti vizsganapok. A köz­lekedésrendészeti osztály értesíti a lakosságot, hogy a közlekedés- rendészeti vizsganapok július hó 20-tól módosulnak. Gépjárművek vizsgáztatása minden héten csak hétfőn, gépjárművezetők vizs­gáztatása pedig csak szerdán történik. A megyei bíróság megkezdte a Bajai Textifnagykereskedclmi Vállalat vádlottal ügyének tárgyalását Baján, a városi tanács nagy­termében szerdán reggel kezdte meg dr. Magöcsi Géza, a megyei bíróság elnökheiyqlfese, tárgya- lásvezetö vezetésével a bíróság a Texlilnagy kereskedelmi Válla­lat bűnös alkalmazottainak es a tolvajbanda tagjainak főtárgya- lását. Az érdeklődők zsúfolásig megtöltőnek a tanácstermet és 8 karzatot. A 25 vádlott közül nyolcán, — Erős József, Nemes György, Csilics János, Gyurkity István, Pesti József, Kuszulya Márton, Ptlllk István és a szö­késben volt, de Tárgyalás előtt elfogott Sopusek Ernő — előze­tes letartóztatásban vannak. A vádlottak számbavétele és személyi adataik felsorolása so­rán nem egy vádlott múltjának sötét foltjai kerültek napvilágra. Pesti József lopásért, Kuszulya Márton állami tulajdon hűtlen kezeléséért, Pillik István köz- é társadalom érdekeit veszélyez telő bűntett, valuta büncselek iriépy, Sopusek Ernő — az egy kori német wermacht motoro — árdrágító üzérkedésért, or gazdaságért és lopásért már ősz szeütkózésbe kerültek a büntető térvény könyv vei, ür. Tarnay Győző államügyés ismertette a vádat. Rámutatot a bűnszövetkezet megfontoltan é céltudatosan üz.ött visszaéléseire csalásaira, mellyel a népgazdasá got közel 750 060 forinttal káro­sították meg, hogy könnyű pénz szerzésükkel italozásaikat, — é mint Erős József — nőügyeinek költekezéseit fedezhessék. A vádbeszéd elhangzása utál a bíróság megkezdte a vádlottak kihallgatását. Elsőnek Nemes György kihallgatására kerül sor. A tárgyalás folyik. A múlt héten még izgatottan, lelkesen készült Kecskemétre, a megyei ifjúsági béke- találkozóra, mint a töb­bi fiatal. Míg Marika a többi fiatallal kemé­nyen dolgozott a ha­tárban, hogy vasárnap semmi akadálya ne le­gyen az indulásnak, édesanyja siltött-fözött számára, vasalta a ru­háit, hogy minél szebb legyen egyetlen kislá­nya ... Mindig vidám, dalos- kedvű, aranyos kislány volt Szabó Mária. Sokan kis »Filttyös«- nek hívták Batmonos- toron. Ha jókedve volt kedvesen fütyült. Mari, Márika. Így szólították szülei, barátnői, pajtá­sai, a tánccsoport tag­lal — amelynek leg- elkesebb tagja volt. Szerette az egész falu. 7if.ámságával sokszor derítette mosolyra a Sohasem felejtünk el Márika még búslakodókat is, táncában gyönyörkö­dött öreg és fiatal. Vasárnap hajnalban elindult a tánccsoport. Kacagva, dalolva intet­tek búcsút az otthon­maradóknak. A gép­kocsi egyenletesen szelte a kilométereket, vitte a boldog fiatalo­kat. A soltí gáton az­tán ,.. S kedden délután olt álltunk egy sírgödör­nél a bátmonostori te­metőben. Drága kis, daloskedvű, táncoslábú Márika. A kegyetlen véletlen téged elraga­dott az élők sorából. Örökké vidám ajkad már néma maradt édesanyád szívettépő jajdulásaira is. A sír szájánál ott állt az egész falu, A dolgos kezek már dél­ben elengedték a kapát, hogy elkísérjenek utolsó útadra. Jó DISZ-tag voltál. Búcsúztatásod­ra eljöttek a járás és a megye DlSZ-kiildöt- tei, de gondolatban ott állt sírodnál meg­rendültén az egész me­gye ifjúsága. Koporsó­dat könnyfátyolon ke­resztül nézték az em­berek. Az idő is mintha téged siratott volna: csendesen, lassan szi­tált az eső. Hófehér virágszálként hullottál a sírba. Pajtásaid fehér meny­asszonyi szalagokat tűztek ruháikra. A han­tokkal együtt fájó szív­vel hullatták e szalago­kat koporsódra. A bátmonostori te­metőben egy koszorúk­kal elborított új sír vari. Fejfájára ez van írva: Szabó Mária, élt 19 évet. Mindig eszünkbe fogsz jutni, ha dalos- kedvű, táncoslábú lá­nyokat látunk. Soha­sem felejtünk el Mári­ka! Nagy Ottó A bátmonostori tánc­csoport gépkocsija a soltl gátról eddig még ismeretlen okból le­fordult és Szabó Mária, az együttes tagja hely­színen meghalt. A sze­rencsétlenség ügyében a vizsgálat folyik. Sza­bó Máriát a megye ifjúsága saját halottjá­nak tekinti. A teme­tést a DISZ megyei bi­zottsága Intézte. Az ifjúság nevében Gön­dör József, bajai járási DISZ-titkár búcsúztatta Szabó Máriátj

Next

/
Oldalképek
Tartalom