Népújság, 1956. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-19 / 143. szám

Üdvözöljük a koreai kormányküldöttséget Koreai kormányküldöttség ér­kezett Budapestre Kim ír Szén, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa el­nökének vezetésével. Előzőleg Berlinben, majd Romániában tettek látogatást. Az idő ked­vező változása, a békésebb lég­kör hozta magával, hogy a sokat szenvedett testvéri népi demo­krácia vezetői európai útra in­dulhattak. A történelmi szenve­dések után a koreai nép hábo- ríttatlanul akarja építeni a ki­zsákmányolás nélküli társadal­mat, a béke és a bőség birodal­mát. A koreai kormányküldött­ség látogatása jó lehetőséget te­remt a szocialista tapasztalat- cserére. A koreai nép a fegyverek el­hallgatása után véráztatta föld­jén szép sikereket ért el az új­jáépítésben. Hősi eposzba illő tettekkel építi újjá a romba- döntött országot. A földből ki­növő gyárak és üzemek, utak cs iskolák, lakóházak és kórházak hirdetik a testvéri nép teremtő erejét, alkotó lendületét. A ko­reai újjáépítés lenyűgöző mene­te cs az eleven példák sokasá­ga hirdeti a népek szolidaritá­sának és testvériségének párat­lan erejét. A Szovjetunió és a népi demokráciák a testvéri ko­reai nép segítségére siettek. Eb­ből a nemzetközi szolidaritásból a magyar nép is méltó részt vállalt. A koreai nép elküldte hozzánk képviselőit. A magyar nép végre személyesen üdvözölheti Kim ír Szén elvtársat, a kormánykül­döttség vezetőjét. Köszöntjük drága vendégeinket, a koreai nép nemzeti szabadságharcának és honvédő háborújának legendás vezetőjét, Kim ír Szén marsallt. Ajtónk és szívünk nyitva áll előttük. Fogadjuk őket a hagyo­mányos magyar vendégszeretet­tel — úgy, ahogyan a hűséges bajtársakat szokás, cs további sikereket kívánunk a hős koreai népnek a hazája újjáépítéséért, békés egyesítéséért vívott nagy küzdelmében. Befejezte tanácskozásait a dolgozó nők I. nemzetközi konferenciája A konferencia vasárnapi ülésén befejezte munkáját. Határo­zatot hozott és felhívással fordult a világ dolgozó nőihez, amely­ben a következő célok eléréséért Indulnak harcba: egyenlő mun­káért egyenlő bért elv alkalmazásáért, a dolgozó nőkkel szemben a felvételnél, az elbocsátásoknál, valamint az előmenetelnél min­denféle megkülönböztetés megszüntetéséért, a 40 órás munka­hétért, az érvényben lévő munkásvédelmi és munkaegészségügyi törvények megjavításáért és új törvények életbeléptetéséért a dol­gozók érdekében, a munkanélküli segély folyósításáért, a nődol­gozók szakképzettségének előmozdításáért, ingyenes orvosi ellátás és kórházi ápolás biztosításáért, a dolgozó anyák jogainak bizto­sításáért és kiterjesztéséért, a lakásépítés fokozásáért. A konferencia kéri valamennyi ország szakszervezeteit, for, dítsanak különös gondot a dolgozó nők követeléseire, és e köve, telések védelmére. A záróbeszéd után a konferencia a békeinduló és a DIVSZ- induló hangjaival ért véget. Vasárnap este fogadás volt a világ- konferencián részvevő küldöttek tiszteletére. A fogadás meleg, baráti légkörben zajlott le. MOSZKVA. Hétfőn moszkvai idő szerint délelőtt 10 órakor folytatódtak a Kremlben a tár­gyalások a Szovjetunió és a Jugoszláv Szövetségi Népköz- társaság kormányküldöttségei között. LONDON. Lester Pearson, kanadai külügyminiszter Lon­donba érkezett — közli a lon­doni rádió. Kijelentette, reméli, hogy megbeszélést folytathat Selwyn Lloyd angol külügymi­niszterrel, mielőtt továbbutaz­na Párizsba, ahol a norvég és olasz külügyminiszterekkel fog tanácskozni. Pearson a jövő hét vegén visszatér Londonba, hogy részt vegyen a nemzetközösségi miniszterelnökök értekezletén. LONDON. A londoni rádió jelenti, hogy Erzsébet angol ki­rálynő és férje, az edinburghi herceg stockholmi látogatásáról visszaérkezett Londonba. A ki­rályi pár Stockholmban végig­nézte az olimpiai lovasjátéko­kat. KAIRO. D. T. Sepilov, a Szovjetunió külügyminisztere szombaton látogatást tett Mah­mud Favzi egyiptomi külügymi­niszternél. Favzi külügyminiszter szom­bat este estebédet adott Sepilov tiszteletére, Egyiptomi részről az A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövetének fogadása a koreai kormányküldöttség tiszteletére An Jen, a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság magyar- országi rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete hétfőn dél­ben a városligeti Gundel-étte- remben fogadást adott a ha­zánkban tartózkodó koreai kor­mányküldöttség tiszteletére, A’ fogadáson megjelentek a kormányküldöttség tagjai Kim ír Szén marsall, a Koreai Mun­kapárt Központi Bizottsága el­nökének, a KNDK Miniszterta­nácsa elnökének vezetésével, i estebéden jelen volt Nasszer miniszterelnök is. Az estebéd szívélyes, baráti légkörben folyt le. Utána Sepi­lov és Nasszer miniszterelnök között baráti megbeszélés volt. Vasárnap Sepilov ismét hosz- szas megbeszélést folytatott Nasszer miniszterelnökkel. A beszélgetésben részt vett Favzi külügyminiszter is. PÁRIZS. Az első világháború­ban lezajlott verduni csata — amelyben 400 000 francia és va­lamivel több német katona esett el — negyvenedik évfordulója alkalmából a francia volt front­harcosok tízezreinek részvételé­vel nagyszabású emlékünnepsé­get tartottak Verdunben. Az ün­nepségen a kormány több tag­jával együtt megjelent René Coty köztársasági elnök is, aki beszédet mondott. — A sulti Szikra Termelőszö­vetkezetben a fiatalok verseny­ben végzik a növényápolást. A növénytermesztési brigádban 17 fiatal dolgozik. Szorgalmukkal különösen Joó István, ifj. Tren- csényi Mihály, Medveczki Ilona, ifj. Rehány József, Bakos Erzsé­bet, Homó Erzsébet tűnik ki. Ezek a DISZ-fiatalok követik az idősebb tagok példáját. Az olya­nokét, mint például a 74 eszten­dős Antal István, aki fáradha­tatlan a munkában. Eddig már csaknem 200 munkaegységet szerzett. Példás szorgalommal dolgoznak a kommunisták is, mint például Paréj István, Sar- kadi Károly és Benyeda Mihály. — Szovjet turisták Belgium­ban. Belgiumba 28 tagú szovjet turistacsoport érkezett — első ízben a második világháború óta. Alkalmazottak, mérnökök, tudományos munkatársak, peda­gógusok, művészek, stb. a turis­tacsoport tagjai, amely körülbe­lül két hetet tölt Belgiumban. — Népes svájci kirándulócso­port érkezett Sztálinvárosba. A nagyrészt munkásokból álló 19 tagú svájci csoport megtekin­tette a város egészségügyi és kul­turális intézményeit, majd a vas- művet. — 18 éves elmebeteg agyon­lőtte édesapját. Neukirchen (Al- só-Ausztria) közelében egy nem­rég az elmeintézetből elbocsá­tott 18 éves állatorvostanhallgaT tó pillanatnyi elmezavarában agyonlőtte édesapját. A tettes, Reisenbauer Heinrich kisparaszt egyetlen fia volt. — Rubos Lajos (Lajosmizse, Dózsa telep 23.), aki jelenleg a bajai építkezéseken dolgozik, az egyik lajosmizsei földművesszö­vetkezeti italboltban garázdál­kodott. A kecskeméti járásbíró­ság ezért felelősségrevonta és egyhónapi börtönbüntetéssel súj­totta. Megrendítő szerencsétlenség Súlyos autószerencsétlenség történt vasárnap reggel a solti gáton. A bátmonostori művé­szeti csoport fiataljait szállító gépkocsi eddig még ismeretlen okból legurult a gátról. Az együttes egyik tagja, Szabó Má­ria meghalt, négy sebesültet a kórházba szállítottak. A III. Megyei Ifjúsági Béke­találkozó részvevőit mélyen megrendítette a szerencsétlenség híre. — A Minisztertanács az építő­ipari dolgozók családiház építé­sének fokozottabb támogatására az Építésügyi Minisztérium ré­szére külön keretet állapított meg. A kölcsönben részesülő épí­tőmunkások a bányászokká: egyenlő kedvezményben része­sülnek. — A rendelet szerint építési kölcsönt elsősorban azok a kőművesek, ácsok, valamint a termelést közvetlenül irányít», műszaki dolgozók kaphatnak, akik a kijelölt építőipari lakó­telepeken építkeznek. — A dunavecsei járásbíróság Dózsa Ferenc beremendi lakos 37 éves, állami gazdasági muiv kást — akj büntetve volt tűz-* vészokozás miatt 4 hónapi bör­tönre — most kettős házasság miatt 7 havi börtönre ítélte, mert ■ annak ellenére, hogy első házas­sága felbontva nem volt, Duna-- vecsén, az állami gazdaságban1 vele együtt dolgozó Pintér Juli­annával házasságot kötött, leta­gadta nős voltát. A Niagara zuhatag közelé­ben földcsuszamlástól rom búd ólt egy óriási villanytelep. A kár több millió dollárt tesz ki. •— Baján a ktsz színjátszó cso­port a »Nagymama« című ope­rett előadásának tiszta jöve­delméből segített két szövet­kezeti árvízkárosultat. 1000— 1000 forinttal tudták segélyezni az árvízkárosultat. — A kalocsai járásbíróság Csupor László 17 éves, büntetlen előéletű alkalmi munkást garáz­dálkodásért és közokirathamisí­tás bűntette miatt 7 hónapi bör­tönre, Farkas Mihály 17 éves büntetlen előéletű vádlottat ga­rázdálkodás és könnyű testi sér­tés bűntette miatt 4 havi javító­nevelő munkára, Csóti Lajos 19 éves vállalati munkást garázda­ság bűntette miatt 2 hónapi ja­vító-nevelő munkára ítélte 15 százalékos bércsökkenéssel. A vádlottak Kalocsán több Ízben békés járókeló'Stet az esti órák­ban minden ok nélkül bántal­maztak. Csupor László ezenkívül meghamosította munkakönyvét. Az ítélet ellen egyedül Csupor László jelentett be fellebbezést. Az itjúsági béketalálkozó tombola nyereményjcgyzéke NEMZETKÖZI SZEMLE Merre tart Olaszország .* Az olasz sajtó már hetek óta hiánya, bizonyára az, hogy az cikkezik arról, vajon létrejön-e olasz kormányban és a kormány- személyes taliilkozó az olasz és ban lényegileg uralkodó Korcsz- a szovjet kormányíérfiajt között, ténydemokrata Pártban nincs Az olasz külügyminisztériumhoz egyetértés a Szovjetunióhoz való közelálló »Esteri« című lap nem- további kapcsolatok mikéntje te- rég kísérleti léggömbként meg- kintetében. kockáztatta »zt a megállapítást, Az olagz Komnulnista párt cS hogy a találkozónak vo akep- a szocjaijsta párt is nagyon ko- pen nincs akadalya es az teljesen ,noly figyelmezteti az olasz be ellenek a mostam nemzetközi kormányt hogy ha tovabbra is helyzetbe. habozik, elmarad a sodró erejű Ez így igaz. Annal különösebb, eur6paj fejiödés mögött és ez hegy olasz kormanyfcrf.ak re- cgak ar(aImara fehet oiaszor­szerol meg egyáltalán nem hang- 8Ziignat f élreérthetetlenül li­zott el a találkozást egjertel- gyeimczteffék erre az olasz kor­máén helyeslő vagy lulatasba manyzatot a baiuldali erők izmo- helyezo nyilatkozat. Lyen njt- sodását jelző községi választások latkozatra lenne mod, mert az ÍH Hg tehát w oIasz kormany olasz kormány hivatalos ineghi- m(,gjs tétovázik, kiteszi magát a vas vagy felhívás nélkül is na- BOfmkaj elszigetelődés veszélyé- gy on jól tudja, hogy a szovjet nek kormány szívesen látná vendé­gül Segni miniszterelnököt és Olaszország érdekei, a politi- Martino külügyminisztert. Sőt, kai és gazdasági érdekek egy- azt Is tudja az olasz kormány, »ránt azt követelik, hogy az hogy a romai szovjet nagykövet olasz kormány kövesse az angol, nem hivatalosan már érdeklődött a francia, a norvég é3 a dán pél- aziránt, mi lenne az olasz kor- dát és helyezze normális ala- mánykörök véleménye egy eset- pokra a Szovjetunióhoz fűződő leges szovjet meghívásról. viszonyát. A baloldali politikai Mi az oka mégis, hogy ,az irányzatok erősödése azt mutat- olasz kormány ennyire habozik? ja, hogy az olasz nép ezt jól Nyilvánvalóan az olasz kor- megérti cs ennek megértését cl- mánypolitika belső egységének várja a kormáuytól is, 125-ös Csepel motorkerékpárt nyerte a 28 890 sorszám. Egy darab (Terta) világvevő rádiót nyert a 6768-as. Női kerékpárt nyert a 27 182-es sorszám. Férfi kerékpárt nyert a 24 854-es sorszám. Tangóharmonikát nyert a 20 592-es sorszám. Fényképezőgépet nyert tokkal a 19 903-as sorszám. Az alábbiakban közöljük a ; kisebb nyeremények jegyzékét: 1374 1375 1584 1592 1761 2027 2110 2116 2179 2357 2442 2746 2767 2804 2807 2834 2892 2909 2948 2989 3034 3171 3172 3246 3304 3314 3171 3477 3509 3575 3635 3663 3687 4013 4132 4294 4321 4472 4494 4686 4907 5019 5051 5052 5128 5244 5438 5480 5499 5605 5634 5944 6224 6356 6374 6837 6842 6890 6914 7001 7004 7023 7024 7068 7151 7187 7247 7357 7524 7624 7713 7912 8008 8037 8307 8566 8622 8784 8866 9065 9255 9537 9604 9650 9742 10135 10160 10180 10286 10327 10422 10455 10856 10934 11094 11095 11211 11236 13204 11246 11333 11512 11567 11594 11595 11859 11869 11037 12020 12163 12272 12635 12653 12845 13272 13386 13428 13500 13646 13949 14076 14137 14183 14291 14489 14529 14537 14540 14075 14706 14737 14838 14873 15208 15223 15326 15344 15481 15605 15701 15811 15822 13839 15884 15930 16037 16071 16254 16293 16334 16411 16456 16509 1C637 16642 16722 16831 17122 17210 17379 17705 17966 17974 17981 18359 18478 18544 18650 13657 18658 18725 18925 18945 19368 19380 19474 19528 19645 19761 19768 19837 19893 20051 20151 20434 20570 20580 20629 20694 20757 20909 20957 21066 21326 31362 21690 22119 22405 22574 22825 22844 22953 23168 23320 23582 23662 23067 24397 24404 24562 24381 24899 24935 24951 25217 25435 25580 25607 25637 25655 25795 25891 26062 26136 26166 26202 26367 26515 26532 26GU 26744 27430 27505 2759 L 27892 27947 28119 28168 28265 28378 28594 28650 28704 28786 28973 29066 29072 29149 29428 29714 30440. 29719 29780 30116 30315 Közöljük kedves olvasóinkkal és a szerencsés nyertesekkel, hogy a kiemelt főnyeremények a megyei DlSZ-bizottságon, a ki­sebb nyeremények pedig a me­gyei népfront-bizottság irodáján (Megyei Tanács, II. emelet 31-es szoba) június 20-tól augusztus 15-ig vehetők át szombat és va­sárnap kivételével délelőtt 10-től 12-ig, valamint délután 2-től 4 óráig a személyi igazolvány fel­mutatása és a nyerő tombola­jegy leadása ellenében. Kisebb nyeremények is szép számmal vannak, azt a vidékiek a tom­bolajegy ajánlott levélben való elküldése ellenében posta után- véti úton is átvehetik. Esetleges számhlbákórt felelős­séget nem vállalunk, Várható Időjárás kedden estig: Változó felhőzet, többfelé eső. he­lyenként zivatar. Mérsékelt. Időnként élénkebb szél, A hőmérséklet alig változik. Várható legalacsonyabb hőmérsék­let ma éjjel: 11—14, legmagasabb nap­pali hőmérséklet kedden: zi—24 fok között. MEGJELENT aNépnevelö új száma A Népnevelő új, május—jú­niusi száma nagy terjedelemben foglalkozik második ötéves ter­vünk irányelv-tervezetével és ez­zel kapcsolatban a tömegek sze­repével. Értékes adatokat tar-' talmazó cikk jelent meg még a Népnevelőben az ipar ötéves fej­lesztéséről, a növényápolás fon­tosságáról, gazdasági életünk el­lenségéről, a bürokratizmusról, valamint a dolgozók életszínvo­nala emelésének feladatairól, MIIMWMWWHWWWWWWMMWHM BAJA KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ vendégjátéka (Központi Móri) Június 19-én, este 8 órakor Farkas Fereue: »ZENG AZ ERDŐ« nagyoperett 3 felvonásban. Mozik műsora Június 19-én, kedden; Baja Uránia: Holnap már késő, — Bácsalmás: Az élet tanulsága. — Jánoshalma: Dollarpapa, — Kalocsa: Emirátus bukása. — Kecel: Eltűnt kapitány. — Kecs­kemét Árpád: Vörös és fekete L — Kecskemét Városi: Vörös és fekete I. Kiskőrös: Hintónjáró szerelem. — Kiskunfélegyháza: Holnap már késő. —- Kiskunha­las: Gábor diák. —- Szabadszál­lás: Három Lamberti. — Tisza* kecske: Balkezes újonc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom