Népújság, 1956. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-16 / 141. szám

Àz anyagi érdekeltség ösztönző hatása... Nemcsak városunkban, hanem Pécsett, Szegeden, Egerben és Budapesten is sokan vásárolják a Kecskeméti Cipőgyár által ké­szített ízléses, feketebetétes fe­hérszárú gyermekcipőket. Nincs olyan nap, hogy a vállalatot ne hívnák telefonon, s érdeklődné­nek: mikor érkezik az újabb ci­pőszállítmány? Ez jóleső érzés­sel tölt el bennünket, a vállalat minden dolgozóját. Mégis érde­kel, hogy mit tesznek a lábbeli minőségének javításáért, olcsób­bá tételéért? Ütemes termelés, javuló minőség Az olcsó cipőgyártás első elő­feltétele az ütemes termelés. Ezt megtaláljuk a gyárban. A napi kimutatások rendszeresen 100 százalékos tervteljesítésről fájé- koztatnak. A kimutatást vizsgál­va, más tanulságra is fény derül. Arra, hogy a gyermekcipők mi­hősége állandóan emelkedik. Áp­rilisban 500 párral, májusban 400 párral több első osztályú cipőt gyártottak az előírtnál. Ez vál­tozatlan áron számítva 70QQ fo­rint többletbevételt jelent a vál­lalatnak. Meg van az indítója is a minőségjavulásnak, mégpedig a helyes anyagi érdekeltség. Prémium a jó minőségű munkáért A terv szerint minden száz ci­pőből 93-nak I. osztályúnak kell lenni. A dolgozók körültekintő munkája, s a pártszervezet, szak- szervezet segítsége révén nem 93, hanem 96 százalék az I. osztályú cipő.. Ezért 3 százalékos pré­miumban részesülnek a vállalat dolgozói. Az a munkás kap leg­több prémiumot, aki a legmaga­sabb kategóriában, a legnagyobb szaktudást Igénylő munkát vég­zi. Például a fárahúzók az elmúlt hónapban 167 forint prémiumot kaptak. Azok, akik a dobozokat készítik, mert a 2-es kategóriába tartoznak, 48 forint prémiumban részesültek. Ez az ösztönző prémiumrend­szer a következő negyedévben még jobb, még előnyösebb lesz a dolgozók számára. A gyermek­cipők 97 százalékát jelöli meg 1. osztályú termékként a terv. Ez azt jelenti, hogy a gyár dolgozói a premizálás szempontjából az I. osztályba kerülnek. Ha elérik a 97 százalékos minőséget, altkor 3 százalékos prémiumban része­sülnek. Ez azt jelenti, hogy pél­dául az a fárahúzó, aki az előző hónapban 167 forintot vett fel, 216 forint prémiumot kap. 4 do" hozolósnál nem 48, hanem 72 forint lesz a prémium. Mindez azt mutatja, hogy a premizálási rendszer igen hasznos, s főleg ösztönző a dolgozók részére. A minőség javítása azonban egyedül kevés az olcsóbb cipő­gyártáshoz. Temérdek más, ötle­tes elgondolásra is szükség van. Ebben sem szűkölködnek a gyár vezetői. Részben megoldották a hulladékanyag cipőkészítésnél való felhasználását. Nem csök­ken ezzel a cipő minősége, ugyanis nem rosszabb anyagot, hanem ugyanannak az anyag­nak a darabjait használják fel. Ilyen például a bélés színbőr. Ha a vállalat méteres darabokat vásárolna, akkor 48 forintot fi­zetne érte. Mivel hulladékban vásárolta meg a Szegedi Cipő­gyártól, így kilója csak 72 fil­lérbe került. Igaz, a hulladék 20 százalékát tudták csak felhasz­nálni, de így is megtakarítottak 6000 forintot, Hasonló a helyzet a krupponhulladéknál is. " Az anyag kiváló, s így felső sarok­foltnak alkalmazzák. Havonta 15 ezer forintot tudnak ezzel meg­takarítani. A hasszél hulladék­anyagot a cipő alsó foltjainak el­készítésénél hasznosítják. Ezzel is mintegy 3000 forintot takarí­tanak meg havonta. Csak néhány jellegzetes példát soroltunk fel, amelyek azt mu­tatják, hogy a gyár vezetősége és kollektívája, amikor a szép és íz­léses cipők elkészítésén fárado­zik, arra is törekszik, hogy ol­csóbban állítsa elő azokat. Megjelent a „Csillagék világa“ első száma Gratulálunk, kedves Óvónéni! Sok szép óvoda vau a megyében, de a szakmán talán az elsők között is első. Valóságos paradicsoma annak a közel 70 gyermek­nek, aki Szabó Jánosné és Túrái Mária szerető gondoskodása mel­leit tölti vidámságban, örömben, játékkal és hasznos foglalkozás­sal a gyermekkor örökszép napjait. Szabó Jánosné nagyszerű munkája elismeréséül most kapta meg az »Oktatásügy kiváló dolgozója« címet s vele 1000 forint pénz­jutalmat. Ennek a kedvesmosolyú, magas, szőke asszonynak a gyermekek iránti odaadó szer et ele, hivatástudata tükröződik a szakmán óvoda épületének legkisebb zugában, a boldog gyermek- arcokon s mindabban a sok-sak dicséretben, amely a szülök ajká­ról elhangzik. Maga is anya. Fia magyar—történelem szakos tanár­nak készül s abban a városban: Baján tanul, ahol édesanyja négy éiwel ezelőtt elvégezte az óvónőképző tanfolyamat. Szabóné férje a községi iskola igazgatója: tehát az egész család a nevelői gálya derék munkása. Az óvoda külső-belső képe úgy fest, hogy falai között az apró­ságok korán megtanulják a szépség, a rend, a tisztaság szereidé!. Nagyobb kertészetben is elég lenne az a tengernyi virág, amely az udvart, a szobákat díszíti. S ki meri mondani, hogy a gyermek barbár s letapossa a kertet? A szakmart óvódások úgy vigyáz­nak itt mindenre, mint szemük ragyogó fényére. Aki a játék he­vében mégis megfeledkeznék magáról, azt 0 kicsik közül válasz­tott mindenkori tisztaságfelelős figyelmezteti. A napossal együtt megható komolysággal töltik be »tisztségüket« ezek az apróságok: segítenek teríteni az ebédhez, reggelenként megnézik társaik apró pvádiját: tiszta-e, rendbentartják a játékokat. Mert az aztán bő­ven van: az udvaron homokozó, hinta, »garázs« a traktorosdü játszó fiúcskáknak, népes babacsalád a kislányoknál;. A játszószoba tágas szekrényeiben ezernyi játéktárgy: gyvfás- dobozból készített bútorok, színes papírvirdgok, agyagformák — mutatják, hogy a játékkal egybekötött tanításnak milyen eredmé­nyei vannak a kicsik kézügyességének, fejlesztésében. Azok a gyermekek, akik jövőre már iskolába mennek, írásgyakorlatokat végeznek. Tizenkéttagú tánccsoportja s bábjátszó-felszerelésp. is van az óvodának. Ha Szabó Jánosné mellett még valakit dicsérni lehet ezért a példás óvodáért, az csak a szülői munkaközösség lehet. Hívás, ké­rés nélkül takarítanak, meszelnek, hímezik a szebbnél-szebb ka­locsai mintás térítőkét, párnákat, függönyöket, ők festették a szo­bák virágos falait. Valami leküzdhetetlen hajlam kényszeríti az embert arra, hogy összefoglaló képet alkosson ma­gának az őt körülvevő dolgokról és jelenségekről, öntudatra éb­redése óta az a törekvés hatja át, hogy megismerje a környező világot. Értelme a tudásnak mind lágabb és tágabb körét vonja meg. A végtelen világegyetem­nek távcsöveivel átvizsgált ré­sze ma már mintegy 3 milliárd fényévnyi sugarú gömbnek felel meg. Sőt nagy a valószínűsége annak, hogy a rádióteleszkópok a világegyetem még távolabbi részeiből hoznak hírt. A csil­lagászat tudományának e vég­telenbe táruló területét az ér­deklődők csak úgy tudják némi- kép megismerni, ha megfelelő szaklap áll rendelkezésükre. — Ilyen témájú szaklapunk eddig nem volt. E hiányt pótolja a TTIT Központi Csillagászati Szakosztályának most megjelent »Csillagok világa« című lapja, melyet ezután negyedévenként adnak ki. Már az első szám meggyőz ar- ' ról, hogy e magas tudományos ( színvonalon, de amellett közért-' hető nyelven szerkesztett lapc nélkülözhetetlen olvasmánya lesz' mindenkinek, aki csak kicsit is J érdeklődik a csillagászat iránt.c A »Csillagok vUága« első szúrná-S ban Guman István: Rádiócsilla-< gászat című cikkét, Feszenkov:' Az élet lehetőségei és fizikai fel-íj tételei a Marson című tanulmá­nyát olvashatjuk. A továbbiak-)] ban különböző szerzők különbé - c ző országok csillagvizsgálóiban c tett látogatásaikról számolnak) be. Érdekes még Szrogh György :< Csillagvizsgáló fiókintézet építő-J se a Fiszkéstetőn című cikke is. c A csillagászat gyakorlati része iránt érdeklődők nagy hasznát veszik Kulin György alábbi le­írásainak: Egyszerű paralaktikus villás szerelés, A távcsövek na­gyításának gyakorlati problémái, Üvegfelületek ezüstözése. Híreket közöl a lap a vidéki URÁNIÁK életéből is, majd a szokásos könyv- és lapszemle egészíti ki a folyóiratot. Külön rovatban közli a lap negyedévről negyedévre az égbolt jelenségeit. Végül a különböző csillagászati eseményekről ad hírt. A lap előfizetési díja: egy év­re 24 Ft, fél évre 12 Ft. Az előfizetési díjat az Ismeret- terjesztő Társulat címére (Buda­pest, VIII., Bródy Sándor utca 16.) kell postára adni. Csekk­számlaszám: 106929—70. A csek­ken a név és pontos lakcím mel­lett fel kell tüntetni: »CSILLA- GOK VILÁGA«, —• A kalocsai Béke Termelő- szövetkezetben az idén meg akar­ják javítani az állattenyésztés munkáját, ezért elhatározták, hogy nagyobb gondot fordítanak a takarmányozásra, A téli ta­karmány biztosítására a már meglévő 150 köbméter silógödör mellett egy 200 köbméteres siló- tárolót építenek. A tehénistálló­ban most folyik egy kisvasút építése, ezt a trágya kihordására használják majd. — A Báes megyei Téglagyá­rak Vállalata a jövő hónaptól kezdve egymillió téglával ter­mel többet. A többtermelést elő­segíti az, hogy üzembe állítják a Kecskemét I. számú téglagyá­rat. E téglagyár új présgépe ha­vonta egymillió téglát fog gyár­tani. — Másfél méteres tengeri ha­lat fogtak a Dunában. A hal faja: szintok. Húsz éve nem fog­tak ilyen halat a magyar Dunán. De felbecsülhetetlen segítség is ez az óvoda a dolgozó szak­mán anyáknak. A tsz-tagok gyerekei mind idejárnak; Gödé Jáno- séktál négy apróság, Sebőkéktől az ügyes kis Erzsi. Napi 1.60 fo­rint ellenében kétszeri bőséges étkezést kapnak a kicsik. Azon a napon, amikor ott jártunk, a tízórai zsíroskenyér és gyümölcs, az ebéd zöldségleves és salátával köritett tyúkpörkölt volt, A gyer­mekekről meg is lehetne mintázni a kicsattanó egészség szobrát: napfény, levegő, kitűnő táplálék, szeretet neveli őket erős, derűs, tystben-lélekben egészséges emberekké. Ennyi gyerekkel persze vesződség, gond is van. De Szabóné azt mondja: kétszerannyi örömet adnak, mint amennyi bosszúsá­got, Kívánjuk, kedves óvónéni, hogy még nagyon sokáig legyen része ebben az örömben s a gyermekszemekből feléje áradó sze­retet legye olyan boldoggá, amilyen szívvel-lélekkel végzi mun­káját! ■f-«' —^ Anyagok és termelőeszközök beszerzésében, elfekvő készletek értékesítésében segítséget nyújt a Műszaki Bizományi Vállalat Közp : üp. VII. Tanács krt. 22. 226-643. Hinfner Kálmán—Csák Zoltán : A burgonyagumó betegségei és károsodásai 154 lap, 45 színes és egyszínű ábra. Ára kötve 30 Ft. A növénytermesztőknek nagy szükségük van arra, hogy a kü­lönböző növényi betegségeket és kártevőiket idejében felismer­jék, vagy felléptüket megelőz­zék. A gyakorlat tömör ismer­tetéseket, főleg természethű il-_ lusztrációkat kíván. A szerzők^ ezt a célkitűzést tartották szem’ előtt, amikor 38 burgonya-gumó- betegséget, illetve kártételt is­mertetnek és illusztrálnak szí­nes, természethű képekkel. ntesösazdasáei Riadó Tábortűznél Irta : A. Valdjn Alekszej Yald.ju, az Amur* vidéken élő ulcs nép fia cs írója, aki nemcsak szájhagyo­mányként megőrzött népmesé­ket, legendákat gyűjti, hanem újakat is ir. A tajgu sűrű rengetegében, mintegy 30 kilométernyi­re az Amurtól, csoportba verőd­tek a vadászok. Tüzet vuktak, fa­latoztak, majd beszélgetésbe ele­gyedtek. A 60 esztendős Noto Zorincsa meg-megsímítja ritkás ősz sza- kállát, nagyokat szív a pipáján. — Mesélj valamit, Petyin pa­pa, — szólítja az egyik fiatal vadász. Az öreg vonakodik egy kicsit az illendőség kedvéért, de a töb­biek most már mind kérik, hát végre rááll: — No jó, mesélek, csak aztán ne lármázzatok, mert akkor ma­gam sem hallom !... CSOLO Az egyik halásznak fia szüle­tett. Csolonak nevezték el. A gyerek szinte nem is évenként, hanem naponként nőtt. Ügyes is volt a fiú, erős is — hozzá fog­ható nem volt sehol. Mire tízéves lett Csolo, a legjobb vadászoknál is több zsákmányt ejtett, a leg­tapasztaltabb halászokon is ki­fogott, ha vízre szálltak. A medve-ünnepre készülőd­vén, a fiatalok mindenféle játék­ban ügyeskedtek •— Csolo túltett valamennyin. Bírókra keltek. kopjára mentek — Csolo legyőz mindenkit. A deli legény híre messze földet bejárt. Dicsérték a gyerekek, dicsérték az öregek, dicsérte őt mindenki, A sok di­cséret végül is fejébe szállt Cso­lonak. Mindig csak az járt mos! már az eszében, hogy különb ő mindenkinél. Az emberekre úgy tekintgeteft, mint amba — tigris — a nyulakra szokott. Kérik az emberek, hogy mond­ja cl. miként kaphatják nyilvég- re joboan a vadat, — Csolo el­fordul tőlük; a tanácsát kérik, hogyan foghatnak még több ha­lat — Csolo köp egyel. Hama­rosan belátták az emberek, hogy rosszul tették, amikor ennyire földícsérték a legényt. Do késő volt már a bánat: annyira föl- fúvalkodott Csolo, hogy már az öregeket sem vette semmibe. Töprengtek, gondolkoztak az em­berek, hogyan lehetne eszére té­ríteni Csolot és végül úgy hatá­roztak, hogy megházasítják. Gon­dolták, az ilyen ügyes, erős le­gényhez bármelyik lány szíve­sen feleségül megy. Mindjárt ajánlottak is neki egy lányt. De Csaló megvetően elfordult: — Miért ajánlotok nekem ilyen lányt feleségül? Alacsony is, csúnya is... Azt hiszitek tán, ilyen feleség kell nekem? Bemutattak neki egy másik lányt, Csolo még csak rá sem nézett: —r Miért vennék ilyen szegény feleséget? Azt hiszitek tán, ilyen feleséget érdemiek? Egy harmadikat ajánlottak — Csolo nagyot köpött:-» Miért akartok liozzámadqi egy nyurga égimeszelőt? Tán azt hiszitek, ilyen feleségre vágyom? Az emberek látják: sehogy sem sikerül Csolot megházasí­tani, hát el is vetették a gondp- latot. Csolo még gőgösebb lett most már. Egyre azon járt az esze, hogy az egész nép őhozzá igazodik. Ha valamelyik öreg rászólt valamiért —- összeszidja. teremlézi érte; ha fiatal szól hozzá — megveri; a kicsinyek, hu kérdeznek valamit tőle — rá­juk ripakodik, Gondolkoztak, tűnődtek az em­berek, mit tegyenek Csoloval, — elhatározták, hogy összegyűlnek mind és úgy beszélnek vele, Egy nagy házban seregien össze a nép, az öregeket tisztességtudóan az első sorba ültették. Előhívat­ták Csolot, Jött is a legény büsz­kén, szemét gőgösen villantja széjjel, mintha villámokat akar­na szórni. — Elmegyek én tőletek — szólt anélkül, hogy meghallgat­ta volna az egybegyűltek sza­vát, — egy levegőt sem akarok szívni veletek többet. A ti büdös levegőtök, — folytatja — egészen megmérgez. És el is ment, büszke fejét ma­gasra tartva. Ilyen gyalázatos sértésről még az öregek sem hal­lottak soha, Hova ment Csolo, senki sem tudja, de nem is ku­tatták: igen megbántotta mind­nyájukat a fölfúvalkodott le­gény. A nanpalra éjszaka követ­kezik, a tél után nyár jön; ne­héz, keserves életet élt a nép. Mennyi esztendő telt el, mennyi se — végre elhatározták, hogy egy nagy családba fognak össze valamennyien. Együttes Verővel mentek halászatra, együtt indul­tak a vad után — fe az éle^mind szebb, könnyebb lett. Az asszo­nyok arca mosolygós lett, a há­zakból a gyermekek kacagása hangzott, dalolni kezdett újra a nép, így éltek, éldegéltek az, embe­rek; egyszer csak honnan, hon­nan sem, előkerült Csolo, Sza­kadozott volt a ruhája, megöre­gedett, már nem volt olyan gő­gös, ahogy utólszor látták. Alá­zatosan meghajolt az em­berek előtt. Még jól (emlékeztek ugyan a sértésre, de látták: meg­rokkant Csolo, se családja, se barátja, olyan mint egy árva, ki- ,szikkadt fűszál a mezőn. Meg­esett rajta a szívük. Jóllakatták, megitatták, de miért is ne, ami­kor olyan gazdag lett az életük! — Nagyon megbántottál ben­nünket. Nem is tudjuk ezt elfe­lejteni, Csolo. Ha mégegyszer el akarsz menni tőlünk — eredj csak, nyitva minden út előtted, de ha itt akarsz maradni köz­tünk — maradj, ám akkor min­dent úgy teszel, ahogy mi tesz- szük. Csolo mégegyszer meghajolt mélyen az emberek előtt és arra kérte őket, fogadják vissza. Igaz a mondás; ne szakadj el soha a néptől, mert akkor elve­szel! A népétől elszakadó ember olyan, akár a szikláról levált kődarab. Mert ugyanígy jár a kő is: amíg szorosan tapad a sziklához, a nagy tömb ereje az ő ereje is, s ha leszakad — bár­ki fölkaphatja s a vízbe hajít­hatja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom