Népújság, 1956. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-30 / 153. szám

j I A tanyakérdés mai problémái megyénkben EácS-Kiskun megyében a pa­rasztságnak több mint a fele, különösen a kecskeméti, kiskun­félegyházi, kiskunhalasi és kis­kőrösi járásokban tanyán él. Számos községünknek is csak a neve utal zárt településre, és lé-, nyegében az újonnan létreho­zott 20 község is csak szórvány- település. Ismeretes, hogy megyénket a külterjes gazdálkodás jellemzi. Minőségét tekintve szántótcríiletünkböl ,200 000 katavztrális hold laza, vagy igen laza homoki föld, amelynek termőképessége je­lenleg a legminimálisabb. Fel­vetődik tehát a kérdés: lehct-c többet és gazdasá­gosan termelni a homokon? Igen. Sajátos természeti vi­szonyaink és sajátos nö­vénykultúráink erre módot nyújtanak. Két konzervgyárunk például az elmúlt évben 60 termelőszö­vetkezettel és 10 000 paraszt- gazdasággal volt termelési vi­szonyban paradicsom, zöldség, stb. tekintetében. Területi adott­ságunk, tanyai gazdálkodásunk szorosan összefügg a híressé vált megyei baromfiexport kialaku­lásával. Állattenyésztésre is szép lehetőségeink vannak. Több helyütt sok a rét és legelő, így felvetődik, lehetne-e több szá­mosállatot, szarvasmarhát, juhot tenyészteni. Az ország szőlősterülctének negyedrésze nálunk van és a tapasztalatok szerint a ho­mok hasznosításának egyik jö­vedelmező útja a hagyományos homoki gazdálkodás fejlesztése mellett a szőlő- és gyümölcs- termelés fokozása. \ (anya-problcma tehát a legszorosabban összefügg a homoki gazdálkodás és a ho­mok megjavításának kérdé­sével és főfeladatként állítja megyénk dolgozó parasztsága elé >-szűz- földjeink meghódítását«. A kérdés megvizsgálását azon­ban indokolttá teszi az elmon­dottak mellett a tanyai lakosság társadalmi, szociális és kulturá­lis helyzetének mai állása és felemelkedésüknek biztosítása. A felszabadulás óta eltelt 10 esztendő hozott ugyan némi fej­lődést a tanyakérdés rendezésé­ben, de ennek ellenére számos gazdasági, politikai és nem ke­vésbé szociális probléma vár megoldásra. Hogy csak egyet em­lítsünk: kiépítettük ugyan a Vili. osztályos Iskolát, de kevés a tanterem, de még kevesebb a nevelői lakás. Azonban bármennyire is sür­gős feladataink vannak, e tekin­tetben a káros illúziók elkerülé­se érdekében szükségesnek tart­juk hangsúlyozni, hogy a problémák megoldásához a helyi lehetőségek feltárása és alapos ismerete mellett is hosszú évek célratörő tevé­kenységére van szükség. Szükségesnek tartjuk annak vizsgálását és megvitatását, hogy a tanyai problémák hogyan függnek össze a mezőgazdaság szocialista átszervezésével, dol­gozó parasztságunk életszínvo­nala fokozatos felemelésével. A tanyakérdés mai problémái helyes megítélése érdekében cél­szerűnek látszik visszatekintést tennünk a tanyák történelmi ki­alakulására. Tanyarendszerünk kialakulása messzire nyúlik vissza, a feuda­lizmus időszakát öleli fel és a XLX>. század közepéig tart. A ta­nya ekkor még nem szolgált ál­landó lakhelyül, de nem is volt még erre szükség, mert ebben az időben a termelést döntően az állattenyésztés jellemezte. A szántóföldi termelést csak kis területen folyó, a kevés munka- igényes, gabonatermelés jelle­mezte. így a tanyavilág döntően csak a pásztorok és cselédek lak­helyéül szolgált. A tanyák kialakulásának má­sik szakasza, amelÿ a XIX. szá­zadtól napjainkig tart, a teljes kifejlődés időszaka. Ekkor már a gabonafélék termesztése mel­lett mind nagyobb területet fog­lal el a nagy munkaigényes, ka­pás növények termesztése. A ter­melés fejlődése tehát állandó lakhellyé alakítja a tanyákat. Ekkor a lakosság döntő többsé­ge a cselédségből áll és ezzel végbemegy társadalmi kitaszí­tottságuk, gyarmati sorsuk ki­alakításának folyamata. A gaz­da és a tehetősebb, földdel ren­delkezők továbbra is a város­ban laknak és csak a legfonto­sabb munkák idején, időszako­san tartózkodnak kint a tanyá­kon. Ilyen körülmények között a tanyák száma állandóan növek­szik, de mindenkor megvan az a tendencia, hogy aki csak te­heti, igyekszik városi házat is szerezni és csak ideiglenesen tartózkodni künn a tanyán. A tanya tehát már elekor kettős célt szolgál: termelési hely és egyben lakóhely is. A felszabadulás után me­gyénkben 45 000 parasztem­ber jutott földhöz, de azóta is mindkét tendencia érvényesül a tanyát illetően. Ma is tapasztaljuk azt, hogy az idő­sek bent laknak a városban, vagy községben, míg a fiatalok tanyán élnek. Aki teheti, a ta­nyán csak ideiglenes szállást épít a gazdálkodás érdekében, állandó lakhelyül azonban a vá­rost, községet választja. A tanyai települések mai problémái helyes megítélésé­hez meg kell vizsgáljuk: elő­ször a tanya, mint termelési hely — másodszor a tanya, mint lakóhely problémáit. Megítélésünk szerint a tanyai település, mint termelési hely, előnyt jelent a jövedelmező gaz­dálkodásban, kétségtelen ugyan­akkor, hogy a tanya mint lakó­hely, társadalmi, kulturális és egészségügyi szempontból hátrá­nyos. Megítélésünk szerint e két probléma azonban két olyan ob­jektív tény, amelyet megfontol­tan kell számításba vennünk. Számos példa igazolja, hogy el­méletileg semmi kétség nincs afelől, hogy a tanya-probléma egyetlen megoldásának járható útja a mezőgazdaság szocialista át­szervezése. Amíg az egyéni gazdálkodás a további széttagolódást segíti, ad­dig a szövetkezeti társulás a központosítást és egyben anya­gi erőforrást teremt a lakáspro­blémák megoldásához. A gya­korlat, a végrehajtáshoz vezető út módozatainak kialakítása és megvalósítása azonban számos probléma megvizsgálását és meg­vitatását teszi szükségessé. Sokat vitatott, éppen ezért szükséges a kérdés feltevése: szem előtt tartva a gazdálkodás jövedelmezőségét, hogy szükség van-e a tanyára, mint termelő üzemre. A választ a tapasztala­tokból kell meríteni. Termelő­szövetkezeteink egész sora olyan távol van a községtől, várostól, ami feltétlenül indokolttá és gazdaságossá teszi a tanyai gaz­dálkodást. Szövetkezeteink több­sége. beleértve a tanyai telepü­lésen iétesülteket is, a szántó­földi növénytermesztésben ma­gasabb terméseredményeket ért el az egyénieknél. Ez részint már igazolja, hogy szükség van a ta­nyára, mint termelő üzemre. Az állattartás és a növekvő állatte­nyésztés pedig egyenest megkö­veteli, hogy a termelőszövetke­zeti tagok egy része feltétlenül kint éljen az állattenyésztő far­mokon cs majorokban. Az .egyéni gazdálkodás szem­szögéből is kétségtelenül nagy előnyöket jelent a falun élő pa­rasztsággal szemben a tanyai gazdálkodás. Itt helyben vannak a gazdák, még a szétszórtabb földterületek megközelítése is kedvezőbb, ami számottevő idő- és fuvarmegtakarítást jelent. Előnye a jövedelmező állattartás és az apróbaromfi tenyésztése szempontjából különösen szem­beötlő. A továbbiakban meg kell vi­tatnunk, hogy a jelenlegi tanyai település hogyan befolyásolja a tsz-ck gazdálkodását. A földterületek szétszórtsága mi­att a szó szoros értelmében több tsz-ben még nincs biztosítva ' a nagyüzemi gazdálkodás feltétele: így ha már eredményesebben is, de még mindig szétszórt parcel­lákon, lényegében kisüzemi mó­don gazdálkodnak többhelyütt, ami komoly problémát mutat a munkaszervezést, irányítást és segítő ellenőrzést illetően is. A termelőszövetkezeti gaz­dálkodást nehezíti a lakás­hiány is. Megyeszerte pedig azzal kell szá­molnunk, hogy a tanyák nagy százaléka igen rossz állapotban van. Ez a lakáshiány főként a fiatal házasokat és házasulan­dókat sújtja, akik nem látva biztosítottnak lakhelyüket, ott­hagyva a termelőszövetkezete­ket, városainkban, községeink­ben igyekeznek elhelyezkedni, csakhogy lakáshoz jussanak. A közös állattenyésztés lemaradá­sának gazdasági okai között is első helyen szerepel a megfelelő helyiségek, istállók hiánya. Ez a helyzet is sürgetően igényli, hogy a központi keretek mellett, amit tanyai lakhely és egyéb gazda­sági, kulturális épületek építésé­re kapunk: megyeszerte keres­sük, és tárjuk fel a legkülönbö­zőbb helyi építési anyag előállí­tási lehetőségeket (terven felül megyei részesedés a megyei tég­lagyáraknál, szénporos tégla­égetés, mészégetés, műanyagok felhasználása stb.) Vita tárgyát képezi, hogy a háztáji területekkel kap­csolatos problémák főként tanyai termelőszövetkeze­teinknél, milyen módon befolyá­solják azok gazdálkodását. Ta­nyáink többsége körül ugyanis 1—1,5 kataszteri holdas, helyen­ként bekerített gyepes terület van, amit a gazdák udvarként tartanak nyilván és a szövetke­zeibe való belépés után is igény­lik ennek megtartását. Ezt a te­rületet egyes tsz-ek beszámítják, más tsz-ek viszont nem számít­ják be a háztáji területbe, így rendszerint civódás, nézeteltérés tárgyát képezik. Megítélésünk szerint az ilyen háztáji területek az erős, jól dol­gozó tsz-ek ben nem vonnak el munkaerőt a közös gazdálkodás­tól, éppen ezért javasoljuk: helyes, ha a háztáji terüle­tek kiadásánál a sajátos pro­blémák, a isz és a belépni szándékozó igényeinek figye­lembevételével a termelőszö­vetkezet dönt az említett te­rület háztájihoz való csato­lásában. Kétségtelen, hogy a bajai vagy dunavecsei járás kivételével — ahol lényegesen kevesebb a ta­nya — megyénk más részein ne­hezíti a tanyai település a mező­gazdaság szocialista átszervezé­sét, de közel sem gátolja azt. Meggyőződésünk, hogy 3 lanyaprolilema megoldásához is döntően a szocialista nagy­üzem nyújthat megfelelő alapot, mivel társas összefogáson nyug­szik, központosítás a célja, így elősegíti a széttagolódás meg- ' szüntetését és a jövedelmező nagyüzemi gazdálkodás teremti csak meg azokat a nagyobbfnér- vű anyagi erőforrásokat, ame­lyek a zártabb települések kiala­kításához és ezzel a tanyai la­kosság társadalmi és kulturális felemelkedéséhez szükségesek. Tanyai járásaink területén nagymértékű szőlő- és gyümölcs- termelés folyik. Kívánatos azon­ban megjegyezni, hogy a jelen­leg) szőlő- és gyümölcsminőség mellett egyáltalán nincsenek korlátlan értékesítési lehetősé­geink, borban, szőlőben, gyü­mölcsben és zöldségfélékben a világpiacon. Éppen ezért feltét­lenül figyelembe kell vennünk, hogy az új telepítéseken minőségi­leg olyan Mathiász-fajtáUat (hibrideket), telepítsünk, me­lyek termésének értékesítési lehetősége korlátlan, vagy versenyképes a Bulgáriában és Albániában termesztett Afuz-Alival. Megyénkben ennek termelése nem olyan egyszerű, de elsősor­ban termelőszövetkezeteink és az egyszerűbb társulások tagjainak vannak nagy lehetőségei e téren. Rendelkezésükre állnak azok a gép- és föidteriileti lehetőségek melyeknek felhasználásával pa­lackozásra alkalmas minőségű borszőlőt és bőven termő, jóízű, a szállítást jól bíró, a világpia­con is versenyképes csemege- szőlőt termelhetnek. Megítélé­sünk szerint szakembereink eh­hez nagyon sok hasznos tanácsot és értékes segítséget nyújthat­nak. Szükségesnek tartjuk éppen ezért részben a meglévő szőlők feljavítása, részben pedig az új minőségi telepítések szempont­jából, hogy megvitassuk milyen módon tudjuk érdekeltté tenni egyrészt a termelőszövetkezete­ket a szőlőterületek alaposabb gondozásában, másrészt, miiyen módon biztosítsuk, hogy a ma még kívülálló szőlő- és gyümölcs­területtel rendelkező dolgozó parasztok anyagilag ösztönzőb­ben érdekeltté váljanak a szőlő- és gyümölcsössel történő szövet­kezeti társulásokra. Ezzel kapcsolatban már kü­lönböző javaslatok hangzanak el a dolgozó parasztok részéről. Számos helyről olyan tapasztala­taink vannak, hogy az érvek, ki­fogások az ismertetett problé­mák ellenére, a tanyai egyénileg dolgozó parasztság tömegei is helyes­lik a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezését. Sokan fő ellenérvként kifogá­solják a túlzott beavatkozást a termelőszövetkezetek gazdálko­dásába a felsőbb szervek részé­ről, ami gyakran gátja a helyi sajátosságokat figyelembevevő gazdaságos termelés kialakításá­nak és a tagok öntevékenysége kibontakozásának. A dolgozó parasztok nagyszá­mú javaslata igényli, hogy a szőlő- és gyümölcsterületekkel történő nagyüzemi társulás ér­dekében, a mezőgazdasági szö­vetkezetektől eltérően, lazább társulásokat is hoz­zunk létre. Szerte a megyében elmondták, hogy vállalnák a beadási köte­lezettségek közös teljesítését és bizonyos beszerzésre, közös érté­kesítésre való társulást. Ök ma­guk az ilyen szövetkezeti társu­lás formáját illetően a hegyközséget javasolják, ezen belül érvénye­sítve a szocialista gazdálkodás elemeit. Az egyéniek részéről felvető­dik, hogy hajlandók irányított nagyüzemi módon művelhető szőlő- éti gyümölcsterüleLeket Iá-. lesíteni, de kérik, hogy nyújt­sunk biztosítékot arra, hogy amig termőre fordul a szőlő és gyü­mölcs, megtarthassák jelenlegi szőlő- és gyümölcsterütettíket. Saját telepítés esetén pedig két­szeres beadási kedvezményt, emellett gépi segítséget és hitelt kapjanak a beruházásokhoz. — Egyébiránt az egyénileg dolgozó szőlősparasztok igen nagy örömmel vették azt a javaslatunkat, hogy a ter­melőszövetkezetekbe lépés esetén szőlő- és gyümölcs- területeik átlagának megfe­lelően részesüljenek anyagi térítésben. A ^második főprobléma, hogy jelenleg a tanya mint lakóhely a társadalmi, gazdasági és kul­turális körülményeket illetően, milyen képet mutat. Itt helyén­valónak mutatkozik megvizsgál­nunk 3 tanysközpontokbá! alakult új községek tapasztala­tait, Bár 20 új községünk ala­kult, de tapasztalataink szerint ezen a téren nincsen különö­sebb tervszerűség. Például a kecskeméti járásban az alakult 10 új községből öt ma is szét­szórt tanya, ahcl a központot lé­nyegében a tanácsháza, eseten­ként postai kirendeltség, iskola, vagy a szövetkezeti bolt képvi­seli. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a dolgozó parasztság a ta­nyákról csak azokba a köz­ségekbe hajlandó betelepül­ni, ahol kulturális és szociá­lis igényüket kielégíthetik. Lakitelek például 1950-ben vált önálló községgé, de azóta már 162 új ház épült a községben: Jó az egészségügyi ellátottság, egy orvos, két szülésznő és egy védőnő dolgozik a községben. A tanerőellátás is jó, 1954 óta pe­dig rendszeres filmvetítés fo­lyik. A családok egyötöde ren­delkezik rádióval, egyharmada olvas újságot. 1955. év őszén pe­dig két tsz alakult a községben, Ugyanakkor Ballószög, Fülöp- háza, Lászlófalva, Helvécia es Városföld bár új község, a kö­rülötte lévő tanyákból mégse költözik be a lakosság, mert kul­turális, művelődési és szociális igényeiket nem elégíti ki, vásár­ra, piacra, moziba Kecskemétre járnak. Bár több ilyen példa van, bizonyos központokat azon­ban e téren is ki kell jelölni, s főleg szükségesnek mutatkozik, hogy az állami feladatok megol­dása érdekében a városok'és köz­ségektől távoleső tanyai terüle­teken újabb tanácskirendeltsége­ket hozzunk létre. Befejezésül ezzel kapcsolatban nagyon jel­lemző tapasztalatot mutat a Kiskunhalas—Bodoglári kiren­deltség, mely mintegy 30 kilo­méterre van a várostól. Itt 1955- ben hozták létre a tanácskiren­deltséget és ma már jellemzó, hogy a tanyai dolgozók ügyes- bajos dolgainak helybeni elinté­zése mellett az állam iránti kö­telezettségeiket is maradéktala­nul teljesítik. * A megyei pártbizottságon Mol­nár Frigyes elvtárs tartott vita­indító előadást, amelyhez számo­sán hozzászóltak. Többen az idő előrehaladottsága miatt bejelen­tették, hogy írásban küldik el véleményüket és javaslatukat a tanya-kérdés mai problémáival kapcsolatban. Felhívjuk olvasóink, párt- és tanácsvezetőink, valamint szak­embereink figyelmét, hogy a me­gyei pártbizottság a vitát nem zárta le. Több véleményt, javas­latot és hozzászólást szeretne mérlegelni, mielőtt ebben a kér­désben határozatot hoz. Azért is közöljük kivonatosan a vita­indító előadást, hogy a tanya­kérdés mai problémái megoldá­sához alapot adjpnk a további hozzászólásokra,

Next

/
Oldalképek
Tartalom