Népújság, 1956. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-01 / 128. szám

VUAQ PROISTARJA! EGYESÜLJETEK AZ MDP BflCS-KISKUH MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAHACS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM ______Ára 50 fillér_________1956. JÜNHJS 1. PÉNTEK í Késsül ♦ \a sörtank Z Xéracth László ós 1 Toldi István, a Kls- t kunfélegyházi Gép­♦ gyár lakatosai a « sörtank armaturá- J kát csiszolják. Né- j meth László már j régóta a gyárban ♦ dolgozik — fiával ■Ï együtt — jelenleg 5 pedig Hajdúszobosz- l lón üdül. Î Átlagos teljesítmé­nyük 145—150 szá­zalék. A Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat LEGJOBBBOLGÓZOI Hegedűs Auilrás elvtárs beszéde az RM Művek uiuukásgytiléséii Lapzártakor jelentik; Varga Antalnc kopasztó. 12 hónapon keresztül átlag 116,3 százalékot ért el. Selcjtnientcsen dolgozik. Munkamótlszcrét át­adta Horda Gizellának, aki 66 százalékról 116 százalékra nö­velte teljesítményét. Borbás Mátyás vágó. Már gyermekkora óta a gyárban dol­gozik. A szezonban naponta 3000 darab csirkét vágott le. Munka- módszerét lTcisz Istvánnénak adta át. Gyurászovics Jánosné belező. Átlagteljesítménye 163,1 száza­lék volt 12 hónapon keresztül. Barcsik Rózsinak adta át mun­kamódszerét. j Lőrinc» László 2000 hold gépi növényápolást vállalti 320 holdat már megkapált Zetoréval csali a kukoricát és a naprafor­gót, hanem a takarmányrépa, a cukorrépa, valamint a burgonya kapálását is a gépállomás végzi. Lőrincz László az idén is or­szágos első szeretne lenni, s vál­lalta, hogy 2000 hold gépi kapá­lást végez. Több mint tOO új belépő Uartán Ilarta községben eredményes felvilágosító inunkat végeztek a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséért. Február óta 102 dolgozó paraszt lépett a szövet­kezeti gazdálkodás útjára. A be­lépők többsége a község legjobb termelőszövetkezetébe, a Lenin Tsz-be kérte felvételét. Lőrincz László, a Kiskunfél­egyházi Gépállomás kiváló zeto- rosa, aki tavaly országos első volt a növényápolásban, az idén is szép eredményt ért már el. Bár az esős időjárás akadályoz­ta munkájában, mégis már 320 hold növényápolást végzett. A gátéri Vorosilov Termelőszövet­kezet tagjai szeretik, már tavaly is nagyon meg voltak elégedve a munkájával. A háromszor gép­pel kapáit kuAg^ica (sőt egyes táblákat négys'^fc- ' is megkapált L-őrincz László, anol a gyomoso- dás kívánta), két mázsával több termést hozott a tervezettnél. A kiváló zetorosnak nem kis érdeme van abban, hogy a Vo­rosilov tagjai az idén 798 hold gépi kapálásra szerződtek. Nem­OO00-000000OOOCQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 25 éve orvos Úszódon dr. Hermann Ist­ván körzeti orvos működésé­nek 25 évfordulójat ünnepelte vasárnap. Ez utlcalommal a tanács, a Vöröskereszt és a tömegszervezetek üdvözölték a kiváló munkásságáért dr. Hermann Istvánt. Két kis úttörő szavalatot mondott és virággal ajándékozta meg a közszeretetnek örvendő közsé­gi orvost, Tamás Istvánná kiváló Vöröskeresztes titkára csoport nevében ajándékot nyújtott át az ünnepeltnek. ÍVWVWVWVWWW/WWVl/WWVVWW Boldizsár Iván író két alföldi városban nyitja meg az ünnepi könyvhetet. Kis­kunfélegyháza június 4-én, Baja közönsége pedig 5-én hallhatja megnyitó szavait, oooooooooooooooooooooo Hegedűs András elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke szerdán az RM Müvek munkásgyülésén a dolgozók kérdéseire válaszolva bel- é* külpolitikánk több fontos kérdését ismertette. Többek között a » életszínvonal emelésének lehetőségéről, a műszaki színvonal fej­lesztésének problémáiról, az öreg szakmunkások bérezéséről, a termelékenység emeléséről, a lakásépítési tervekről, az államappa­rátus munkájának egyszerűsítéséről és számos soronlevo más pro­blémáról beszélt. A beszámolóhoz sokan szóltak hozzá és több érté­kes javaslatot tettek. Hegedűs elvtárs beszámolójának részletes ismertetésére hol­napi számunkban visszatérünk. KÜLPOLITIKAI HELYZET Tito elnök moszkvai útja Tito elnök kíséretével elindult Moszkvába. Tito moszkvai útja fontos szakasz lesz a nemzetközi kapcsolatok megjavításának cs fejlesztésének útján. A látogatás jelentősége nem korlátozódik a két országra, hanem elősegíti azokat az Európában és világ­szerte kifejtett erőfeszítéseket, amelyeknek célja a béke ineg- szilárditása, a nagyobb bizalom és a kölcsönös megértés megte­remtése. A belgrádi nyilatkozat Mett des-ír a nce A francia nemzetgyűlés algé­riai vitája előtt lemondott Men- des-France államminiszter. A lemondás megfelel a radikális párt hagyományainak. Régi jó taktika ez,; amely már többízben lehetővé tette a radikális mi­nisztereknek, hogy adott pilla­natban megtagadják a szolidari­tást egy olyan politikával, ame­lyért pedig hosszú időn keresztül őket is terhelte a felelősség. — Mendes-France bizonyos nép­szerűséget szerzett magának az­zal, hogy néhány hónapon ke­resztül ellenezte a vietnami há­borút, — amelyet évekig támo­aláirása óta állandóan javulna!- a szovjet—jugoszláv kapcsolatok Tito elnök látogatásával újabt kilátások nyílnak a szorosabb együttműködésre. Tito elv társ lá­togatása egyaránt elősegíti májé a kelet-európai országokkal valf kapcsolatok javítását, valamint t független cs egyenjogú nemzet közi együttműködés megteremté­sére irányuló közös crőfesztl<v,e kct. lemondásáról gatott. ö tárgyalt az első géni konferencián. Ekkor jól felna­gyította szerepét, amelyet * fegyverszünet aláírásában ját­szott. A választásokon mint s béke embere szerepelt. Most meg azért lépett ki a kormányból, mert a kormány nem kezdte meg az algériai tárgyalásokat. De ugyanakkor azt állítja, hogy ha ő lett volna a miniszterelnök, kétszer annyi embert küldött volna Algériába. Ezzel viszont jobboldali éllenfeleit akarja semlegesíteni. Mendes-France le­mondott, de ezzel lerántotta ma­gáról álarcát is. B második ölévss terv első évében három és lél millió forint beruházási kapunk A Városföldi Állami Gazdaság új ötéves terve AZ ELMÚLT ÖT­ÉVES TERV időszaká­ban az állami gazdasá­gok lényeges eredmé­nyeket értek el mind a növénytermelésben, mind az állattenyész­tésben. Ha figyelembe vesszük, hogy az 1956— 60-as' évek összes me­zőgazdasági termelését •z 1930—54-cs évekhez képest 27 százalékkal kell emelni, akkor gaz­daságaink vezető szak­embereinek az adott le­hetőségeket a legna­gyobb mértékben ki kel] használni, hogy pártunk s kormányunk célkitűzéseit végrehajt­hassuk. Gazdaságunk az irány­elvek megvitatása so­rán felkészült, hogy a második ötéves terv. célkitűzéseit saját te­rületén valóra váltsa. A FELADATOK SI- K ERES teljesítése ér­dekében elsősorban elegen­dő takarmány bázis­ról kell gondos­kodni. Meg kell, hogy mond­juk; az eddig elért eredményeinket csak igen magas önköltség­gel tudtuk elérni. Nagy hibákat követtünk cl a takarmánybázis meg­teremtésénél és nem használtuk ki helyesen a fő- és másodvetésű, valamint silózásra al­kalmas olcsó tömegta­karmányok termeszté­sét. Nem törekedtünk minőségi siló készítésé­re és így sokszor kel­lett rosszul elkészített silótakarmányainkat, drága abraklakarmány- nyal pótolni. Vélemé­nyem szerint a hoza­mok növekedésének el­érésében döntő jelentő­sége van a jó minőségű cs olcsó takarmány bá­zis megteremtésének. A SZARVASMAR­HA-TENYÉSZTÉSBEN a mennyiségi termelé­sen kívül feladatul tűz­tük ki teheneink tejzsír százalékának emelését, A második ötéves terv végére tehénállomá­nyunk átlagos tejzsír- százaléka a jelenlegi 3,65 százalékról 4,6 —5,1%-ra emeljük. Második ötéves terv célkitűzései közé tarto­zik gazdaságunkban a sertéstenyésztés és hiz­lalás önköltségének csökkentése és a hoza­mok növelése is. Ezek­nek a feladatoknak megvalósításához mo­dem épületeket és be­rendezéseket biztosít államunk. AZ ELMÚLT ÖT­ÉVES TERV során épület és egyéb beru­házásaink meghalad­ták a 8 millió forintot. Ha figyelembe vesszük, hogy a második ötéves terv első évében 3 és fel millió fo­rintot biztosít gaz­daságunknak álla­munk, akkor joggal várja cl tőlünk a termelem ered­ményeink állandó nö­velését. A második ötéves terv irányelvei a dol­gozókról való fokozot­tabb gondoskodást is célul tűzik ki. A már említett beruházások gazdaságunk dolgozói számára a régi, elha­nyagolt lakóházak he­lyett modern, egészséges, vízvezetékkel és villannyal felszerelt lakásokat biztosíta­nak. A gazdaság központjá­ban pedig fürdőt épí­tünk. FELELŐSSÉGÜNK teljes tudatában, de a biztos siker reményé­ben minden erőnkkel azon munkálkodunk, hogy a második ötéves terv célkitűzéseinek a ránk eső részét siker­rel megoldjuk. Bagó Bálint, a Városföldi Állami Gazdaság fóagronó­musa .1* oinss választások tanulságai Az olasz községi választások ered­ményéből megálla­píthatjuk, hogy az olasz tömegek erő­teljesen balra áram­lottak. Ez a folya­mat már 1953-ban, a parlamenti vá­lasztások idején kez- dett kibontakozni. A haladó pártok mé­lyen betörtek a kö- zéppártok soraiba s most újabb kispol­gári tömegek sod­ródtak bal felé. Az, olasz tömegek bal- raáramlásának leg­hatásosabb kifejező­je a baloldali pár­tok, a kommunisták és a Nenni-féle szo­cialisták megerősö­dése. A kommunis­ta párt nagyjában megtartotta pozí­cióit, köztük a leg­fontosabbakat, pél­dául Bolognában is, ahol pedig igazán összefogott egyház, nagytőke, kormány és megmozgattak eget-poklot, hogy megbuktassák a vá­ros népszerű kom­munista polgármes­terét. Fontos ered­ménye az olasz köz­ségi választásoknál-; Nenni pártjának je­lentékeny előretöré­se, ami azt mutatja hogy a középpártok­ról leváló kispolgá­ri tömegek — taná­rok, tisztviselők, or­vosok —, akiket az egyház és a nagy­tőke befolyása alatt álló koalíció politi­kája egyre jobban elkeserít, határozot­tan balfelé orientá­lódnak, elutasítják a keresztény-demo­kraták szociális de­magógiáját és a tényleges balolda­lon keresnek politi­kai támaszt. A délvietnami kormány válaszolt a legyverszüaettel kapcsolatos angol -szovjet jegyzékre • LONDON (MTI) A londoni rá­dió jelentése szerint a délviet­nami kormány válaszolt a Nagy- Britannia és a Szovjetunió által hozzá intézett, a genfi fegyver­szüneti egyezménnyel kapcsola­tos jegyzékre. A délvietnami vá­lasz tartalmát azonban angol cészről addig nem teszik közzé, amíg a genfi értekezleten részt vett többi országok, valamint a fegyverszüneti bizottságban ,«p- viselt India, Lengyelország és Kanada kormánya is meg nem kapják a délvietnami kormány válaszát. Sajtójelentések szerint a délvietnami kormány nem já­rul hozzá a vietnami választások megtartásához és továbbra is ' •»nemzeti-« alapon, azaz sajat fennhatósága aia't akarja egye­síteni Vietnamot,

Next

/
Oldalképek
Tartalom