Népújság, 1956. május (11. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-15 / 113. szám

VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK ! AZ MDP KACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 113. SZÄM Ara SO fillér 1956. MÁJUS 15. KEDD Megbeszélték a második ötéves ierv irányelveit a Micsurin Agrártudományi Egyesület bajai csoportjának tagjai A Micsurin Agrártudományi Egyesület bajai csoportja a napokban vitatta meg azokat az intézkedéseket, amelyek megté­tele a mezőgazdasági termelés fellendítése érdekében szüksé­gessé vált. A határozati javaslat utal arra, hogy már az idei év­ben arra kell törekedni, hogy a burgonya, cukorrépa és kukorica komplex gépesítésére a bajai körzetben is áttérjenek. Ezt részben lehetővé teszi a Bajai Gépállomás jelenlegi felkészült­sége, de a következő évek na­gyobb hozamának érdekében to­vább kell javítani a gépállomás gépellátottságát. Például a lu­cernatermesztés növelése meg­követeli a herefejtők gyártását, a növényápolás pedig több ro­tációs kapára tart igényt. A helyi csoport szakemberei a továbbiakban javaslatot tet­tek a vetőmagvak- tájegységnek megfelelő termesztésére. Ezzel jelentősen növelni lehet majd a termésátlagokat. Tovább kell fejleszteni a szőlő- és gyümölcskultúrát, az öntö­zéses gazdálkodást. Ez utóbbi fejlesztéséhez több öntözögépra, valamint palán taültetőgépeicre lenne szükség. Megvitatták a szarvasmarha­tenyésztés ügyét is. Úgy határoz­tak, hogy a második öléves terv során a termelőszövetkezetek 15, az egyéni gazdaságok 5 százalék­kal növeljék a takarmány termő­területüket. A baromfitenyész­tés fejlesztéséről is volt szó. A tervek szerint a jelenlegi 175 900 darabból álló állományt az öt­éves terv végére 560 000 darab­ra fogják szaporítani. Óvodabővítés köss ég fejlesztési hozzájárulásból Rákóczi Ferenc utca 70. A fa­luban mindenki ismeri ezt a régi kis épületet. Kívülről olyan, mint a többi házacska, de belül sokkal mozgalmasabb elet folyik, mint bárki is gondolná. Üvege­zett verandáról két tágas terem­be nyílik az ajtó. Csendes zsi- bongás. Naponta 70—80, sőt 90 apróság gondos felügyelet alatt játszik, »tanul«. Még nem betű­vetést, számolást tanulnak itt a kicsinyek, hanem kedves versi­kéket, mondókákat, népi játéko­kat. Bözsikc óvónéni fáradhatat­lan. A szülői munkaközösség segít­ségével vasárnap ünnepelték az anyák napját. Az egyórás mű­sorban a »Pünkösdölő« című népi játékot mutatták be, majd verseket, dalokat, köszöntőket mondtak el. Egyik-másik még nem tudja tisztán ejteni az »r«- hangot, selypítenek. Nem is a szöveg a lényeges. A hevesen do­bogó kis szivek, a csillogó sze­mek cs az cgy-egy szál virág mindent elmond helyettük... Június első vasárnapjára már hosszabb, két órás műsorral ké­szülnek. A »Piroska és a farkas« című mesejátékot tanulják, »Megfogtam egy szúnyogot'' dal­iamra pedig népi táncot tipeg­nek. Hát ki ne tenne meg mindent ezekért az apróságokért? A szü­lök, a tanács s a társadalmi szer­vek a gyermekeink boldog jövő­jéért dolgoznak. A kerekegyházi óvodáról beszélünk, A tanács a tíznél is több községfejlesztési tétel között beiktatta az óvoda bővítését. Erre a célra ott van egy nagy szám, 40 000 forint, 2000 forint értékű társadalmi segít­ség és 5000 forint építőanyag. A többi tétel is mind, mind a köz­ség lakosságának érdekeit szol­gálja, melynek összege összesen csaknem 300 000 forint. Ügy tervezik hogy a jelenlegi 48 gyermeket befogadó óvodát, — melynek már most is 80—90 lakója van — a nyár folyamán 23 hellyel bővítik. Ez azt jelenti, hogy meg két termet építenek, hogy külön lehessenek a kicsi­nyek cs külön a nagy obbak. Mi hisszük, hogy Kerekegy­háza dolgozói szívesen cs öröm­mel járulnak hozzá a község fej­lesztéséhez, annál is inkább, mert saját maguk és gyermekeik lát­ják hasznát. Kecskemét új »kisáruháza«. Az Arany János utca cs Sza­badság tér sarkán megnyílt új rádió- cs villamossági szak­üzlet nemcsak Kecskemét, hanem a megye egyik legszebb, legkorszerűbb üzlete. AÜ^.TLP-.R.9.S.RA^.B ?L Mi készül vállalatainknál Csíllárcső, esőcsatorna, vasalóbetét A Kecskeméti Finommechani­kai Vállalat a helyi szükségletek kielégítésén kívül olyan köz­szükségleti cikkeket is gyárt, amelyek városunk, sőt az or­szágban megyénk határán kívül is keresettek. Ezek közül emlí­tésre méltó a csillárcső. Már ré­gebbi vevő a Budapesti RAVIL, a héten is 600 méter aluminium csillárcső részül részére. Ugyan­csak a héten próbálkoznak a barnított csillárcső előállításával: A csillárcsöveken kívül újabb 200 darab vasalóbetét, 500 méter esőcsatorna — melynek jórésze az árvíz sújtotta helyekre kerül — 20—25 darab 200 literes tűz­rendészet! tartály elkészítésén is szorgoskodnak. Sakk, „Színhái, Mozi", Kollektív szerződés A Bács-Kiskun megyei Nyomda dolgozói sokféle nyomtatványt készítenek. A héten jelentősebb munka a Magyar Sakkélet előál­lítása lesz. Ebből 5—6000 pél­dány készül, amiből sokat szállí­tanak külföldre is. A hét végén adják át a megrendelőknek a Színház, Mozi című folyóiratot 3000 példányban. A Közlekedés és Dokumentációs Központ a közlekedés problémáival kapcso­latos klisés, négyszínű nyomású, 70—80 lapterjedelemben készülő kézi könyvét a hét végén átve­Megkezdfe működését Baján a mesterséges megtermékenyítő állomás Bajaszentistvánon, a György út 161. számú házban megkezdte működését a kecs­keméti »Szarvasmarha mestersé ges termékenyítő állomás« fiók­telepe. A telep laboratóriumá­ban serény munka folyik. A kecskeméti termékenyítő ál­lomásról kétnaponként jég közé ágyazva fiolákban érkezik a ter­mékenyítő ’■ anyag. Az érkező mennyiség 20—30 tehén megter­mékenyítésére alkalmas. A bajai fiókállomás körzete­ket létesített a megtermékenyí­tés elvégzésére. Ilyen körzetei létesültek a Micsurin és Kos­suth Tsz-ben, a tanács Patak ut­cai gazdasági épületében és a Tangazdaságban. A körzetekben előre meghatározott időpontok­ban folyik a felhajtott és med­dő tehenek megtermékenyítése. Ugyancsak a körzetekben folyik a meddőség elleni kezelés. A fiókállomás megnyitása óta alig telt el néhány nap és máris 22 mesterséges megtermékenyí­tést eszközöltek és 18 meddősé­gi kezelést végeztek. A fiókállomás a közeljövőben tovább építi körzetét. Körzetet létesítenek a Vörös Fény Tsz- ocn, Sükösdön, Érsekcsanádon, Csávofyon és a Bajai Állami Gazdaságban. c lz £Fű, szépitly, oidámsáíj seregizaiiLéfe KISKUNHALASON Vasárnap reggel az üreg város utcái virág­ba borítva, zászlódíszbe öltözve ébredtek. Har­sogott a zene, szín- pompás felvonulással kezdődött a város és járás ifjúságának erőt, szépséget, vidámságot sugárzó, Petőfi Sándor­ról elnevezett egészna- w. pos sport- és kulturális ' seregszemléje. Ezen a bemutatón az is elvált, hogy kik kerülnek a júniusban sorrakerülö megyei döntőbe. Kiskunhalason több, mint felszáz művészeti együttes lépett szín­padra, hogy dallal, tánccal, zenével, jelene­tek előadásával szá­mot adjon tehetségéről. művészi felkészültségé­ről. Kísérőként sokezer fiatal érkezett a járás­ból, akik zászlók alatt, virágcsokrok erdejében vonultak fel. A fiatal­ság ünnepén részt vett Bethlen Oszkár elvtárs is, a Kommunista Ifjú­sági Szövetség régi har­cosa. A zord időjárás, az egész napon át záporo­zó eső sem ronthatta el a nagyszerű találkozó sikerét. A szabadtéri színpad ugyan üresen maradt s » meghirde­tett sportszámok egy része is elmaradt. —■ de a város két kultúrter­mében, zsúfolásig Vol­tait nézőtér előtt kora­reggeltől késő estig pe­regtek a szebbnél szebb müsorszámok. A DISZ-csoporlok versenye a járási kultúrházban zajlott le a város és a járás leg­jobb kultúrgárdáinak szereplésével. A úttörő- . csapatok a Sertéste­nyésztő Vállalat kultúr­termének színpadán ad­tak számot tudásukról. Nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták a találkozó részvevői a fővárosi nagyüzemek l< ultúr csoport jai t, akik a munkás-paraszt ifjú­sági találkozó jegyé­ben ezen « napon. Kis­kunhalasra látogattak. Az R. M.-művek kultúr- gárdájának: táncegyüt­tesének, tánczen cka.rá- nak, a Budapesti. Cso­koládégyár, Sörgyár, Vésiisfonó, Vágóhíd és Ikarus-gyár többszáz főnyi fiatalságának ar­ra is alkalmat adott ez a seregszemle, hogy a vidéki fiatalokkal ta­pasztalatokat cserélje­nek a régi, gyakorlott üzemi kultúrcsoportok munkájáról. A koreai ifjúság forró baráti üdvözletét három koreai diák: Li Szer Rlong, Csang Te Ho és Kim Bon Hi hoz­ta el a kiskunhalasi fiataloknak. Jelvények­kel ajándékozták meg a kultúrcsopor lókat. koreai és magyar nép­dalokkal kedveskedtek a közönségnek, éltették a világ ifjúságának megbonthatatlan barát­ságát. A bíráló bizottságok­nak nehéz feladatuk volt. A tavalyi sereg­szemle óta eltelt egy esztendő alatt hatalma­sat fejlődtek a járási együttesek, mind szám­ban, mind pedig a művészi tevékenység tartalmában, színvona­tában. A feltörekvő új csoportok között első helyen kell említeni a kunfehértói Vörös Haj­nal Tsz fiataljait, akik több szám melleit Pe­tőfi: Falu végén kurta kocsma című versét dolgozták fel dalos, táncos életképpé. Ezek a fiatalok bebizonyítot­ták: nemcsak a közös munkában, de a szín­padon is megállják he­lyüket s azt is, hogy csak a tsz-gazdálkodás- ban nyílik igazi lehe­tőség a parasztfiatalok művelődésére, magas­színvonalú szórakozá­sára. Feltűnt a kelebiai fmsz dolgozóinak érett színjátszó tehetsége, akik szinte hibátlan alakítást nyújtottak a Fegyencek című dráma egyik jelenetében. A já­rási csoportok közül a megérdemelten legtöbb tapsot a jánoshalmiak kapták; a területi énck­kar szereplése Cyukity Márk vezényletével a műsor fénypontja volt. Nagy sikert aratott a Baromfifeldolgozó Vál­lalat tánccsoportjának bírjáni üveges tánca. Büszkén mondhatta el a műsorközlő ezekről a csinos és még szeb­ben táncoló lányokról, hogy a termelésben is valamennyien 100 szá­zalékon felül teljesíte­nek. Szép eredménnyel mutatkozott be a kultúrház férfi tánc­csoportja és női ének­kara is. A rémi együttes a. Hamvas Jutka című énekes, táncos játékát, vitte színpadra megér­demelt sikerrel. Utol­jára.. de nem utolsósor­ban kell méltatni a budapesti vendégek ki­forrott művészettel elő­adott, példaképül szol­gáló számait, a tréfás szlovák tánctól kezdve a jelenetekig, a hiva­tásos előadóművésznek is dicséretére váló te­hetséggel előadott sza­valatokig. A szép napot tűzijá­ték, majd hajnalig tar­tó vidám bál zárta be. Május 13-a sokáig emlé­ket hagy a kiskunha­lasi járás dolgozóinak, fiataljainak és a vendé­gül hivott munkásif jak­nak szivében. C. K. heti. Városunkban 19 vállalat részél'e elkészítik a kollektív szerződést. Említésre méltó még az a sakk-könyv, amelyet Bán Jenő szerkeszt s a címe: »Tanulj sakkozni«. Ez a szakkönyv igen sok segítséget ad a kezdő sakko­zóknak. Betongyűrűk A Kőipari Vállalat a héten 100 darab betongyűrűt készít a lakos­ság részére. A betongyűrűk egyik része 570, a másik része pedig 415 kilogramm súlyú. Kecskeméti venyigeoltó, ballonkerekű kocsi A Kecskeméti Mezőgazdaság Felszereléseket Gyártó KTSZ 18 ügyes szakemberre naponta 180 darab, az országban ismert és kedvelt kecskeméti venyige­ollót készít. Az év végéig 62 000 darabot gyárt belőle a ktsz. A hét végére 8 darab ballonkerekű kocsit készítenek. Említésre- méltó még az exportláda elemek készítése. Ebből 200 darab készül a héten. Borból borpárlat A Gyümölcsszeszipari Vállalat kecskeméti telepén alacsonyabb fokú borból borpárlatot készíte- r.ek exportra. Az elmúlt héten is több vagonnal szállítottak a Szovjetunióba. A borpárlatot közvetlenül szállítják a külföldi országba. Meovedszer lelt élűiéin a W Az elmúlt héten negyedszer tartottak élüzcm-ünuepséget a 1)4 V dolgozói. Az ünnepi össze­jövetelen kilenc dolgozó vette át :100. 250, 200 forintos pénzjutal­mát. Két kiváló dolgozót is avat­tak. X. Nagy Ferenc és Tóth Fe­renc itt vette át a jó munkájával kiérdemelt oklevelet. /KXXH>C A Császártöltési Állami Gazdasáeból jelentjük Megkezdték a paprika- és a dohánypalánták Uiültetését a Császártöltési Állami Gazdaság­ban. A szép, fejlett, erős palán­ták a kertészet, s különösen Ko­vács István kertész gondos mun­káját dicsérik. Május végéig ezekkel a palántákkal a gazda­ság dolgozó' 100 boldnyi terüle­tet akarnak beültetni;

Next

/
Oldalképek
Tartalom