Népújság, 1956. május (11. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-19 / 117. szám

B A I A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Levelező „i4 parkot a közösség Helyes-e, hogy Baján, a város központjában a kórház és a Deák Ferenc utca között a váro­si tanács és a rendőrség eltűri a sertések, baromfiak, kecskék, birkák, tehenek, sőt még a lovak legeltetését is? A város dolgozói nemmel felelnek, hiszen az utca egyik oldala parkírozva van. A p. rkban lévő táblán a követke­zőket olvashatjuk: A parkot a A Békéért Tsz fiatalja A szalkszentmártoni Békéért Te rmelöszövetkezet diszistái vál­lalták, hogy a területükön má­jus elsejére befejezik a kukorica négyzetes vetését. A fiatalok áll­ták is szavukat, a vállalt határ­időre földbe került a vetőmag. Különösen Juhász Mihály és ifjú Kovács István végzett példamu­\ I* I« O H 115 ink írják védelmébe ajánljuk“ közösség védelmébe ajánljuk. Ennyi állattal szemben nem tud­juk megvédeni. Különben is ez az útszakasz igen forgalmas és az állatok a járművek közleke­dését is akadályozzák. Java­soljuk, hogy a városi tanács szi­gorúan lépjen fel a legeltetők- kel szemben. (Kozodérovits Ist­ván, Járási Tanács.) t nemcsak vállalnak... totó munkát. A cukorrépa má­sodik kapálását május XO-re a DISZ-munkacsapat is befejezte. A 200 mázsás terméshozam biz­tosítása érdekében a fiatalok a barkók összeszedését is vállalták, ami igen ártalmas, a cukorrépa fejlődését késlelteti. — (Csuzi Sándor, DISZ-titkár.) u i: t é s I k tv—125-OS motorkerékpár, új állapot­lap elació. — Kecskemét, Vágó uita 3. sz. 5555 •v ÖLÖN BEJÁRATÚ bútorozott szobát Keresek. — Rádiótechnikus jeligére nmeket a kecskeméti kiadóba ké­rek. 5561 5ZALONGARNITURA, amely 5 db- oól áll. eladó. Kecskemét, Batthyány utca 40. sz. 5581 ELVESZETT szerszámos táska a Vöelker-teleptől a Kaszap utcáig. — i becsületes megtaláló juttassa visz- sz& : Kecskemét, Arany János utca 5. sz. ala. 5576 BEKÖLTÖZHETŐ ház Kalocsán eladó. — Érdeklődni lehet: Szarvas Péter, Kalocsa, Sztálin út 89. sz. 5575 PATKÁNY-, egér-, féregír tás, eiáno- zás. garai iával vállal vidékre is: — Györk v. gyészmérnök, Budapest. Fadrusz u. ü. Telefon: 459—037. 581 ROBB ANÖ-MOl OKOS áramfejlesztőd villanyhcgesz- tő készüléket keres megvé­telre (magánosoktól is) a SZABADSZÁLLÁSI GÉP­JAVÍTÓ ÉS MEZŐGAZDA­SÁGI KTSZ, Szabadszállás, Rákosi Mátyás utca 3. szám. Telefon: 8. 543 1000 FORINT jutalmat adok annak a nyomravezetőnek, aki május 16-án vizsgáztatott Kecskeméten elveszett motorkerékpár nyomára vezet. — Tiszakécske, Körösi u. 40. sz. 5578 REKAMIÉ, különleges, önműködő vitrines, világítós, fizetési könnyítés­sé'. — Budapest, Baross u. 3. (Kál­vin térnél), kárpitos. 5C2 VITRINES rekamié eladó. — Kecs­kemét, Klapka utca 1. II. em. 1. 5579 RKRAMIÊKAT. garnitúrákat, fotelo­kat, székeket, sezionokat fizetési ked­vezménnyel készít: Blaskovits kárpi­tos. Javítást vállalok. Kçcskemét, Kossuth krt. 28. 5577 ...... ..... « ,*•,».4 ; NtPUJSAG az MUP Bacs-Kiskun megyei Bizottsága es a Megyei ianacs napilapja Szerkeszti a szerkesztőDízettság Szerkesztőség: Kecskemet, azecnenyi cér l. sz. Telefon: 25—itt, 2b—la, u—yt Felelős kiaaó: UACZO JÓZSEF Kiaőéiilvatal: Teieton: iï—04» Kecskemet, szecnenyi ter t. sz. Terjesztik: A Megyei Postanjvatai Hiriaposztaiya es a tiiriapkezpesnc postalliuata 10k. — ElOUzetes: posta- nivataloknál es kezpesitöknéi Havi elôtizetêsl dij: U Ft Bács-Kiskun megyei Nvomőa Vi Kecskemét. — Telefon: 15—za F. v,; Faragó Imre igazgató vendégjátéka, KÖZPONTI MOZI május 19-én, este fél 8 órakor Rostand: »CYRANO DE BERGERAC« hősi színjáték 5 felvonásban. Mozik műsora Május 19-cn, szombaton: Kecskemét Városi: Dollárpapa. — Kecskemét Árpád: Özönvíz előtt. — Baja Uránia: AU baba. — Kalocsa: Gábor diák. — Kis­kunfélegyháza: Menekülés Fran­ciaországba. — Kiskunhalas: Vizkercszt. — Bácsalmás: Sza­kadék. — Jánoshalma: Zsongó melódiák. — Kiskőrös: Emirátus bukása. — Kecel: Vihar Itália felett. — Szabadszállás: Kör­hinta. Az elmúlt heten nyolcán ér­tek el 12 találatot a Totó­ban és nyertek egyenként 75 5(15 forintot. 11 találat — 3321.— Ft 10 találat — 326.— Ft 580 Totók! — Nyerliei! KONYHABÚTORT garanciával, fi­zetési kedvezménnyel, kisiparostól. — Budapest, Üllői út 5. sz. (Kálvin tér­nél.) 565 AZ ERCSI CUKORGYÁR I az őszi szezonra cukorrépa- I átvevőket keres. Jelentkezni I lehet írásban az Ercsi Cu- I korgyár Termeltetési Osztâ- I iyán. 566 | Eolyó ho 19-cn, szombaton este nyílik meg Kecskeméten .Bugaci-csárda (volt Borsos). Változatos éte­lek, nagy italválaszték, he­tenként hal- és pacalvacso­ra. Esténként hangulatos NÉPI ZENE. 556 <WVWV1A/VVVW<A/WWVWW. Szombati sportműsor TATABANYAI BÁNYÁSZ (NE I.) —KECSKEMÉTI DÓZSA csapatai barátságos mérkőzés kere­tében mérik össze tudásukat. A Dó­zsa szerdai kitűnő szereplése után érthetően nagy az érdeklődés Kecs­keméten a mérkőzés iránt. A Tatabá­nyai Bányász Igen nagy játékerőt képvisel, a Dózsa is nagyszerű for­mában van, így ismét szép játékot; sportszerű küzdelmet láthat majd a Városi-pálya közönsége. A mérkőzést negyed 6 órakor kezdik meg. Előtte előmérkőzés is lesz. Fegyelmi Mozgalmas napja volt az M TSB Labdarúgó Társadalmi Szövetsége Fegyelmi Bizottságának. Az utolsó bajnoki forduló bizony meglehetősen bővelkedett kiállításokban. Az ítéle­tek, amelyeket a bizottság hozott, remélhetőleg megakadályozza a sport- szerűség további romlását. A Fegyelmi Bizottság ítéletei a következők: Péczely Károlyt (Kméti Honvéd) 3, Tóth Mihályt (Khalasi Tör.) 2, Dcrtül Ferencet (Bácsalmás) egy soronkövetkező bajnoki mérkő­zéstől tiltotta el a bizottság. Ker­tes! Ignác (Kméti Építők), Máté Fe­renc (Kméti Kinizsi) és Fábik II. Ja­nos (Bajai Építők) szigorú megrovás­ban részesült. ítéletek A bizottság döntött a félbeszakadt Kméti Honvéd—Kméti Vasas mérkő­zés ügyében is. A mérkőzést május 23-án, szerdán délután kell a Kini­zsi-pályán újrajátszani. A Honvéd három soronkövetkező bajnoki mér­kőzését a Kinizsi pályán kell játsza­nia. A megyei II. osztályú játékosok kö-* zül: Nagyváradi László (Mélykút) augusztus 31-ig, Albert Ottó (Kiskun-* máj sa) 2 hétre lett eltiltva a játék­tól. Molnár József (Mélykút) és Deák Gábor (Kalocsai Kinizsi) büntetését a bizottság a kiállítással kitöltütlnelc vette. Sportkör alakult Akasztón Régi kívánsága teljesült ezen a hé­ten az akasztói fiatalságnak, A helyi szervek, a párt, a tanács és a DISZ vezetőinek kezdeményezésére végre megalakult Akasztón is a községi sportkör. A lelkes hangulatban meg­tartott alakuló gyűlésen a község ve­zetőin kívül 25 íiatal is részt vett. A sportkör egyelőre három szak­osztállyal kezdi meg működését. Labdarúgó-, asztalitenisz és sakk- szakosztály mellett, horgászkor is működik maja az akasztói sportkör­ben. A község vezetői régebben nem sok segítséget adtak a sportkedvelő fia­talságnak. Most örvendetes változás állott be ezen a téren. Belátták, hogy a sport fontos nevelöeszköz, amely segíti a község vezetőit abban, hogy a község előtt álló gazdasági felada­tokat az edzett, kisportolt parasztfia- talok az eddiginél jobban végezhes­sék cl. A kiskőrösi járási TSB a jövőben nagy gondot fordít most már erre a legújabb sportkörére is, amely szép terveket dolgozott ki megalakulása első napján. Nemcsak az állami tá­mogatásra várnak az akasztóiak, ha­nem a társadalmi erők összefogásá­val kívánják megoldani a pálya es a telszerelési gondokat. Az akasztói sportolók, sportkedve­lők számíthatnak arra, hogy a köz­ség vezetői gondolni fognak rájuk és nem hagyjak magukra a sportköri vezetőket, segítenek majd az anyagi kérdések megoldásában is. Megyénkben tehát eg.v újabb „fe=* hér folt“ tűnt el, most már Akasztón is sportolhat az ifjúság: Kiskuulélegyliázi járási labdarúgó-bajnokság Nagy küzdelmet hozott az Alpár— ÉjpítoK összecsapása. A lelkese)-) küz­dő félegyházi együttes megérdemel­ten vitte haza a két pontot. Jók: I.vá-t •nyi, Jókai, ill. G. Marton. Eredmények: Bányászati Berende­zések Gyára—Tiszaújfalu 9:2, Kun­szállás-Honvéd 0:18. Vörös Meteor— Szpartakusz II. 3:1. Kiskunmajsa— Vasas II. 5:2, Alpár—Építők 2:3. Kiskunfélegyházi járási bajnokság állása: 1. Honvéd tí 5 — I 44: 2 10 2. Építők b 5 — 1 31: 9 10 'ú. Alpár ö 4 1 1 27: 7 9 4. Vörös Meteor 6 3 2 1 10: ö 8 5. B. B. Gyár ö 3 — 3 23:12 6 6. Kiskunmajsa IJ. 6 3 — 3 13:13 6 7. Vasas II. 5 2 1 2 9:13 5 8. Szpartakusz II. 5 1 1 3 8:20 3 9. Tiszaújfalu 6 — 1 5 7:35 1 10. Kunszállás 6 — 6 4:59 — Jóga András. OLVASSA a Népú ï sáv ot ! 1.936. május 20-tól 26-ig: ÁLLANDÓ MUSORSZÁMOK KOSSUTH-RADIÖ: 4.30—8.00 ig: Ze­nés műsor. — Közben: 5.00: Falu­rádió. — 5.30: Előadás. — 6.00: Hí­rek — 6.05: Falusi híradó. — 6.43: Színházak és mozik műsora. — 7.00: a Szabad Nép mai vezércikke. — Hírek, itíőjárásjelentés. — 10.00: Hi­tek. Lapszemle. Időjárásjelentés. — 12.00: liuek. Idő járás jelentés. — 13.00: Falusi híradó. — 15.00: Hírek. Közér­dekű közlemények. — 19.52: Jó éj­szakát, gyerekek' — 20.00: Esti híradó. Időjárásjelentés. — 22.00: Hí­rek Időjárásjelentés. Sport. — 0.22: Himnusz. Utána: Vizjelzószolgálat. PETŐFI-RADIO: 7.00-11.57-ig: azo­nos a Kossuth-rádió műsorával. — U.37: Műsorzárás. — 23.00: Műsorzá­rás. Vasárnap, május 20. Kossuth-rádió: 8.10: Édes anya­nyelvűnk. — 8.15; Egy faiu — egy I nóta. — 8.55: Könyvespolc. — 9.00:! Zenés fejtörő. — 10.00: Vasárnapi versek. — 10.10; Ifjúsági műsor. — u.OO: Georg ütsz énekel. — 11.30: Világjáró mikrofon. — 12.10: JÓ ebed­hez szel a nóta. — 12.50: Szív küldi szívnek szívesen. — 13.20: Az épülő kommunizmus nagy országao-m. — 14.15: a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. — 15.25: Egy hét a külpolitikában. — 15.40: Főnyere­mény, Rádiókomédia. — 17.00: Köz­vetítés a Magyarország—Csehszlo­vákia nemzetek közötti váloga­tott labdarúgó-mérkőzésről. — 18.50: Kincses Kalendárium. — 20.20: Sport­hírek. — 20.25: Parasztbecsület. Mas­cagni operája. — 22.10: A vasárnap sportja. — 22.30: Könnyű zenei hang­verseny. — 23.00: Zenekari hangver­seny. — 0.10: Népdalok. Petőfi-rádió: 8.00: Dalok. — 9.00: Részletek a Csínom Palkó című dal­játékból. — 9.;*°: Miska bácsi leme- zesládaja. — 10.Í0: Szív küldi szív­nek szívesen. — 10.57: Händel: Sán­dor ünnepe — oratórium. — 12.30: A világirodalom humora. — 13.00: Művészi emezek. — 14.00: Népköltési sorozat. — 14.40: Vidám kórusok. — 15.00: Szórakoztató zene. — 13.40: Régi magyar dalok. — 16.05; Beetho- yen összes szimfóniái. — 17.05: Mesél a könyv. — 18.05: Operettkettősök. — 18.35: Schubert: B-dur trió. — 19.10: Könnyű zene — 20.30: A Rádió úti­könyve. — 20.55: Tánczene. — 21.40: Lehel kürtje. Elbeszélés. — 22.09: Népdalnangverseny. Hétfő, május 21. Kossuth-rádió: 8.10: Sporthírek. — 8.15: Reggeli hangverseny. — 9.00: A Gyermekrádió műsora. — 9.20 : Rácz Béla és zenekara játszik. — 9.40: Szkrjabin: Álmodozás. — 9.45: Uher Zita énekel. — 10.10: Óvodások mű­sora. — 10.40: Szívesen hallgattuk. — 12.10: Klasszikus operettek. — 13.1a: Népi együttesek műsorából. —14.15: Úttörő-híradó. — 14.35: Ajándékműsor a gyermekek kívánságára. — 15.10: Heti zenés kalendárium. — 16.00: Krónika. — 16.30: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 16.45: Gerimaine Montera énekel. — 17.15: Pierra Sá­ncán zongorázik. — 17.40: A Belgrádi Rádió énekkara énekel. — 18.00: Vita a második ötéves terv irányelveiről. — 18.20: Köszönet a véradóknak! — 19.Cü: Hanglemez. — 19.10: Tánc köz­ben. — 20.20: Részletek Vary: Té­kozló liatalok és Sárközi: Pettyes című zenés játékából. — 20.50: „Cas- tilának és Leonnak új világot adott Colon“. — 21.10: Sakkal-zenével. — 22-15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Verbunkosok. — 23.20: Éji zene. — 0.10: Tréfás népdalok. Petőfi-rádió: 14.00: Fúvószene. — 14.15: Operarészletek. — 15.10: Zenés utazás. — 16.00: Országszerte — me­gy eszerte. — 16.10: Filmzene. —16.50: írók, könyvek, olvasók. — 17.00: Szovjet népek dalai. — 17.30: Népek hazája a nagyvilág ... — 17.50: Schu­mann írásaiból. — 18.20: Bundás. El­beszélés. — 18.40: Kamarazene. — 19.10: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.40: Művészlemezek. — 20.40: Sporthíradó. — 21.00: Gyári belépő. — 21.10: Népek barátsága. — 22.00: Részletek Muszorgszkij operái­ból. Kedd, május 22. Kossuth-rádió: 8.10: Népek dalai. — 8.40: Indulók, dalok. — 9.00: Úttö­rő-híradó. — 9.20: Hangverseny gyer­mekeknek. — 9.50: A Gyermekrádió műsora. — 10.10: Halló, itt Moszkva! — 11.00: Lányok, asszonyok... —­11.15: Jó munkáért — szép muzsikát. — 11.45: Fiatal költők verseiből. — 12.10: Népdalok. — 13.13: Operarész­letek. — 14.15: Fiatalok Zenei Újság­ja. — 15.10: Bach műveiből. — 15.40: Mitrics. Trojepolszkij elbeszélése. — 16.00: A Gyermekrádió műsora. — 16.20: Ifjúsági fejtörő. — 16.40: Madri­gálok. — 17.10: Szovjet szerzők ope­rettjeiből. — 18.00: Újra felépül Dunafalva. — 18.10: Szív küldi szív­nek szívesen. — 18.56: Közvetítés a Madách Színházból: Nóra. — 22.15:i Tánczene. — 23.00: Török Erzsébeti és Palló Imre Kossuth-díjas kiváló művész dalestje. — 0.10: Magyar nó­ták. Petőfi-rádió: 14.00: Operettrészletek. — 14.45: Nemzetközi kérdések. — 15.00: Népek zenéje. — 16.00: Talló­zás a mezőgazdasági lapokban. —, 16.10: Magyar fúvószenekarok müso-| iából. — 16.30: Válaszolunk haliga- i tóinknak. — 16.45: Zongoraművek. — j 17.10: Az épülő kommunizmus nagyi országában. — 17.40: Rekonstruk- j ció vagy beruházás. — 18.00: Könnyű zene. — 18.30: Rádióegyetem.— 19.10: Shakespeare megzenésített műveiből. — 20.10: Magyar táncok. — 20.25: Star- j kér János gordonkázik. — 21.00: Tu­dományos lapok szemléje. — 21.10: Tánczene. — 21.40: Népszerű filmek­ből, — 22.00: Zenekari hangverseny. Szerda, május 23. Kossuth-rádió: 8.10: Népszerű ope- rarészietek. — 9.00: Rádióegyetem. —1 9.40: Német népdalok. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.40: Pillantás a nagyvilágba. — 10.50: Hindemith: ■ Szextett. — 11.10: Magyar kórusmü-! vek. — 11.40: Szülők — nevelők — gyerekek! — 12.10: Május van! — 13.15: Vidám hangszerszólók. — 14.15: Weiner: Katonásdi. — 14.20: Csajkov­szkij: Esz moll vonósnégyes. — 15.10: A Gyermekrádió műsora. — 15.35: Szimfonikus hangverseny. — 16.45: Válaszolunk hallgatóinknak. —17.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.40: Vita a második ötéves terv irány- elveiről. — 18.00: Ismerkedés a zene- ! irodalommal. — 19.00: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. — 19.10: | Jó munkáért — szép muzsikát! —. 2C.20: Közvetítés a Kulacs-étterem-] bő). — 21.00: A világjáró mikrofon! bemutatja Vietnamot. — 22.15: Tíz' perc külpolitika. — 22.25: Tánczene. — 23.00: A mikrofon előtt. — 23.40: A Chachsfield zenekar játszik. -— 0.10: Csárdások. Csütörtök, május 24. Kossuth-rádió: 8.10: Magyari Imre és zenekara játszik. — 8.40: Zenekari hangverseny. — 9.20: A Gyermek- rádió műsora. — 9.40: Az Irányi ut­cai és a csillaghegyi általános iskola leánykara énekel. — 10.10: Rádió- egyetem. — 10.40: Borodin: Poloveci Induló az Igor herceg c. operából. — 10.45: Jámbor László Schumann-dalo- kat énekel. — 11.00:« Válaszolunk hallgatóinknak. — 11.15 r Fúvósindu­lók. — 11.30: Hegyek koszorúja. — 12.10: Híres szovjet kórusok énekel­nek. — 12.30: Részletek Delibes Lak­úié c. operájából. — 13.15: Az Állami Népi Együttes zenekara játszik. — 14.15: A Rádió Gyermekújság műso­ra a kisiskolásoknak. — 14.50: A Gyermekrádió műsora. — 15.10: A magyar középkor humora. — 15.30: Orgonaművek. — 16.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. 16.30: Szív küldi szívnek szívesen. 17.10: Tánczene a Román Rádió mű- soiából. — 17.35: Beethoven: F-dur. — 18.00: Mi történt Pohl Jeromos ta­lálmányával. — 13.15: A Fővárosi Népi Zenekar játszik. — 18.50: Gold- mark: Sába királynője. — 22.40: Ope­rettrészletek. — 23.00: Május van... — o.iü: A Belügyminisztérium népi zenekara játszik. Petőfi-rádió: 14.00: Zenekari hang­verseny. — 15.10: Egy falu — egy nóta. — 15.40: Hangszeres táncok. — 56.00: Országszerte — megyeszerte. — 16.10: A mester. Rádiójáték. — 16.50: Kamarazene. — 17.45: Magyar tájak, magyar városok. — 13.00: Régi oiajz mesterek remekei. — 18.20: A ma­gyar irodalom története. — 19.00: Ljelosinszkij és Ziv filmzenéjéből. — 19.30: Lányok, asszonyok... — 19.45: Tánczene. — 20.40: Képeslap Havannából. — 21.00: A külföldi sajtó hasábjairól. — 21.10: Somogyi nép­dalok. — 21.40: Sporthíradó. — 22.00: Zenekari hangverseny. Péntek, május 25. Petőfi-rádió: 14.00: Operaáriák. — 14.15: Úttörő-híradó. — 14.35: Operett­részletek. — 15.10: Elsők között a sza­badságért. — 15.30: Gyermekkórusok énekelnek. — 16.00: Országszerte — megyeszerte. — 16.10: Ajándékhang­verseny a Bánhidal Erőmű dolgozói- ] nak. — 17.10: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. — 17.40: Nép­szerű filmekből. — 18.10: A Gyer­mekrádió műsora. — 18.30: Rádió­egyetem. — 19.00: Kamarazene. 19.35: Ungvári Tamás irodalmi jegyzete. — 19.40: Orosz nyelvtanfolyam haladók­nak. — 20.00: Prágai tavasz. — 22.00: Verbunkosok, csárdások. — a? 30* Esti muzsika. Kossuth-rádió: 8.10: Mezei csokor. — 9.00: Irodalmi jegyzetek. — 9.10: Operareszletek. — lO.iO: Óvodások műsora. — 10.30: Az ifjúság városa. — 10.40: Kamarazene. — 11.10: Lá­nyok, asszonyok ... — 11.25: Szóra­koztató szimfonikus zene. — 12.10: Bura Pál és zenekara játszik. — 13.15: Tánczene. — 14.15: Úttörő-hír­adó. — 14.35: Részletek Puccini Tu- randót c. operájából. — J5.10: Nagy magyar elbeszélők. — 15.30: Har­minc perc könnyű zene. — 16.00: Hangverseny a magyar úttörőknek. — 16.40: Székely népdalok. — 17.10: Jó munkáért — szép muzsikát. — 18.00: Tízmillió tonna nyomában. — 18.10: Szív küldi szívnek szívesen. — I 18.50: Ifjú Figyelő. — 19.20: Miklós Kata énekel. — 20.00:' Prágai tavasza — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Részletek valahol délen c. operettből; — 23.10: Mai francia költők. — 23.20: Horváth Jenő dalai. — 23.40: Éji zene. — 0.10: Lukács István cimbalmozik. Petőfi-rádió: 14.00: Szórakoztató zene. — 15.00: Zenekari hangverseny^ — 16.00: Országszerte — meg/eszerte; — 16.10: Részletek Huszka: Lili bá­rónő c. operettjéből. — 16.40: Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek. — 17.00J Zenekari dalok. — 17.25: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 17.55: Vidéki népi zenekarok mű so-* rából. — 13.30: Borsodiak a borsodi tervről. — 18.50: Kórus-hangverseny4 — 19.30: Válaszolunk hallgatóinknak; — 19.45: Filmzene. — 20.20: A csodá-* latos nyersanyag. — 20.30: Tánczenei — 21.15: Ezer év. Szombat, május 26. Kossuth-rádió: 8.10: Zenekari hang-* verseny. — 9.00: A Gyermekrádió műsora. — 9.20: A Fővárosi Zeneis­kola-szervezet tanulóinak műsora. —* 9.40: Keringök szárnyán. — 10.10: Mai operákoól. — 10.40: Böbe Gáspár Ernő és zenekara játszik. — 11.07: Benjámin László ,,Egyetlen élet“ c. verskötetét ismerteti Sőtér István; — 11.25: A Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak hangversenye. — 12.10: A Rádió operettjeiből. — 13.15: Művészlemezek. — 14.15: Könnyű magyar muzsika. — 15.10: Hernádi Lajos Kossuth-díjas, érdemes művész zongorázik. — 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 16.00: Kórus-* hangverseny. — 16.20: Az épülő kom-* munizmus nagy országában. — 17.15: A Magyar Rádió tánczenekara ját-» szik. — 18.00: Poroló ... — 18.15: La-* katos Sándor és zenekara játszik. —* 19.00: Népszerű hangverseny. — 20.20s Jót nevettünk. — 21.45: Sporthíradó* — 22.15: Tánc éjfélig. — 0.10: Ci-* gánydalok. Petőfi-rádió: 14.00: Vitalij Viaszolj énekel. — 14.10: Az opera mindenkié* — 15.10: Rádióamatőrök öt perce. —* 15.15: Magyar táncok, népdalok. —« 16.00: Országszerte — megyeszerte. * 16.10: Vidám zenés hétvége. — 17.25 a Hogyan számítják ki a reálbért? —* 17.45: Fejezetek Pest-Buda zenetörté-» netéből. — 18.20: Hruscsovo falu pa-* r ászt j ai. Elbeszélés. — 18.40: Tánc-» zene. — 19.20: Külpolitikai kalauz. —* 19.30: Mozart est. — 20.45: Egy kispa* radicsom. — 21.00: Képeslapokról* képek nélkül. — 21.10:. Maria Me*< nenghini Gallas és Maria del Monacal Puccini operáiból énekel. — 21.40: Operettrészletek. ■— 22.00: Zenekar! hangverseny. (A Magyar Rádió a músorváta toztatás jogát fenntartja-)

Next

/
Oldalképek
Tartalom