Népújság, 1956. május (11. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-04 / 104. szám

A szovjet—angol viszony javulása a béke ügyét szolgálja HÍREK Tanácstagi fogadóóra. Takács József, a 8-as számú megyei vá­lasztókerület tanácstagja május 8-án líáielött 9 és 12 óra között fogadóórát tart Kecskeméten a méheslaposi iskolában. Paradicsompalántá. A Bács- Kiskun megyei Mezőgazdasági Termékeket Értékesítő Szövet­kezet az idén 500 000 export pa­radicsompalántát nevelt paraszt­ságunk részére. Ezek termés­hozama jóval nagyobb jövedel­met biztosít, mint az eddig ne­velt paradicsomíajla. A palán­ták kiosztását május lü-e körül megkezdik. (Horváth István.) Tagjelölt lett. Kálóczi Mihály- nét, a kunpeszéri MNDSZ szer­vezet elnöke kiváló népnevelő és szervező munkájáért az el­múlt hónapban a helyi pártalap- szervezet javaslatára felvették tagjelöltnek. (Vámcs Imréné.) Thomas Mann új könyve. Az •>Egy szélhámos vállomásai«-1 Lányi Viktor fordította és az Üj Magyar Könyvkiadó adja közre. Felavatják Móra Ferenc szob­rát Kiskunfélegyházán. Az ava­tóünnepséget május 6-án dél­előtt 9 órakor tartják. Este 7 órai kezdettel irodalmi estet rendeznek. Az iskola igazgató­sága a volt tanítványokat is meghívja az ünnepségre. Asszonybrigád. A dunatetét- leni Micsurin TSZ asszonyai a dunavecsei járásban elsőnek ala­kították meg a nyolctagú asz- szonybrigádot. Ezek az asszo­nyok nem tagjai a tsz-nek. Kát —három gyermekük van és több családtagjuk is dolgozik a szö­vetkezetben. Az asszonyok vál­lalták, hogy ennek ellenére 80 munkaegységet szereznek. Elha­tározták, hogy minden asszonyt bevonnak a brigádba. A gyere­kek gondozását egy-egy asszony végzi, akinek arra a napra a kö­zös munkaegységből biztosítják a reá eső részt. (Vámos Imré­né.) Üj DT-413-as lánctalpas erő­gépet kapott a Kiskunfélegyházi Gépállomás. Hivatalos közlemény Brentano londoni tárgyalásairól Ünnepélyesen fogadták Mosz­kvában az Angliából hazatérő Bulganyin és Hruscsov elvtársa­kat. N. A. Bulganyin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke és N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének tagja —, amint már lapunkban közöltük, ápri­lis 30-án visszaérkeztek angliai látogatásukról a Szovjetunióba. Fogadtatásukra Moszkvában nagygyűlést hívtak össze. Az üd­vözlések után viharos éljenzés közepette Bulganyin elvtárs |p- pott szót. £ Bulganyin elvlárs beszéde Bulganyin elvtárs beszéde ele­jén megállapította: — Angliai látogatásunk, ame­lyet Nagy-Britannia kormánya — cs személyesen Eden minisz­terelnök úr — meghívására tét­iünk, nagy politikai és gyakor­lati jelentőségű mind az angol —szovjet kapcsolatok, mind pe­jig az egész nemzetközi élet szempontjából. Továbbiakban rámutatott Bulganyin elvtárs, hogy a két ország közötti tárgyalások ered­ményeként új feltételek jöttek tétre a két állam kapcsolatainak .oyábbi megjavítására. Bár szá­mos kérdésben mindkét fél megmaradt a maga véleményé­nél, számos kérdésben azon­ban közös nézőpontot találtak. A békés egymás mellett élés szovjet külpolitikája helyesnek bizonyult és e külpolitika össz­hangban áll valamennyi ország és valamennyi nép érdekeivel. A Minisztertanács elnöke hangsúlyozta beszédében, hogy a szovjet—gngol kapcsolatok megjavítását egyáltalán nAi óhajtják Nagy-Bntannia más államokkal való kapcsolatainak rosszabbodásával elérni. A két ország viszonyának javulása nemcsak az országok közti nö­vekvő bizalom kezdete, nemcsak új szakasz kezdete a kapcsola­tok és az együttműködés kiter­jesztésében, hanem a béke és az egész világon megteremtendő jó kapcsolatok fejlesztésének álta­lános ügyét is szolgálja. A Szov­jetunió továbbra is rendületle­nül folytatja a népek közti ba­rátság és együttműködés meg- ♦zilárdítására irányuló politiká­ját. Ezután Topoljcv akadémikus, a TU—104 típusú repülőgépter­vezője beszélt. Az angliai utazás megmutat­ta, hogy technikai téren sem maradunk el a Nyugattól, a fej­lődés ütemét tekintve pedig messze magunk mögött hagy­juk — hangoztatta, I. V. Kur- csatov akadémikus ' emelkedett ezután szólásra. Angliai tapasz­talatairól szólva elmondotta, hogy a Szovjetunió az atomtu­domány és technika legfőbb te­rületén túlszárnyalta Angliát, Megállapította emellett, hogy angol fizikusok, vegyészek és mérnökök egyes területeken többet érték el. Ezután viharos éljenzés közepette N. Sz. Hrus­csov lépett a szónoki emelvény­re. Hruscsov elvférs beszéde Hruscsov elvtárs értékelte a tárgyalások pozitív eredményeit, majd sajnálattal állapította meg, hogy nem nyílt lehetősé­gük az egyszerű angol emberek­kel való találkozásra. A tárgya­lások és hivatalos ügyek na­gyon lefoglalták idejüket. Az angol nép érdeklődése a szov­jet államférfiak látogatása Iránt s a szovjet ország képviselőihez intézet üdvözletek azonban meg­mutatták, hogy az angol nép barátságot kíván a Szovjetunió népeivel, a békére es a jóviszony fejlesztésére törekszik. — Valamennyi nép a szilárd és tartós békére vágyik, a nem­zetközi feszültség enyhítésére szomjúhoznak. Az utóbbi idő­ben e tekintetben sok minden változott meg jó irányban. Az úgynevezett hidegháború teljes felszámolásának .útjában azon­ban még nem kis akadályok vannak. Ezek az akadályok ló­képpen az Egyesült Államok egyes befolyásos köreitől indul­nak ki, amelyeknek nem érde­kük a nemzetközi feszültség el­oszlatása. A továbbiakban a kommunis­ta és szocialista pártok viszo­nyáról beszélt. Megállapította, hogy a dolgozók érdekében <» jelenkori munkásmozgalom leg­főbb és alapvetőbb kérdéseiben kapcsolatok lehetnek és kapcso­latoknak kell lenni e pártok kö­zött. így elsősorban a nemzet­közi feszültség enyhítéséért, a tartós béke megteremtéséért, az országok közti kereskedelmi és kulturális együttműködés lét­rehozásáért küzdhetnek közösen a szocialista és kommunista pártok. A Labour-párt vezető­ségével való találkozásról szól­va elmondotta Hruscsov elv­társ, hogy a munkáspárti ve­zetők egy része reakciós, sjcov- jetellenés álláspontot foglalt el. Különféle káros nézeteket han­goztattak a Szovjetunióról, az SZKP-ról, a népi demokratikus országok kommunista és mun­káspártjairól. Ezzel kapcsolat­ban provokációs kérdéseket tet­tek fel, amelyeket a szovjet ve­zetők határozottan visszautasí­tottak. Mi volt a labourista-ve- zetők célja e provokációval? Az, hogy érdemeket szerezzenek a reakciósok szemében. Csak a reakciósoknak előnyös a mun­kásosztály különböző osztagai­nak elkülönülése és a reakció­sok félnek a legjobban a mun­kásoknak ettől az egységétől. Hruscsov elvtárs azt a meggyő­ződését fejezte ki, hogy az egy­szerű labour-pártiak nem oszt­ják pártjuk egyes vezetőinek ki­rohanásait és nem támogatják a tömegek sem. Végül kijelentette, hogy e provokációs kirohanások és a személyes sértések ellené­re hajlandó az SZKP arra, hogy kapcsolatot teremtsen az angol labouristákkal, ha részükről keliő megértés és kívánság nyil­vánul meg ennek érdekében. Szavait, a Szovjetunió és Nagy- Britannia népei barátságának és a világbékének éltetésével fe­jezte be. Havazott Dé!>OÍaszországban KÓMA. Az AFP jelentése sze­rint Dél-Olaszország különböző vidékein újból havazik. AzEtnát hó borítja és Cataniában 90 kilo­méter sebességű szél fúj. Calabriában, Cosenza környé­kén bőségesen esett a hó és több helyen megszakadt az összeköt­tetés. A Polino-hegyet szintén hó borítja. (MTI) >VWl/•MVWtfWW Ojísjta árucikkek az HÖK-ban Az NDK-ban a műanyag­ból készült cikkek gyártása öt év alatt ötszörösére növekedett. Eddig már 7000 fajta árucikket gyártanak műanyagból. Az el­múlt évben 4000 tonna színesfé­met takarítottak meg így. LONDON. (MTI) Brentano nyugatnémet külügyminiszter és Hallstein külügyi államtitkár szerdán Londonban befejezte háromnapos tárgyalásait az angol kormány vezetőivel. A két nyu­gatnémet politikus a többi között Eden miniszterelnökkel, Mac­millan pénzügyminiszterrel, Sel- vvyn Lloyd külügyminiszterrel és Thorneycroft kereskedelemügyi miniszterrel folytatott megbeszé­lést. A tárgyalásokról szerdán hi­vatalos közleményt adtak ki, amely szerint a nyugatnémet. és argói államférfiak egész sor nemzetközi problémát vitattak meg. Beleértve a közel- és távol­keleti kérdéseket is. A szov­jet vezetők londoni látogatásá­ról és tárgyalásairól a közle­mény leszögezi: az angol és a nyugatnémet államférfiak »őszin­tén remélik, hogy a legutóbbi angol—szovjet megbeszélések a nemzetek közötti bizalom tényle­ges növekedésének kezdetét fog­ják jelezni.« Ami az európai kérdéseket és főleg Németország újraegyesíté­sét illeti, a közlemény hangsú­lyozza, hogy a kelet—nyugati leszerelési program megvalósulá­sa »jórészt a Németországban és másutt fennálló politikai prob­lémák megoldásától függ.« Vagyis ebben a kérdésben az angol- nyugatnémet tárgyalásokon lé­nyegében elutasították Guy Mol­let francia miniszterelnöknek azt az állásfoglalását, amely szerint Németország újraegyesítéséhez a leszerelésen keresztül vezet az út, A londoni tárgyalásoknak egyik fő pontja az volt, hogy Nyugat- Németország továbbra is járuljon hozzá a területén állomásozó megszálló — köztük angol —< csapatok költségeinek fedezésé­hez: Anglia erre a célra 50 millió fontot követelt a következő költ­ségvetési évre. Nyugat-Némtt- orszég — mifct ismeretes — eze­ket a követeléseket már több íz­ben visszautasította. Az AFP ér­tesülése szerint kompromisszu­mos terv van készülőben, mely­nek értelmében Nvugat-Német- ország áruszállításokkal, nem pe­dig készpénzzel járul hozzá a te­rületén állomásozó megszálló csa­patok fenntartásához. Brentano egyébként a tár­gyalások befejeztével szerdán egy tiszteletén# rendezett ebéd soián beszédet mondott, s abban határozottan kijelentette, hogy »az Odera-Neisse határ elisme­rése nem jöhet szóba.« A zsámbéki termelőszövet- kezeti elnökképző tan­folyamon a műit év szeptem­bere óla a megyéből 11 hallgató társammal együtt tanulok. Tár­saim nagyobb részt régi tsz- einokök, de van közöttük tsz- 'pg és brigádvezető is. Én a ke­rekegyházi Előre Tsz-ből jöttem erre az iskolára. Ezen az iskolán elsajátítjuk» szokat az alapismereteket, ame­lyek segítségével eredményeseb­bé tehetjük majd termelőszövet­kezeteink gazdálkodását. Me­gyénk termelőszövetkezetei még kevés, jól szakképzett elnökkel rendelkeznek, nem beszélve a bzigádvezetők, állattenyésztők hiányos szakismereteiről. Bát­ran állítom, hogy súlyos ezrese­ket jelentő jövedelemtől esnek el tsz-eink, éppen a szakismeret hiánya miatt. A rátermettség, a lelkiismeretes munka, az évtize­des gyakorlati tapasztalat mind- mind csak szerves kiegészítője az elméleti képzettségnek, de nem pótolhatja azt. Ezt az állí­tásomat saját példámmal iga­zolom. 1937-ben végeztem el a 3 éves szőlészeti ós borászati szakisko­lát Kecskeméten, Tarcalon és Budafokon. A felszabadulásig kapitalista gazdaságokban, a felszabadulás után az Egri Ál­lami Gazdaságban dolgoztam, Eóieg gyümölcs- és szőlőterme­lési vonalon. Ezek szerint közei két évtizedes gyakorlattal ren­delkeztem, amikor erre ez isko­lára kerültem s itt tudtam meg igazán: milyen feladatok elé ál­lítja vezetőit a kollektív gazdál­kodás, Megtanultam, hogy tsz-eink- nek sok üzemágúnak és beltei- jesnek kell lenniük. Csak azok tudnak egész éven át egyenletes jövedelmet biztosítani a tagság­nak, s eleget tenni az állam iránti s egyéb fizetési kötelezett­ségeiknek, amelyek így gazdál­kodnak. j%/| egyénk termelőszövetke- zetei — köztük a mienk is — ebben követte el a legnagyobb hibát. Nem fejlesz­tettük a szarvasmarhatenyés/- tést, örültünk a szépformájú, kövér lovaknak. Nekik adtuk a legjobb szálastakarmányt, abra­kot, de teheneink 2—3 liter te­jet adtak. Sertésállományunk 6em volt jövedelmező, mert a rossz tartási viszonyok miatt. 7 —8 kilós, csökött malacokat vá­lasztottunk le. Nem használ­tuk ki kellően a Kondor-tó vizét viziszárnyasokkal. Uj, 500 férőhe­lyes juhhodályunkban 112 anya­juh és 20—30 növendék szomor- kodik, pedig rövidesen kezdődik a hiteltörlesztés. Nem lenne he­lyesebb az anyák számát leg­alább 200-ra felemelni, hiszen tsz-ünknek kiváló képességű ju­hásza van? A több, mint 300 új melegágyi ablakot csak 10—20 százalékban használtuk ki. Sző­lőnk csak 8—10 mázsát terem holdanként, mert nem jut rá ele­gendő trágya, de a trágya nagy- része minden kezelés mellőzésé­vel szárad, pusztul. A múlt év­ben 18 hold kukoricát és 10 hold burgonyát majdnem teljesen trá­Zsámbéki levél — Kerekegyházára gyázás nélkül termeltünk. A tsz számvitele nem szolgálta a kö­zös vagyon védelmét. Ebből ere­dően az ellenőrzés is szinte lehe­tetlen volt, az anyag- és pénz­eszközöket, de a munkaegységek ellenőrzését illetően is. Csak néhány hibát sorol­tam fel azokból, amelyek nagy­ban hozzájárultak ahhoz, hogy nálunk is már évek óta nem voll pénzosztás. Természetesen ezzel párosult az is, hogy igyekeztünk minden terményt kiosztani, nem törekedtünk az árutermelésre. V; okán felvethetik a kér­^ dést: — a hibákat felso­rolni könnyebb, tessék azokat kijavítani! — Éppen erről van szó! Erre tanít meg a zsámbéki elnökképző tanfolyam. Én például hazakerülésem után ismertetem majd a tagság­gal az itt tanultak alapján ki­alakult elgondolásaimat: A magas terméshozamok el­érése érdekében bevezetjük a szakaszos trágyakezeiést, nyers- foszfátos, vagy szuperfoezíátos elvesztéssel. Talajjavítás szem­pontjából meghonosítjuk a zöld­trágyázást. Mivel a mi terüle­tünk középkötött vályog, barna és sárga lúgos kémhatású a ho­moktalaj, jó sikerrel termesz1- hetö zöldtrágyának fehérvirágú somkóró, de megfelelő a nap­raforgó is. így lehetővé váliK, hegy szüleinket bőséges istálló­trágyával lássuk el, s ne 8—10, hanem 20—25 mázsa szőlőt szü­reteljünk! Rátérünk a zöld futószalag nö­vényeinek termesztésére. Úgy válogatjuk össze a takarmány­fajtákat, hogy a fehérje és a ke­ményítőarány a tejtermelésre legkedvezőbb legyen: rozs és szöszösbükköny, őszibúza és pnn- nonbükköny, borsocsalamádé, ta­karmánykáposzta, stb. így elér­hetjük, hogy nem 2—3, hanem 8—10 liter tejet fejünk, megák­kor is, ha. nem abrakolunk. Té­lire pedig a majorhoz közei bőséges siló- és takarmányrépa- termesztéssel biztosítjuk álla­taink ellátását. Igen gondosan termesztjük a kukoricát is. Ahova nem jut is­tállótrágya, bőségesen adunk zöldtrágyát és műtrágyát. A ku­koricát négyzetesen vetjük, kí­sérletképpen az idén már iker- sorosán is vetünk. A z állattenyésztésben is Jr* bőven van tennivalónk. Tehénállományunkat a mester­séges megtermékenyítéssel, ló tenyészegyedek kiválasztásával, a növendékek szakszerű felne­velésével javítjuk. Sertésekből az én elgondolásom szerint a fajtiszta mangalica tenyésztése, hízóanyagnak a berkshire-man- gaiica keresztezés válik be leg­jobban. Célkitűzésem kevesebb, de kifogástalan fejlettségű anya­kocával, nagy — 70—75 kg alomsúlyú választott malac elő­állítása. Eddigi eredményünk 40 —45 kg volt. A jövedelmezőség emelése érdekében a sertés­süldők nagyobb részét hízott ál­lapotban értékesítjük. Ezt a célt a kukorica, gyökgumós és pil­langós növények termésátlagai­nak, részben a vetésterületnek növelésével és a csicsóka ter­mesztésének bevezetésével aka­rom elérni. Juhászatunk jövedel­mezőségét a legelő megjavításá­val, mesterséges őszi és téli le­gelő (rozsos repce) létesítésévelj a kiváló, hosszúfülű, sűrűgyap­jas, jól tejelő egyedek elszaporí- tásával javítjuk meg. Eddigi r.yircsúlyunk 4—4.5 kg, a tej­hozam 24—25 liter. A fentiek megvalósításával elérhető a 4.8 —5 kg-os nyírósúly, a 30—35 li­ter tejhozam is. A számvitel és a vezetés meg­javításának kérdése: a legtöbb hibát itt követtük el. Nem törőd­tünk eléggé a számvitellel. Amo­lyan szükséges rossznak tekin­tettük, amivel mindig elég sok baj van. Természetesen legtöb­ben nem is értettünk hozzál Mi származott ebből? Már eleva kizárta a kellő ellenőrzést, ez egyenes, becsületes, szilárd ve­zetést. Ki látta ennek legna­gyobb kárét: a tsz közös vagyona és a tsz tagsága. Iskolánkon azonban alapos számviteli okta­tásban is részesülünk. Mi, valamennyi Bács me* J gyei hallgató, hiszünk abban, hogy céljaink megvalósí­tásában hazatérésünk után min­den becsületes tsz-tag is segít majd. Szeretnénk, ha iskolánkon szerzett tudásunk minél gyümöl­csözőbb lenne s minél többet tudnánk nyújtani a közösségnek^ Nagy Gábor, 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom