Népújság, 1956. május (11. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-04 / 104. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK f NÉPÚJSÁG AZ MBP BACS-KISKUII HEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYE! TANÚS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 104. SZÁM ________Ára SO fillér J 950. MÁJUS 4. PÉNTEK Lelkesen ünnepeltek megyénk dolgozói a nemzetközi munkásosztály ünnepén Ezrek színpompás felvonulása Kecskeméten Május elseje, a munka, a nem- zetköziség ünnepe hűvös, esőre hajló reggellel köszöntött a hí­rős város lakóira. Am a borús ég és a hűvös tavaszi szél da­cára már a kora reggeli órákban megindult a tömegek áramlása a város központja, a Szabadság­iér felé. Tömött autóbuszokkal, kerékpárokkal, felvirágozott ko­csikkal teltek meg az utcák. S mire tizet ütött az öregtemplom harangja, már nyolc-tíz soros embergyűrű lepte el a Rákóczi út és a Szabadság tér járdasze­gélyeit. A Szabadság tér ünnepi kül­sőt öltött. Vörös és nemzetiszí­nű lobogók mellett a baráti or­szágok zászlóit lengette a csí­pős szél. Háromnegyed tízkor megtelt a díszemelvény is; a megye es a város vezetői, a leg­jobb dolgozók innea tekintették meg a színpompá^ felvonulást. Az úttörők zenekara nyitotta meg a sort, a május elsejei se­regszemlét. "Sej, haj száll az ének, szép az élet...« — hang­zott az úttörő induló kedves dal­lama. Utánuk az általános is­kolás tanulók egyenes sorai haladtak, ütemes lépésekkel, pi­ros nyakkendőben. Az egyik leánycsapat népünk békevágyát juttatta kifejezésre: fehér ka­rikákba illesztett békegalam­bokkal vonultak fel. Nagy sikert aratott az úttörők táborozását bemutató életkép. A kispajtá­sok bográcsot is vittek maguk­kal, egy kis kocsira pedig sát­rat állítottak fel. Az énekszótól, jókedvtől han­gos úttörők menetét az 1013-es Tanácsköztársaság veteránjai­nak ünnepélyes csoportja kö­vette. Köztük ment Sebestyén József, aki az Épületlakatosipari Vállalatnál a szakma szereteté- re, kommunista emberségre ne­veli a fiatalokat. Ott haladt Székely József, a Kinizsi Kon­zervgyár lakatosa, Szili István elvtárs és mások, akiknek áldo­zatos harca is hozzájárult ah­hoz, hogy ma szabadon és bol­dogan ünnepelhetjük a 12. sza­bad május 1-ét. Ismét a fiatalok sorai halad­tak el az emelvény elölt. A Bá­nyai Júlia leánygimnázium ta­nulói kék köpenyben vonultak fel, könyvvel a kezükben. Szép és kedves volt a Katona József gimnázium és az MTH tanulói­nak felvonulása is. A tanulókat tanítóik, a pedagógusok követ­ték. A nevelők felvonulását lel­kes taps köszöntötte, a sokezer főnyi néző szeretettel fogadta pedagógusainkat, akik igazi hazafiságra, a párt szeretetére, • tudomány és a kultúra meg­ismerésére tanítják gyermeke­inket. Ezután az üzemek és a válla­latok változatos, tarka sorai kö­vetkeztek. A menet élén a Ki­nizsi Konzervgyár dolgozói ha­ladtak, akik másodszor nyerték ei a büszke élüzem címet. A gyár dolgozóinak hosszú sorát a legjobb dolgozók nyitották meg, akik a pártot éltetve vo­nultak el a dísztribün előtt. — Sportoló lányok csoportja kö­vetkezeit ezután. Ötletes laluj­tornagyakorlatot mutattak be. Okét a népi tánccsoport fiatal­jai követték. A tangóharmonika kíséretére vidáman ropták tán­caikat. Érdekessége volt a Ki­nizsi Konzervgyár felvonulásá­nak az a hatalmas teherautó, amelyre egy forgó gúlát szerel­tek fel, s ez a forgó kirakat a gyár termékeivel volt körülrak­va. ötletesen ábrázolták azt is, hogy a Kinizsi 1950-ben 20 va-‘ gonnal, 1955-ben pedig már 600 vagonnal járult hozzá export- tervünk teljesítéséhez. A Kinizsi Konzervgyár érde­kes és színekben gazdag felvo­nulását a versenytárs, az Al­földi Kecskeméti Konzervgyár dolgozóinak sorai követték. Ök is az először elnyert clüzemi csillaggal nyitották meg mene­tüket. A gyár vezetői és legjobb munkásai után asszonyok és lá­nyok tarka sokasága lépdelt. Amikor az emelvényhez értek, többen kiléptek a sorokból és virágot nyújtottak át a dísz­emelvényen helyettöglaló ün­neplőknek. Színes, változatos és vidám volt a többi üzemek felvonuld- ! sa is. A Gyufagyár dolgozói ap­ró gyufásdobozokból hatalmas •»Gyufa« cs »Békét« szavakat raktak ki. az Útfenntartó Vál­lalat dolgozói fegyelmezett ma­gatartásukkal, egyenes soraik­kal tűntek ki. A pártot éltető harsány kiáltásaikat motorzú­gás váltotta fel. A MÖHOSZ fia­taljai következtek. Elöl az ifjú modellezők haladtak, őket a legnagyobb sikert aratott, kék mentébe és piros nadrágba öl­tözött huszárok követték. Ez­után ejtőernyős ifjak és leá­nyok, rádiósok, majd pedig Zalka Máté motorosai haladtak cl az emelvény előtt. Mögöttük a Tejipari Egyesülés kollektí­vája, majd a Hűtőipari Vállalat dolgozói meneteltek. Érdekes és I változatos volt a Sütőipari Vál­lalat dolgozóinak és a Sertéste­nyésztő és Hizlaló Vállalat dol­gozóinak ünnepi menete is. Üj színnel gazdagodott ezután a kecskeméti dolgozók felvonu­lása. Az üzemek, vállalatok és hivatalok mellett lovaskocsikon megjelentek a termelőszövetke­zetek parasztjai is. Felpántliká­zott kocsijaik, lovaik és az éneklő tsz-tagok jókedvet és vi­dámságot sugároztak. A zász­lóktól és virágoktól, a tarka ru­háktól és piros fejkendőktől dí­szes ünnepi menet olyan képet tár a néző elé, mintha egy szél­től ringatott, csodálatos tarka rétet látna. És ha a színes em­beráradatot, a jelszavakkal és virágokkal, nótával és dallal elhaladó oszlopokat, ap\'ó ké­pekre bontjuk, akkor is megra­gadó élményt nyújt ez a fel­vonulás: derűs arcok, vidám, bi­zakodó tekintetek mindenütt. S ezernyi ötlet... A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat azt ábrázolta, hogyan akarják gé­pesíteni üzemüket a második ötéves terv során. S lehetne hosszan sorolni a Gyümölcs- szeszipari. az Épületlakatos- ipari, az Állami Áruház, a Mag- tenneltetó, a Faszért és a Ter- ményforgaltni, a Nyomda, a Nemzeti Bank. a Tefu, a Kisker és a Finommechanikai Vállalat dolgozóinak ötletekben gazdag felvonulását. Ki tudná eldönte­ni, melyik volt szebb és érdeke­sebb: az új egyenruhájukban fel­vonuló és szokatlanul fehérarcú kéményseprők-e, vagy a kövér kismalacokkal felvonuló Vá­rosföldi Állami Gazdaság? A Gépgyár dolgozóinak gyártmá­nyai, a menetközben működő zuhany, vagy talán a postások? Ez valóban érdekes volt. Kor­hű jelmezekben mutatták be, hogyan fejlődött 1303-tól a le­vél és csomagkézbesítés napja­inkig. Őket a VI. és VII. kerü­leti dolgozók sorai, majd a vas­utasok fegyelmezett serege kö­vette. Az óramutató már túlhaladt a H-en, de még mindig árad, üzönlik a menet. A Bács megyei Építőipari Vállalat dolgozóit az Építőgépkarbantartó, a Tatarozó, a MEGYEVILL, majd a Kordc- lyos Váilalat sorai követték. A Duna—Tisza közi Mezőgazdasá­gi Kísérleti Intézet dolgozói I büszkén vitték magukkal a I Kecskeméti Törpe paradicso- j mot, tudományos munkásságuk ; eredményét. A közel kétórás j színpompás seregszemlét a ktsz- ek dolgozóinak tömött sorai zár­ták be. Az ünnepi felvonulás a honvédzenekar pattogó induló­jával ért véget. Seregszemle Baján Baja dolgozói zászlóerdők í alatt, énekszóval indulnak az ! üzemekből, hivatalokból, gyüle­kezőhelyekről a Szabadság útra I a felvonulás útvonalára. A ked­vezőtlen idő ellenére is ezrek és ezrek végnélkülinek látszó sora indul, hogy a 12. szabad május elsején hitet tegyen a proletár­nemzetköziség. a béke és sza­badság nagy eszméje mellett. A színes felvonulás élén az iskolák növendékei haladnak. A kiscsávolyi iskola úttörő pajtá­sai díszes magyar ruhájukban az útvonal tapsviharát aratják. A történelmi fejlődés szemlélte­tő képét adják a központi fiú­iskola növendékei. Az iskolák után a város falai között sze­replő »Diákok az olimpiáért« sportfiatalok kétezres tömege I vonul el a tribün előtt. Gyorsan váltakoznak a képek, az üzemek, vállalatok, hivata­lok csoportjai magasra emelt táblákkal, melyek messze hir­detik: »Éljen a különböző tár­sadalmi rendszerű államok bé­kés egymás mellett élése«. »Bé­két, soha háborút!« A Gyapjúszövetgyár sorait népi tánccsoport nyitja meg. Ükét követik a Ruhaüzem dol­gozói. Az ajkakon csendülő dal betölti a Béke teret. Most a vá­ros szocialista szektorainak cso­portjai következnek. Kitűnik a DAV csoportja kocsira épített áramelosztó központjával. A Bajai Állami Gazdaság dolgo­zóinak menetét 40 tagú huszár­csapat nyitja meg. A gazdaság fiataljai büszkén ülik lovaikat. A termelőszövetkezetek a Mi­csurin, Vörös Fény és Kossuth soraiból táblák hirdetik: »Előre a mezőgazdaság szccialista épí­tésének útján.« Most már egymásután érkez­nek a felvonulás csoportjai, A Százezrek színpompás felvonulása hazánk fővárosában Budapesten, a Sztálin-szobor talapzatán foglaltak helyet a fővárosi dolgozók seregszemléjé­re megjelent párt- és kormányve- zetók: Apró Antal, Acs Lajos, Dobi István, Erdei Ferenc, Gerö Ernő, Hegedűs András, Hidas Ist­ván, Kovács István, Mekis József, Rákosi Mátyás, Szalai Béla, Bata István, piros László, Egri Gyula, A mellvéden foglalt helyet Szabó Pál, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának elnöke, Szalcali József, a DISZ, Központi Ve­zetőségének első titkára, Szűcs Lajos, a Magyar Dolgozók Párt­ja Budapesti, Pártbizottságának titkára. A szobor mellett lévő diszemelvényeken helyet foglaltak a főváros, az ország kiváló munkásai, sportolói, mérnökök, tudósok, művészek és a többi meghívott vendégek. Kilenc órakor megszólallak a harsonák, felvonták május 1 lobogóját és a Thököly út felöl megindult Budapest dolgozóinak hatalmas tüntetése, nagyszerű felvonulása. Valóságos mozgó zászlóerdő borította el a teret, amikor a menet elején húszezer fiatal a térre vonul. Alig halad­tak el a fiatalok, mögöttük hét oszlopban feltűnt a főváros terü­letének végeláthatatlan menete. Mindenütt vidám arcokat le­hetett látni. Üzemi zenekarok kí­séretével énekellek a felvonuló dolgozók, zászlaikat magasra tart­va éltették a pártot és annak Központi Vezetőségét. A zászlóer­dőből itt is, ott is kivillanlak a feliratok, amelyeken ezt lehetett olvasni: »Éljen a Szovjetunió ér a magyar nép megbonthatatlan barátsága.« A kerületek után az Egyesült Izzó munkásai virággal kirakott diadalívekkel, májusfák­kal vonultak el a téren. Es özönlöt­tek az üzemek dicső munkásai. A munkások, munkásasszonyok magukkal hozták gyermekeiket. Tizenkét óra elmúlt, amikor véget ért a fővárosi dolgozók pnurás május 1-i felvonulása. Hamni órán at mintegy 400 001 ölítíAesti dolgozó vonult fel a mwftasosztály nagy nemzetközi ünnepén. Felejthetetlen volt ez a hatal­mas seregszemle. Csodálatos szí­nekben pompáztak a tarka ken­dők, a zászlóerdő, a tengernyi gyönyörű májusfa. Nagyszerű volt látni, hogy a viharos szél és csőre hajló idő ellenére is tom­bolt a Jókedv, a vidámság; — ez fényessé varázsolta az ünnepet. Talán sohasem volt ennyi jóked ■ bizakodás, mint most. Ez a május elseje az országot vezető párt iránti szeretetnek, c második ötéves terv helyeslésé­nek, a proletár nemzetköziség megerősödésének nagyszerű meg­nyilvánulása volt. Soha ilyen bi­zakodással nem hangzott a béke követelése, mint most, amikor minden eddiginél biztatóbb c nemzetközi látóhatár. Ezért volt országszerte oly vidám és lelkei a május elseje. j Máv, a Gázüzenj, az Aköv dol- : gozoi és egyre váltakoznak a színes képek, ahogyan a menet ! a Béke téren felállított dísz­emelvény elé érkezik. A katona- zenekar indulóinak pattogó üte­meire nagy taps köszönti az egészségügyi dolgozók csoport­ját. Az egymást követő képeket most újabb lovascsoport, a Mén­telep lovasainak lenyűgözően szép csoportja szakítja meg. Taps köszönti a lovasokat. A Vízügyi Igazgatóság az elmúlt hetek nagy küzdelmének Ijeniu; tatójával vesz részt a felvonulá­son. A védelmet segítő agregá- torok, a víz visszahúzódását gyorsító Hortobágy szivattyúk, a dömperek és a vízjel ző szol­gálatot ellátó úszó villanok szí­nesítik soraikat. A Fémipari Vállalat hatalmas permetezőgé­pével jelzi hatalmas segítségét, mellyel a mezőgazdaságot a többtermés elérésében segíti. Az Erdőgazdaság a felvonuláson gépesítését is felvonultatta, mo­toros fűrészeit, rönkszállító gé­peit. A Sütőipari Vállalat, a pos­tások csoportjai után a Magas- építési Vállalat dolgozói ma­gasra emelt táblái hirdetik »Új technikával építünk«, hogy a még felvonuló sorok tetszését kivívja a Vágóhíd Vállalat gaz­dag készítményeinek változatos­ságával. A felvonulást követőleg gaz­dag kultúr- és sportbemutatók­ra került sor. A vállalatok, üze­mek és hivatalok külön ünnep­ségeket is rendeztek május 1 megünneplésére. A zord és sze­les május 1 sem tudta az ün­nepi hangulatot elrontani. Május 1 Kalocsán Kalocsán is már április 30-án este elkezdődtek a május 1-i ün­nepségek. A DISZ által rende­zett fáklyás felvonulás a Petőfi népművelési otthon elől indult el, végig a Sztálin úton a Belo­iannisz kertig. A honvédség fú­vós zenekarának vidáman pat­togó indulói hangjára 300 fiatal vonult fel. Kedves látványt nyújtott az úttörők színes lam- pionos menete. Május 1-én reggel a honvédség fúvós zenekarának és a nép zenekaroknak zenés köszöntőjé­re ébredt a város. A kiváló dol­gozók ablakai alatt a zenekarok megálltak s külön, köszöntötték öltet, A város dolgozóinak sereg­szemléje, harcos tüntetése a bé­ke és proletár nemzetköziség mellett, fél 9 órakor kezdődött, A felvonulók a Petőfi Népmű­velési Otthon elől indultak el. A város párt- és állami vezetői és a legkiválóbb dolgozók a rend­őrséggel szemben felállított dísz­emelvényről üdvözölték a szín­pompás menetet. A legnagyobb tetszést a Paprikaüzem felvo­nulói aratták, ötdekás paprikás­csomagokból készítették el fel­irataikat. Az üzemben dolgozó lányok paprikafűzéreket vittek. Az I. számó DISZ-brigád egy kocsi tetején üzembe helyezett paprikatöltőgéppel mutatta be munkáját. A kórház dolgozó hófehér köpenyben vonultak fel: Egy röntgen gépen dolgozva il­lusztrálták a kórház munkáját A felvonulás csaknem egy őrár­át tartott. Ezután mindenki a Beloian- nisz-kertbe igyekezett, ahol a DISZ művészeti együttesek gaz­dag műsorral fogadták őket. — Délben az üzemeknél díszebé­dek voltak. Délután és este sport- és művészi műsorok szó­rakoztatták a város közönségét Kiskunfélegyházán Kiskunfélegyházán mintegy 7 ezer főnyi felvonuló köszöntötte május 1-ét. A szinpompás me­netben az üzemek, termelőszö­vetkezetek, hivatalok stb. dol­gozói, a város lakosságának minden rétege képviselve volt. A felvonulók magukkal vitték a foglalkozásuknak megfelelő munkaeszközöket. A gépgyáriak kocsira rakva bemutatták ex­portkészítményeiket. A Vörös Csillag TSZ tánccsoportja tánc­lépésben vonult fel. Délután sportesemények és műsorok szórakoztatták a vá­ros lakosságát, este pedig bált rendeztek a Fürdőkertben. Uj tantervét vezetnek be jövőre Az általános iskolák alsó tagozatában, I—IV-ig, a jövő isko­lai évben új tantervet vezetnek be, amely megszünteti az eddig: túlterhelést. Az áttérés miatt jelenleg 220 nevelő 8 hetes tanfo­lyamon vcs.r részt. Kecskeméten négy iskolában kísérleteznek <u új tuntervvd. Ez mindegyikben beválté 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom