Népújság, 1956. április (11. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-13 / 88. szám

A Kecskeméti Kiülni—Bajai Építők találkozója emelkedik ki a vasárnapi fordulóból A megyei I. és II. osztályú labda­rugó bajnokságban vasárnap teljes i’oL'Clulőt játszanak. Ezen a héten töoü érdekes összecsapásnak lehet szem- ar.úja a közönség. Elsősorban érde­kesnek Ígérkezik a Kecskemétén sor- :a if elülő Kinizsi—Bajai Építők mér­kőzésé. Nagy összecsapás várható a Kecskémé ti Va sa s—Kisk u n f é leg y h á zi Vasas találkozóján is. Soltvadkerten * két régi vetélytárs: Soltvadkert— Kiskőrös méri esszé tudását. Megyei I. osztály: B. Vörös Lobogó -Kh, Dózsa. Baja. 4. Kápolnás (Pet- rekarlics. Szikra). B. Bástya—Bács- •>okodi Kinizsi, Bácsalmás, 4. Tolna li. (Kiss A. Soós). K. Kinizsi-Tisza- kécske, Kiskunhalas. 4 Hamm'er .Szegi, M ácsai). Sv. EFSK—Kiskőrösi Bástya, Soltvadkert, 4, Szűcs B. (Ma­gyar). Kméti Építők—Kh Törekvés, Kecskemét, Építők pálya, 9 Mihala (Badacsonyi, Mohai). K. Honvéd— Garai Traktor, Kecskemét, Építők pálya, 11, Kiss J. (Badacsonyi, Mo­hai). IC. Vasas—Kkíházi Vasas, Kecs­kemét, Kinizsi pálya. 2, Solymcs (Bakonyi, Sípos). Ks Kinizsi—Bajai Építők, Kecskemét, Kinizsi pálya, 4, Cscngrád m (Gyarmati, Laukó). ír. osztály, Északi csoport: — K. Szpartakusz—Kméti Törekvés, Kis­koros, 4t Kovácá D. (Barta, Kurucz). K. EP SK—Kméti Bástya, Kiskunmaj- sa. 4. Nagy S. (Téglás, Bolgár). K. Törekvés—Kkfélegyházi Szpart, Kis­kunfélegyháza, 4, Hegyes (Szálkái, Sztirmai). L. ÉFSK—Kecel, Lajosmi- zse 4. Boronkai, (Kovács G., Dézsi). O. EFSK—Izsák, Orgovánv. 4. Parrag (Szelei, Siklós). L. EFSK—Kertimag Traktor SK Jánoshalma, Lakitelek, 4, Fehér (Kalocsai, Kurucz). Déli csoport: B. Szpartakusz—Kalo­csai Kinizsi, Baja, 10, Grulich (Szi- irmai Kemény). D. EFSK—Mélykút, Dávod, 4, Sásdi dr. (Lencsés, Szabó B.). M. EFSK—Vaskúti Traktor Ma­daras, 4, Ónodi (Virág, Fehér M.). H. Traktor—Bajai Törekvés, Hajós, 4. Farkas (Gyökér. Dömötör). K. Traktor—Bátyai EFSK Katymár, 4. Száll, (Becze, Schlarb). Cs. EFSK— Szakmán Traktor, Csávoly, 4, Vuity, (Sörös, Vad). tióc-du jó úton halad a sportélet Községünk az 1955. évi jó begyűj- ..-„•si munkáéit a megyei tanács vég- tcliajtó bizottságától pénzbeli jutal­mat kapott, Ebből az összegből vet­ek meg a labdarúgó csapatnak a felszerelést. Ezzel lehetővé vált, acgy együttesünk részt vegyen a kis­köröst járási bajnokságban. Bócsán új úton halad a sportélet, á. helyi tanács anyagilag és erköl­csileg is támogatja a község sport­ját. Az Észak-Kiskunsági Állami Er- : tógazdaság is segített rajtunk: egy igen kitűnő területet bocsátott ren­delkezésünkre. így most mar saját .porttelepünk lesz. A járási TSB segítsége sem marad el. A sport ká­va építésé lehetővé teszi, hogy üo- .-sán megalakítsuk a labdarúgó szak- osztálvon kívül a többi szakosztályt is. Elsősorban a röplabda, az asztali- tenisz .sportág fejlesztését tartjuk fontosnak. Ezeknek a sportágaknak fejlesztése igen sokat jelent közsé­günk életében, hiszen eddig Bócsán úgyszólván sportélet nem veit. Az állami támogatás mellett, a község lelkes sportemberei szorgal­masan dolgoznak a sportpálya épí­tésén. Csaknem kivétel nélkül mind- i.nnyian társadalmi munkával vég­zik a pályaépítést. Sok mindent meg tudunk tenni magunk erejéből, üe azért a felsőbb sportszervek ré­széről többet kellene törődni a hoz­zánk hasonló kis sportkörökkel. A tömegsport nemcsak az üzemekben, városokban, hanem falvakban is otthonra talál. Községünkben is egy­re több fiatal kapcsolódik be a sportba. A szakosztályok bővítése, a versenyzők felkészülése fnég ered­ményesebb lenne, ha a megyei TSB is adna segítséget. Mi az idei Szpar- takiádon. ami néhány nap múlva kezdődik, nagylétszámú versenyző- gárdával veszünk részt. Ezzel is ki akarjuk érdemelni a felsőbb sport­szervek támogatását. Rövid Sándor sportköri elnök, Bocsa Csaknem 2000 tanuló vesz részt a Baján sorrukerülő diákolimpián A Délmagyarországi középiskolás -porttalalkozó versenykiírása nagy érdeklődésre talált. A nagy talál­kozóra 51 középiskola 1911 tanuló­val nevezett. Csak vidékről 1300 ver­senyző és kísérő jelezte érkezesét. A szervező bizottság messzemenő támogatást kapott az OTSB-től, a Testnevelési Főiskolától és a /helyi szervektől. Az eddigi szervezési es előkészületi munkálatok arra mutat­nak, hogy a diákolimpia sikeres iCSZ: A nevezések határideje április 13­án lejár. Ezt követően két nappal, 13-én ejtik meg a sorsolást. Éppen ezért a későn érkezett nevezéseket nem veszik figyelembe. A pontos nevezés azért szükséges, mert a rendezőbizottság ingyenes szállást és étkezést biztosít a nagyszámú versenyzőgárdának. A diákolimpiára a megyei közép­iskolákon kívül nevezés érkezett a pécsi, a bonyhádi, a szekszárdi a mohácsi, a szegedi, a kaposvári, a dombóvári, a dunaíöldvári és a komlói gimnáziumokból. A falusi dolgozók V. szparlakiádja előtt Vasárnap kezdődik a falusi dolgo­sok V. szpartakiádja. Újra benépe­sednek a pályák. Fiataljaink atléti­kában, tornában, kerékpár- és röp­labda sportágban állnak rajthoz. Szá­jak és ezrek kapcsolódnak be a sportba hogy a nemes versengések után nagyobb erővel, edzettebben álljanak helyt a munka frontján. Már az elmúlt évi szpartakiádon is nagyszámú versenyzőgárda mérte össze tudását. Megyénk fiataljai igazi sportszeretettel mutatták meg, e.ogy élni tudnak az ailamunk által nyújtott sportolási lehetőséggel. Ta­valy mintegy 4000 fiatal vett részt a iV. szpartakiádon. A különböző ver­senyek után 62 sportoló jutott el a döntőig. Végtelen nagy örömet je­lentett mindannyiunknak, hogy ver- -onyzőink a Népstadionban, az or­szág legjobbjai között megállták a helyüket: elsők között végeztek csak­nem minden sportágban. Évről-évre több azoknak az ifjak­nak a száma, akik résztvesznek a fcTusi dolgozók nagy találkozóján. A mostani előkészület azt mutatja, hogy a tavalyi 4000-rel szemben az idén 8000 dolgozó kapcsolódik be a 5/partakiád-versenyekbe. Nagy feladatot ró mindannyiunkra e tömegversenyek lebonyolítása. A DISZ és a Testnevelési Sportbizott­ságaink csak szorosan együttműköd­ve tudják elvégezni a rájuk váró munkát. A versenyek rendezésébe vonják be tanítóinkat, testnevelőin­ket. akik mindenkor szívesen közre­működnek. Már eddig is igen sok pedagógus mutatta be hivatásszere- tetét. Közülük különösen kiemelke­dik a mélykúti Budai Géza, a dá- vodi Gazdag János, a jászszentlászlói Kurucz István a kisszállási Mátrai Lajos és a lajosmizsei Madár Imre. A mostani versenyeken sokat vá­runk az új termelőszövetkezeti sport­köröktől, amelyek értékes sportfel­szereléseket kaptak, mint például a városföldi Dózsa, a gátéri Vorosilov, a kiskunfélegyházi Dózsa TSZ. Nem arról van szó, hogy mindjárt az első nagy találkozón bajnokokat adjanak, hanem arról, hogy a különböző sportágakban méltóképpen készülje­nek fel. Erre kötelez nemcsak az ál­lami támogatás, hanem a szövetke­zeti becsület is. A vasárnap kezdődő szpartakiádot tegyék ünnepélyessé. A párt és a tanács, valamint a gazdaság vezetői adjanak segítséget az utolsó napok­ban is. Serkentsük fiataljainkat, buz_ d.ítsuk őket. hogy minél sikereseb­ben zárjuk a községi, a járási, a megyei és az országos szpartakiádot. Asztalitenisz-bajnokság A megyei asztalitenisz tizek baj­nokságát Kecskeméten. Kiskunhala­son és Kiskunfélegyházán bonyolí­tották ’e. A felnőtt női versenyt a kecskeméti TSB, a felnőtt férfibaj­nokságot a kiskunhalasi járási TSB, a férfi ifjúsági találkozót pedig a kiskunfélegyházi JTSB rendezésében tartották meg. A Kalocsára kiírt if­júsági női tizek bajnoksága a ver­senyzők hiányos megjelenése miatt elmaradt. A versenyről hiányzott a Bácsalmási Bástya, a Kiskunhalasi Vörös Meteor és a Lajosmizsei EFSK együttese, valamint a felnőtt férfi bajnokságról a Bajai Törekvés asz­talitenisz gárdája. A három helyen megtartott tizek bajnoksága kitűnő rendezésben ért véget. Részletes eredmények: felnőtt női versenyt Pulai Ida (Kméti Vörös Meteor) nyerte Komlós Hona (Kha- lasi Vörös Meteor) és Sági Zsuzsa (Kkfházi Bástya) előtt. A férfiaknál Hermann Endre (K- ftiéti Honvéd) bizonyult legjobbnak, i. Német Miklós rKlt VM), U. Sclilaib Béla (Bácsalmási Bástya). Az ifjúsági bajnokság Szalai Miklós (Kh VM) győzelmével végződött. Utána Or- módi Attila (Bajai Törekvés) Nüs­se r Elemér (Kméti Szpartakusz) a serrend. A Dél—Tiszántúli asztalitenisz csa­patbajnokság keretében lebonyolított Kecskeméti Honvéd—Szolnoki Trak­tor mérkőzés 12:4 arányú kecskeméti győzelmet hozott. Hermann 4, Schütz 3, Kökény 3 és Pokorny 2 győzelmet aratott. A Kecskeméti Szpartakusz 7:!) arányú veresége a Szegedi Törek­véssel szemben igen feltűnő. A csa­pat sokkal többre képesI A vereség oka elsősorban az együttes összeál­lításában keresendő. Umli Antal ll-ÉN DÉLUTÁN 13.30-kor, Állami Áruház és Beniczki Ferenc utca kö­zött egy női barna válltáska elve­szett Kérjük jutalom ellenében le­adni Kecskemét. Klapka u. ü. 415 KATONA iOzsee SZÍNHÁZ Április 13-án, délután -1 órakor S. Marsak: »BŰVÖS SZELENCE« zenés mesekomédia 3 felvonás­ban. Ifjúsági előadás. Mozik műsora Április 13-án, pénteken: Kecskemét Városi: Első szere­lem. — Kecskemét Árpád: Élet tanulsága. — Baja Uránia: Mühlenbergi ördög. — Baja Központi: Nincs béke az olajfák alatt. — Kalocsa: Zsongó meló­diák. — Kiskunfélegyháza: Víz­kereszt. — Kiskunhalas: Szaka­dék. — Bácsalmás: Élet hídja.— Jánoshalma: Körhinta. — Kecel: Egy pikoló világos. Ha gyorsan célhoz akar érni, járjon »DONG 0« segédmotorra! ellátott kerék­párral, 360 Idő járásjelentés Vírható időjárás pénteken estig: — változó felhőzet, néhány helyen, fő- kep nyugaton kisebb eső. Mérsékelt, helyenként élénkebb délnyugati-nyu­gati szél. Enyhe idő. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 17—20 fok kőzett. ESZTERGÁLYOS szakmunkásokat gyakorlattal felveszünk. Jelentkezni lehet a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Baja, Kígyó utca 27. sz. alatt. 413 Jegy sorsolás a magyar jugoszláv válogatott labdarúgó mérkőzésre A 16. és 17. fogadási héten 250—250 darab belépőjegyet sorsolnak kl a Népstadionban április 29-én sorráke- riilc magyar—jugoszláv válogatott labdarúgó-mérkőzésre. A jegy sorsolásban részt vesz min­den egyes, az előírt határidőig be­érkező tippszelvény. A' kéthasábos, a négyhasábos, a hathasábos és a kollektív szelvények arányát asze­rint állapítják meg, hogy az egyes szelvényfajták kéthasábos szelvé­nyekre átszámítva hány százalékát teszik ki a beérkezett összesített szel­vényszámnak. A 16. fogadási hétre beérkezett szelvények jegy sorsolását április 15-én tartják meg, s annak ered­ményét utána közöljük. A 17. fo­gadási hét szelvényeire április 22-én lesz a sorsolás. Ennek eredmény- közlése a lap két hét múlva megje­lenő számában történik. — Fürdőkályhák. A falusi földművesszövetkezetek olyan fürdőkályhát hoztak forgalom­ba, amelyeket vízvezeték nélkül is lehet használni. A falusi la­kásokban nagyszerűen használ­ható fürdőkályha mindössze 574 forintba kerül; 250 darab BELÉPŐJEGY a MAGYAR—JUGOSZLÁV mérkőzésre! A Sportfogadási Osztály az április 29-én, a Népstadion­ban sorrakerülő Magyaror­szág—Jugoszlávia mérkőzés­re 250 darab jegyet sorsol ki a Totó 16., e heti szelvényé­nek beküldői között. A sor­solásban részt vesz vala­mennyi, az előírt határidőig beérkező szelvény'. A sorso­lás eredményét a »Sportfo­gadás« című lap jövő héten megjelenő számában közük. 404 BQRSEPUÖT Sporthírek és eredmények Csütörtökön a Kinizsi pályán ta­lálkozott Kecskemét és Kiskunfél­egyháza ifjúsági válogatott labda­rúgó csapata. A mérkőzés gól nél­kül, döntetlennel végződött, 6 A Kecskeméti Honvéd szerdán ser­dülő és ifjúsági férfi és női mezei futóbajnokságot rendezett. Részletes eredmények: (nők) serdülők: 500 mé­teren: 1. Nagy Judit 1:37.4, 2. Reisz Magda, 3. Zoboki Magda. Ifjúságiak: 509 méteren: 1. Tóth Katalin 1:39.6, 2. Hanga Mária. 3. Z. Kiss Erzsébet. — Férl'i eredmények: serdülők: 1000 méteren: 1. Orosz Mihály 3:29.6, 2. Boskó József, 3. Bíró András. Ifjúsá­giak: 1000 m-en 1. Szilágyi György 8:19.8, 2. Gercndási Tamás, 3. Garló- czi György. * A kiskunfélegyházi Tanítóképző 83 DlSZ_fiatalja résztvett a Vasas sport­telep fásításában. Az intézet fiataljai dr. Mezősi Károly, Túlit Péter és Kiss Jenő vezetésével 400 facsemetét ültettek el. * A Kecskemét városi TSB április 22-én a Czoíiner téri kispuska lőté­ren rendezi az 2S3G. évi kispuskás egyéni és csapat céllövő bajnokságot. A versenyen a MÖHOSZ, a Dózsa és a Honvéd céllövói küzdenek majd az első helyezésért. * A kiskőrösi járási röplabda bajnok­ság április 22-én kezdődik. A ver­senyt kéfordulós (tavaszi és őszi) rendszerben bonyolítják le. A sor­solást április 14-én, szombaton ejtik meg. * Nagyszabású mezei futóba.jnoksá- got tartanak Kecskeméten a Szegedi úti Vasas pályán. Ezúttal az 1956. evi városi és a járási mezei futóbajnok- ság kerül lebonyolításra. A verse­nyen a Kecskeméti Honvéd közép­távfutói is részt vesznek, akik a Sze­geden rendezett futóversenyen miml az egyéniben, mind pedig-a csapat- versenyben első helyezést szerezték meg. A bajnokság szombaton dél­után 3 órai kezdettel indul. * Alpár labdarúgó együttese 5:1 (2:0) arányú győzelmet aratott Tiszaújfalu csapata ellen. A mérkőzést a járási bajnokság keretében tartották nieg^ A találkozó sportszerű küzdelmet hozott. Góllövök: Szénás! (2), Torba (2) Bakos I., ill. Bakó. Jó: Szabód Bakos II., G. Márton, Csikós, ill* Zséli, Ignác és Bakó. (VP. Alpár.) * A Madarasi Sportkör a szakoszlá-* lyainak felszerelése, bővítése érdé-' kében Csintalan István rendezésé-* ben a Néma levente című színdara * bot játszották nagy sikerrel. A sze* replők Igen szorgalmasan végezték munkájukat — nem is maradt el az eredmény. Lelkes munkájukért di~* cséretet érdemelnek: Hambalkó Ma-* rika, Vinkó János és Rajna Istvám Rajtuk kívül valamennyi szereplő elismerést érdemel. A községfejlesztési tervben bizto­sított összegen felül társadalmi műn-* kával öltözőhelyiséget és gondnoki lakást épít a sportkör lelkes gár* dája. Sportkörünkben az asztalitenisz» a labdarúgás, és a sakk szakosz* tály működk eredményesen. Szeret* nénk megalakítani az ökölvívó szak* osztályt is. Ehhez kérjük a megya valamelyik nagyobb sportkörének támogatását, szakirányú védnüksé-* gét. (Tósaki János tudósító.) Jói szerepeltek a kecskeméti kerékpárosok a szentesi A Kecskeméti Törekvés kerékpáro-j sai az év első komoly versenyén si- : kerrel szerepeltek. A Szentesen meg­tartott területi bajnokságon két első és több értékes helyezést szereztek. A verseny igen erős mezőnyből te­vődött össze. Itt találkoztak Szolnok, Cscngrád, Békés és Bács-Kiskun me­gye, valamint Szeged város legjobb kerékpárosai. A több mint száz in­duló közül a két legértekesebb szá­mot nyerték meg a kecskemétiek. Az ifjúságiak valamivel gyengébben sze­repeltek. \ A 80 kilométeres ír. osztályú ver-1 senyben Poloznik József nyerte a bajnokságot. Ideje 2 óra 24 perc 50 másodperc. Ugyanezen a távon a III. osztályúak találkozóján Bajesi János szerezte meg az első helye­versenyeu zést. A verseny érdekessége, hogy azonos idővel nyert, mint Poloznik* A 2. Gere István, szintén a Törek­vés versenyzője. A 60 kilométeres ifjúsági osztály* ban a kecskeméti Csorba I. 5. Prow hászka 6. és Csorba J. 7. lett. Időre- ért még célba Mészáros L. is. Rajnai tengely törést szenvedett míg Bárány bukás miatt adta fel a versenyt. A hat ifjúsági versenyzőtől a jó felépí­tésüknél fogva a jövőben jobb ered­ményeket várhatunk. A 30 kilométeres közhasználatú gé­pek ifjúsági versenyzői közül Moli- tórisz Emil 2. helyezést szerezte meg. Molitórisz erőteljes fejlődése igen örvendetes. Rcnclcczky János A P SS Ó III IS I) E T É S E K Munkát kaphat: Gépikötőket és harisnyaszemfelsze­dő két felvesz a Kecskeméti Házi­ipari Szövetkezet, Kecskemét, Arany János utca 8. 417 ELADÓ: hálóbútor, rekamie, szekré­nyek, ágyak, sezlón, asztal. Kecske­mét. Vak-Bottyán u. 9. 416 CSALÁDI ház ellenében idősebb nő, vagy férfi eltartását vállalnám. Cím a kiadóban. 5391 ELADÓ komplett hálószobabútor, konyhaszekrény, asztalok. Megtekint­hető Kecskemét, Szultán u. 5. sz. Va­ros! kislakások Raskó István. 5392 200-AS NSU príma állapotban eladó. Kecskemét, Akácfa u. 14. sz. 5391 AI.FÁR községben 1956. április hó 2-án elmaradt országos állat- és ki­rakodó vásár helyett 1956. április hó 30-án pótvásár megtartását engedé­lyezi osztályom. Bácskiskunmegyei Tanács Végrehajtóbizottságának V. Kereskedelmi Osztálya. x ÍDÖS nő idős férfi gondozását vál­lalná. kinek lakása van Kecskemét, IV., Tabán u. 11/a. 5389 KOMBIN ALTSZEKRÉNY eladó Kecs­kemét, Sárkány u. 13. 5384 UJ 350-ES IZS motorkerékpár eladó Kecskemét, Reptér ll-es épület l. em. 35. szám. 5382 KIS CSALÁDI ház eladó. Vétel ese­tén azonnal elfoglalható Kecskemét, Cédulaház u. 29/a. 5378 GEPKOCSIVEZETÖ-SZEKELÖ állást keres, Fülöpháza 240/a., Pál István. 5388 ELADÓ X és fél hold jó szőlő lakás­sal. Kecskemét, Belsőballószög 30. 402 ADMINISZTRÁCIÓS munkában jár­tas férfi elhelyezkedést keres Álla­mi Gazdaságban, vállalatnál, köny­velésben vagy raktárnoknak. Megke­reséseket Állami Hirdetőbe, Kecske­mét, Luther udvar. 401 ELADÓ utcaifrontú házrész és ku- koricagóré. Kecskemét, Kádár u. 12. 400 CSALÁDI ház eladó. Értekezni le­het Kecskemét, Rákóczi út 32—34. — Cipész KTSZ. 5380 A KISKUNFÉLEGYHÁZI városi kór­ház azonnali belépésre okleveles szakácsot vagy szakácsnőt keres, aki diétás ételek elkészítésében is jár­tás. 5376 A DÉLMAG Y ARORSZAGl Áramszol­gáltató Vállalat értesíti az üzemeket, hatóságokat es a város lakosságát, hogy erőmű-kapcsoló terében végzen­dő nagyfeszültségű szerelési és javí­tási munkák miatt az áramszolgálta­tás ápriLis 8-án és április 15-én, mind* két vasárnap 7 órától 37 óráig az egész város területén szünetel. 179 JÓKARBAN lévő hálószobabútor el-» adó. Kecskemét, Bánk bán u 3. 393 JÓ állapotban levő 250-es Jáva mo« terkerékpár eladó Kecskemét, Sza* muelli Tibor u. 4/b (reáliskola után)* _________________________________ 5390 2 ÉVES gyökeres kövidinka szőlő­vessző eladó. — Hardi János, Kisfái 61. sz. 383 GYAKORLATTAL rendelkező motor* és mezőgazdasági gépszerelőket fel­vesz a Bösztöri Állami Gazdaság. — Vasútállomás, Homokszentiőrinc. 38S HÉT~és fél hold föld feléből kiadói Értekezés Kecskemét, Fehér-u 13. 5373 HÁLÓSZÓBABUTOR eladó Kecske­mét, Vili., Közép u. 16. 5374 ÓK AJ A VITÁST és vésést, lakásaj«* tokra névtáblavésést vállalok. Kees« kémét, Batthyány utca 19. sz. — Vö­rös órás. 375 ÁLLANDÓ munkára segédmunkáso* kát felvesz a Kecskeméti Kőipari Vállalat. V. Nap utca 1. 405 IPARITANULÓKAT ácsszakmára be* iskolázunk. Jelentkezni, lehet Kecs* kémét. Járási Tanács Munkaerő Cső« pert, Tanácsháza, félemelet 1. 5383 TERMELŐSZÖVETKEZETI KÖNY­VELŐT KERESÜNK. Járási tanáé* mezőgazdasági osztálya, Baja. Je­lentkezés április 15-ig írásban, ön­életrajzzal. ____________ A Kecskeméti Kinizsi Konzervgyár a borsó- és gyümölcsszezonra t munkás-szerződéskötést megkezdte} A szerződések megkötésére jelent­kezni lehet mindennap 8 órától 16 óráig a munkaügyi osztályon. 396 NÉPÚJSÁG az MDP Bacs-Kiskun megyei Bizottsága és a Megyei Tanácr napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér Is sz; Telefon: 25—16* 20—19, 11—22 Felelős kiadó: DACZO JÓZSEF vásárol minden mennyiségben a Kecskeméti Gyümölcsszeszipari Vállalat a következő telepein: Kecskemét, Tiszakécske, Izsák, Kerekegyháza, Kiskőrös, Jánoshalma, Csengőd, Bács­almás. Az átvett borseprőért azonnal pálinkát adunk. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szécnenyi tér 1: sz: Telelőn: 17—09 Terjesztik: A Megyei Postahivatal Hírlaposztálya és a hírlapkézbesító postahivatalok. — Előfizetés: posta- hivataloknál és kézbesítőknél Havi előfizetési ülj: 11 Bt Kacs-Kiskun megyei Nyomda Vi Kecskemét — Telefon: 15—29 üi v,i Faragó Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom