Népújság, 1956. április (11. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-01 / 79. szám

Si ifi .TÖRTÉNT A MfiYVILAGB MOSZKVA. A moszkvai rádió március 30-án jelentette, hogy Lowell Ackroyd, London főpol­gármestere és N. I. Bobrovnyi- kov, a Moszkvai Városi Tanács végrehajtó bizottságának elnöke, rádiótelefon-beszélgetést folyta­tott egymással. A beszélgetés so­rán rámutattak N. A. Bulganyin és hi. Sz. Hruscsov közelgő ang­liai utazásának jelentőségére. — Itt Londonban nagyon elé­gedettek vagyunk azzal, — mon­dotta Ackroyd —, hogy a követ­kező hónapban N. A. Bulganyin es N. Sz. Hruscsov eljön hoz­zánk, tárgyal miniszterelnökünk­kel és minisztereinkkel. Mind­annyian reméljük, hogy az an­gel és szovjet vezetők tárgyalá­sai ' jobb megértést eredményez­nek sok olyan kérdésben, amely most nyugtalanítja az országot. N. I. Bobrovnyikov kijelentet­te: minden alap megvan annak feltételezésére, hogy erősödni fognak a Szovjetunió és Anglia kereskedelmi, tudományos, kul­turális és sport kapcsolat ai. Ackroyd főpolgármester meg­jegyezte, hogy a londoniak tü­relmetlenül várják az idén a nagy színház baletlegyfittesének Londonba érkezését. A főpolgár­mester kijelentette, hogy kívá­natos lenne a két ország közötti idegen forgalom kiszelesítése. RANG UN. Március 30-án Ran- gunba érkeztek A. I. Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak első elnökhelyettese és a kí­séretében lévő személyek. A re­pülőtéren fogadásukra megjelen­tek U Na barmai miniszterel­nök, a burmai kormány tagjai és a diplomáciai testület képvi­selői. MOSZKVA. A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége Andrej Andrejevics Szmirnovot, a Szovjetunió bécsi rendkívüli és meghatalmazott nagyköveté­nek nevezte ki és egyúttal Ivan Ivanovics Iljicsovot felmentette a Szovjetunió bécsi rendkívüli és meghatalmazott nagyköveté­nek tisztsége alól, mert más munkára osztqtták be. LONDON. A Reuter Phnom- Penhi jelentése szerint a kam­bodzsai király március 30-án el­fogadta Nurodom Szihanuk her­ceg kormányának lemondását. t'aaaaBBBBaaaaaaaaaaaaaaaiisaieaat« A megyei páriáivá ülés vitája (folytatás az 1. oldalról) Kecskeméti Pártbizottság politi­kai munkatársa, Krecsroank Jó­zsef, a Kalocsai Városi Pártbi­zottság titkára, Karajkő János, a Bajai Járási Pártbizottság tit­kára, Szeri István, a Pálmonos- torai Községi Pártbizottság tit­kára és Vivát János, a Solti Ál­lami Gazdaság párttitkára szó­lalt még fel. A vita után Dnczó József elv­társ, a megyei pártbizottság első titkára foglalta össze az aktíva ülés tanulságait és megadta a választ egy-cgy felmerült •kér­désre. Elmondotta, hogy ez.az aktív hasznos volt, elérte a célját. Fel keltette a kommunisták felelős ség-érzetét. Az természetes, hogy nem tudta ez az aktíva tisztázn az összes kérdéseket. .Erre egy aktívaülés, és néhány fels/.ólalá nem is képes. Ezért -minden elv társnak le keli vonnia a követ kezfetéseket a XX. kongresszus anyagából a saját munkaterüle téré vonatkozóan. Pozitívuma volt az aktívának az is, hogy sok éles bírála hangzott el a megyei pártbizott ság és gazdasági szervek munká járói. Ez azt bizonyítja, hogy nem tévesztettek szem elől az elvtár sak a gazdasági feladatokat sem Végezetül utalt arra, hogy hibákat csak valamennyi kom munista együttes közreműkedé gével lehet megszüntetni. Akol lektív vezetést az egész párt­életben meg kell valósítani, erre vonatkozóan ne várjanak az elv társak felsőbb utasításra. Bírál janäk bátran, vitatkozzanak és valósítsák meg a maguk terü­letén a partéiét lenini elveit, ta­nulmányozzák és alkalmazzák bátran a XX. kongresszus útmu­tatásait, Az új kormány megalakulásáig Kim Tit látja el á miniszterelnö­ki tisztséget. Kim Tit nemrég _a kambodzsai kormányküldöttség tagjaként a Kínai Népköztársa­ságban járt. Mint a tudósító rámutat, No­rodom Szihanuk március 29-én élesen elítélte az amerikai sajtó és az amerikai rádiók Kambod­zsával foglalkozó megnyilvánu­lásait.' Kijelentette, hogy az ame­rikai sajtó sértő kirohanásokat intéz ellene, mert Pekingbe lá­togatott. Norodom Szihanuk azt mondotta, azért mond le, hogy tiltakozzék az amerikai sajtó ilyen eljárása ellen. A török követ bemutatkozó látogatása. az országgyűlés elnökénél Cernai Yesil, a Töi'ök Köztár­saság magyarországi rendkívüli követe és meghatalmazott mi­nisztere, március 31-én bemutat­kozó látogatást tett Rónai Sán­dor elvtársnál, az országgyűlés elnökénéj, (MTI) , a Magyar küldöttség uiu&ifc VBl' stockholmi ülésszakára Április 5-én kezdődik Stock­holmban a Béke-Világtanács rendkívüli ülésszaka, amelynek egyetlen-napirendi pontja: a le­szerelés kérdése. Az ülésszakon a magyar béke­harcosokat öttagú küldöttség képviseli. A küldöttség vezetője Andiçs Erzsébet Kossuth-díjas akadémikus, a Béke-Világtanács tagja, az Országos Béketanács elnöke, ragjai: Lukács György Kossuth-díjas akadémikus, Pé­ter János református püspök, a Béke-Világtanács tagjai, Bugár Jánosné, az Országos Béketanács titkára és Ratkó Anna, az Or­szágos Béketanács alelnöke. — (MTI) HÍREK — Ügyeletes orvos Kecskemé­ten. Április 1-én a város egész területén dr. Baranyai István (Egressy u. 4.) tart ügyeletes szolgálatot. — Visszavezetik a Duna vizét. Tasson aZ 1736 holdas árterület egy részéről már levonult a víz. Most még 500 holdat kell víz­mentesíteni. A gátakat átvágják és a zsilipeket megnyitják, hogy a víz minél előbb visszahúzód­jon. Naponta 25—30 ember dol­gozik. — Felszedik a levermelt burgo­nyát. A szaDadszállási Arany János Termelőszövetkezetben megkezdték a 700 mázsa elvei­méit burgonya felszedését. A tsz a ZöLDSZÜV-nek adja át a bur­gonyát, melyből mintegy 38 000 —40 000 forintos jövedelemre számit. — Pótvásár. Kunszentmikló- son április 9-én országos*.átlát­ás kirakodó pótvásárt rendez­nek. A gazdák adó- és begyű>- tési igazolással minden fajta 61-> latot felhajthatnak. A vásárom részvevők személyazonossági igazolványukat hozzák maguk­kal. — Tanácstagi iogadóóra. Papp Dezső tanácstag április 3-án. dél­után 6 és 7 óra között Kecske­méten a volt 48-as kör helyisé­gében — Czollner tér — fogadó­órát tart. — Pénzsegély az árvízkáro­sultaknak. Baján 2110 károsult­nak 230 250 forint gyorssegélyt, a 216 menekült részére pedig 69 750 forintot fizettek ki. Ï. Eí'ani&r svéd réíszMiié ItelváiigR MOSZKVA (TASZSZ) A szovjet kormány meghívására Moszkvában tartózkodó T. Er- iander svéd miniszterelnök és a kíséretében lévő személyek már­cius 30-án megtekintették a moszkvai Kreml történelmi mű­emlékeit. Felkeresték a Kreml­ben V- k Lenin egykori dolgozó­szobáját és lakását. A svéd vendégek, megtekintet­ték a Szovjetunió Minisztertaná­csának üléstermét, megismer­kedtek a Kreml múzeumának gyűjteményeivel. Este T>. Erlander miniszterel­nök feleségével és a kíséretében lévő személyekkel együtt a Árleszállítás GsehszJavéKiában PRÁGA (CTK) A Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bi­zottsága és a csehszlovák kor­mány -elhatározta több mint 22 ezer árufajta kiskereskedelmi árának leszállítását 1956. április 1-ével. Ez az általános árleszál­lítás évi kétmilliárd százmillió korona megtakarítást jelent a .fogyasztóknak. Ez az általános árleszállítás — 1953 óta már az ötödik. (MTI) Szovjetunió nagy színházában megnézte Sz. Prokotjev: Romeo és Julia című balettjét. A Svédország és a Szovjetunió állami zászlóival díszített köz­ponti páholyban a vendégeken kívül helyet foglaltak N. A. Bul­ganyin, V. M. Molotov, N. Sz. Hruscsov, továbbá N. A. Mihaj- lov, a kulturális ügyek minisz­tere, N. P. Dudorov belügymi­niszter. A közönség meleg ünneplés­ben részesítette a svéd miniszter- elnököt, a kommunista párt és a szovjet kormány vezetőit. — (MTI) Á magyar közlekedési delegáció E&yiptombáii Az Egyiptomban tartózkodó magyar közlekedési delegáció Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter vezetésével március 26-én látogatást tett Port Said ban, ahol megte.-intet­te Egyiptom egyik legszebb pá­lyaudvarét. Este a magyar kül­döttség tiszteletére rendezett va­csorán megjelent Rad van Fat hí táiékeztatásügyi miniszter. ISurütf segftetifg A solti Szikra Termelőszövet­kezet az árvíz alkalmával mező- gazdasági ingatlanokban, felsze­relésben cs takarmányban szen­vedett károkat. Erről értesült a kecskeméti Szabad Nép Termelő­szövetkezet és a tagsag azonnal elhatározta, hogy a sóinak segít­ségére siet. Az elmúlt vasárnap teherautó gördült a solti Szikra Tsz udva­rai a. A kecskemétiek közös va­gyonából 2 üszőborjút, 125 kilós hizottsertést és 5 mázsa búzát i vittek. A kocsin a tagság ado-j ír,anyát is elhozták. 235 kiló bú­zát, 70 kiló rozsöt, 64 kiló lur­kói Icát, 365 kiló burgonyát, 2-S kiló babot, 80 kiló lisztet, 14 kiló szalonnát, 3 kiló sonkát, 6 vá­lasztási malacot és 490 forintot adlak át. A solti Szikra Tsz tagsága ne­vében a vezetőség mondott há­lás köszönetét a kecskeméti Sza­bad Nép Termelőszövetkezet küldötteinek. A solti Szikra tag­sága fenn kívánja tartani a kap­csolatot az adományozó tsz tag­ságával és annak idején értesí­teni fogja őket a kétt üsző fejlő­déséről. Árad a segítség a bajai járás I árvíz Sújtotta községeibe. A Uu- «apesfci Szemete utcai általános leányiskola tanulói 30 ruhacso- magot és 1000 forintot juttattak Dávod község és a Petőíi-puszta árvíz sújtotta gyermekeinek. A szarvast Ifjú lermészetkuíatdk 29 mázsa lisztet és 5200 forintot gyűjtöttek cs juttattak el a já­rás községeibe. Nagykőrös város tanácsának küldölte, 30 gyermek családoknál, való elhelyezésére érkezett a járás három legjob­ban sújtotta községébe: Nagy- baracskara, Dávodra, Herceg­szántóra. A budapesti Kisipari Kölcsönös Bizíusííó Intézet 25 óvodás gyermeket vitt el mária- ranetei üdülőjébe két óvónövel és egy dajkával. Budapest Hl. kerületi tanácsa egy tchergép­NEMZETKÖZ! SZEMLE Keményekkel biztató tavasz Beköszöntött a napfényes ta­vasz. Az emberek felszabadul­tabban lélegzenek cs a tél hi­dege után teli tüdővel szívják a friss tavaszi levegőt. Ennek az eszteudimek a tava­sza a világpolitikában is valami újat, valami frisset ígér. Tavasz még nincsen a világpolitikában, a hidegháború fagya még nem engedeti fci teljesen. Azt azon­ban már tudjak, hogy a jég meg­tört. A világpolitika éghajlata is enyhültebbé vált. A napokban Moszkvába ér­kezett Evlander svéd miniszter- elnök. Nem ő az első külföldi kormányfő, nem az első a tőkés országok miniszterelnökei közül, aki ellátogat a szovjet fővárosba. Az utolsó egy esztendő bővelke­dett ilyen látogatásokban. A szovjet főváros és a szovjet or­szág lakói vendégükként üdvö­zölhették Nehmt, India tekinté­lyes miniszterelnökét, U Nu bar­mai miniszterelnököt, Adenauer nyugatnémet kancellárt, Ger- hardsen norvég, és Hansen dán miniszterelnököt, Pearson kana­dai külügyminisztert, és még sok más tekintélyes polgári állam­férfit és politikust. A szovjet államférfiak is jár­lak külországokban. Bulganyin és Hruscsov elvtárs ázsiai kör­útja nagy jelentőségű világese­mény volt. E pillanatban Miko­jan elvtárs tesz távol-keleti kör­utat, Malenkov elvtárs pedig a szovjet energetikus küldöttség vezetőjeként Angliában vendé­geskedik. Ezek a megszaporodott és a korábbi években tulajdonképpen ismeretlen találkozók jelzik azt az utat, ami a világpolitikában és az államok kapcsalr.táibsn az utolsó három eszi emlőben megszületett. Ez az új: a békés egymás mellett éles eszméjének, a személyes érintkezője'-, és ta­lálkozások eszméjének, a tárgya­lások gondolaténak tíUda'űíja. Még nern mondhatjuk, hogy eze­ket az eszméket, ezeket a gon­dolatokat minden kormány el­ismeri. De már mondhatjuk, hogy a kormányok többsége vagy elismerte e gondolától: el­fogadásának szükségszerűségét, vagy jó úton van az elismerés felé. A világ körülbelül húsz or­szága vallja már külpolitikájá­ban a békés egymás mellett élés öt alapelvét, a Pancsa Silát. Ezek mellett aZ országok mel­lett számos kormány helyezke­dik arra az álláspontra, hogy ke­resni kc!I a közeledés útját ál­lamok cs államok, társadalmi rendszerek és társadalmi rend­szerek között, mert ez vezet a nemzetközi helyzet enyhüléséhez. A közeljövőben két nagyjelen­tőségű találkozóra kerül sor. E hó derekán Angliába utazik Bul­ganyin és Hruscsov elvtárs. A szovjet vezetőket Edén angol miniszterelnök hívta meg még tavaly nyáron a geufi kormány­fői értekezleten. Az angol alsóház a napokban megvitatta a szovjet vezetők angliai útját. Kormánypárt cs c iouzék csaknem egyhangúlag erra a megállapításra julotl. hogy ez a látogatás mindenkép­pen hasznos lesz Anglia szem­pontjából. Edea miniszterelnök a politikai józanság sugallta han­gon nyilatkozott a közelgő talál­kozóról cs a?; egyik képviselő üaneprofttó és a szovjet vezetők vendéglátásának költségei iránt érdeklődő kérdésére azzal vágott v issza, hogy ezek a költségek egymilliomod részéi sem _teszik ki annak, amibe egy hidrogén­bomba kerül. Valóban, ez a találkozó csak üdvös lehet Anglia és a Szovjet­unió szempontjából. Statisztikák mutatják, hogy az angol—szov­jet kereskedelem mindkét ország szempontjából gyümölcsöző és különösen Angliának jelent so­kat gazdasági nehézségeinek le­küzdésében. Angol üzletemberek hálával emlékeznek vissza arra, hogy a szovjetunió már meg­mentette rendeléseivel az ipar egyik-másik ágát. À tárgyalások azonban nem­csak angol és szovjet szempont­ból lesznek fontosak, hanem az általános nemzetközi helyzet szempontjából is, hiszen az an­gol cs a szovjet államférfiak szó- mély ében két vezető nagyhata­lom képviselői találkoznak. An­nák tehát, ha cátek a nemzetközi kérdésekről folytatandó tárgya­lások kedvezően - végződitek, fon­tos szerepe lehet a nemzetközi feszültség további enyhítésében, a nagy és mindtháig megoldat­lan világpolitikai kérdések ren­dezésében. A közeljövő másik nagy jelen­kocsi ruhaneműt küldött a ke­rület lakóinak adományából. A kecskeméti Üj Tavasz TSZ tagjainak példájára > Kecske­mét többi termelőszövetkezetei is igyekeznek segíteni az árvíz­károsultakon. A Szabadsághar­cos Termelőszövetkezet tagjai el­határozták, hogy az érsekcsanádi Vörös Csillag Termelőszövetke­zetet segítik meg. Az árvízkáro­sult termelőszövetkezet megse­gítésére 595 kg búzát, 150 kg lisztet, 860 kg burgonyát, 164 kg babot, 22 kg szalonnát cs húst ajánlottak fel. A kár enyhítésé­re a Lenin Termelőszövetkezet tagjai 124 kg lisztet, 108 kg ba­bot, 341 kg burgonyát, 802 kg kukoricát, 200 kg árpát, 500 kg zabot, 7 kg szalonnát és 5,50 kg sonkát adtak. tőségü találkozója Moszkvában zajlik majd ie. Májusban a szov­jet fővárosba látogat Guy Mol­let francia miniszterelnök cs Christian í’ineau külügyminisz­ter. Ezekben a napokban a fran­cia külpolitikában bizonyos re- ményekre jogosító változás jelei kezdenek mutatkozni. Pineau külügyminiszter március elején egyik beszédében hangsúlyozta Franciaországnak azt a jogát, hogy külpolitikái kérdésekben független álláspontot foglalhat el, és bírálat tárgyává tette a lénye­gében amerikai eredetű, és még ma is az erő, a tömbök, a merev szembenállás tételeit hirdető nyugati külpolitikát. Pineau azó­ta többször megerősítette ezt az álláspontját, bár sohasem mu­lasztotta el hangsúlyozni, hogy Franciaország hű akar maradni nyugati szövetségeseihez. A francia külpolitika útkereső megnyilatkozásainak fényében még fontosabbnak tűnik a moszkvai eszmecsere. Minthogy Franciaország azok közé az ál­lamok közé tartozik, amelyek a leginkább érdekeltek a legfőbb nemzetközi problémák, így első­sorban a leszerelés és a német kérdés megoldásában, a moszk­vai tárgyalások szerencsés kime­netele biztatóbbá teheti e kér­dések megoldásának távlatait. íme ezek a lehetőségek nyíl­nak az emberiség előtt 1956 ta­vaszán. E lehetőségek lehetővé teszik számunkra, hogy a nem­zetközi helyzetről beszéljünk, olyanról, amelyben kedvezőbbek a feltételek a vitás nemzetközi Kérdések megoldására és a szi­lárd béke megteremtésére*

Next

/
Oldalképek
Tartalom