Népújság, 1956. április (11. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-01 / 79. szám

VILÁG PROLETARJAt EGYESÜLJETEK * U MOP BSCS’KISIUN ME6YE! BIZOTTSÁGA Ü I MEGYEI TABACS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 79. SZÁM ________/Ira SO fitter________1956. ÁPRILIS 1. VASÁRNAP A megyei pártaktíva ülés vitája Lapunk tegnapi számában kö­zöltük a megyei pártaktíva be­számolóját. Most kivonatosan is­mertetjük a hozzászólásokat. Kiszeli István, a Kiskunfél­egyházi Járási Pártbizottság el­ső titkára a munkastílus kérdé­sével foglalkozott, s azzal, hogy milyen segítséget ad nekünk eh­hez a XX. pártkongresszus. Kü­lönösen a határozatok végrehaj­tásáról és ellenőrzéséről beszéit. Bár javulás van — mondotta, de még mindig ritkán nézzük meg, mi lesz egy-egy határoza­tunk sorsa. Példának említette a három százalékos terméshozam növelésére, valamint a tsz-ek fejlesztésére hozott határozatot. A hiba nálunk az, hogy az ellen­őrzés utólagos és nem segítő. Sokkal jobb eredményt érhet­tünk volna el, ha a határozat megvalósítását időközönként fe­lülvizsgáltuk és ellenőriztük vol­na. Ezután Balogh Ferenc elvtárs, a Kecskeméti Gépgyár igazgató­ja, Túri József, a Kiskőrösi Já­rási Pártbizottság első titkára, Vlmási Béla elvtárs, a szallc- szentmártoni Béke TSZ párttit­kára, Karászi József elvtárs, a Bácsalmási Járási Pártbizottság első titkára szólalt fel, majd Dallos Ferenc elvtárs, a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja, a Pár nap választ csak el ben­nünket április 4-től, felszabadu­lásunk ünnepétől — kezdte fel­szólalását Horváth elvtárs. — 1945 óta, hazánk felszabadítása óta olyan nagy segítséget, olyan nagy elvtársi támogatást nem kaptunk még a Szovjetuniótól, a Szovjetunió Kommunista Párt­jától, mint most, a XX. kon­gresszuson. Helyesen állapította meg a beszámoló, hogy ennek világtörténelmi jelentősége van. Világtörténelmi jelentőségű győ­zelmekről beszél és ilyen győ­zelmeket készít elő. Ritkán van­nak olyan pillanatok, amikor a föld népei annyira a Szovjetunió felé fordulnának, mint most. Ki az, akinek bármelyik világré­szen ne volna szívügye a béke? Minden becsületes dolgozó em­bernek az. És a kongresszus megmutatta, hogy a háború nem elkerülhetetlen. Megmutatta, hogy ma már vannak olyan nagy erők, amelyek képesek a hábo­rúk kiküszöbölésére. A XX. kon­gresszus nagy segítséget adott ahhoz is, hogy a kommunisták, a szocialisták, a szociáldemokra­ták, a különböző országokban egymásra találhassanak. Mind­ezek a beláthatatlan lehetőségek is a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának le­nyűgöző eredményei. A történelmi jelentőségű győ­zelmek mellett nagy hibákra is rávilágított a kongresszus. Meg­mutatta, és őszintén feltárta az S2KP hibáit, Sztálin elvtárs hi­báit, amelyek hazánkba is kisu­gároztak és a mi hibáink követ­keztében itt is érezhettük hatá­sukat, A személyi kultuszról, a káros egyszemélyi vezetésről és általában a lenini partéiét sza­bályainak megsértéséből kelet­kezett hibákról van szó. A nagy és lenyűgöző eredmények mel­lett ezekről a hibákról is beszél­nünk kell. Nem volna helyes po­litika csak a nagyszerű eredmé­nyeket látni és nem beszélni ízokról a hibákról, amelyeket olyan nagy élességgel vetett fel megyei tanács elnöke jelentke­zett hozzászólásra. Dallos elvtárs felszólalásában a tanácsok munkájával foglal­kozott. A XX. kongresszus az államapparátus számára foko­zottabb politikai és szervező munkát szab meg — mondotta — ezt a mi viszonyainkra is alkal­mazni kell. Ehhez azonban to­vább kell növelnünk a tanácsok tekintélyét. Számos helyen, pél­dául a kiskőrösi és bácsalmási járásokban már értünk el ezen a téren eredményeket, mert ezek a tanácsok sok aktívával dolgoz­nak. Más helyeken viszont az a hiba, hogy a tanács kollektívájá­nak szerepét a tanács végrehajtó bizottsága vette át. Ilyenformán a tanács előtt álló feladatokat néhány ember akarja végrehaj­tani. Ezért nem tudják sokhe­lyen a dolgozó tömegeket kellő­képpen mozgósítani a termelés­re, az állampolgári fegyelem be­tartására. A tanács tömegszervezet, ha a tanácstagok szavának nincs kellő súlya, ha a bírálat és önbírálat nem fejlődhet ki a tanácsülése­ken, az kihat a megjelenésre és aktivitásra. Ezután Dallos elvtárs a köz­ségfejlesztésben elért eredmé­nyekről, a tsz-fejlesztésről, a tör­vényesség betartásáról, majd a vezetés módszereiről beszélt. a XX; kongresszus. Az ilyen po­litika nem jó tanácsadó. A Központi Vezetőség tájé­koztatója választ adott ezekre a fontos kérdésekre. Ezzel kapcso­latban azonban egyes elvtársak­ban felmerült, hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a hibák többé ne forduljanak elő? Elő­ször is a szocialista törvényes­ség biztosításával. Mit kell ten­nünk ennék érdekében? Elsősor­ban ki keli javítani azokat a hi­bákat, amelyek a szocialista tör­vényesség megsértése következ­tében keletkeztek. Másodsorban — amint a Központi Vezetőség már foglalkozott is ezzel ■— a Belügyminisztérium és az állam­védelmi szervek munkáját szé­leskörű pártellenőrzés és irányí­tás alá helyezzük. A harmadik záloga a hibák elkerülésének: egész pártmunkánk megjavítása, a személyi kultusz maradványai­nak felszámolása, a kollektív vezetés megerősítése, a Központi Vezetőségtől a legkisebb alap­szervezetekig. A legfőbb bizto­síték mi magunk, kommunisták vagyunk, a párt sokszázezres tagsága, amely fel van fegyve­rezve a marxizmus—leninizmus elméletével, azokkal az ismere­tekkel, amelyeket a XX. kon­gresszus adott. Horváth Márton elvtárs a to­vábbiakban hangsúlyozta, fon­tos beszélni a hibákról és a hiá­nyosságokról, de kijavítani csak tettekkel tudjuk. A tettek ön­kritikájára van szükség és eb­ben a tekintetben is példát mu­tatott számunkra a Szovjetunió Kommunista Pártja; Végezetük arról beszélt, hogy pártmunkásaink rövidesen új, nagy segítséget kapnak, hamaro­san elkészül második ötéves tervünk. E terv sajátossága lesz, hogy a felső állami szervek és az alsó szervek, az üzemek dol­gozói együtt és egyidőben ké­szítik. Széleskörűen megvitatják és ez nagymértékben kibonta­koztatja majd dolgozóink alkotó készségét, Terveink végrehajtá­sához nagy segítséget adott a XX. kongresszus, amely hittel és biztonsággal tölti cl egész dol­gozó népünket. A pártkongresz- szus ragyogó utat mutatott szá­munkra és a győzelem közelebb van, mint bármikor idáig. A következő felszólaló Hor­váth István elvtárs, a megyei párt-végrehajtóbizottság párt- és tömegszervezeti osztályának ve­zetője volt. Munkánkban — mondotta — még nagyon sok ja­vítanivaló van a kollektív veze­tés megértetése és betartása te­rén. Sokszor még mi is azon gondolkozunk, hogy bár a ha­táridő lejár, össze kellene hívni a megyei pártbizottságot. Ez rá­nyomja a bélyegét az alsóbb szervek munkájára is. A párt­vezetőségek újjáválasztása során sokan felvetették, hogy minek válasszunk új pártbizottságot, hiszen a tavalyit sem hívták ösz- sze egyetlen egyszer sem. Gya­kori hiba nálunk, hogy félreál­lítjuk a választott szerveket, amelyek csak értesülnek egy-egy határozatról, de annak meghoza­talában nem vesznek részt. Von­juk le a tanulságot és biztosít­suk, hogy a választott szervek ne statisztáló, hanem irányító szer­vek legyenek. Simó Tibor elvtárs, a Kecske­méti Járási Pártbizottság első titkára hozzászólásában a kol­lektív vezetésről, a bírálatról és önbírálatról beszélt. Sajnos ná­lunk a végrehajtó bizottság tag­jai között is akadnak olyanok, akik papírok, rendelkezések út­ján ismerik csak az életet, nem tűrik, hogy megbírálják őket, kiskirályoskodnak, és fecsegnek. Ilyen jelenségeket azonban más­hol is lehet találni. Simó elvtárs néhány példát sorolt fel mindezek alátámasztá­sára. Sokat beszélnek mostaná­ban pl. a homoktalajok megja­vításáról. Nagy területeken kel­lene alkalmazni az Egerszegi-félc altalajtrágyázást; Mégis me­gyénkben mindössze 160 holdat terveztünk, ilymódon trágyázni, ebből járásunkban 60 holdat valósítanának meg. A Földmű­velésügyi Minisztérium azonban semmit sem tesz annak érde­kében, hogy legalább ez a kevés valóság legyen, még gépet sem adott. Az új csak nehezen tör utat magának. Járásunkban például a lajosmizsei Sallai TSZ-ben 20 mázsa kukorica termett holdan­ként, a Petőfiben pedig 40. Ar­ra azonban nem gondoltak sem a gépállomás, sem a járás ve­zetői, hogy a Petőfi módszerét alkalmazni kellene a Sallaiban, de más termelőszövetkezetek­ben is. Hruscsov elvtárs egy alka­lommal arról beszélt, hogy az alacsonyabb tejhozamú tehe­neknél nem helyes a háromszori fejes, át kell térni a kétszeri fejésre. Mi ezt a Városföldi Ál­lami Gazdaságban bevezettük. Van is eredménye. Másfél hóna­pig azonban titokban tartottuk, mert nem akartunk előzetes vi- táoa szállni a Földművelésügyi Minisztérium egyes bürokratái­val. Nem akarom a hibákat tel­jesen a felsőbb szervekre hárí­tani, cie csak akkor tudjuk meg­szüntetni, ha nyíltan feltárjuk azokat. Ezután Illés Béláné, a Kecs­keméti Kinizsi Konzervgyár párttitkára, Fodor Gábor, a du- navecsei járási DISZ-bizottság titkára, Magyaródi Sándor, a (Folytatás a 2 oldalon) Horváth Márton elvtára felaaólaláaa Április 4-1« befejezik a kovataraszjak vetését a Jhomokmégji új termelőszövetkezetek Homokmégyen az idén négy új termelőszövetkezet alakult. Az új termelőszövetkezetek tagjai szer­vezetten láttak a munkához az enyhe tavasa napok beköszönté­sével. A Felszabadulás Termelő­szövetkezet a tavaszi árpavetést már befejezte, az összes tava­sziak alá istállótrágyát szántot­tak, 46 hold őszi kalászosukat pedig fejtrágyázták. A hillyei Alkotmány Termelőszövetkezet 9 katasztrális hold tavaszi búzát és 3 katasztrális hold tavaszi ár­pát vetett el. A négy termelőszövetkezet versenyre hívta egymást éü elha­tározták, hogy április 4-ig az ősz- szes árpa, tavaszi búza, valamint a zab vetését befejezik. A legutóbb alakult XX. Kongress szus Termelőszövetkezetben kü­lönösen a fiatalok végeznek lel­kes munkát. Rövidesen mega la kítják a termelőszövetkezet DISZ szervezetét is. A harkakóíősyi Vörös €sü!a^ TV/, befejezte a tavaszi bázavsiést A kiskunhalasi járás területén a termelőszövetkezetek az őszi kalászosokon az idén sokkal jobb termést akarnak elérni, mint tavaly. Ezért őszi - vetéseik zömét íejtrágyázzák. A kunfehértói Béke Termelőszövetkezetben 260 holdon, ugyanitt, a Vörös Hajnal Termelőszövetkezetben 140 holdon már a hét elején befejezték ezt a munkát. A szántás-vetés is teljes ütemben megindult. A harkakötönyi Vörös Csillag Termelőszövetkezet fejezte be a járás területén első­nek a tavaszi búza vetését. A termelőszövetkezet 15 hold tavaszi kenyérgabonát vetett. Bakos Sára A keesittífféii járási«« 529 hoM tsvasií ár na vetéséi SKfeiezftk — kmyítetlsk 4538 fesM szilit A homokos területű kecskeméti járásban 520 katasztrális hold tavaszi árpa vetését már befe­jezték. Elvetettek azonkívül 90 hold zabot, több, mint 100 hold somkórót, 60 hold borsót. A szóló- nyitást is megkezdték a gazdák. 4500 holdon kinyitották a szólót a járásban. Legjobban halad a munka Lakiteleken, ahol az árpa zömét elvetették. A tervezett 220 hold somkóróból 45 hold . a földben van. Az 1300 katasztrális hold szőlőből majdnem 400 holdat ki­takartak. Tavaszi szemle a bajai járás állami gazdaságaiban A bajai járás állami gazdasá­gaiban mindenütt gyors iramban folynak a tavaszi munkák, hogy a kedvezőtlen időjárás és az ár­víz okozta késedelmek ellenére is, mielőbb végezhessenek a szán­tás-vetéssel. Április 10-ig befejezetik a koraiak vetését A Garai Vörös Traktor Állanii Gazdaságban a cérnaháti, bács- borsódi, garai és bácsszent- györgyi üzemegységekben vetik a borsót és a zabot. A koraiak vetésével április 10-re akarnak végezni. 2768 hold őszi vetésen is megkezdték a munkákat, a hengerezést, fogasolást, fej trá­gyázást. Az 1826 hold kalászos­ból 688 holdon már végeztek Is vele, 592 holdon pedig a tavaszi vetések előtt végeztek a műtrá­gyaszórással. A gazdaság a ké­seiek vetésével május ?0-ra vé­gez. A kukorica négyzetes ve­tése mellett a tervezett 80 hold ikerseros vetée helyett 200 hol­don alkalmazza az feersoros ve­tést. Három nap alatt végeiének a tavaséi Jmza és árpa vetésével A Bajai Állami Gazdaságban az idén bevezették, hogy minden terményféleség vetése előtt meg­vitatják a gépesítés maximális kihasználását a gazdaság főmér­nökével. A gazdaságban meg­kezdték a tavaszi búza, árpa es zab vetését. 28 gép indult ki a földekre, hogy ezek vetésével 3 nap alatt végezhessenek, Utána rögtön megkezdik . a fajta- es takarmányborsó, a rostién, a ta­karmány- és cukorrépa vetését) A növényápolás is gyorsan ha­lad. 1070 hold takarmány műtrá­gyázásával már végeztek. Azokon a területeken, ahol annak szük­sége mutatkozik, a íimitózásró? sem feledkeztek meg Hozzáfogtak a belvíz levezetéséhez A Hosszúhegyi Állami Gazda­ság őszi vetései még víz alatt áll­na!?. A magasabb területek már szárazra kerültek, szépen zöldéi­nek. Teljes erővel hozzáfogtak a belvizek levezetéséhez. Az el nem öntött területen 210 hold őszi ve­tést megfogasoltak és 30 hold híjján a tavaszi szántást is elvé­gezték. Eddig elvetettek 30 hole borsót, 20 hold zabot, 15 hold ta­karmányrépát. A gazdaság dol­gozói megfogadták, hogy vasár nap is dolgoznak. Uj melegágyak is készülnek, miután a meglévő­ket a víz elmosta. 1200 négyzet­méter már elkészült, ezekben fő­leg paprikapalántákat nevelnek: Minden erővel a károk enyhítéséért A Sükösdi Állami Gazdaság te­rületéből 1310 hold került víz alá. A víz eddig mintegy 80 holdról vonult csak le. Az el nem öntött területeken folyik a tavaszi mun­ka. Minden Intézkedést megtet­tek a károk enyhítésére. Az őszi kalászosok helyett zabot és takarmányféleségeket fognál? ter­meszteni. Az elöntött területek felszabadulása után pedig azon­nal megkezdik a kukorica, a zabosbükköny vetést. A Juhász­üzemegységben 100 hold kalászos Ahol még' mindig ráérnek A Vaskúti Állami Gazdaságban a .mák ellenére, hogy tavaszias melegre fordult az' idő, még nem fogtak hozzá a tavaszi munká­hoz. Április elejére halogatják a vetés megkezdését, amikorra a vetőmagvaknak már földben kellene lenniök. 'Három millió paprikapalánta kiültetését vették fejtrágyézásával végeztek, a pa prikarnagyéiért a vetőmag já­ró vizái ása után még a héten megkezdik. A gazdaság megmen­tett 253 szarvasmarhája már visszaérkezett és hozzákezdtek a megrongált munkásszállások helyreállításához. A gazdaság a jövőbeni védekezés hathatósadba tételére elhatározta, saját erőből egy, a gazdaságot védő magas gát építését. A közeli napokban 40 hold tavaszi takarmányvetés­hez kezdenek. tervbe, de még a melegágyakat sem készítették el, a fejtrágyá­zást is csak 20 holdon végez­ték el. A gazdaság szőlészetében 290 holdat letrágyáztak, 130 hol don a szőlőforgatással is késion vannak, a szőlőnyitáshoz pedig most kezdtek hozzá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom