Népújság, 1956. március (11. évfolyam, 52-78. szám)

1956-03-01 / 52. szám

VfLÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ! NÉPÚJSÁG ÍZ MPP BflCS-KISKUK HEGYEI BIZ0TTSIÍG1I ÉS II HEGYEI UHUS IIPJ8 XI. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM ________ira SO fillér 1956. MARC. 1. CSÜTÖRTÖK A s idősebb testvei* segítsége... Csátalján az ősszel alakult Uj Tavasz és Gábor Áron Ter­melőszövetkezet elnöke és tagjai sűrűn kopogtatnak be a Budai Nagy Antal TSZ székházába. Tanulni, tapasztalni jönnek, hogy mire a tavaszi napok beköszön­tőnek, tisztában legyenek a kö­zös gazdálkodás feladataival. Pataki János, a Budai Nagy Antal TSZ elnöke, vezetősége és tagsága, Schmidt Oszlcár agro- nómus mindenben segítségükre vannak. — Az Uj Tavasz palronálását vállaltuk — mondja Pataki Já­nos elvtárs, — de ez nem jelenti, hogy a Gábor Áron TSZ tagjai­nak első lépését is nem segítjük. Csak egy példát mondok. Álig egy hete, hogy szövetkezetünk új szecskavágót kapott. Láttuk, hogy uj tsz-eknek nagyobb szükségük ián rá, mint nekünk. Így a gép felváltva számukra dolgozik. Nem ez az első s nem is ez tesz az utolsó segítség, amelyet a Budai Nagy Antal TSZ nyújt az első közps évet kezdő szövet­kezeteknek. — Tapasztalataink átadásával a első botladozásoktól meg akar­jak kímélni őket — folytatja Pa- 1 laki János. — Az elnököknek magam adtam tanácsokat a ve­télésre-. Agronómusutik segített a1 len-készítésben. Mindkét szövet­kezet tagjaival megismertettük a tr • ! unkaegységszámitás t. Schmidt József, az Uj Tavasz hot látni az'idősebb s a két új tsz tagjait: — ezt a területet ja- j vasalnánk kukoricának...., ott ■ fent pedig az ászaki csücsökben nagyon jól teremne a szerződéses cukorrépa... S a jó tanácsokat meg is fo­gadják az Uj Tavasz és Gábor Aion TSZ vezetői. Az idősebb testvér segítségével könnyebben átjutnak a kezdet nehézségein. elnöke hallgatja a beszélgetést s közbeszól; — Elnök elvtárs nem említette, hogy ősszel milyen sokat segítet­tek a vetőgépek kölcsönadásával is. Sokrétű támogatás forrása te­hát a Budai Nagy Antal TSZ. A munkaszervezésben, brigád- alakításban is ott voltak taná­csaikkal. A földeken is együtt le­s-n-aiékkat maganabb íri-ménlioxatnérl A tiszakéc*kei aH«zouyok és fiatalok nagyszerű kezdőmén ve/cse TiszakécSkén a DISZ és MNDSZ szervezetei éves versenyre hív­ták ki a kecskeméti járás szer­vezeteit. A verseny célja a ter­méshozam 3 százalékos túltelje­sítése. Ennek érdekében a két szervezet tagsága nagyszerű fel­adatok megvalósítását tűzte célul. Az őszi vetésekből GO holtat fej trágyáznak. 1500 mázsa trá­gyái a szántóföldekre, 2000 má­zsát pedig a szőlőkre hordanak ta, s ez utóbbit még a nyitás előtt beásózzák. 200 mázsa konr posztrágyát készítenek s ehhez 12 mázsa fahamut összegyűjte­nek. Az udvartisztasági moz­galomba minden fiatalt bevon­nak. 40 hold kukoricát négyzetes- fészkes -módszerrel vetnek sezen a területen mintaszerű növény­A szikes talajok megjavításán dolgozik a szegedi Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet. Dr. Katona Endrénc tudo­mányos fömunkatárs laboratóriumi vizsgálatokat végez. Több mint 100000 darab kiskacsát és libát ad el a kunszenimiklósi víziszárnyastelep A kunszéntmiklósi víziszár- nyastelepen nagy hozzáértéssel gondozzák a törzsállományt a fia­talok. A rájukbízott 4200 darab kacsa és 800 darab liba a nagy hideg ellenére is időben kezd­te ei a tojást. Naponta többszáz darab tojást szednek össze a lá­nyok, akik éjjel is szolgálatot tartanait;, hogy a friss tojások át ne hűljenek. A telep keltetőállomásán is -készülnek a szezonra. Több új gépet állítottak munkába. Az idén ezzel mintegy 30 000 darab­bal növelték a keltetőállomás tel­jesítőképességét. Szükség is var erre, mert 124 000 darab kacsát keltetnek, a tavalyi mennyiség dupláját. Libából is négyezerrel többet, összesen 11 000 darabot keltetnek. Az itt jól bevált pekingi és nemesített magyar kacsa és liba­fajtákból több, mint 100 000 dara­bot adnak el a környező állami gazdaságoknak és termelőszövet­kezeteknek, a többiből a törzsál­lományt frissítik fel. Ezenkívül többezret nevelnek pecsenyelibá­nak és kacsának a fogyasztók részére. ápolást folytatnák, négy-öt eset­ben kapálnak. A községre terve­zett átlagnál egy mázsával töb­bet termelnek. A szőlőkre különös gondot for­dítanak, a községi átlagot egy hektoliterrel túlteljesítik. Húsz taggal két brigádot alakítanak, amely ellenőrzi a metszést. Má­jus 1-ig 100 darab gyümölcsfa- csemetét elültetnek. 10 hold szőlő telepítésében részt vesznek. Por- bujtás útján 1000 darab gyöke­res vesszőt állítanak elő, —ebből 2OC0 darabol Andó József vállal. 20 holdnyi szőlőben gondoskod­nak a tőkehiányok pótlásáról, döntés és porbujtás útján. Fa- egységenként 80 kg almát ter­melnek s ennek 70 százaléka exportképes i<*y. t‘io hold szőlői nyitás' Ütan leszaímáznak, A fiatalok és asszonyok vál­lalták, hogy egy nagygyűlésen és húsz kisgyűlésen mozgósíta­nak a feladatok elvégzésére. » tm« MSZT-szervezet alakult (Tudósítónktól ) Az elmúlt hé­ten szombaton a Kecskeméti In- | gatlankezeló Vállalat dolgozói megalakították üzemi MSZT- szervezetüket. Vagi Lajosné elv­társnő, a Magyar Szovjet Tár­saság városi titkára méltatta a Magyar—Szovjet Társaság létre­hozásának jelentőségét, valamint ismertette a most kezdődő ma­gyar—szovjet barátság hónapjá­nak jelentőségét. Az ünnepélyes gyűlésen 40 dolgozó lépett be az MSZT tagjainak sorába. (Ballun Tibor) rjózsej cÁiiíLa ohm sóihoz y alom a bajai V. körzet ÜLSZ szervezetében Baján az V. körzeti DISZ- ■szervezet alig egy hónapja köl­tözött új helyiségébe. A fiatalok maguk csinosították, tették me­leg otthonukká az új helyet, mely esténként megtelik a szóra­kozni és művelődni vágyó dí­szesekkel. A járási könyvtár 100 kötetet adományozott nekik, patronáló- juk, az Épületasztalosipari Vál­lalat pedig asztali ten isz-lelszere- 5őssel látta el a sportszobát. Rá­dió, gramofon, sakk áll rendel­kezésükre. Ezekben a hideg na­pokban is jól fűtött helyiségek várják a körzet fiataljait. Patro- nálójuk bőségesen gondoskodik tüzelőről is. A szervezetben beindították a József Attila olvasómozgalmat. Eleinte mindössze öt fiatal kap­csolódott be, de a hetenként kétszer megtartott könyvismer­tetések számukat tizenkettőre, a könyvtár olvasóinak számát pe­dig harmincötre növelte. A szép- irodalmi. könyvek mellett szak- könyveli is vannak, melyben a technikai újítások leírása s azok alkalmazásának gyakorlati ta- maga segít nekik a könyvek ki- pasztalatai is megvannak. Ezé- válogatásában, hiszen alig van kel is sűrűn lapozzák a fiatalok, könyv, amelyet ne olvasott vol- Udvardi Magda, a könyvtáros na már el. A magyar— szovjet mezőgazdasági bél p r ©g rn injából A magyar—szovjet mezőgazdasági hét alkalmából növény­védelmi ankét lesz az MSZT, a Földművelésügyi Minisztérium, az Állami Gazdaságok Minisztériuma és a megyei tanács Mező­gazdasági Igazgatóságának rendezésében. Pénteken délelőtt fél 10 órakor a Kecskeméti Városi Tanács tanácsülési termében meg­nyíló ankétot nagy érdeklődés előzi meg. Az ünnepi megnyitó után 10 órakor kezdi előadását Man- nnger G. Adolf egyetemi tanár, a szántóföldi növényvédelem egfontosabb kérdéseiről. 11—12-ig a gyümölcsösök növényvédel­méről tart előadást dr. Szelényi Gusztáv, a növényvédelmi ku­tatóintézet osztályvezetője. A magyar—szovjet mezőgazdasági hét e legnagyobb szabású programján számos agrárszakember és mezőgazdasági dolgozó vesz részt. Az érdeklődő egyéni gazdák is sok hasznos tapaszta­lattal gazdagodhatnák. ...................mmn c A fëüë a miénk fV íéget ért a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresz- ' ( / szítsa, amelyet mindvégig nagy figyelemmel kísértem. A sok nagy és jelentős kérdés közül úgy érzem: mindnyájunk szivet jóleső melegséggel töltötték el Hruscsov elvtárs előadói beszéde­itek a béke, u nemzetközi helyzet és biztonság kérdéséről mon­dott szavai. Az a következetes békepolitika, harc, amelyet a Szov­jetunió folytat s amellyel mindent elkövet a népek békéjének biztonságának megőrzéséért. Hruscsov elvtárs szavai minket, asszonyokat, édesanyákat az eddiginél is szilárdabban meggyőznek, hogy még kitartóbban kel' harcolnunk a béke erejének fokozásáért. A béke hívei között, — mint eddig is — a jövőben is ott lesz­nek az asszonyok. A világ asszonyainak nagy békeösszefogásában ott vannak a magyar asszonyok is. Ezért most, a nemzetköz, nőnap megünneplésének küszöbén nemcsak a béke erűi növekedé­sének örülünk, de ezt a napot új harcok, új győzelmek kiinduló pontjának tekintjük. Minden asszonynak, gyermekét, családját sze­rető édesanyának még szorosabban kell tömörülnie az asszonyon szervezett tábora, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség köré szem előtt tartva Hruscsov elvtárs szavait: »A jövő a mienk, meri biztosan haladunk az egyetlen helyes úton.« , Bükki Józsefné, Baja. Akikre mindig számíthatunk Képünkön a József Attila olvasómozgalomban részvevők csoportjának tagjai: IJdvardi Magda, Kapitány Gyula, Hu zovit's Mária, Kovács Erzsébet a kötelező irodalmat olvasgatják. Sokan nem gondolnak arra, í hogy vannak emberek, akik ko­tlán útrakelnek, s hosszú utat ; tesznek meg télen is hóviharban. ' hófúvásban azért, hogy véradás­sal segítsék az arra rászoruló be­tegek felgyógyulását. Kunszál­lásról többek között Fekete Má- tyásné. Katona .1 ánosne, Provics Pálné, M. Kis Jánosnc, Csik Mi- hályné, Provics Lajosnc, Széche­nyi Józsefné, Zana Jánosné vér­adókat említem, akik fáradságot nem ismerve harcolnak beteg embertársaik egészségéért. Mél­tán nevezhetjük őket hősöknek. Rigó Erzsébet, a Kecskeméti Véradóállomás műtős asszisztense A Kecskeméti*Vcradúálloinás- hoz számos levél érkezik a meg­gyógyult betegektől, akik vér­adással nyerték vissza egészsé­güket. . Beszedies Istvánná az alábbi levelet írta a Kiskunhala­si Járási Kórház főorvosának ; »Négy gyermekes családanya vagyok. Súlyos betegen jöttem j halasi kórházba ez év január 20-án. Már három éve szenve­dek vészes vérszegénységben. Mielőtt a kórházba jöttem, alig éreztem életet magamban. Még csak 51 éves vagyok cs három éve öl ez a betegség engem és a miattam aggódó családomat. Engedje meg, főorvos úr, hogy ez a levél hálám szavát tolmá­csolja. Köszönöm az egyszerű munkáséletemet, amit a főorvos úr jósága és az önfeláldozó Vér­adók emberszeretete adott visz- sza. Eddig négyszer kaptam vért. Különös szeretettel emlékezem meg Horváth Istvánná, Kovács István és Szabó János véradók­ról, A negyedik véradó nevét nem judom, de ö is fogadja häl t- köszönet eine I. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom