Bácskiskunmegyei Népújság, 1956. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-15 / 13. szám

Budapest népe tőrré szeretettel fogadta Csu Te elvtársat •1 vezetőségül já választás hírei (Folytatás az 1. oldalról.) kintést nyerni szocializmust épí­tő népünk életébe. A magyar nép, a Magyar Népköztársaság kormánya tudatában van annak, hogy önöknek, a nagy kínai nép küldötteinek magyarországi lá­Az üdvözlésre Csu Te elvtárs, a Kínai Népköztársaság alelnö- kc válaszolt: — Kedves Rákosi elvtársi Kedves elvtársak, kedves bará­taink! — Nagy örömmel tettem ele­get irz önök meghívásának és örömmel jöttem el meglátogatni a Magyar Népköztársaságot. Most, amikor megérkeztünk az önök országának szép főváro­sába, Budapestre, engedjék meg, hogy átadjam a kínai nép üd­vözletét a testvéri magyar nép­nek. (Nagy taps.) — A munkaszerető és bátor magyar nép a Magyar Dolgo­zók Pártja Központi Vezetősége irányításával, élén Rákosi elv- tátssal, a nagy Szovjetunió és a testvéri népi demokratikus országok segítségével és támo­togatása tovább erősíti népeink megbonthatatlan egységét, a magyar és a kínai nép őszinte barátságát. — Éljen és erősödjék a kínai és a magyar nép megbonthatat­lan barátsága! (Nagy taps.) gatásával győzelmesen fejezte be első ötéves tervét. Ennek ered­ményeként az önök országa vi­szonylag rövid időn belül nagy lépéssel haladt előre a gazdasá­gi és kulturális építés terén. — Az önök által érért hatal­mas eredmények nagy lelkese­déssel töltik el a kínai népet és a kínai nép rendkívüli nagyra­becsülését váltották ki. Kérem, engedjék meg, hogy mind a magam, mind a kínai nép nevé­ben szívből jövő jókívánsá­gaimat fejezzem ki a magyar népnek az építés minden terüle­tén elért sikereiért. (Taps.) — A kínai és a magyar nép között bensőséges barátság ala­kult ki. A Szovjetunió vezette demokratikus és szocialista béketábor nagy családjában, népeinknek a gazdaság, a kultú­ra, a tudomány és a technika terén kifejtett tevékenységében, valamint a közös érdekeinket érintő nemzetközi tevékenysé­gében minden téren fejlődni és szélesedni fog a kölcsönös se­gítség és az együttműködés. — Éljen a magyar nép! (Taps.) Éljen a kínai és a ma­gyar nép barátsága és együtt­működése! (Hosszantartó, lelkes, nagy taps. Felkiáltások: Éljen Mao Ce-tung, éljen Csu Te!) Az egybegyült sokezer buda­pesti dolgozó hatalmas tapssal fogadta Csu Te elvtárs, a Kínai Népköztársaság alelnökének be­szédét. Ezután Csu Te elvtárs kö­szöntötte a néphadsereg díszőr­ségét, majd a fogadtatás vé­gén a díszőrség diszmenetben vonult el Csu Te, a Kínai Nép- köztársaság alelnöke előtt. Csu Te elvtárs ezután a sokez- ics tömeghez lépett, s őket kö­szöntve végig ment soraik előtt. A főváros lakói hatalmas taps­sal, hosszantartó éljenzéssel kö­szöntötték a Kínai Népköztársa­ság alelnökét, melegen éltették a kínai és a magyar nép meg­bonthatatlan barátságát. (MTI) Csu Te elvtárs válaszbeszéde EX TÖRTÉMT A VUilVIFÁ BERLIN. Nyugat-Németország- ban a koalíciós pártok hónapok óta vitáztak azon, hogy az új Wehrmacht főparancsnoki tiszt­sége Heuss államelnököt vagy Adenauer kancellárt illeti-e. A bonni parlament hadügyi bizott­ságának e kérdéssel foglalkozó albizottsága most valamennyi, a szövetségi gyűlésben képviselt párt hozzájárulásával olyan tör­vényjavaslatot dolgozott ki, amelynek értelmében a nyugat­német hadseregnek egyáltalán nem lesz főparancsnoka. A tör­vénytervezet szerint a hadsereg feletti rendelkezési joggal felru­házott parancsnok béke idején a hadügyminiszter, háború esetén a szövetségi kancellár lenne. A törvényjavaslat az államfő ré­szére tartja fenn az általános mozgósítás elrendelésének jogét, de kimondja, hogy az erre vo­natkozó rendeletét csak a kan­cellár ellenjegyzésével lehet ki­bocsátani. LONDON. A brit hadügymi­nisztérium pénteken közölte, hogy az elmúlt 24 ólában útnak indított ejtőernyősökön kívül Ciprusra küldik a Highland könny űgyalogsági ezred első zászlóalját is — jelenti u londoni rádió. OSLO. A Friheten című lap jelenti, hogy Ragnar Forbeck nemzetközi Sztálin Békedíjas lelkész január 11-én beszédet mondott a Norvég Nöszövetség népes oslói gyűlésén. Forbeck vázolta azokat a feladatokat, amelyek az új évben a norvég békemozgalomra várnak. MOSZKVA. Az iráni parla­menti küldöttség, amely Moham­med Szajednek, az iráni szená­tus külügyi bizottsága elnöké­nek vezetésével látogatást tett a Szovjetunióban, január 13-án j Moszkvából Baku irányában ha­zaindult. DAMASZKUSZ. Az At-Talia című lap közölte Mohammed Al- Ahmar sejk, »A népek közötti béke megszilárdításáért« elneve­zésű nemzetközi Sztálin-díjjal kitüntetett szíriai közéleti sze­mélyiség nyilatkozatát. Al- Ahmar sejk <i lap tudósítója előtt a Szovjetunióban élő mu­zulmánok helyzetét érintve ki- : jelentette: tiszta szívből kívá- j nom, hogy az országomban élő muzulmánok helyzete olyan le­gyen, mint a Szovjetunióban. Al-Ahmar sejk felidézte a da­maszkuszi angol nagykövettel a Szovjetunióba utazása előtt foly­tatott beszélgetését. Az angol nagykövet minden lehető módon azon fáradozott, hogy Al-Ahmar sejket lebeszélje az utazásról, azt állítva, hogy a Szovjetunió­ban lakó muzulmánokat üldö­zik. Hála Álluknak — mondotta a i sejk —, hogy ezt az utazási i mégis megtettem és mindent sa- j jót szememmel láttam. Nyilván- j való lett szántómra az imperia-1 listák hazugsága és arcátlansá­ga. Csupán dicsőíteni lehet a szov­jet rendszert — folytatta Al- Ahmar sejk. — A szovjet rend­szer minden ember számára sza­bad vallásgyakorlást, a meggyő­ződések és a vélemények sza­badságát nyújtja. BERLIN. A DPA nyugatnémet hírügynökség újdelhi jelentése szerint az indiai miniszterelnök elfogadta Adenauer kancellár meghívását. A hírügynökség szerint Nehru látogatásának időpontját még nem tűzték ki, de előrelátható, hogy összeköti azt a Common­wealth júniusi londoni értekez­letre utazásával, (MTI) IVVNAWVWWVVVVVVVWVVW^V A francia választók baloldali kormány alakítását követelik PÁRIZS. Franciaország-szerte igen sok határozati javaslatot, levélét és petíciót írnak alá azok a francia dolgozók és választók, akik január 2-án a baloldalra szavaztak, hogy baloldali kor­mány alakítását követeljék. Nem múlik el nap anélkül, hogy a gyárakból, üzemekből, városne­gyedekből, falvakból ne jelente­nék újubb nagyszámú népfront­bizottság megalakulását. A nagy Fives-Lille többezer dolgozója pénteken délután fi­gyelmeztető munkabeszüntetést tartott baloldali kormány alakí­tására irányuló kívánságának kifejezésére. A Francia Kommunista Párt egyébként január }7-én, kedden baloldali kormány alakulásáért, baloldali kormánytöbbség létre­jöttéért, s új népfront létesíté­séért a téli sportcsarnokban tö­meggyűlést rendez, (MTI) Miért- idegeskednek? A »►Stockholms Tidningcn« cirníí svéd lap közölte New York-i tudósítójának »Az amerikaiakat idegesíti a nor­vég—szovjet megegyezés« cí­mű cikkét. A tudósításból ki­tűnik, hogy -»amerikaiak« alatt az Egyesült Államok bi­zonyos befolyásos körei érten­dők. A svéd lap tudósítója ameri­kai lapokra hivatkozva közli, hogy Gerhardsen norvég mi­niszterelnöknek a Szovjet­unióban tett látogatása érthe­tetlen idegességet keltett az Egyesült Államok egyes kö­reiben. Az amerikai sajtó ki­jelentéseiből megállapítható, miszerint az említett köröket az nyugtalanítja, hogy a nor­vég miniszterelnök Moszkvá­ban a szovjet állam vezetőivel megállapodott abban, hogy szovjet—norvég bizottságot alakítanak a Paats-Jeki határ- menti folyó energiájának kö­zös kihasználására. Az is nyug­talanítja ezeket a köröket, hogy a szovjet—norvég közle­mény kifejezésre juttatja: a két ország megegyezett a köl­csönös megértés továbbfejlesz­tésében — küldöttségcserc, s gazdasági, műszaki, tudomá­nyos, kulturális és egyéb együttműködés útján. Különösképpen elégedetlen­kednek ezek a körök amiatt, hogy a norvég miniszterelnök biztosította a szovjet vezető­ket, miszerint kormánya nem fog elősegíteni agresszív célú politikát s az ország területén nem bocsát támaszpontokat idegen fegyveres erők rendel­kezésére. Az amerikai sajtó kapcsolatba hozza azzal azt a tényt, hogy a norvég kormány nemrég elutasította az ország fegyveres erőinek részvételét az amerikai, angol, holland, dán és norvég fegyveres erők tervezett cszakatlanti közös hadgyakorlataiban. A »Stockholms Tidningen« tudósítója vitaba bocsátkozik a New York Post című ameri­kai lappal és azt írja, hogy a lapnak nincs oka nyugtalan­ságra. igaza van. Alátámaszt­ja ezt a szovjet—norvég közle­mény, amely szerint a Szovjet­unió és Norvégia álláspontja az, hogy a két ország igyek­szik elősegíteni a nemzetközi feszültség további enyhülését, valamennyi nép békés együtt­működésének fejlődését a füg­getlenség és szuverénitás köl­csönös tiszteletbentartása és a belügyekbe való be nem avat­kozás alapján. Ezt a törekvést szolgálta Gerhardsen kijelen­tése s a szovjet és norvég ál­lamférfiak találkozásán hozott valamennyi határozat. Skandináv újságíró körök­ben felteszik a kérdést: vajon nem azért idegeskednek-e egyes amerikai körök, mert a -hidegháborút« előbbrehelye­zik a nemzetközi feszültség enyhítésénél és a népek békés együttműködésénél? Vajon nem azért idegeskednek-e, mert ellenükre van, hogy a norvég nép békében akar élni más népekkel, s mert a skan­dináv országokat szeretnék a szovjetellcnes front északi szárnyának megtenni? Vajon nem azért idegeskednek, meri a szovjet—norvég barátság komoly megszilárdulása za­varja békeellenes terveiket? Jól sikerült vezetőség-újjává- lasztó taggyűlést tartottak a Hildi Állami Gazdaság párt- szervezetében. A beszámoló el­készítésébe kilenc elvtársat von­tak be. A pártcsoportok jó elő­készítő munkát végeztek, s így a nagyszámú tagság csaknem 100 százaléka jelen volt a tag­gyűlésen. Megbeszélték, hogy miként hajtják majd végre a termésátlagok 3 százalékos eme­lését. A hozzászólások kemé­nyen bírálták egyes párttagok helytelen .magatartását, a járási pártbizottság, a pártvezetőség és a gazdaságvezetés munkájában meglévő hiányosságokat, * Egyes járási bizottságoknál még tapasztalható, hogy nem foglalkoznak a jelentőségének megfelelően a vezetőség-újjává- lasztó taggyűlésekkel. A kalo­csai járási pártbizottság függet­lenített munkatársai a január 12-ig megtartott 10 taggyűlés közül mindössze 3 taggyűlésen vettek részt. A kiskőrösi járásban például Büki Tibor elvtárs, a járási párt- bizottság agit.-prop osztályveze­tője január 12-ig még egy tag­gyűlésen sem vett részt. * Az eddig megtartott vezetőség- újjáválasztások jellemző hiá­nyossága, hogy a fiatalokat és a nőket csak kevés helyen választ­ják a vezetőségbe. A dunavecsei járásban például 13 alapszerve­zet 31 vezetőségi tagot válasz­tott, és ezek között csak egy DISZ-titkár van. HlRBvK — Ügyeletes orvos Kecskemé­ten. Január 15-én a város egész területén reggel 6 órától este 8 óráig dr. Boskó József Batthyány utca 26. tart ügyeletes szolgála­tot. — Méhészeti oktatás megyénk­ben 20 helyen folyik. A tanfo­lyamok közül kiemelkedik a kecskeméti, kalocsai, bajai, kis­kunhalasi és a kiskunfélegyházi. Az idén csaknem ezren hallgat­ják a méhészeti előadásokat a tavalyi 400—450-nel szemben. Megyénkben a nők is szívesen foglalkoznak méhészettel, Lajos- mizsén a tanfolyam hallgatóinak 35 százaléka nő. Szabó Istvánné- nak például 30 családból álló méhese van. — Felajánlás augusztus 20-ra, A bácsbokodi Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet tagjai megfo­gadták, hogy augusztus 20 tisz­teletére nemcsak egész évi ter­ménybeadásukat, hanem sertés-, vágómarha-, tojás- és tejelőírá­suknak is eleget tesznek, Az el­múlt napokban már egész évi baromfibeadásukat teljesítették. — Három szakkör kezdte meg működését a jánoshalmi MNDSZ szervezetben. A szabás-varrást Szőnyi Sándorné, a kézünunkát Tóth Mártonné, a játékkészítést pedig Dági Sándorné tanítja. — Bírósági ítélet. A kiskun­félegyházi járásbíróság Balázs Etelka kulákcsaládból származó kiskunmajsai lakost 6 havi bör­tönre ítélte, mert ismeretlen sze­mélyektől hosszabb időn keresz­tül a piacon 670 darab tojást vásárolt és azt Budapestre akar­ta szállítani, hogy ott magasabb áron értékesítse. Az ítélet nem jogerős. — Vercors francia haladó író és grafikus művész újfajta eljá­rást fedezett fel, amelynek segít­ségével teljesen hű másolatok százait lehet készíteni bármely festményről. Picasso és más ne­ves festők képtelenek voltak eredeti műveiket megkülönböz­tetni Vercors másolataitól. — A tanítás téli szünideje alatt a szalkszentmártoni tanács a békekölcsön-részesedésből az ártézi kút vizét bevezette az is­kolába. (Sólyom Ferenc.) — Tanácstagi fogadóóra. Papp Dezső tanácstag Kecskeméten a Czollner téri III. sz. általános iskolában január 16-án délután fél 6-kor fogadóórát tart. — Folyamatos kesztyűkötő tanfolyamot tart a Háziipari Szövetkezet Kecskeméten. Itt az érdeklődők a különféle kötés­mintákat sajátítják el. — A szülőknek a nevelésről előadássorozatban Baján a ta­nítónőképző dísztermében janu­ár 16-án este 6 órai kezdettel »A kislányból nagylány lesz« cím­mel Arató Bcláné tart előadást. — A téli népszokásokról tart előadást Nagy Czirok László, a kiskunhalasi múzeum dolgozója. Az előadást délután 3 órakor a felsővárosi iskolában rendezik. — Nemzetiségi iskolák bőví­tése. A bajai járásban Herceg- szántón és Csávolyon délszláv, Nemesnádudvarón német anya­nyelvű iskola működik. Most szerveznek Csátalján egy újabb német anyanyelvű iskolát és óvodát. Ez a jövő tanévben ! megkezdi működését. — A megyei Ííjnács a szőlő- termelők részére az filső negyed­évben 13 659 000 íorir4 értékű rézgálicot biztosított, míg tavaly ugyanezen időszakban 10 5*ü0 000 forint értékű rézgálic állt a íer- melők rendelkezésére. — Teljes estét betöltő új tánc-* játék bemutatójára készül az Állami Népi Együttes. A két fel­vonásból és öt képből álló tánc­játék meséjét Varjasi Rezső ír­ta, zenéjét pedig Gyulás László szerezte. A »Kisbojtár« témáját/ a magyar népmesék gazdag anyagából merítette a szerző. — A házkezelők mellé ház­bizalmiakat jelöl ki az Ingat­lankezelő Vállalat Kecskeméten, A bizalmiak feladata a lakók panaszainak, kérelmének továb­bítása és a házirend betartása, A házblzalmiakon keresztül a kérelmek gyorsabb elintézést nyernek. — Bútorszövet imprcgnálásá- val kísérleteznek a Kőszegi Tex­tilművek ágyterítő gyárában. A kísérletek arra irányulnak; hogy a bútorszövet réseit alsó, védőburkolattal, vagy impregná- lással betöltsék és ezzel hosszú időre tartósítsák a szövet ere­deti színét és fényét. A bútorok kárpitozásánál használatos afrik ugyanis az idők folyamán meg­törik és a szövet réseibe tömő- dik, ezáltal a szövet kopott, fa­kult színű lesz. — Mesedclclőtt. Baján a »Jó­zsef Attila« népművelés házában január 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor mesedélelőtlöt tarta­nak a gyermekek részére. A mű­sorban a mesemondáson kívül filmvetítés is szerepel. — A silózási tervek teljesítése felett a DISZ II. kongresszusán a fiatalok védnökséget vállaltak. Ebbe a versenybe 1515 DlSZ- szervezet, 32 659 fiatal * bekap­csolódott. A DISZ Központi Ve­zetősége, a MEDOSZ országos elnöksége, a Földművelésügyi Minisztérium, az Állami Gazda­ságok Minisztériuma értékelte a verseny eredményét és jutalmat osztott ki a fiatalok között. Sze­mélyi jutalomban részesült Witt- mann János, a Nemesnádudvari Állami Gazdaság brigádvezetője és Prickel Sára, a Tiszakécskei Állami Gazdaság agronómusa, dicsérő oklevelet és asztalitenisz felszerelést kapott a Nemesnád­udvari Állami Gazdaság DISZ- szervezete. — Minden negyedévet »tiszta lappal« kezdenek — határozták el Kiskőrösön a begyűjtési hi­vatal dolgozói. Már az új év első napjaiban sok dolgozó paraszt teljesítette különféle termények­ből beadási kötelezettségét. Po- hankovics János 5 holdas gazda például háromnegyedévi ba­romfi, Gyulai András 7 holdas termelő pedig már egész évi ser­tésbeadási tervét teljesítette. — Készülődés a seregszemlé­re. A kiskőrösi MNDSZ kiiltúr- csoport a »Cigány« című darab­bal készijl a Petőfi Sándor kul­túr- és sportseregszemlére. A DISZ-fíatalok Is nagy szorga­lommal próbálnak. A járási nép­művelési otthon színjátszó cso­portja pedig Katajev: »Bolond vasárnap« című 3 felvonásos víg- játékát tanulja, (Holtai Iván.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom