Bácskiskunmegyei Népújság, 1956. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-01 / 1. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG El m m XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ara SO fillér 1936. JAN. J. VASÁRNAP Boldog új esztendőt kívánunk minden olvasónknak ! Boldog új évet, jó munkát elv társak! Irfa: Németi József, a megyei pártbizottság első titkára 4 z elmúlt év megyénkben is a szocialista építés si­keres előrehaladásának, a nép- jélét további fejlődésének, pár­tunk és államrendszerünk to­vábbi erősítésének esztendeje volt. Azok a nagy sikerek, ame­lyek a Szovjetunió vezette ha­talmas békelábor szívós béke- harca nyomán, a nemzetközi feszültség csökkentése területén megszülettek 1955-ben — pár­tunk helyes politikájával páro­sulva —, tovább növelték népünk alkotó készségét, erejébe vetett bizalmát és munkalendületét. A megye ipara, a gyárak dol­gozói lényegében teljesítették termelési, termelékenységi és önköltségcsökkentési tervüket. Élenjártak az ipari tervek meg­valósításában a kecskeméti kon­zervgyárak és a gépgyár, a helyi­ipari üzemek közül a Tiszakécs- í.ei Permetezőgépgyár, a Bács- Kiskun megyei Nyomda, a kis­ipari szövetkezetek közül a Ba­jai Lakberendező KTSZ és sok más üzem, ahol a dolgozók átla­gon felüli teljesítményei a ter­vek túlteljesítéséhez vezettek. Ismeretes, hogy dolgozó pa­rasztságunk szorgalmas mun­kája, a párt és a kormány hat­hatós segítsége és a kedvező idő­járás a mezőgazdaságban jó ter­méseredményeket, s viszonylag magái jövedelmet hozott a dol­gozó parasztságnak csakúgy, mint egész népgazdaságunknak. A gabonafélék, a szőlő- és gyü­mölcsfélék terméseredményei ál­talában meghaladták az 1951. évi rekordtermést, a kapások is megközelítik az említett evben mutatkozott rekordtermés szín­vonalat, pz évben először mindenki ■*-* számára beigazolódott, bogy a szövetkezeti nagyüzemi gazdálkodás gazdaságosabb, jö­vedelmezőbb. Köztudomású az, hogy termelőszövetkezeteink ke­nyérgabonából 10—22 százalék­kal magasabb terméseredménye­ket takarítottak be, mint az egyénileg dolgozó parasztok. A termelőszövetkezetek jó termés- eredményei, a párt- és tanács­szervek hatékony felvilágosító munkája mintegy 5000 új taggal és 17 000 hold földdel gyarapí­tották megyénkben a termelő- szövetkezetek erejét. Ennél is figyelemre méltóbb, hogy cso­portjainkban erősödött a mun­kafegyelem, javult a munkaszer­vezés, a takarékos gazdálkodás, uni jelentékenyen növelte az így munkaegységre jutó össz­jövedelmet, ami 13 forinttal ha­ladta meg a múlt évit. Hasonlóan kedvező, bár ko­rántsem kielégítő a fejlődés a gépállomások és állami gazda­ságok munkájában. Tudott dolog, hogy az elmúlt 'vekben az aszály- és a fagykár kozta rossz termés, nem ke- . > s .e a ónban pártunk politiká­iéban és annak végrehajtásában mutai kozott jobboldali torzítá­sok az állampolgári fegyelem és íz, állam iránti kötelezettségek teljesítését illetően is súlyos ká- cokat okoztak. Dolgozó paraszt­ságunk több éven keresztül csak hiányosan tett eleget adófizetési és beadási kötelezettségének. |>.utunk Központi Vcz.ető­1 séges ez év márciusában hozott határozatai véget vetettek * bari cs M állatni vezetésben mutatkozó ingadozásoknak, tor­zításoknak, Ezt látva dolgozó parasztságunk is igyekezett be­csülettel eleget tenni állampol­gári kötelezettségeinek. Tehette ezt annál is inkább, mert a dol­gozó parasztság nagy többsége gazdaságilag fejlődött, erősödött. 1955. évi beadási terveinket, a sertés kivételével, teljesítettük, sőt, mintegy 5000 búzavagonra tehető az a mennyiség, melyet a falu lakossága az .elmúlt évi hátralékokból törlesztett. Ha­sonló a helyzet az adófizetésnél is. Az évi előírás teljesítésén túl, dolgozó parasztságunk körülbe­lül 70 millió forintnyi összeget fizetett be az elmúlt évek hát­ralékaiból. A munkások, a dolgozó pa­rasztok és az értelmiségiek szor­galma, terveinek teljesítése, pár­tunk politikájának megfelelően, a népjólét további emelkedését eredményezte. A rendelkezé­sünkre álló kimutatások tanú­sága szerint megyénkben a kis­kereskedelmi áruforgalom a múlt évi 1462 millióról ez évben 1707 millióra emelkedett. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az általá­ban mutatkozó emelkedésen be­lül. magasabb a dolgozó paraszt­ság életszínvonalának növeke­dése. Az elmúlt évben szerény, még egyáltalán nem kielégítő ütem­ben folytattuk a lakóházak épí­tését, javult a kulturális, szociá­lis és egészségügyi intézmények ellátottsága, tovább szélesedett a közszolgáltatás, és nem utolsó I sorban javult az ellátás az alap- I vető élelmiszercikkekből, külö- nősen a húsból és a zsírból. Ügy J véljük, hogy e tények és maga a való élet bizonyítja pártunk Központi Vezetősége ez év már­ciusában hozott határozatának helyességét. Ezért e bizonyságo­kat felismerve, egyre nagyobb bizalommal követik pártunkat a dolgozó tömegek. Ezért növeke­dett az elmúlt évben pártunk szervezett ereje, erősödött esz­mei és politikai egysége, tekin­télye. Pártunk politikája meg­felel a dolgozó tömegek igazi érdekeinek. Az elmúlt év alapvető ta­nulsága, hogy népgazda­sági terveink és célkitűzéseink szolidnak és reálisnak bizonyul­tak. E terveket pártunk vezeté­sével, dolgozó népünk szorgal­mával becsülettel teljesítettük, s ezért emelkedhetett tovább dolgozó népünk életszínvonala. Nem feledkezhetünk meg azon­ban arról a felbecsülhetetlen j nagy segítségről, amelyet ehhez j nyújtott a népi demokráciák és j elsősorban a Szovjetunió népei- j nek anyagi, technikai és kuitu- I rális támogatása. Hogy az új I esztendőben előttünk álló terve­ket sikerrel hajtsuk végre, cé­lunk, hogy a kommunizmust építő hatalmas Szovjetunióval és a szocializmust megvalósító testvéri országokkal továbbfej­lesszük a kölcsönös segítést a proletárinternacionalizmus tala­ján. Meggyőződésünk — az elmúlt év is erre figyelmeztet bennün­ket —, hogy a dolgozó nép élet- színvonala további emelésének egyedül járható útja a termelés, a termelékenység növelése, az önköltség csökkentése az ipar­ban csakúgy, mint a mezőgazda- • Ságban. Ez kétségkívül táradra-1 A; gos, verejtékes, nehéz munkát ró ránk. Nem lennénk méltóak a nép bizalmára, ha ezt nyíltan és őszintén nem mondanánk meg. |VI a, az újesztendő első nap- ján pártunk megyei bi­zottsága nevében forró szeretet­tel köszöntjük megyénk ipari üzemeinek dolgozóit, szorgalmas termelőszövetkezeti és egyéni parasztságunkat. Áldozatos és fáradságos munkájuk eredmé­nyezte az elmúlt év sikereit. Ez további fejlődésünk alapja is. Köszöntjük a párt és a tanács lelkes, odaadó katonáit, a falusi és járási párt- és tanácsszervek vezetőit és minden dolgozóját, akik erejüket nem kímélve szer­vezték és lelkesítették megyénk dolgozóit a szocialista építés minden frontján. Üdvözöljük megyénk értelmiségi dolgozóit, a pedagógusokat, agronómuso- kat, tudományos kutatókat, mér­nököket, orvosokat, jogászokat, akik a dolgozó néppel mindin­kább egybeforrva sikeresen küz­denek a népgazdaság minden te­rületén, a szocialista építés, né­pünk kulturális, egészségügyi színvonalának emelése érdeké- ! ben. z ünnepi hangulat nem í feledtetheti velünk mun­kánk fogyatékosságait, hibáit. Nem homályosíthatja el előttünk az 1956-os esztendő komoly ne­hézségeit, — kötelességünknek érezzük, hogy megyénk dolgo­zóinak figyelmét erre felhívjuk. Csak utalni kívánunk arra, hogy a mezőgazdasági termelés össz­egészében 3 százalékkal kell, hogy meghaladja a múlt évi ter­méseredményeket. Ez önmagá­ban is hatalmas feladat. Nagy­jából azonos a helyzet ipari ter­veinket illetően is. Hozzá kell tennünk, hogy e terveket maga az élet, dolgozó népünk növekvő igényei diktálják. Szólnunk kell arról is, hogy pártszervezeteink és pártbizott­ságaink, amelyek nagy erőfeszí­téseket tettek a termelés növe­lése és az állampolgári fegye­lem megszilárdítása érdekében, ugyanakkor elhanyagolták a pártmunka homlokterében álló, jelenleg legfontosabb politikai feladatnak, a párt vezetőségek és pártbizottságok újjáválasztásá- nak előkészítését. Ezt a káros lemaradást mielőbb pótolnunk kell, mert nyilvánvaló, hogy az új év megnövekedett feladatait csakis erős, harcos, öntevékeny párt vezetőségekkel s pártbizott­ságokkal oldhatjuk meg sikere­sen. Biztosak vagyunk abban, hogy a párt és a tanács dolgozói ha­sonlóan az elmúlt évhez, —- az 1956-os esztendőben is fáradha­tatlanul, erejük és tudásuk tel­jes lalbavetésével fognak küz­deni azért, hogy dolgozó népünk erőfeszítéseit siker koronázza, s az új esztendő, amely egyúttal a második ötéves terv első esz­tendeje, újabb eredményekkel gazdagítsa dolgozó népünket, épülő szocialista hazánkat. TJártunk megyei bizottsága 1 nevében megyénk dolgo­zóinak tiszta szívből kívánunk boldog újesztendőt, jó egészsé­get, sok sikert cs kívánjuk, hogy az 1956-os esztendő is a szocia­lizmus építésének eredmények­ben gazdag esztendeje legyen. Sikertkbtft í/ardafj írj esztendőért munkálkodunk A. z 1955-ös esztendő sokat segített üzemi DISZ- szervezetünkön. Taglétszámun­kat 10 százalékkal növeltük, de az 56-os évben DlSZ-szerveze- tünkre nagy tervek várnak. DiSZ-helyiséget akarunk beren­dezni. Ebben a helyiségben rendszeres klubdélutánokat tar­tunk. Tavasszal kirándulásokat szervezünk, hogy megismerhes­sük hazánk legszebb tájait es városunk nevezetességeit. A leg-, nagyobb feladatunk azonban az lesz, hogy DISZ-szervezetünk sok sztahanovistát és kiváló dol­gozót neveljen. Frühwirt Ferenc, DISZ-titkár. Epületlaliatosipari. V., Kecskemét. %|ég jobban akarunk dolgozni, mint tavaly. Tökéletesíteni *■ akarjuk munkamódszerünket, hogy mindnyájunk hőn óhajtott vágya teljesüljön: kitűzhessük az élüzemi címert. Bá az elmúlt év igen sok akadályt gördített utunkba, nekünk, rak­tári munkásoknak, szállításunkat mégis időben teljesítettük. Segített bennünket a Máriavárosi Vasútállomás. A megrendelt vagonokat mindig időre biztosította. December hónapban már 1956-os évi belföldi előszállítási tervünk teljesítését kezdtük meg. Raktárunk dolgozóit lelkiismeretes munkájukért a vállalat év végén jutalomban részesítette. Papp Sándor, AKK-műszakvezető. Idén is helytállunk, már az előkészületeket meg­tettük. A brigád gépeit a bri­gád tagjai javítják, mert azok ismerik a gépek minden csín- ját-binját. Tavaly elsők lettünk a megyében a gépállomások brigádjainak versenyében és bízunk benne, hogy az idén i‘ elsők leszünk. A feladatunk nagy: növelni keli a termelő- szövetkezetek terméseredmé­nyeit. Mindent megteszünk hogy magasabb is legyen! Kohn Konrád. Solt, Gépállomás. 11 inden évben gazdagszik az orgoványi Alkotmány TSZ. A múlt évben vagyonunk meghaladta az egy millió ;fo­rintot, tagjaink egy munkaegységre 56,90 fillért kaptak. Most közös erővel arra törekszünk, hogy ebben az évben gyarapítsuk az állatállományunkat és több agrotechnikai eljárást alkalmaz­zunk, mint tavaly. Török István, orgoványi Alkotmány TSZ Ca Gazdaságunk a múlt évben 29 ipúzsás átlagtermést ért el szőlőből, hol- dánként. Ebben az év- j ben még jobbat aka- ; rank. Megjavítjuk a ! pénzgazdálkodásunkat, j Inkább a tervezett ön­| lyi ar kidolgoztam a tervem, ! '*-**- hogy 3 százalékkal több gabonát termelek, mint tavaly. ! Az ősszel 3 holdon vetettem kc- ! nyérgabonát és sok mindent el­jVf h várunk az újesztendő- tői? — Villanyt, iskolát. I betonjárdát, új utat. Í956-ban már villannyal világít közsé- j günk dolgozó népe. yzeptember- I ben átadjuk az új iskolát gyer- j melleinknek, 4 tanteremmel. Községünk főutcájának egyik költségen alul, mint le'-lil — ez lesz a jelszavunk. A másik tervünk: személyre szóló tervfelbontási akarunk a brigádokon belül. Ezáltal érdekel­tebbé tesszük dolgo­zóinkat a termelésben Tavaly kísérletképpen dolgozott így Zsoldo, István és szőlőből 8f mázsa holdanként! tel­jesítményt ért el. Körmendi Géza. Dsáki Állami Gazda­ság. követek annak érdekében, hogy ebben az évben magasabb ter« méshozamot érjek el. Gyuris János mintagazda, Kerekegyháza oldalán betonjárdát építünk, hogy ne kelljen a sarat dagasz­tani. A Karbalai-rész lakóinak az óhaját is teljesítjük, új útat nyitunk a számukra. Balogh Páter, VB-elnök. Orgovány. Z 9Sö-btn seA szép eredményt ér­iünk el az üzemben ■javult a gyártmányuk minősége, amit ar: is bizor.yil. hogy u borsú- axezonnúl a músodi- kok, a parudiesomsac- zonnúl az elsők let­tünk ar egér,a ország­ban. Síért szép jutal­mai is kaptunk éolé­gi,,). a vállalattól. í.tt magani is olt voltam a julalmazoti.uk kö­zött és még csak job­ban megerősítette ben­nem azt a, véleményt e: a jelenség, hogy ér­demes júl dolgozni. Látom, hogy az 10ö0-os évben nekem is na- gyobbmérvü politikai felvilágosító munkát kell végeznem. Küz­deni fogunk a munka- fegyelem mçgszildi dí- túsdért és a selejt csökkentéséért. Vörös Józsefet. AKK. pedagógiai Főiskolán ebben az évben teszek szakmai vizsgát. Enekszakos tanár va­gyok, részt akarok venni az 1956-os ifjúsági kulturális se­T/JT1 osztályos vagyok a ZrU r I II» nyi nona Általános Is­kolában. Még ebben az évben gimnáziumba szeretnek menni, hogy majd orvos legyek. Sokat I várok a DISZ-től, hiszen most [ kerülök gimnáziumba és el kell i hagynom úttörőcjapalomal, Fái regszemlén. Egyik leghőbb vá­gyam teljesülne, ha újra láthat- nónk a »Gördülő Opera« előadá­sait. Tones Lászlóné pedagógus. megválnom a pajtásoktól, de hi­szem, hogy nem csalódok a DISZ-ben sem,. Az óévvel lezá­rulnak a szép úttörőévek, a sok vidám táborozás, amelyek or«'- re felejthetetlenek maradta! számomra. Kiss Hong ttórrj.

Next

/
Oldalképek
Tartalom