Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. december (10. évfolyam, 282-308. szám)

1955-12-17 / 296. szám

A jó politikai munka a termelőszövetkezet továbbfejlődésének alapja A DUSNOKI Munkás-Paraszt Szövetség Ter­melőszövetkezet ez évben jól’gazdálkodott. Ezt az eJért termésátlagok is mutatják. Búzából 10,30, rozsból 17, zabból 12,70, árpából 12,60, kukoricá­ból 32, burgonyából 160, cukorrépából 292, takar­mányrépából 310 mázsás holdankénti termésátla­got értek el. A JÔ GAZDÁLKODÁS láttán a nyár óta 28 dolgozó paraszt barátkozott meg a szövetkezettel. A tsz gazdag zárszámadás előtt áll. Ennek ered­ményeként újabb 12 egyéni paraszt kérte felvé­telét. ^ A ZÁRSZÁMADÁS eredménye azt bizonyítja, hogy a termelés frontján jól dolgoztak a kom­munisták. Azonban a pártszervezetben nem folyt rendszeres pártélet. Valamikor nyáron volt leg­utóbb taggyűlés. A termelésben elért eredményei; szépek, azonban nem lehetnek tartósak, ha a tsz tagságának, különösen a párttagoknak politikai fejlődése nem kielégítő, EZ ÉVBEN a tsz eredményei sok egyénit vonzottak a szövetkezetbe. Ez szinte politikai műnk? *41kül történt. A tsz-taggá lett egyéni parasztok azonban nem válnak egyszerre újtípusú emberré, öntudatos tsz-taggá nevelni kell őket. Ez pedig a szövetkezet pártszervezetének a fel­adata. Ettől függ a jövő gazdasági évben a tsz-en belül a munkaszervezés, a munkafegyelem, a jövő évi gazdálkodás sikere, a szövetkezet fejlődése. A PÁRTÉLET HIÄNYA következtében pél­dául máris szektáns nézetek kaptak lábra a tsz-en belül. így történhetett meg, hogy a legutóbbi közgyűlésen három egyéni paraszt kérelmét is elutasították. Kiss Lajosné és Kiss Mihály eseté­ben például azért döntöttek így, mert »már ko­rábban is tagok voltak, de kiléptek«. — »Bár jó munkaerő mind a kettő, de nagyszájúak« — volt az indok. Ügy gondoljuk, hogy a jó munkaerőre mindenütt szükség van és a »nagyszájúság« nem olyan hiba, amiről ne lehetne leszokni. Ezt segí­teni, nevelni a tagokat, ez -s a pártszervezet fel­KIDERÜLT AZ IS, hogy a »nagyszájúság« vádja az elzárkózásra hajlamos tagok mondva­csinált érve. Hiszen sűrűn hallani olyan hango­kat a termelőszövetkezetben, hogy »elegen va­gyunk«. Ez a hiba főoka. Pedig helytelenül gon­dolkodnak azok, akik azt mondják, — hogyha többen leszünk, kevesebb jövedelem jut, — Na­gyobb létszámmal ugyanis jobban meg tudnák művelni a földet, még többet termelhetnének. Ugyanakkor a fejlesztéssel a földterület is tovább gyarapodna, nőne a közös vagyon, a tagság jöve­delmének alapja. A HEi-VTELEN NÉZETEK leküzdése és a szövetkéz; fejlődésének érdekében à dusnoki Munkás-Paraszt Szövetség Termelőszövetkezet pártszervezetében is meg kell javítani a párt­életet. Rendszeressé kell tenni a taggyűléseket, ahol a kommunisták megbeszélhetik a tennivaló­kat, nevelhetik, taníthatják egymást és az egész tagságot. A politikai munka megjavítása érdeké­ben szükség volna a népnevelőhálózat létrehozá­sára is. NÉHÁNY HÉT MÜLYA megkezdődnek me- gyeszerte a vezetőségválasztások. A Munkás- Paraszt Szövetség TSZ pártszervezete is készül erre. Ez az időszak tehát jó alkalom arra, hogy kijavítsák a pártmunka hiányosságait, rendsze­ressé tegyék a pártéletet. A rendszeres pártélet pedig meg fogja teremteni az alapját annak, hogy a tsz szép gazdasági eredményei is tovább növe­kedjenek a jövőben, s a gazdasági sikerekkel együtt fejlődjenek, nevelődjenek a szocialista mezőgazdaság újtípusú emberei is, Az adóbevételi terv teljesítése után még alaposabb telvilágosító munkával küzdenek Keceien a begyűjtési terv teljesítéséért Lapunk hasábjain már hírül adtuk, hogy Keceien a tanács és a dolgozó parasztok együttes munkája nyomán teljesítették negyedik negyedévi és ezzel együtt az egész évi adóbevételi tervet. Sok dolgozó paraszt és tanácstag vett részt a felvilágo­sító munkában az adóbevételi terv teljesítése érdekében. Most ugyanazzal a lendülettel végzik felvilágosító munkájukat az évi begyűjtési terv mielőbbi teljesí­téséért. Olyan dolgozó parasztok vesznek részt ebben a munká­ban, mint a 3 holdas Pongrácz István, vagy Stenzel Sándor 8 holdas dolgozó paraszt, aki már az 1956. évi sertésbeadási köte­lezettségének is eleget tett. A kötelezettségek teljesítésében élenjáró tanácstagok és dolgozó parasztok összeállították a hát­ralékosok névsorát, felkeresik őket és elbeszélgetnek velük. Beszélgetéseik során egyre több aolgozó parasztot győztek meg arról, hogy mindenkinek saját érdeke a beadási kötelezettség teljesítése. A jó felvilágosító munka ered­ményeként bizonyos termények­ből már túlteljesítették a tervet. Burgonyabegyűjtési tervüket 103 százalékra, a bor begyűjtési ter­vet ugyancsak 103 százalékra teljesítették. Túlteljesítést ér­tek el a tojás begyűjtésénél is. A kukoricából 82,2 százalékra, napraforgóból 75,5 százalékra, baromfiból pedig 85 százalékra emelték a tervteljesítés ered­ményét. Lemaradás mutatkozik azonban a sertés begyűjtésénél, de itt is értek el némi ered­ményt. Nemrégiben még 150 volt a hátralékosok száma s ez a szám most 71-re csökkent s ter­vüket 65 százalékra teljesítet­ték. Kecel község begyűjtési ter­vének állása búzamázsában 82 százalék. Most, az adóbevételi terv sikeres teljesítése után úgy határozták, hogy az eddigieknél is fokozottabb felvilágosító mun­kát végeznek annak érdekében, hogy a sertésbegyűjtési terv tel­jesítésénél mutatkozó lemara­dást pótolják és az év hátralé­vő napjaiban 100 százalékos tervteljesítést érjenek el. A községfejlesztési terv néhány eredménye Martán Amikor még egy esztendővel ezelőtt megállóit az autóbusz a hartai műúton, a malommal szemben, bizony különösen téli időben, didergő emberek száll­tak fel a kényelmes ülésekre. A várakozók a széltől megtépázva nem találtak menedéket az au­tóbusz megérkezéséig. — Most azonban már barátságos fénnyel kivilágított helyiségbe tekint­hetnek az utasok, amely fölött ott díszeleg a jólismert MÁV- AUT jelzőtábla; autóbusz-váró- terem. A községpolitikai terv megvalósítása kapcsán tiszta, ülőhelyekkel ellátott, új váró­termet létesített a hartai dolgo­zók kívánsága szerint a községi tanács. A községpolitikai terv lehető­séget adott arra is, hogy több Női tanácstagok találkozója Dunavecsén A dunavecsei járási tanács tanácskozási termében a napok­ban tartottuk meg a női tanácstagok találkozóját. A találkozón megjelent női tanácstagok beszámoltak arról, milyen eredménye­ket értek el, milyen módszerekkel dolgoztak. A találkozót ér­deklődve várták az asszonyok, hisz a tanácsok megalakulása óta ez volt az első alkalom, hogy így összeülve vitathassák meg munkájukat. Javasolták is mindjárt, hogy rendszeresítsük eze­ket a találkozókat, mert sok segítséget nyújtott munkájuk to­vábbi megjavításához. A beszámolót az MNDSZ járási elnöke tartotta és beszédét számos hozzászólás követte. Antal Imréné ordasi középparaszt- asszony elmondotta, hogy mint tanácstag hogyan járt közbe egy autóbusz-megálló létesítése ügyében, amely az egész falu lakos­ságának régi kérése volt. Juhász Jánosné szalkszentmártoni pa- rasztasszony javasolta, hogy egyes tanácsokra vonatkozó hatá­rozatok megjelenéséről értesíteni kellene a tanácstagolcat is, és ismertetni kellene velük, hogy még körültekintőbben és tuda­tosabban végezhessék munkájukat. Városi Józsefné apostagi háziasszony, aki több, mint négy éve tanácstag, sok érdekes élményéről számolt be. Elmondotta, hogy szívesen fordulnak hozzá még a másik körzetben lakók is, mert látják, hogy elintézi ügyes-bajos dolgaikat. Az újságban meg­jelenő rendeleteket áttanulmányozza és félreteszi, hogyha ta­nácsért fordulnak hozzá, hogy tájékozódva legyen mindenről. Ezenkívül arra is jut ideje, hogy a bölcsődét ellenőrizze, kis- gyüléseket tartson. A találkozó után lelkesedéssel és szép elhatározásokkal tér­tek vissza a női tanácstagok ki-ki a falujába, hogy a tapaszta­latok nyomán munkához látva tanácstaghoz méltóan végezzék legszebb feladatukat: a tanácstagi munkát. Gál Gáborné levelező, mint másfél kilométeres útszaka­szon tégla- és betonjárdával lás­sák el az esős időben korábban bizony nehezen megközelíthető utcákat, Űj egészségházat is üzembehe­lyeztek az idén Hartán. A ren­delő és a várószoba már műkö­dik. És a 10 000 forintos beruhá­zásból arra is telt, hogy szépen kicsinosítsák, gyepesítsék az egészségház udvarát. Szertárhelyiség, nagy előadó­terem és egy kisebb szoba várja ma már a község kedves, piros- nyakkendős úttörőit. Külön épü leiben hozták létre a pedagógu­sok és úttörők régi vágyát, a barátságos, hívogató úttörőott hont. Nemcsoda, ha megélénkül­nek az úttörő foglalkozások, tar­talmasabbá váltak az új környe­zetben a szakköri összejövetelek. Az építkezés a napokban fejező­dött be, akkor vették teljesen birtokukba az úttörők otthonu­kat, Előrelendítője és nagy segítsé­gére lesz a jövő évi tervek meg­valósításának az is, hogy a har­tai dolgozók egyre nagyobb ütemben fizetik be az idei béke­kölcsönjegyzés ellenértékét. A legutóbbi értékelés szerint a jegyzett összegek 50 százaléka már be van fizetve. A tervek sze­rint járdajavításra és egy nagy­méretű, 2000 személy befogadá­sára alkalmas szabadtéri szín­pad létrehozására fordítják a békekölcsön-befizetések község­fejlesztésre szánt részét. Úgy ha­tároztak, hogy a színpadot kor­szerű villanyfüggönnyel látják el, és kényelmes ülőhelyekkel. A nemrég üzembehelyezett törpe-vízmű, a község vízellátá­sának megjavítására kibontako­zó tervek megvalósítása mellett sok mindennel gazdagodott Har- ta egy esztendő alatt a község dolgozóinak szorgalmából, a községi tanács helyes kezdemé­nyezései, alaposan megfontolt tervei alapján, BAJAI JEGYIETEK AUTÓBUSZOK ÜNNEPÉLYES ÄTADÄSA Kedden délután 2 órakor megérkezett Bajára a város köz­lekedésének megjavítására a vadonatúj négy autóbusz. A Béke téren egymás mellett sora­koztak a szürkére festett gép­kocsik. Mindegyikben 35-en utazhatnak kényelmesen. A városi tanács a városfejlesztési alapból ebben az évben össze­sen több, mint 600 000 forintot fizetett ki a helyi autóbuszjárat megindítására és fejlesztésére. Az új kocsikat Bolliói László, megyei tanács város- és köz­séggazdálkodási osztályának mű­szaki csoportvezetője és Kol- larics József, a Kecskeméti Köz­lekedési Vállalat igazgatója ad­ta át. A kocsikat a városi ta­nács részéről Kecskés Sándor elnökhelyettes vette át és szo­cialista megőrzésre a Kecs­keméti Közlekedési Vállalat kirendeltség vezetőjének, Oros­házi Sándornak továbbította. Ezzel a helyi forgalom lebo­nyolítását a meglévő három já­rat mellett január első napjai­ban még két járat végzi. A gépkocsipark jelenlegi állomá­nya 7, melyből rendszeresen 5 működik majd. Egy kisegítő já­rat lesz, mely hetipiaci napo­kon fog közlekedni, a másik pe­dig tartalékkocsi. Karácsony napján, december 24-én a Béke térről délután 7, a külső végállomástól pedig negyed 8-kor indul az utolsó já­rat. Szilveszter napján pedig rendes vasárnapi menetrend szerint közlekednek a buszok. ÜZEMI HÍRADÓ A (vapjusz,: clgyárban az újító élen a dolgozók 25 újí­tást gyújtottak be. Közülük nem egyet kipróbálásuk után azonnal be is vezetlek. A bevezetett újí­tások között van Hornyuk József osztályvezetőé, melyet a bolyho­zógépen a takarók vágásánál al­kalmaztak. Az újítás 24 600 fo­rint évi megtakarítást fog ered­ményezni. Ugyancsak bevezették Forrásnyik Istvánná és Czim- ber Jánosné noppolók együttes újítását a minőség megjavításá­ra. A noppolásnál eddig a kihú­zott szálakat a végeken hagyták. Vasaláskor a szálak sokszor be- levasalódtak az anyagba. Ez pe­dig a minőséget rontotta. Most egy karjukra erősített posztóda­rab a kihúzott szálakat össze­gyűjti és tapadásával lerögzíti. Az üzemrész, ahonnan a legtöbb újítás érkezik, 1000 forint juta­lomban részesül. A kikészítő 8, a rcgle-részleg 8 újítással szere­pel. Árubemutató a csemegeboltban Jól sikerült árubemutató zaj­lott le az elmúlt napokban a Csemegeboltban. Az árubemu­tatón hidegkonyhai és cukrá­szati különlegességeket mutat­tak be és árusítottak. A pácolt tengeri halak és halsaláták mellett az ínyenc falatok egész sora bizonyította a magyar szakácsművészet megérdemelten elismert jó hírnevét. Csábítóan tetszetősek voltak a sonkate- keresek, az aszpikban lévő mar­hanyelvek, a sajtos rudak és rollók, az aszpikban készült májkrém. Mellettük pedig az ízes, remekbekészült cukrászké­szítmények: A CSILLAGVIZSGÁLÓ ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA A természettudomány kedvelői újabb létesítménnyel gazda« godtak. Elkészült a Csillagvizsgáló. Álljunk meg egy percre és adózzunk Szalvay Mihály altábornagy, a város volt képviselője emlékének, aki maga is fáradhatatlanul közreműködött, hogy a Csillagvizsgálót mielőbb átadhassák rendeltetésének. Elérkezett ünnepélyes megnyitója, melyet holnap, december 18-án tarta­nak délután 5 órai kezdettel a tanítóképzőben. BŐVÜL AZ ATLÉTIKAI PÁLYA Aki mostanában elhalad a Pa­tak utcai sportpálya mellett, nagy munkára lesz figyelmes. A munka a TSB irányításával folyik. Rendbehozzák és bővítik az atlétikai pályát. A munkála­tokra 10 000 forint áll rendel­kezésére, a többit társadalmi munka segíti a megvalósulás­hoz. A városnak ez a sportága országos viszonylatban is az élen halad, az új és kibővített atlétikai pálya az utánpótlást lesz hivatva nevelni j ÜJ MOZIMŰSOR ^ Új műsort hirdet a Gyapjúszövetgyár faliújságja. À mozi­műsor ezúttal is helyesen tapint az üzem gyengéire. Első szó — Minőséget a dolgozóknak. Testvérharc — A kultúrcsoport és a sportegyesület vetélke­dése az eredményekért. Titokzatos Afrika — A festődé nedves, száraz és nedves váltakozó tájai. A gyanú — Hogy a prémium ezúttal is elmarad. Kalózok kincse — A nyersanyagraktár bálái. Légből kapott zenekar — Az üzemi Csinn-Bumm zenekar. Visszatért szerelem — Albert visszatért a futballhoz. MI GÄTOLJA A FERTŐTLENÍTŐ INTÉZET ÜZEMBEHELYEZÉSÉT? Az, hogy az Egészségügyi Mi­nisztérium nem gondoskodott időben egy kazán beszerzéséről. A modern és a megyében szinte egyedülállónak mondható korszerű fertőtlenítő intézet belső tatarozási és helyreállí­tási munkáit még szeptem­ber hónapban befejezték. A másfél millió forint értéket kép­viselő épület azóta kihasználat­lanul áll. Mindössze további 8000 forint befektetésre volna szükség a kazán beszerzésére. Pedig a modern és a kor kö­vetelményeinek megfelelő fer­tőtlenítő intézet működésére nagy és sürgős szükség volna. A provizórikus megoldás nem felel meg a kívánt célnak. A POSTAS SZÍNJÁTSZÓK BEMUTATKOZÁSA Minden évben a postás szín­játszók első szereplése nyitotta meg a város színjátszó csoport­jainak szereplését. A tradíció­hoz az idén is hűek maradtak. A teljesen újjászervezett szín­játszócsoport 17-én este a Tiszti Klubban a Lili bárónő operett előadásával mutatkozott be. Derék postásaink kultúrmunká- ja iránt nagy az érdeklődés város­szerte. A SZAKMA KIVÁLÓ DOLGOZÓJA Ezt az elismerő kitüntetést nyerte Penc Ferenc ács, az É. M. 31/3 Mélyépítő Vállalat dolgo­zója. Hónapokon keresztül és folyamatosan 180—200 százalé­kos teljesítést ért el. Az oklevé­len kívül félhavi fizetését kaptff jutalmul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom