Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. október (10. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG X. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM Ara SO fillér 1853. OKTOBER 1. SZOMBAT Bácsalmáson a békekölcsön-jegyzéssel egyidőben a többi soronlévő feladatokat is megoldják Már mindent pontosan elha­tároztak. Mintegy 50 000 forin­tos költséggel központi helyre hozzák be a bácsalmási bölcső­dét. A Lenin utcában tovább építik mindkét oldalán — szám­űzvén egyszer s mindenkorra a sarat — a már megkezdett szé­kes betonjárdát. A helyéről ki­termelt, használható téglákat a község dolgozóinak rendelkezé­sére bocsátják. Hadd építsenek belőle közös erővel, a község szélén a kátyús, kikopott öreg járdák helyett új téglajárdát. Azt is elhatározták, hogy a le­ányiskola sarkán, meg a Kos­suth és a Toldi utca találkozá­sánál megjavíttatják, komp- rcsssorozzák az ottlévő két köz­kutat. És a Kossuth-park fái alatt jövő nyáron vidáman for­gó ringlüpil, meg a négy lengő hinta is abból a pénzből szü­lt: tik mz?i meg, ami előzetes számítás ci: alapján a Bácsalmás dolgozói által jegyzett forintok 50 százaléka erejéig a község fejlesztésére visszamarad. A községi tanács, a községi pártbizottság, minden kom­munista saját példája erejében, i bácsalmási dolgozók áldozat- készségében bízva biztosra veszi, hogy a dolgozók forintjaiból szép alkotások hirdetik majd a VI. Békekölcsön sikerét ebben a szép, árnyas fasorokkal díszített délvidéki községben. Tegnap reggel már 80 nép­nevelő indult útnak és ma kö­zel 200 lelkes jegyzésgyűjtő közvetíti a párt szavát, erősíti azt a nagy beszélgetést a párt es a dolgozó nép között, ame­lyet. minden esztendőben jelent a békekölcsön-jegyzés. A termelőszövetkezeti tagok jártak élen a jegyzésben. Árpád István, a Petőfi TSZ tagja 600 forintot jegyzett. Pataki Sándor a Táncsicsból 500-at, Berbero- vics István a Lenin TSZ-ből 400 forintot, id. Dezső Ferenc pedig a Kossuth TSZ-ből 500 forintot adott kölcsön a dolgozó nép államának tagtársával, Iván Ist­vánnal egyetemben. Minap az ünnepélyes tanács­ülésen érdekes esemény zaj­lott le. Molnár Péter egyénileg dolgozó paraszt meghallotta, hogy tanácsülés lesz. Ünnepé­lyesen felöltözve megjelent a tanácsülésen és megkérte a köz­ség ügyeivel foglalkozó tanács­tagokat, akik közösen jegyeztek, hadd jegyezzen ő is közöttük. Úgy érzi, kötelessége erejéhez képest hozzájárulni kölcsönadott forintjaival a második ötéves terv sikeréhez. Más is mutatja a bácsalmási dolgozók szocialista viszonyát államunkhoz. A község a har­madik negyedévi adóbevételi tervei. 123 százalékra teljesítette. Vaskos listát lehetne összeállí­tani azoknak a dolgozó parasz­toknak, elsősorban tanácstagok­nak, kommunistáknak nevei­ből, akik már egész évi adóju­kat kifizették. A begyűjtésben még a második negyedévben utolsók között kullogott Bács­almás. Most az esedékes be­gyűjtési tervet 95.1 százalékos eredménnyel, a negyedik he­lyen teljesítik a község dolgo­zói a járási versenyben. Egyes cikkfélékből jelentős túlteljesí­tést is felmutatnak. A vágó­marha-beadás eredménye 177.2 százalék, a tejbeadásé 113 szá­zalék. A sertés azonban 84,9, a tojás 91,4, a baromfi 86.9. Ez utóbbi három még jóval alatta van a 100 százaléknak, így je­lentős népnevelőmunkát kíván. Bácsalmáson tehát a békeköl­csön-jegyzés időszakában a so­ronlévő gazdasági és társadalmi problémák megoldása mellett, azzal együtt folyik a nagy be­szélgetés, a békekölcsön-jegyzés a párt és a bácsalmási dolgozók között. Előbb kigyúi a fény» ha mindenki erejéhes mérten jegyes Gátéron Már jelentős előkészületek folynak Gátéren, hogy még az idén lágyuljon a kultúrát adó fény. Régi vágyuk ez a köz­ség dolgozóinak. A község vil­lamosítási költsége 420 000 fo­rint. Népi demokratikus álla­munk az idén már több köz­ségnek juttatott hasonló, vagy még nagyobb összeget a villa­mosításhoz. Most Gátér van so­ron. Itt az alkalom, hogy min­den gátén egyénileg dolgozó pa­raszt, tsz-tag, hivatali és más al­kalmazott forintjaival segítse ezt a munkát. A mostani VI. Békekölcsön készpénzjegy zésé­nek 50 százaléka a községben marad. Ha több a jegyzés, több KöBcsőnjegyzési hírek Kiskunhalas. A kiskunhalasi Vörös Október Termelőszövet­kezetben a »kiváló TSZ-tag« jelvénnyel kitüntetett Rokolya Sándor 500 forintot jegyzett. A kommunista tsz-tag az elmúlt 10 hónap alatt már 279 munka­egységet teljesített. Harta. A községben az asszo­nyok példamutatóan adták fo­rintjaikat kölcsön az államnak. Adamcsa Árpádné szövetkezeti dolgozó, két gyermekes anya 700 forintot, Hevesi Árpádné tanácsi dolgozó 500 forintot és Tamás Lászlóné óvónő 700 fo­rintot jegyzett. Baja. Krammer József mér- íogkészítő kisiparos 1000 forin­tot jegyzett. Kunfehértő. Vörös János 5 családos dolgozó paraszt, a főid­ői űvesszövetkezet igazgatósági tagja, községének további felvi­rágoztatásáért 500 forintot adott kölcsön az államnak. Dunapataj. A Haladás Ter­melőszövetkezet asszonyai egy­öntetűen jegyeztek le. — Az MNDSZ-vezetőség tagjai, házi­asszonyok a saját konyhapén- zükből adtak kölcsön az állam­nak. Kalocsa. Andriska Géza bádo­gos 1500 forintot, Musza János kályhás pedig 1000 forintot jegy­zett. Fülöpszállás. A Dózsa Terme­lőszövetkezetben minden tag eleget tett a Minisztertanács fel­hívásának és békekölcsönt jegy­zett. Kunpeszér. Ebben a kis köz­ségben a dolgozók zöme eleget tett hazafias kötelességének. Ha­sonlóképp Kunadacson is. Kecskemét. A tanácsi válla­latok közül a vendáglátóipari vállalatok dolgozói példát mu­tattak a többi tanácsi vállalatok dolgozóinak. A kiskereskedelmi vállalatok dolgozói szintén szép összegekkel járultak hozzá má­sodik ötéves tervünk sikeréhez. A nagykereskedelmi vállalatok közül a FŰSZERT 136 dolgozója 92 900 forintot jegyzett. A Kecs­keméti Vendéglátóipari Válla­latnál Takács Imréné portás, özvegyasszony, 5 gyermek any­ja, 600 forintos fizetése mellett 600 forintot jegyzett, ősze Sán- dorné, az üzemélelmezési kony­ha vezetője, 1290 forintos fize­tése mellett 1000 forintot adott kölcsön az államnak. Jánoshalma. Pintér József, a jánoshalmi földművesszövetke­zet vezető könyvelője 1500 fo­rintot jegyzett. A földművesszö­vetkezet dolgozói közül 80-an végeznek állandó népnevelő munkát. marad a községben. És nemcsak az előirányzott beruházást való­síthatják meg, hanem gyorsít­hatják a villamosítás munkála­tait is. Dolgozó népünk csak ebben az egy esetben is jóval többet ad a községnek, mint ameny- nyit a hét kölcsönjegyzés ideje alatt a község dolgozói jegyez­tek. Államunk a termelőszövet­kezeteket is állandóan segíti. A Vorosilov és a Béke Termelő- szövetkezet fennállásuk óta ed­dig több, mint egymillió forint hosszú- és középlejáratú hitelt kapott. Ki győzné felsorolni és pénzben átszámítani azt a sok juttatást és kedvezményt, me­lyet az egyénileg dolgozó pa­rasztok élveznek. Minden gátéri lakos erejéhez mérten jegyezzen békekölcsönt. Hiszen van miért... A WVWKW Örömmel jelentjük Szeptember 27-én reggel fél 6- kor ünnepi röpgyűlés volt üze­münkben, ahol két dolgozónk: Szalma Péter és Szabó Lajos, megkapta a »Szakma kiváló dolgozója« jelvényt és a pénz­jutalmat. Szalma elvtárs azzal s jelszóval jegyzett békekölcsönt, hogy kiváló dolgozó kiválóan jegyez és neve mellé 750 forin­tot írt a jegyzési ívre. Szabó István szintén 750 forintot köl­csönzött államunknak, Gál La­jos 900, Csucsh Ernő és Orbán Imre 600—600, Tóth Mihály pe­dig 7Ö0 forintot. Üzemünk minden dolgozója lejegyzett, s örömmel jelentjük, hogy 500 forintos jegyzési átla­got értünk el. Jó munkával is válaszoltunk a Minisztertanács felhívására. V állaltuk, hogy szeptemberi ter­vünket határidő előtt egy nap­pal teljesítjük és 28-án befejez­tük havi tervünket. Ebben a hónapban 50 000 darab tégla1 adtunk terven felül népgazdasá­gunknak. Tóth Endréné levelező, Jánoshalma, Mészhomoktéglagyárak V. A dolgozók forintjai hatalmas létesítményekben öltenek tes­tet. A Borsod megyei Kazincbarcika az ötéves terv megindu­lása előtt kis bányászfalu voit. A hajdan ismeretlen kis falu 16 000 lakosú, korszerű ipari város lesz. Itt épülnek a Borsodi Vegyi­művek. A szenet az erőmű használja fel, hogy elláthassa a bor­sodi iparvidéket és az Alföldet villamosenergiával. A barnaszén egyrésze a kokszolóba jut, ahol részben kokszot, részben a vegyi- ipar számára értékes vegyianyagokat nyerünk. A nitrogénmű műtrágyát állít elő a mezőgazdaság számára. Az első műtrágya- száilíímányt az idén alkotmányunk ünnepén munkás-paraszt talál­kozó keretében indították útba. A műtrágyával többet termel­het a mezőgazdaság, emelkedik a dolgozó parasztság életszín­vonala. A képen: Üzemben a műtrágyagyár. Tapodi László, a kiskunfélegy­házi Felszabadulás TSZ elnöke 500 forintot jegyzett. Vízhányó József, a Kiskunfél­egyházi Gépgyár dolgozója 1700 forintos fizetéséből 1600 forintot jegyzett. Szabó Mihály, a kecskeméti Igazság TSZ tagja. Kommunis­ta, 5 gyermek apja, 400 forintot jegyzett. Kovács Pál és felesége, a kecs­keméti Lenin TSZ tagjai, együt­tesén 000 forintot jegyeztek. Kiss János, a Kecskeméti Gép­gyár hegesztője. Átlagteljesít­ménye 189 százalék. Keresete J100, jegyzett 1000 forintot. Oláh György, a Katona József Színház művésze 2050 forintos fizetéséből 2100 forintot adott kölcsön az államnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom