Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. szeptember (10. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-01 / 205. szám

Két konzervgyárunk pár os versen y érői Az üzemi párttitkár (\’em égéssén két hónap története Két konzervgyárunkban a pa­radicsomgyártás kezdetén ismét fellángolt a párosverseny. Ki lesz az első a november 7-i ver­senyszakaszban, ki teljesíti túl III. negyedéves tervét, ki ter­mel többet, jobbat, s főleg gaz­Az Alföldi Kecskeméti Kon­zervgyárban elismeréssel szólnak a versenytársról. Megérdemlik az elsőséget, az élüzemi kitün­tetést, mert jobban dolgoztak. Nem felejtik el hozzátenni a kö­vetkezőket: — Mi addig nem nyugszunk, amíg kapunk fölött nem ragyog az élüzemi csillag — mondják az Alföldi Kecske­méti Konzervgyár szorgos tag­jai. Óhaj ez csupán, vagy van va­lami alapja? Nézzük a ténye­ket. Júliusban 109 százalékot jegyeztek a havi termelési ki­mutatásba. Hozzáírták a követ­kezőket: helyes munkaszerve­zéssel, a gépek ésszerű kihasz­nálásával 10 800 forint bért is megtakarítottak. Ezzel egyidő- oen a termelékenység igen szé­pen növekedett. Az egy főre eső 10,4 százalékkal, a 100 forintra aső pedig 0,8 százalékkal emel­kedett. Mit jelent ez? Terven felül több vagon ve­gyesízt, finomízt, jamot, pulpot, velőt készítettek. Ez a tervtúl­teljesítés azért is előnyös, mert 99 százalékos anyagfelhasználás­sal történt. Legtöbb nyers- í íyagnál, így a baracknál, zöld- ‘ daságosabban? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélget­nek a két üzem dolgozói egymás közt. Nézzük meg, hogy az elmúlt időszak alatt melyik üzem iutott előbbre? diónál, cseresznyénél, epernél betartották az anyagnormát, sőt az előírt anyagból több konzer- vet is készítettek. A helyes fő­zési utasítások betartásával két mázsa cukrot is megtakarítot­tak. Augusztusban nem csökkent a munkalendület. Már az első tíz nap tervét is jóval túlteljesítet­ték. A második, s főleg a harma­dik tíznapban már nem volt egyenletes a napi tervteljesítés. Oka: a paradicsomszállítmányok nem érkeztek meg. Most néhány napja már nagyobb mennyiségű paradicsom került feldolgozásra. Ez sokat segített a tervteljesítés­nél. 29-én még csak 92,1 száza­lékot jegyeztek a termelési nap­lóba. A vállalatvezetés szerint a hó végére teljesítik tervüket. Ez szükséges ahhoz, hogy elsők le­gyenek a párosversenyben. Megtartjuk, ! A Kinizsi Konzervgyár dolgo­zóinak ez volt a véleménye az élüzemi kitüntetés átvételekor. Erről a szándékukról mind a mai napig nem mondtak le. A július havi eredmények dióhéjban) kedvezőek. A havi tervet 17,6 százalékkal túlteljesítették. Az egy főre eső termelési érték 19,5 százalékkal, a 100 forintra eső termelési érték 13,1 százalékkal volt több a tervezettnél. Ha az anyaggazdálkodást vizs­galatjuk, a következőket ta­pasztaljuk: a cseresznyénél 2,4 százalékkal, a meggynél 0,6 szá­zalékkal több konzervet készí­tettek az előírt nyersanyagból, mint amennyit a terv kötelezően rögzít. Emellett azonban a sár­gabaracknál 2,7 százalékkal, az uborkánál pedig 5 százalékkal többet használtak fel a készít­ményekhez, mint amennyit a terv megjelölt. Ez az anyagtúl- felhasználás igen veszélyezteti a- olcsó konzervgyártást, az él­üzemi cím megtartását. Augusztusban csökkent a ver­seny lendülete s ezt tetézte az, hogy a paradicsomidény beindí­tását el kellett halasztani para­dicsomhiány miatt. Éppen ezért augusztus 29-én a gyár még csak 77,2 százalékra teljesítette ter­vét. Már négy napja dolgozzák fel a paradicsomot. Sajnos, csak a szükséges mennyiség egyne­gyede érkezik be. Az elmaradás pótlásáról a jövő hónapban keli gondoskodni. A verseny jelenlegi eredmé­nye szerint az Alföldi Kecske­méti Konzervgyár került az él­re. Ha a Kinizsi Konzervgyár újra az élen akar haladni, akkor az eddiginél szorgalmasabban kell dolgoznia. Mem irígyiik a vsrsenyiárstó! az éíüzemi címet Ciútulúlaioh az új tatiía küszöbén __ A z ötlet egy júniusi délután ■nllant jel bennem, amikor har­mincnégy kis tanulóm egészévi ■nunkáját értékeltem. Sorra fel- déztem minden kislány jó és rossz tulájdonságait. Jól ismer­tem valamennyit, hisz négy ívig tanítottam, neveltem őket. 4 tantárgyak osztályozásában a kis naplóba írt jegyek segítet­tek, de a magatartás megítélése már nehezebben ment. Elgon­dolkoztam. Sok minden történt az iskolaév alatt, minden gyer­mek másként szerepelt. Erzsiké csendes, jó tanuló, szorgalmas; Sárika segíti a gyengébbeket; \usi házi leckéje mindig min­ta. Ilonka jó kislány, vigyáz a rendre; Esztike leckéje gyenge, de jó kislány. Nem rosszak, az igazgató néni és a felügyelők is megdicsérték őket. Ez az én harmincnégy kis tanítványom — mind jó. Árnyalati különbségek azért vannak... Nusi már példamu­tató. Ilonkát is követheti bárki, Kati pedig mindenütt megállja helyét. Az ö magatartásuk bi­zony példás. S mire a sor vé­gére értem, úgy találtam, hogy iok a jó és kevesebb a példás. De mi lenne, ha csak azoknak adnék »példást«, akik kiválóak? Mit szólna az igazgató, mit szólnának a szülők? Es milyen '.enne akkor a statisztikám? Bizony elgondolkoztató kérdé- iek ezek... A tanterv és utasí­tás kimondja a magatartás hárem jeggyel való osztályzá­sát, a gyakorlat azonban más. iskolánk, de minden iskola 1954/55. tanév végén kiállított statisztikája szerint magatartás­ból sok a példás. Viszont azt is megállapítottuk, hogy a fegye­lem megszilárdításában még na­gyon sok a tennivaló. Felébredt bennem a gondolat, — és azt a tanévzáró értekezleten el is mondtam, — hogy az új tanév első negyedéve legyen a reális felmérés ideje. Aztán a kitartó nevelés eredményeként negyed­évenként szaporodjon a példás magatartásvak tábora. Legyen íz évvégi statisztika az iskola fegyelmének fokmérője, hisz nem csaphatjuk be önmagun­kat. társadalmunkat. Évközben hirdessük ki a ta­nulók előtt, kik a példás maga- tartásúak, kik tartoznak az él­csapathoz; kik segítenek a fe­gyelem megszilárdításában. És legyünk mindannyian büszkék ezekre a kisdiákokra. Mond­juk el a szülői értekezleten is. Legyenek a szülök is elfogulat­lanok és segítsék az otthoni ne­veléssel gyermeküket a példás magaviselet megszerzésében. Iskolánk elfogadta javaslato­mat. Az augusztus 22-én meg­tartott szakmai tanácskozás elő­készítésén is elmondottam eze­ket, így már megyénk sok-sok pedagógusa tovább viszi ezt a gondolatot. Most, tanév kezde­tén induljon el ez a mozgalom Kecskemétről az ország va­lamennyi iskolájába. Legyen a magatartás osztályozása ország­szerte egységes! Hiszem, hogy ez tovább szi­lárdítja iskolánk, ifjúságunk fe­gyelmét és elősegíti az önluda- tosabb társadalom nevelését. Dr. Végh Béláné tanítónő, Kecskemét, l. sz. Alt. Iskola. Uj iskola nyílik ma Bóesán Községünkben a Zcldhalcmi és a *Bagi iskolát 7—8 kilométe­res távolság választotta el egymástól, ami megnehezítette, főleg az alsó tagozat részére a rendszeres iskolai látogatást. Akik nem hiányoztak, azok nem ritkán zúzmarától, vagy a hóeséstől kis hóemberekké váltak, mire a barátságos, meleg tantermekbe ér­tek. B. Tóth Ottóné tanítónő, a rossz idő alkalmával aggódva várta tanítványait. Többször megtörtént, hogy a kis fázós gyermekek elé sietett és kézenfogva vezette őket az iskolába. B. Tóth Ottó pedagógus és feleségének kezdeményezésére az Abonyi-majorban, mely a két iskola közötti távolságot megfelezi, uj iskola nyílik meg az idei tanévben. A? erdőgazdaság tulajdo­nát képező helyiségben 35—40 gyermek tanulását biztosítják. A két pedagógus kezdeményezésének valóraváltásához a szülői munkaközösség is segít, Kincses Guláné vezetésével. Az új tan­termet teljes egészében társadalmi munkával építették, illetve alakították át. De segített a helyi tanács is. A földes helyiség fel- p&dlózásához a faanyagot a községi tanács adta, melynek egy ré­szét fel is vágatta padlódeszkának. B. Tóth Ottóék nemcsak a kezdeményezéssel jártak az élen, hanem a társadalmi munkában is. Hárem hétig állandóan dol­goztak a többi pedagógusokkal együtt. Közös munkájuk értéke 4000 forint megtakarítást jelent, mellyel elősegítik a gyermekek tanulási lehetőségeit. Segített a honvédségi alakulat is. A harcosok önként felfűré­szelték a padlónak való fát és a tantermet lepadlózták. A közös erővel átalakított tantermet a szülői munkaközösség tagjai barátságossá és széppé varázsolták. A tanterem teljes rend- behozása 11 000 forintba került volna, de a pedagógusok, a szülők és a mi katonáink együttesen végzett társadalmi munkával meg­takarították ezt az összeget. A Kiskőrösi Járási Tanács oktatási csoportja pedig tanerőt biztosított a mai napon átadott iskolának. Vetró Vendel párttitkár, Bocsa. ízléses, szép taySaiiorà a Báloriizlet kirakatában Naponta sokszáz tekintet si­mogatja végig a szép konyha­bútorokat a kecskeméti Bútor­üzlet kirakatában. Különösen sok dícsérője akad az oldalszekrényes, kétvitrines konyhaszekrénynek. Célszerű beosztása mellett ízléses, muta­tós. Az egész garnitúra ára alig több, mint 2700 forint. Sokan vásárolják az alig va­lamivel kisebb, szintén oldai- szekrényes garnitúrát is 2194 torintért. A búterértékesítő szövetkezetekből a nyers bútoro­kat szállítják az üzlet raktárá­ba, ott festik, lakkozzák, fe­hérre, almazöldre. A.z üzletve­zető szerint annyinak akad ve­vője, amennyi csak elkészül be­lőlük. Ha a festék jól szárad, havonta 100 garnitúra is el­hagyja a raktárt, hogy minél több dolgozó konyháját tegye széppé, otthonossá. Hárman ültek a Kecskeméti Lakatosipari Vállalat irodájában. Középen Nagy József, a párttitkár, jobboldalon Sztojanovics Miklós csoportvezető a 2-es műhelyből, Nagy elvtárssai szemben pedig D. Szabó Antal meós. A 2-es műhely problémájáról volt szó. szorosabban pedig a fiatalok politikai és szakmai neveléséről. Éppen ideje volt már, hogy elbeszélgessenek ezekről a problémákról, mert vannak olyan esetek, hogy a szerszámokkal való takarékoskodás nem mutat valami dicséretre méltó képet. Hiszen előfordulnak olyan esetek, hogy reggel a raktárból kiviszne_k tíz fúrót és egy nap alatt valamennyi ripityára megy. Nagy elvtárs meghallgatta a két elvtárs erre vonatkozó javaslatát, s végül azt tanácsolta nekik, ha kell, ha a szép szó nem használ, álljanak erélyesen a sarkukra. — Azóta lényege­sen kevesebb véső törött el. 5 Egy reggel, ahogy a titkár belép a portán, kellemetlen hír ütötte meg a fülét. — Nagy elvtárs — szólítja meg az egyik dolgozó — az éj­jeli műszakban még olyan emberek is akadnak a fiatalok kö­zül, akik a saját maguk ellenségei! — Hogy-hogy? — ütközött meg a titkár a szavakon. — Hát úgy, hogy munkaidő alatt könyvet olvasnak, meg alszanak. Másnap este a titkár elbeszélgetett a fiatal esztergályosok­kal, mert ők voltak azok, akik nem dolgozlak az előző éjszaka rendesen. A meggyőzés, az érvek ügyes felsorakoztatása, ba­ráti jobbként esett a fiúknak. Ezután egyre kevesebb éjszakai fcgyelmetlenkedés történt s végül teljesen megszűnt. Igaz, hogy segítségül hívta Nagy elvtárs Szalai elvtársat is, a pártcsoport egyik tagját, ehhez a munkához. 6 Nincs is olyan ember a. Lakatosipari Vállalatnál, aki ne tisz­telne Nagy elvtársat. Különös tiszteletet tanúsítanak iránta az idősebb kommunisták. Badacsonyi elvtárs, a vállalat igazgatója, Sebestyén elvtárs, Kovács elvtárs, Tóth elvlárs, idős harcos kom­munisták. sokra becsülik Nagy elvtársat. A viszonzás pedig nem marad el a fiatal titkár részéről, mert az irántuk való tisz­teletet Nagy elvtárs már az egész üzemben szétsugalmazta. Ha, nem becsülnék, ha nem tisztelnék o dolgozók, akkor nem is keresnék fel sokszor még belső családi problémáikkal is. De így felkeresik, — és Nagy elvtárs tőle telhetőén segít. Min­dig tudja, hol van a. hiba, mindig megtalálja a legjobb módszert arra, hogy az esetleges összeütközés minél előbb feloldódjon. Nagy elvtársnak sok tapasztalata van, mert meghallgatja a ta­nácsokat, a véleményeket, a javaslatokat. Harmincegy éves létére az idős párttitkárok közé tartozik, hiszen már ötödik éve, hogy ellátja a titkári leendőit. Szép idő ez, de még szebbé teszi az a magasztos feladat, hogy Nagy elvtárs, a párt igazságának hir­detője, az elvtársi szó legmélyebb fogalmának emberi megfestési* lője. Helyi anyagok felhasználása a csa!ádiház*építkezésnéí Országszerte folyik a családi- ház-építkezés. Ez év első felé­ben a tanácsok összesen mint­egy 19.000 telket juttattak ked­vezményes áron az igénylők­nek és 30 000 építési engedélyt adtak ki. Bács-Kiskun megyében a jut­tatott telkek száma ez évben 1504, a kiadott építési engedé­lyek száma 846. A növekvő építési kedvvel az anyagellátás nem mindig tudott lépést tartani. Az elmúlt évben különösen ta- és tetőfedő-anya­gokban volt hiány. Építőanyag iparunk előregyár­tott vasbetongerendákat, vas­beton és salakbeton tetőszéke­ket, födém béléstesteket gyárt, melyek a faszerkezetek helyett jó! használhatok. Az előregyár- I tott elemek könnyen beszerez­hetők a legközelebbi TÜZÉP- teiepeken. Nagy előnyük, hogy a könnyen gyúló, gombásodó, szúvasodó fagerendák és fából készült tetőszékek helyett tűz­biztos és tartós födém készíthe­tő belőlük. Tetőfedő anyagokból is töb­bet gyárt az ipar. Tetőcserép­ből ez évben 44 millió darabbal többet juttat államunk az épít­tetőknek. Cementből 37 ezer tonnával, égetett mészből 34 ezer tonnával több kerül for­galomba, mint tavaly. Jelentős segítséget jelent a falusi építkezéseknél a helyi anyagok felhasználása. Minden vidéken található valamilyen építkezéshez alkalmas anyag, homok, kavics, vagy kő. Ezek általában ingyen, vagy igen ol­csón beszerezhetők, mert kiter­melésük egyszerű eszközökkel történik és nem kell távolsági szállítást, teherautót, vagy fu­vart igénybevenni. Ax egyes vidékek jellegétől függően különböző helyi anya­gok felhasználására van lehe­tőség. A legáltalánosabban is­mert és használt helyi anyag a vályog, a vertfal és tégla készí­tésére alkalmas anyag. Szinte kivétel nélkül mindenütt talál­ható helyi anyag a homok, amelyből falazó, vakoló habar­csot lehet készíteni. Betonozás céljára használható a helyileg kitermelhető kavics. Az újon­nan feltárt kavicslelőhelyekü'; azonban szakemberrel meg kel! vizsgáltatni, hogy beton készíté­sére alkalmas-e. Kavicsbeton­ból egyszerű eszközökkel készít­hető a házak alapozása, az aj­tók és ablakok feletti áthidaló vasbeton gerendák. Homokos ka­vicsból betonpadlót lehet készí­teni felső cementsimítással, vagy mozaiklap burkolással. Egyes ipari üzemek salakjá­ból mészhabarccsal keverve — cement hozzáadása nélkül is — a vályognál, vertfalnál szilár­dabb falazat készíthető. így épí­tenek igen sokan pl. Hatvar. környékén a mátravidéki erőmű salakjából. De nem minden üzem salakja alkalmas építési célokra, mert a salak minősége a fel­használt szén minőségétől füg­gően változó. Téglát is lehet helyileg éget­ni egyszerű módszerrel. A ki­termelt anyagba szénport kever­nek, az ebből vetett téglát kaz­lakba rakva szénporral beszór­ják és meggyujtják. Amíg a szénpor izzik, a tégla kiég éc megfelelő szilárdságú, szivacsos­szerkezetű építőanyagot kapunk Schafer Barnáné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom