Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. augusztus (10. évfolyam, 180-204. szám)

1955-08-02 / 180. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI A MAI SZAMBÁN; Gyorsítsuk meg a gabonabehordás és cséplés ütemét, Atomenergia a nép szolgálatában. — »Rokoni lá­togatás.-« — Esti séta Rémen. — A példamutató bri­gád. — Megkezdődtek a cukorrépatermelési szerződés­kötések. — A KIK munkája a mérlegen. — Sport. X. ÉVFOLYAM, 180. SZÄM Ara SO fillér MeykezÉitt az V. Viiágiijúsági Találkozó Vasárnap délután a zsúfolásig megtelt varsói »Tíz év stadioné­ban a béke és barátság jegyé­ben megkezdődött az V. Világ- ifjúsági Találkozó. A megnyitó ünnepségen több, mint 100 or­szág fiataljai vonultak fel. A fel­vonulás élén a VIT-jelképét, kék-fehér zászlók erdejét hoz­ták. Fénylő, sárga selyembe öl­tözött leányok, fehérruhás fiúk vonultak el az ünneplő Varsó előtt. Utánuk a DÍVSZ vezetői jöttek, majd elfoglalták helyü­ket a dísztribünön. Uj és új kül­döttségek tűntek fel a bejárat­nál. Jöttek az arabok, aztán szí­nes népviseletben az albán fia­talok. jöttek burmaiak, bolíviai­ak, izraeliek, nigériaiak, Szene­gálok, szudániak, új-zéjandiak, jamaikaiak, ausztráliaiak, ar­gentínaiak, stb. Mind azért jöt­tek, hogy az ifjúságnak ezen a nagy találkozóján hitet tegyenek a béke mellett. Béke-galambok, kék és fehér békezászlók vala­mennyi küldöttségnél. Talán a vendégekkel és vendéglátókkal együtt a stadionban vagy 150.000 ember volt. Rengeteg ötlet színezte a me­netet. A magyar fiatalok fe­gyelmezett, vidám és sokszínű menetét nagy szeretettel fogad­ták a megnyitó részvevői. Lo­bogtak a tribünök felé a piros- fehér-zöld zászlók, onnan pedig a színes kendők. Különösen ma­gasra csapott az ünnepség, ami­kor a fiatalok kendőiket lobog­tatva a dísztribün felé lengyel nyelven éljenezték a szabad szo­cializmust építő Lengyelorszá­got. Zengett, zúgott az egész sta­dion, amikor a stadion-bejárat boltívei alatt megcsillant a nap­fényben a Szovjetunió címere: lobogtak a Szovjetunió Köztár­saságának zászlai. Egy pillanat­tal később már az egész stadion egyemberként ünnepelte a szov­jet fiatalokat, a felszabadító Szovjetuniót. A felvonulást a vendéglátó lengyelfiatalok nagy­szerű, színpompás menete zárta be. A DÍVSZ elnökének beszéde A több, mint másfél órás fel­vonulás után a VIT nemzetközi előkészítő bizottságának nevé­ben Bruno Bernini, a DÍVSZ elnöke mondott beszédet. — örülünk — mondotta —• hogy a Világifjúsági Találkozó olyan megváltozott nemzetközi helyzetben folyik le, amikor erő­södik az egyetértés a népek kö­zött. Üdvözöljük a négy hatalom konferenciájának pozitív ered­ményeit, amelyek előmozdítják azoknak a céloknak megvalósí­tását is, amelyekért küzdünk és amelyek az egyszerű emberek szívét a béke új reményével töl­tik el. Békét akarunk, ez a mi legfőbb vágyunk. Millió és mil­lió testvérünk üzenetét hoztuk magunkkal. Azt akarjuk, hogy országaink erőforrásait ne a fegyverkezés, hanem a népek jóléte érdekében használjuk fel. A békéért küzdünk és dolgo­zunk, mert a béke az élet, a béke a boldogabb élet megte­remtésének alapvető feltétele, minden teremtő emberi tevé­kenység legfőbb forrása. Barát­ságban akarunk élni, mert csak barátsággal, együttes munkával, kölcsöniqs megértéssel és biza­lommal tudunk olyan világot teremteni, ahol megszűnik a nyomor és az igazságtalanság, ahol szabadság és boldogság uralkodik majd. Bruno Bernini a továbbiakban köszönetét mondott a Lengyel Népköztársaság ifjúságának, né­pének és kormányának a szívé­lyes fogadtatásért,- majd végül hangoztatta: a nemzetközi elő­készítő bizottság és a DÍVSZ vezetői meg vannak győződve arról, hogy a Világifjúsági Ta­lálkozót minden ország fiataljai felhasználják majd baráti kap­csolataik megerősítésére, szoh- daritásuk megszilárdítására és békeakaratuk kifejezésére. Ezután a Lengyel Népköztár­saság Minisztertanácsa nevében Józef Cyrankiewicz üdvözölte a Világifjúsági Találkozó részve­vőit. Alig fejezi be Cyrankiewicz elvtárs szavait, amikor a stadion szemben lévő oldalán az első sorokból galambok százai röp­pennek a magasba. Zúgó taps tölti meg a stadiont. Lassan üte­messé válik, néhány másodperc múlva tíz- és tízezer ember har­sogja ütemesen: »Pokoj, pokoj, pofcoj!« Alig csendesedik vala­mennyire a taps, amikor befut a Stadionba a VIT-staféta. Fel­zúgnak a harsonák, magasba emelkedik a fesztivál zászlaja. A zene a DlVSZ-indulót játsz- sza, már az első akkordoknál énekel az egész stadion. Hirtelen dörrenések hangzanak, a levegő­ben füstfelhők jelennek meg és a fúsífelhókböl ejtőernyőkre akasztott zászlók szállnak alá kssan a stadion felé. A VIT zászlai, lengyel zászlók, azután a megjelent országok nemzeti zászlai, majd fehér galambos békezászlók érnek le lassan, a földre. Közben a pályáról kez­denek elvonulni a küldöttségek. A levegőben sportrepülők tesz­nek tanúbizonyságot tudásukról. Alig ürül ki a pálya, máris ha­talmas lengyel tánccsoport jele­nik meg a zöld gyepen, óriási zenekar és énekkar kíséretében táncolnak. Az V. VIT megnyitó ünnepsé­ge a késő esti órákban fejező­dött be. Este a VIT nemzetközi előkészítő bizottsága fogadást adott az egyes küldöttségek tisz­teletére, a Tudomány és Kultúra Palotájában. Varsóban megkez­dődtek a kéthetes ünnepségek, amelyeknek során a világ fiatal­jai közelebbről megismerik egy­más életét és kultúráját. Az ifjúság seregszemléje Seregszemléje nemcsak annak, hogy a népek fiaiban mily erős a békeaikarat, mily nemes ez ifjú szív, seregszemléje a mű­vészi és sport-teljesítményeknek is, hiszen az erő, a szív épp úgy mércéje a fiatalságnak, mint a művészet és a tudás. Két hétig tart Varsóban a világ ifjúságának seregszemléje. Az ifjúság a lengyel nép fővá­rosában két héten át ünnepet ül. Tíz év óta immár ötödször Prága, Budapest, Berlin és Bu­karest után most Varsóban ta­lálkoznak öt világrész fiataljai. A varsói találkozót ugyanaz az eszme sugározza be, ugyanaz a magasztos cél fűti, amely az előző találkozók sorát oly nagy- gyá tette: harc az éltető béké­ért, a boldog életért, a szabad, nagy alkotásokért, a jövőért. 1955 AUGUSZTUS 2. KEDD Â szövetkezeti gazdálkodás gazdag eredményei Császártöltésen A császártöltést termelő- szövetkezetek azzal a jelszóval kezdték meg a cséplést, hogy »első gabonát a hazának!« Ma már tettekkel bizonyítják ígére­tüket, mivel az Uj Barázda, a Kossuth és a Felszabadulás TSZ beadási kötelezettségét hiányta­lanul teljesítette. Ezen felül a termelőszövetkezetek 120 mázsa gabonát adtak el eddig álla­munknak. A bő termésből bőven jutott is. A Kossuth TSZ például ta­vaszi árpából 13 mázsa átlagter­mést ért el, az Uj Barázda TSZ 17 mázsás ősziárpát aratott, a Szabadság TSZ 7 hold kereszt- sorosán vetett tavaszi búzája 14 mázsa termést adott holdan- kint. Ilyen tavaszi búza nem is volt több az egész községben. A császártöltési szövetkezetek a gabonatermelésen kívül nagy gondot fordítanak a többi mö- vényféleságekre is. A Kossuth és Felszabadulás TSZ például borsót termelt szerződésre. Át­lagtermésük holdanként 14.6 mázsa volt. A Kossuth TSZ több, mint 38.000 forint bevétel­hez jutott, ebből a prémium több, mint 20.000 forint volt. A Felszabadulás TSZ-ben hasonló a helyzet: egy- hold borsó 12.805 forint jövedelmet adott. Nem marad el az eredményekkel az Uj Barázda TSZ sem. Tavaly egy hold burgonyájuk 17.000 fo­rintot jövedelmezett. Ezért el­határozták, hogy ezévben nagy területen termelnek vetőmag- ourgonyát, amely nemcsak a tagok jövedelmét emeli, de a Község burgonyavetőmagjának felújítását is szolgálja. A »övé ny termelés mel­lett fejlett állattenyésztést is folytatnak a szövetkezetek. Tizennyolc anyakoca képezi a törzset. Elmek idei szaporulata több, mint 54.000 forintot jöve­delmezett. Eddig nyolc anya 83 malacot adott, amelyeket elhuj- lás nélkül nevelt fel a gondozó. A nagy, Torkos nevű kocát kü­lönösen becézik, mert legutóbb is 16 malacot ellett. Az anyákon kívül 19 darab 150—200 kg-os sertés hízik a zsz-ben. öt darab fedezi a be­adást, a többi szabadpiacra megy. A tsz tagsága elhatározta, hogy év végére 46 hízót állíta­nak be értékesítésre s ezekbő. több, mint 250.000 forint jöve­delem származik. Mi tette lehetővé ezeknek az eredményeknek elérését? Szívós, következetes harc a szövetke­zeti gazdálkodásért, annak fej­lesztéséért. Ebből a harcból a? egész szövetkezeti közösség ki- /ette részét. Láttáik, hegy ma­gasabb jövedelmet csak a szö­vetkezeti gazdálkodás tud bizto­sítani s csak ebben a formában lehet eredményeket elérni. Ma már a Isz-tugoK Csá­szártöltésen is elmondhatják: érdemes volt szövetkezni, har­colni a tsz megszilárdításáért, mert a kollektív gazdálkodás összekovácsolta őket, testvérek­ké tette s nagy jövedelem fakad belőle. Hogyan készül a kecskeméti Szakad Nép TSZ augusztus 20 megünneplésére? A kecskeméti Szabad Nép TSZ 661 holdon gazdálkodik. Az év folyamán a város termelőszövetkezetei között viszonylag a legnagyobb fejlődést érte el. Különösen megállta helyét a tsz tagsága a gabonabetakarítás nagy munkájában. Több, mint 300 holdról aratták ie a gabonát és 6.5 vagon kenyérgabona beadási kötelezettségüket július 20-íg gyorsbeadás keretében teljesítették. Az aratás idején fokozott mértékben kapcsolódtak be a családtagok is a munkába. Dicsé­ret illeti a tsz vezetőségét, amely Hajdú Mihály elnökkel az élén jól megszervezte a munkát. A szövetkezet időben elvégezte a tarlóhántást és másodvetést is. Elhatározták, hogy augusztus 20 tiszteletéi-e 370 hold tarlót szántanak fel, — eddig 369 hold kész. Az eredetileg tervezeti 90 hold helyett 120 holdon végeznek másodvetést. • Már földben van 30 hold rövidtenyészidejű kukorica, 20 hold silókukorica, 35 hold szudáni fű, 5 hold muhar és 7 hold kerti növény, — ösz- szesen 98 hold másodvetés. A szövetkezet 100 hold kukoricáját kétszer gép kapálta s két esetben kézikapázták. Augusztus 20 tiszteletére a harmadik, gazolókapálást is elvégzik a kukoricában. Ezenkívül elhatároz­ták, hogy az időszerű mezőgazdasági munkák mellett teljesítik egészévi beadási kötelezettségüket is augusztus 20-ig. Az alkotmány ünnepének napjára a Szabad Nép TSZ mun­kás-paraszt találkozót tervez, amelyen vendégül látja a patronáló Lakatosipari Vállalat munkásainak küldötteit és a környékben egyénileg dolgozó parasztokat. lévaira is a félegyházi és halasi járás vezet a gabonabegyííjtésben Az elmúlt héten teljes lendü­lettel folyt a cséplés. A félegy­házi és halasi járásban, valamint Baja, Kiskunfélegyháza és Kecs­kemét város határában három nap alatt több, mint 10 száza­lékkal emelkedett a cséplési eredmény. Nem véletlen, hogy a gabonabegyűjtésben is ezek a já­rások, illetve városok vezetnek. Leggyengébb a cséplés s ezzel együtt a begyűjtés üteme a kun- scentmiklósi, dunavecscí és ka­locsai járásban. A megyei begyűjtési hivatal legutóbbi értékelése szerint a ga­bonabegyűjtési tervek teljesíté­sében az alábbi rangsor alakult ki: 1. kiskunfélegyházi járás; 2. kiskunhalasi járás; 3. bácsalmási járás; 4. kecskeméti járás; 5. bajai járás; 6. kiskőrösi járás; 7. dunavecsei járás; 8. kunszentmiklósi járás; ' 9. kalocsai járás, A városok között: 1. Baja; 2. Kecskemét; 3. Kis­kunhalas: i. Kiskunfélegyháza,

Next

/
Oldalképek
Tartalom