Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1955-04-01 / 77. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI MEG TBl X. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Ara 50 fillér BZZZ2ZZ3EB9 1955 Április i. péntek A szocialista ipar dolgozói, munkások, művezetők, mérnökök, igazgatók! Szakadatlanul küzdjetck a termelékenység emeléséért, az önköltség csökkentéséért, a minőség javításáért! Értelmiségi dolgozók! Emeljétek a tudomány és a technika színvonalát; neveljétek az ifjúságot a hazaszeretet és a népek közötti barátság rr, l^n1 Tudósítások a felszabadulási műszakról9 az ünnepi versenyről Teljesítette tavaszi tervét Drégeli János, a Kecskeméti Gépállomás fiatal traktorosa Megyénk traktorosai közül mind többen teljesítik ezekben, a napokban a felszabadulási ünnep tiszteletére tett vállalásaikat. A nagy ünnep előtti műszakban a fiatalok tűnnek ki legjobban teljesítményeikkel. A Kecskeméti Gépállomás traktorosai közül Drégelj János DÍSZ-fiatal teljesítette elsőnek tavasai tervét. G—35-ös gépével március 28-ig több, mint 134 normálhold talajmunkát végzett a kecskeméti Rózsa Ferenc Termelőszövetkezet es a ballószögi egyénileg dolgozó parasztok földjén. Drégeli János teljesítménye azért is figyelemreméltó, mert kifogástalan minőségű munkája mellett üzemanyagfogyasztása. is alatta van a normának. A Mélykúti Gépállomásán Szirácki György traktoros tűnt ki munkájával társai közül. 13G normálhold tavaszi tervéből több, mült 80 normálholdat teljesített, 5 százalékos üzemanyag- megtakarítás mellett. Szirácki György -április 4 tiszteletére vál­lalta, hogy tavaszi kampánytervét 110 százalékra teljesíti. Eddigi eredménye azért kimagasló, mert azt apró parcellákon, mintegy 30 dolgozó paraszt földjén érte cl. Tervének teljesítéséhez ő maga ‘is szerzett munkát: Március 28-ig 100 kataszteri hold ta­lajmunkára kötött szerződést a mélykúti dolgozó parasztokkal, Hévízi Józsetné brigádja az első A készáruraktár dolgozóinak egyik feladata, hogy ügyeljenek a készáruk épségére, minőségé­re. örömmel kell leírnom, hogy az első negyedévben kötbéres reklamáció nem volt A felsza­badulási műszak első hetében naponta két-három vagon kon- zervféleséget helyeztünk ládá­ba és indítottunk útnak Német­országba, Csehszlovákiába, stb. Ezenkívül még több vagon kon- zervféleség került a belföldi fo­gyasztókhoz. Hogy ez a munka élénkebb legyen, az itt dolgozó brigádok párosversenyre hívták egymást. Az első Hévízi Jó- zsefné brigádja lett, 184 szá­zalékkal. Déri Béláné brigádja 178 százalékot, Göbölyös Pálné brigádja 158 százalékot teljesí­tett. Kara Katalin, Alföldi Kecskeméti Kon­zervgyár, Kollektív munkánk eredménye A mi kis kollektívánk a mán­iában úgy összeforrt, mint egy nagy család. A megértés, az egymás iránti segítőkészség meghozta a várt sikert. I. ne­gyedévi tervfeladatunkat már­cius hó 26-án szálból 104 szá­zalékra, kócból 105 százalékra teljesítettük. A hó végéig ter­ven felül 24.000 forint értékű árut készítünk. Egyénileg tilosaink között a legügyesebb Kovács Antal szta­hanovista, 128 százalékot telje­sít. Faddi Erzsébet csak 2 szá­zalékkal teljesít kevesebbet ver­senytársánál. Sztakó Ilona mi­nőségi munkája kifogástalan. A legszebb és legtisztább anyagot adja. Molnár Mária ifjúmunkás 90 százalékról 120 százalékra ÖRÖMMEL JELENTEM... Nagy öröm tölt el engem, amikor a következő sorokat írom. Dolgozótársaim fáradha­tatlan munkájának eredménye­képpen I. negyedévi tervünket 1955 március 26-án 12 órakor 100 százalékra teljesítettük. Március 28-án délután 4 óra­kor újból összegeztük végzett munkánkat. Ekkor megállapítot­tuk, hogy már 105.5 százalékra állunk a negyedévi terv teljesí­tésével. Ez a szép termelési győzelem arra kötelez bennünket, hogy a következő negyedévben még ol­csóbban termeljünk, s ezzel se­gítsük előbbre hazánk szocialista építését. Deák János ÜB-elnök, Kecskeméti Épületlakatos- ipari Vállalat, emelte teljesítményét. Ezt a lelkes munkát segítet­ték a kazánfűtők és karbantar­tók. A kazánfűtők hávonta 20 százalékkal kevesebb szenet tü­zeltek el. A karbantartók meg­szüntették a gépállásokat. Vári György üzemvezető, Dóim agyar országi Rost­kikészítő, Kisszállás. Félmillió „felszabadulási gyújtó“ ígéretünkhöz híven első ne­gyedévi tervünket folyó hó 28-án befejeztük. Emellett félmillió doboz »felszabadulási« gyúj­tót gyártottunk, melyet még március utolsó napjaiban el is juttattunk a kereskedelmi szer­vekhez. A terven felül gyártott gyújtó külalakra keskenyebb, tetszetősebb, változatosabb. A dobozokon háromféle címke található, melyek a felszabadu­lás cgy-epy eseményét ábrázol­ják. A Szikra- cs Családi-gyujtO gyártásának tervét is 2 százalék­kal túlteljesítettük megtakarí­tott faanyagból. így a vállalt 9400 forint helyett 41.000 forint értékben adtunk terven felül gyufát. Kristófon Gyula művezető, Kecskeméti Gyufagyár, Amit vállalt, teljesítette a Solti Állami Gazdaság is A Solti Állami Gazdaság dol­gozói a felszabadulási verseny során elvetettek 150 hold tavaszi búzát, 130 hold takarmánybor­sót, 40 hold cukor- és takar­mányrépát, 150 hold zabot és 35 hold baltacint. Most folyik a dugványrépa kiüitetése. A talai- munkák sikere Sóskúti László és Szőke József DISZ-fiatalokat di­cséri. Teljesítményük eddig 106 normálhoíd szántás. A sertéstelep dolgozói azt ígérték, hogy március 31-ig az éves szaporulati terv 40 százalé­kát teljesítik. Ezt már 100 ma­laccal túlhaladták. Özv. Józsa Gábornc MNDSZ vezetőségi tag cs Eiler Imréné borjúnevelők vállalták, hogy a borjaknál elérik a napi 1.10 kilo­grammos súlygyarapodást. Az ígéretet teljesítették. Takács László főállattcnyésztő a fejőgulyások felajánlására tá­maszkodva vállalta, hogy a gaz­daság az első negyedévi tejbe­adási kötelezettséget 105 száza­lékra teljesíti. Ez is megtörtént. JELEN TES A KINIZSI KONZERVGYÁRBÓL Március 26-án I, negyedéves tervünket már 16.5 százalék­kal túlteljesítettük. A szárító üzemben P. Kovács Imre művezető műszakjának dolgozói nemcsak 930 Hologrammal teljesítették túl a műszak* baaa tett vállalásukat, hanem selej tenantes munkát végeztek. — Föklházi József művezető irányításával az itt dolgozók vállalták, hogy személyenként 66 kilóval túlteljesítik a burgomyafeldolgo- zás napi normáját. Vállalásukat teljesítették, 25 mázsa 30 kilo­grammal több árut adtak, mint amennyit a terv számaikra meg­jelölt, Kállai Fcreneué tlB-elnök, Kinizsi Konzervgyár, Olcsóbbá tettük as áruszállítástf 375 tonna szenet takarítottunk meg Az év első napján megígértük, hogy meggyorsítjuk az áruszál­lítást. Ennek eredményeképpen büszkén közlöm, hogy negyedévi tervünket március 20-án befe­jeztük. 100 elegy torma kilomé­ter tervünket 4 százalékkal, mozdony kilométer tervünket 8.8 százalékkal már túl is teljesítet­tük. Februárban fű tőházunk 375 tonna szenet takarított meg 71.250 forint értékben. A szén- megtakarításért dicséret illeti Hegedűs Mihály mozdonyvezetőt és fűtőjét, akik 30 tonnát, Pap­rika Sándort és fűtőjét, akik 28 tonna szenet takarítottak meg. Mórágyi Lajos mozdonyvezető március hó 15-én Kiskunhalas és Rátaszék állomások köaött a 2171 számú irányvonatot megál­lás és gépkezelés nélkül továbbí­totta, a 30 kilométeres átlagse-- besség helyett, 50 kilométeres sebességgel. így a menetidőt 3 óra 50 percről 2 óra 3 percre csökkentette és 28 mázsa szén­nel kevesebbet használtak fel. Februárban 39 dolgozó érte el a sztahanovista, szintet. Az első két hónapban pedig teljesítettük az élüzemi cím elnyerésének fel­tételeit. Reméljük, hogy fűtőhá­zunk épületének homlokzatára • rövidesen feltűzhetjük az élüzemi' csillagot, Csala Mihály, a Kiskunhalasi Fűtőház vezetője. Kik kapták meg a járási vándorzászlót A napokban a dunavecsei já­rás versenybizottsága értékelte a járásban folyó verseny ered­ményeit. A 16 termelőszövetke­zet párosvcrsenyéből a dunavs- csei Petőfi TSZ került ki győz­tesen. vállalása minden pontját határidőre, sót korábban teljesí­tette. Szép eredményt ért cl a tehenészet is: a fejési átlagot te­henenként 2.5 literrel emelték. A versenybizottság ennek a szövet­kezetnek ítélte a járási tanács vándorzászlaját. A járás legjobb termelőszö­vetkezeti tagja című vándorzász- lót Nagy Ferenc, a solti Szikra TSZ sertésgondozója kapta ki­váló munkájáért. A tavaszi munkákban, de kü­lönösen a tavaszi búza vetésé­hen, valamint a begyűjtésben el­ső lett Dunatetétlcn. Megkapta a járás legjobb községe és a be- . gyűjtésben élenjáró községnek című versenyzászlót. Tiboldi János A bácsalmási járás, Vaskút, Tataháza, Kém, és a tassi Petőfi TSZ vezet a megyei begyűjtési versenybeo Az április 4 tiszteletére folyó begy űjtési verseny időszaka alatt a járások, de különösein a köz­ségek és tsz-ek begyűjtési ered­ménye változatos képet mutat. Február közepéig a kiskunhalasi járás haladt élen. Később azon­ban a sertésbegyűjtés ütemének lanyhulását tetézte a tojás- és baromfibegyűjtés vontatottsága. így került élre a bácsalmási já­rás, —- habár a hízottsertés be­gyűjtésében jelenleg is a kis­kunhalasi a legjobb. Harmadik helyen a kiskunfélegyházi járás áll. A verseny kezdeti szakaszá­ban a negyedik a bajai járás volt, de a kunszentmikiósi, majd a kecskeméti megelőzte. A leg­újabb értékelés szerint a kiskő­rösi járás zárkózott fel fokoza­tosan előrenyomulva a nyolca­dik, majd hetedik helyről az ötö­dikre s követi kevés különbség­gel a bajai, kunszentmikiósi és dunavecsed járás. A kalocsai já­rás az egész .versenyszakasz alatt nem tudott elmozdulni az utolsó helyről, erősen hátráltat­ja a megye tervteljesítését. A községek között Vaskút, Tataháza és Kém vezet. A töb­biekhez viszonyítva jó az ered­mény Hercegszántón és Boro- tán, de a tojás- és baromfibe­gyűjtés eredménye gyenge. Já­noshalma, Kunbaja, Mélykút és Gara az utóbbi időben nagyot csúsztak lefelé a ranglistán. A termelőszövetkezetek közül az első helyre jutott a tassi Pe­tőfi és a kecskeméti Igazság TSZ. Utánuk halad a rangsor élén a bácsborsódi Uj Élet, a kiskunfélegyházi Lenin, a kis­kunhalasi Vörös- Szikra és a páhi Uj Tavasz. A begyűjtés nemosak kötelessége, de haszna is a falunak telezettségét. A begyűjtési meg-« bízottak, előadók használják fel ezeket a beszélgetéseket arra is, hogy szervezzék és támogassák a dolgozó parasztok kezdemé­nyezéseit, az éves begyűjtési ver­seny kiszélesedését, hogy minél több tsz és dolgozó paraszt te­gyen felajánlást.-, .larkac, István ­Az elmaradt községekben ta­nulmányozni kell az élenjárók munkamódszereit. A népnevelők magyaráznák el, hogy a begyűj­tés. nemcsak kötelessége, de haszna a falunak. A munkásosz­tály, az üzemekben dolgozó tíz­ezrek mindent megtesznek, hogy ellássák a falut iparcikkekkel, amely, a falura jutva gyorsan el is kel. Ez bizonyítja, hogy a fa­lunak van jövedelme, tud vá­sárolni és többet is vásárol, mint amennyit ad élelmiszerből. Harcolni kell a spekuláció el­len. Érvényre kell juttatni, hogy első a beadás, aztán jön a sza% badpiaci értékesítés. A nemtörő­döm, laza munkát végző tanács a becsületesen teljesítő dolgozó parasztok igazságérzetét sérti meg, akik jogosan méltatlankod­nak, ha látják, hogy másoknál laza az állampolgári fegyelem és ezt az illetékes szervek eltű­rik. A felszabadulási verseny ed­digi szakasza alatt megyénkben számos jó teljesítés született. Ez azonban nem elég: Minden ter­melőnek minél előbb eleget kell tennie a követelménynek. A be­gyűjtési állandó bizottság, a ta- , nácstagok jussanak el minden hátralékoshoz. Népszerűsítsék az . élenjárókat. Minden községben akad nem egy olyan termelő, mint Mészáros Lajos fólcgyhá'i 3 holdas tanácstag, aki már az első negyedévben teljesítette évi termény- és húsbeadási kötele­zettségét. De ne sajnálják meg­róni cs szégyentiáiblára írni a késlekedők nevét sem. Mire gondoljanak a begyűjtési megbízottak? Minden községben most folyik az évi beadási kötelezettség egyénenkénti felbontása, megtár­gyalása a termelőkkel. A tár­gyaláson való megjelenés a gaz­da fontos érdeke. Jó tervfelbon­tás csak akkor lesz, ha minden dolgozó paraszttal töviről-hegyé- re megbeszéljük — gazdasági helyzetének figyelembevételével wm hogyan teljesítse beadási isän

Next

/
Oldalképek
Tartalom