Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. március (10. évfolyam, 50-76. szám)

1955-03-06 / 55. szám

Ez történt a nagyvilágban »AZONNALI TÁRGYALÁSOK OROSZORSZÁGGAL.« — BÍRÓSÁGI TANUVÁLLOMÁS IN­DONÉZIÁBAN KIFEJTETT IMPERIALISTA MESTERKEDÉSEK MIATT. — A ZEISS MÜ­VEK ÚJDONSÁGAI A LIPCSEI VASÁRON — FÖLDREFORM-MOZGALOM BRAZÍLIÁBAN. LONDON. A Tribune című munkáspárti hetilap szerkesztő­sege március első napjaiban Londonban gyűlést hívott egybe ►azonnali tárgyalások Oroszor­szággal« jelszóval. A gyűlésen JOüO ember vett részt. Michael Főt munkáspárti képviselő, a gyűlés elnöke hangsúlyozta: a gyűlést azért hívták össze, mert halaszthatatlanul szükséges, hogy a német kérdést; még a párizsi egyezmények ratifikálása előtt megvitassák a Szovjetunió ve­zetőivel és megegyezést érjenek el az atom- és hidrcgéntegyver betiltását illetően. A gyűlésen felszólalt Bevan rmjnKáspárü képviselő is, aki kijelentette: az Egyesült Államok Németország­ban militarista, a Távol-Keleten, Kínában pedig megvesztegethető rezsimet igyekszik talpraállíta­ni. Ez nem békepolitika, hanem háborús politika, az angol nép számára pedig eljött az ideje annak, hogy necsak passzívan szemlélje az eseményeket. Itt az ideje, amikor az angol népnek kormánya tudomására kell hoz­nia, hogy a nemzetközi ügyek­ben több engedékenységet és bölcsességet kíván. Bízom ben­ne, hogy ez a gyűlés tudomására hozza Churchillnek: itt az ide­je, hogy távozzék, vagy csele­kedjék. MOSZKVA. 1949 februárjá­ban az annakidején a Szovjet­unióban tartózkodó A. L. Strong amerikai újságírónőt a Szovjet­unió eilen irányuló kém- és fel­forgató tevékenység gyanúja miatt a szovjet állambiztonsági szervek letartóztatták és kiuta­sították az ország területéről. A szovjet ügyészség által végzett vizsgálat eredményeként megál­lapítást nyert, hogy a volt á'.- lambiztonsági minisztérium ve­zetősége (Berija, Abakumov) alaptalanul emelt Strong asz- szony ellen az említett vádakat. Ezzel kapcsolatban most ezeket a vádakat elejtették. DZSAKARTA. Dzsakartában most folyik annak pernek a tár­gyalása, amelyet Jungslager, az indonéziai reakciós fegyveres bandák vezetőjének egyike ei­len indítottak. Manon tanú meg­erősítette azt a tényt, hogy az imperialisták beavatkoznak a/ Indonéz Köztársaság belső ügyeibe. Megállapítást nyert, hogy Szingapúrból tengeri úton rendszeresen szállítanak fegy­vert .láva-sziget nyugati part­vidékére. A dzsakartai repülő­tér mellett lévő amerikai nagy­követségi repülőhangárban több, fegyvert tartalmazó zsákot rej­tettek el. A fegyverszállítmány' kát ejtőernyőkön dobták le a terrorista bandáknak. LIPCSE. A jénai Carl Zeiss Művek a tavalyi őszi vásár óta 15 újabb finommechanikai és optikai műszert konstruált, me­lyek az idei tavaszi lipcsei vá­sáron méltán keltik fel a szak­emberek figyelmét. Az amatörfényképészeket kü­lönösen az »ugróretesszel« ellá­tott új Zeiss-icncsék örvendez­tetik meg. Ezeket a lencséket akár tükörreflexes, akár kereső­vel felszerelt gépekbe egyaránt be lehet építeni. Az 1954-ben először bemuta­tott univerzális spektrofotomé­terhez készített új mérőberen­dezés lehetővé teszi, hogy elek­tromos kompenzációs módszer segítségével 2i0—1000 mm spek- tráltérben abszorpciós mérése­ket végezhessünk. A Carl Zeiss Művek egy tech­nikailag tökéletesített fényelek­tromos regisztráló fotométert is kiállított, amely nagy segítséget nyújt majd az egyetemek és iparvállalatok asztrofizikai, geo­fizikai intézeteinek spektrál- anaütikus kutatómunkájában. Nagy feltűnést kelt a kiállí­táson egy két méter átmérőjű síktükör, amelyet a jénai Scho't és Gén. üveggyárban öntött 2750 kg. súlyú üvegtömbből egy külön erre a célra szerkesztett csiszológép segítségével állítot­tak elő. flyen síktükröt építenek be abba a két méteres univerzális tükörteleszkópba, amelyet most a Carl Zeiss Művek a Német Tudományos Akadémia megbí­zásából készít. A, Zeiss Művek a múlt évben a Gépgyártási Minisztérium megbízásából saját használatra hét és fél hónap alatt egy prog­ramvezérlésű számológépsort ké­szített. Ez meggyorsítja azokat a komplikált optikai rendszerű fo­lyamatokat, amelyek eddig az optikai számításoknál éveket vettek igénybe. A programvezérlésű számoló­gép, az »Oprema«, a többi szá­mológépektől eltérően nemcsak egyes számműveletcket, hanem egész számolási programot végez el. Addig számol, amíg az egész feladatkomplexumot nem oldja meg. Egy olyan számolási prog­ramot, amelyre egy optikai szá­molónak napi 8 órai munkaidő mellett 90 napra volna szüksé­ges, 16 óra alatt old meg. Az »Oprema« tehát 90 optikai szá­molót helyettesít, illetve szaba­dít fel. MONTEVIDEO. Braziliában mind nagyobb arányokat ölt a földreformért indított mozgalom. A mozgalom harcosai ötmillió aláírást szándékoznak összegyűj­teni a földreformot követelő fel­hívásra. Az ország lakosságának legkülönbözőbb rétegei támogat­ják a parasztok és a mezőgaz­dasági bérmunkások igazságos követelését. HANOI. Mint a Vietnami Tá­jékoztató Iroda jelenti, március 3-án a hanoi nagy színházban ünnepi gyűlést tartottak a Viet­nami Munkapárt megalapításá­nak 4. évfoi-dulója alkalmából. A párt központi bizottsága ne­vében Hoang Kuok Viet beszá­molt a párt tevékenységéről és kifejtette a párt és a nép előtt álló feladatokat. PÁRIZS. A Tribune des Nati­ons című hetilap jelentése sze­rint az Egyesült Államok és Franciaország között egyre job­ban kiéleződik az északafrikai támaszpontokért folyó harc. — Mint a lap rámutat, Libia kor­mánya amerikai nyomásra igyek­szik kivívni a francia csapatok kivonását Fezzanból és ugyan­akkor beleegyezett abba, hogy amerikai és angol csapatokat helyezzenek el Líbiában. DÜSSELDORF. A Német Kommunista Párt elnökségének titkársága nyilatkozatot adott ki a Német Demokratikus Köztár­saság Népi Kamarájának felhí­vásáról. A nyilatkozat üdvözli a népi kamara felhívását, hogy egész Németországban tartsanak népszavazást. Vasárnap déluíás?. 1 órakor kezdődik az idei első államkölesöneorsolás Sajlóíogadás a szovjet kuliurálts küldöttség és művészcsoport tiszteletére A magyar—szovjet barátság hónapja alkalmából hazánkban tartózkodó szovjet kulturális küldöttség és művészcsoport tiszte­letére szombaton délelőtt sajtófogadást rendeztek a margitszigeti Nagyszállóban. Résztvett a sajtófogadáson Mihályfi Ernő népmű­velési miniszterhelyettes, a Magyar Újságírók Szövetségének el­nöke, Kelen Béla, az MSZT főtitkára, Kakuk Jóxsefné és Bíró Vera, az MSZT titkárai, jelen volt a sajtófogadáson J. Ny. Çser- nyakov, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének első titkára, valamint V. Z. Kuzmenko, a VOKSZ magyarországi megbízottja. Mihályfi Ernő miniszterhelyettes üdvözlő szavai után bemu­tatták a küldöttségek tagjait. Ezután F. V. Konsztantyinov, a. szovjet küldöttség vezetője szólalt fel. Utána L. Ty. Koszmogyem- janszkája pedagógus, a hős Zoja édesanyja válaszolt a hozzáin­tézett kérdésekre. Majd R. Ny. Kartasov, a Szovjetunió Mező­gazdasági Minisztériuma Mezőgazdasági Propaganda Főigazgató­ságának helyettes vezetője válaszolt a kérdésekre. T. Nyikola- jeva zongoraművésznő és zeneszerző ismertette ezután munkás­ságát és terveit. Utána I. Bezrodnij fiatal hegedűművész, P. U. Brovka Sztálin-díjas író, A. P. Uszova nevelő és A. I. Kotljarov, a Krupszkaja Népművészeti Ház igazgatója válaszolt a hozzá­intézett kérdésekre. A szovjet küldöttség tagjainak Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes mondott köszönetét a sajtó képviselői nevében azokért a hasznos tanácsokért, amelyeket a sajtó munkatársainak és ezáltal egész dolgozó népünknek adtak. Március 10-én és 11-én tartjáh az országos kohászati tanácskozást A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és a Ma­gyar Népköztársaság Miniszter- tanácsa március 10. és 11. nap­jára országos kohászati tanács­kozást hív össze az országház kongresszusi termében. Az ér­tekezleten résztvesznek a kohá­szati üzemek vezetői és legjobb dolgozói, valamint a kohászati üzemek paid- és tömegszerve­zeti vezetői. A részvevők meg­tárgyalják az 1955. évi terv- feiadatcik megvalósításának mód­jait. A tanácskozáson Csergő János kohó- és gépipari minisz­ter, a Magyar Dolgozók Pártja ■Központi Vezetőségének tagja tart beszámolót. Megnyílt az élelmiszeripar tízéves fejlődését bemutató kiállítás Az ÉDOSZ Sztálin-úti kultúr- házában szombaton megnyílt az élelmiszeripar tízéves fejlődését bemutató kiállítás. A megnyi­tón résztvett Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, Altomá- ré Iván, élelmiszeripari minisz­ter, Szobek András begyűjtési miniszter, Szabó Gergely, a Mi­nisztertanács titkárságának ve­zetője. Pongrácz Kálmán, Buda­pest főváros tanácsának elnöke, Karakas László, az élelmezés- ipari dolgozók szakszervezeté­nek elnöke. Kovács Imre élelmiszeripari miniszterhelyettes mondott meg­nyitó beszédet. (MTI) A mezőgazdasági termelőszövetkezetbe belépő tagok mentesüknek az 1955. évi általános jövedelemadótól A IV. Békekölcsön második sorsolását vasárnap délután 4 órakor ünnepélyesen kezdik meg a Zalaegerszegi Ruhagyár feldíszített kultúrtermében. Éz- úttal — százforintos kötvénye­Rézkori leletek Nyárlőrincen B ► enkő István tanító hív­ta fel a múzeum fi­gyelmét, hogy Nyárlőrincen ré­gi temetkezés nyomai mutat­koznak. A leletekre agyagkiter­meléskor bukkantak rá. Cse­répedényeket és csontiparadvá- nyokat adott át. A csontmarad- ványok között szerepelt egy koponya töredéke is. A leletek többezer éveseknek látszottak és így a lelőhely kö­rül a múzeum kisebb hitelesítő ásatást végzett. Az ásatás során kiderült, hogy rézkori temetke­zés emlékei kerültek napvilág­ra. Mikor volt a rézkor? Kik él­tek ebben az időben az Alföl­dön? Milyen volt életük? Hon­nan tudjuk mindezt megállapí­tani? Általában ezek a kérdések vetődnek fel a nem-szakember olvasók előtt. A régen elmúlt időkbe kell visszamennünk. Magyar elő­deink is már hosszú évszázadok­kal ezelőtt, több, mint ezer éve telepedtek le a Duna-Tisza kö­zén az időszámításunk utáni IX. század végén. Képzeljük el, hogy a rézkor — s most fel­színre került sír kora — négy­szer ennyi idővel ezelőtt, az időszámításunk előtti III. év­ezred második felében tartott területünkön. Azért hívjuk réz­kornak, mert az akkor élő né­pek már ismerték a réz meg­munkálását, de ötvözni még nem tudták. Európa egyéb terü­letein előkerült leletek között ritkaság számba megy a réznek ötvözés nélküli tiszta használa­ta. A használati fémeket még nem ismerő újabb kőkort olt a bronzkor váltja fel. így ha­zánkban lehetett azoknak a területeknek egyike, ahol a re­zet felfedezték, megmunkálták és eszközként használni kezd­ték. Mivel a tiszta réz nem volt elég kemény, ötvözni kezdték és az új anyag, a bronz, elin­dulhatott hódító útjára, hogy több, mint ezer éven át az em­beriség kultúráját meghatározó anyag legyen. Különösen kedvezett orszá­gunk területe a fémművesség kialakulásának, mert meg lehe­tett találni az aranyat és a re­zet tartalmazó malachitot és azuritot. A Nyárlőrincen előkerült agyagedények formája elárulta, hogy a sír az úgyne­vezett bodrogkeresztúri kultúrá­hoz tartozó ember temetkezési hely volt. Az akkor itt élő népe­ket csak rápkmaradt leleteiből két alapul véve — 78.500 köt­vény számát húzzák ki a sze­rencsekerékből, összesen 24 mil­lió 913.800 forint értékű nyere­ménnyel. (MTI) ismerjük, neveiket nem tudjuk. Csak a bodrogkeresztúri kultú­ra idejében itt élt népek után kétezer évvel megjelenő cso­portokról lehet először meg­mondani, hogy mely népekhez tartoztak. Mivel e népek nevei ismeretlenek, legtöbbször arról a helyről nevezik el a kultúrát, ahol legnagyobb számban, vagy esetleg először kerülnek elő em­lékeik. A bodrogkeresztúri kultúra a Tisza környékén elterjedt, majd erősen szétsugárzó tiszai kultú­rából fejlődött ki. Még használ­ták a csiszolt kőeszközöket. Nyéllukas kőfejszét használtak és gyakran fordult elő eszkö­zeik között a kovakőből, vagy obszidiánból készített hosszúkás késpenge. Rézeszközeik igen változato­sak. Árakat, késeket, tőröket, fokosokat és csákányokat ké­szítettek a rézből. Rézeszközeik alakja még régi kőeszközeik mintájára készült. Az aranyat ékszerként használták tűk, csüngődíszek, pitykék és gyű­rűk alakjában. Magából a réz­ből is r- >zílettek ékszereket, különösen spirális gyöngyöket és gyűrűket. Nyárlőrincen mindössze egy sír került elő. Mellékletei egy koponya, két öblös nyakas edény, egy tálacska és egy ko­pott feeőkő, Az edények olda­A Minisztertanács rendeletet hozott a mezőgazdasági termelő­szövetkezetbe belépők 1953. évi általános jövedelemadómentes­ségéről. Eszerint az a dolgozó, aki az 1955. év első napján hasz­nálatában volt földterülettel ez év április végéig a földművelés­ián a biztonságosabb fogás vé­gett, kiálló bütykök vannak, Sírjaik nagyobb számban ke­rültek elő Bodrogkeresztúron és Pusztaistvánházán. Halottaikat nem égették, hanem csontváza­sán temették el. Nem kinyújtóz­tatva, hanem felhúzott térdek­kel helyezték a sírba. Bodrog­keresztúron is előfordult, hogy a sírba csak a koponyát lehe­tett megtalálni az edények mel­lett. A nyárlőfinci temetkezés is így történhetett. A nyárlőrinci templomtól mintegy 60 méterre lévő ásatási területen közel négyezer évvel a rézkor után a középkor um- bej-e is megbolygatta a földet. Gödrökből középkori cseréptö­redékek és eldobált állati cson­tok kerültek elő. iz Alföld földjének mélye ** tele van a most ismer­tetett, nyárlőrinci leletekhez ha­sonló — a szakemberek részére sokatmondó — értékes leletek­kel. Agyagkitermeléskor, szőlő­forgatáskor, építkezéskor sok ha­sonló érték megy tönkre, mert a találók nincsenek tisztában jelentőségükkel. Ezért szükséges, hogy minden alkalommal a le­let felszínre bukkanásakor a terület további bolygatása előtt, tegyünk jelentést a közeli mú­zeumnak. Szentléleky Tihamér múzeumvezető, Kecskemét, i ügyi miniszter engedélye alap­ján működő termelőszövetke­zetbe belép, a bevitt földterület után 1955. évre mentesül az ál­talános jövedelemadó fizetése álól. (MTI) Hazaérkezett Berlinből a magyar vasutas küldöttség A Berlinben megtartott nem- 'zetközl vasutas békegyűlésröi (hazaérkezett a magyar ' küi- jdöttség. A békegyülés egymillió vasutas dolgozó nevében felhí­vást intézett Franciaország és íNyugat-Németország vasutasai­dhoz: március 10-én tartsanak nemzetközi harci napot, tiltako- izásul a párizsi szerződések ra­tifikálása és a német militariz- ,mus feltámasztása ellen. Rendelet a növendéhmarhák után járó adóhedvezményehről A Minisztertanács módosítot­ta a növendékm.arhsk után ja- ro adókedvezményről szóló ko­rábbi rendeletét. Az eddigi ren­delkezések szerint a sajálneve- tésű és kilencven napnál fiata­labb korban vásárolt növen- .dékmarha után abban az eset­ben jár 400 forint adókedvez- îmény, ha a növendékmarhát a ; gazda egyéves koráig nevelte. [Az új rendelet értelmében meg 'kell adni a kedvezményt azok­nak a gazdálkodóknak is, akik , továbbtenyésztésre, vagy hiz­lalásra hathónaposnál fiatalabb Lnövendéiiiparhát vásárolnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom