Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-23 / 19. szám

EGY ELMARADT ÉVFORDULÓ ÉS ELŐZMÉNYE! (Szádján a dal. • • Mull év decemberében ün­nepelte az ország Kodály Zol­tán 72. születésnapját. Országos ünnepségeken rótta le tisztele­tet és megbecsülését országunk népe. Felhangzottak a díszünne­pélyen a mester legszebb alkotá­sai — köztük a »Psalmus« cso­dálatos akkordjai — Kecskeméti Vég Mihály ódonveretű versei. Öröm töltötte el a dolgozó nép szívét, hogy a mester friss egész­ségben, alkotó éré je teljében ér­hette meg ezt a szép évfordulót. A kecskemétiek számára kettős volt az őröm, hiszen Kodály — városunk szülöttje, a felejthetet­len »Psalmus« verseit is kecs­keméti költő szerzetté — és mégis... ebben a városban nem emlékeztek meg tavaly arról a napról, amelyen 72 évvel ezelőtt egy kecskeméti házban meglátta a napvilágot korunk egyik leg­nagyobb zeneköltője. Nem zen- dült fel Kecskeméten a mester­nek egyetlen alkotása sem ezen a napon. Nem lehet erre pirulás nél­kül emlékezni. De arra sem le­het restelkedés nélkül gondolni, hogy itt Kecskeméten, abban a városban, amelyik az elnyoma­tás szomorú évtizedeiben a népi zenekultúra egyik bástyája volt, ahol országos hírű énekkarok rendeztek eseményszámba menő bemutató előadásokat, ahol még két-három évvel ezelőtt is 18— 20 üzemi és másféle énekkar terjesztette a magyar kóruskul­túrát, ma mindössze négy ének­kar maradt, az ifjúsági énekka­rokon kívül. Mi lehefeM ennek az oka, és hol van a kivezető út? Nem olyan egyszerű erre vá­laszt adni. Menjünk el a Barne- válba, egy olyan vállalathoz, ahol nem is olyan nagyon ré­gen még virágzó énekkari kultú­rát lehetett találni. Az azóta feloszlott énekkar díjakat, is nyert versenyeken, egy szép se- lyemzászló még ott díszeleg eb­ből’ az időből az egyik irodá­ban. Megvan az énekkar régi zongorája is. Dehát, nem lehet énekkart toborozni, mert kevés a féríidolgozó, az üzemben job­bára nők dolgoznák, és ha már énekkar, akkor legyen vegyes­kar. Nem igen van pénz a kar­mester honoráriumára sem. De azért, volna kedv, a régi ének­kari tagok közül sokan újra dalolnának. A vállalat vezetője örömmel vette tudomásul ezt a tényt és segítséget és támogatást ígért. — A kultúrfelelős ígé­retet is tett, hogy ha minden jól megy, az első műsorszám, amit betanulnak, Kodály: Kállai kettőse lesz. Lám, ezen a helyen a figyelmes érdeklődés, a szer­vezőképes irányító munka hiá­nya vagy gyengesége miatt folyt szét az énekkar. Kis lendítéssel újat, erősebbet, lelkesebbet le­hetne szervezni. És így van ez nem egy üzemünkben, ahol el­némult a dalosok ajka. Legfel­jebb azzal a különbséggel, nogy a kulturális célokra szánt költ­ségvetési összeg nagyrészét nem a tánccsoport kapta, vagy a ze­nekar, hanem a futballcsapat, illetve a kosárlabdázók. Pedig milyen kár volt a régi énekkarok megszűnésébe bele­nyugodni, szétengedni azokat a szorosan összetartó szálakat, me­lyek ezeket a dalos kollektívá­kat megerősítették, kiengedni a kezünkből csak Kecskeméten négy-ötezer dolgozó kulturális nevelését, zenei fejlesztését. Mert egy énekkar nemcsak kó­russzámokat előadó csodálatos hangszer, hanem nevelője a kol­lektív együvétartozásnak, az elv- társias segítőkészségnek, a ba­ráti összefogás érzésének és nem utolsó sorban a helyes ze­nei ízlésnek. Márpedig, aki nem hisz a zene hatalmas közösség­formáló erejében, nézzen szét a hatalmas szovjet nép milliói kö­zött, meggyőződhet ennek az ál­lításnak az igazságáról. Persze, közrejátszottak ko­rábbi szűklátókörű kultúrpoliti­kánk »szempontjai« is, amelyek az énekkart legjobb esetben csasztuska mondó brigádnak, vagy műsoros esteken gomb­nyomásra előálló éneklő egylet­nek tartották. Hatott az az or­szágos ok is, hogy tömegdal- irodalmunk olsekélyesedett. Ke­vés igazán jó kórusművet kap­tak énekkaraink. Márpedig jó kórusművek új, a mai életünk szépségeit, problémáit, teljessé­gét kifejező kórusművek nélkül, kóruskultúra fejlődése sem kép­zelhető el. Kártékonyán befólyá­Kodály 70. születésnapján még nagyszabású ünnepség zajlott le Kecskeméten. Képünkön az egyik ifjúspei énekkar szereplés közben. A gépgyári munkásénekkar. Egyike azoknak, amelyek megmaradtak, solta a kórustagok ízlésbeli el­lenállását, a mostoha viszonyok közötti helytállását a szórakoz­tató limonádé zene elburjánzása, amely különösen az Ifjabb kó­rustagok lemorzsolódását segí­tette elő. Ehhez járult itt, Kecskeméten az is, hogy a zenéhez értő kó­rusvezetők között is több ízben voltak egyenetlenségek. Nem ér­tették meg egymást, a vetélke­dések közben egymás után ol­vadtak el a kezükben énekka­raink. Jellemző, hogy legtöbb énekkarvezető majdnem telje­sen visszahúzódott attól, hogy a szólamok korrepetálásán, a ve­zénylésen túl, esetleg a zenei tömegmozgalom kifejlesztése ér­dekében rábeszélő, szervező munkát is végezzen. Érdemes volna azon elgondolkodni, hogy vajon Bartók és Kodály, ez a két lángelme, á Horthy-korszak embertelenségeinek évtizedeiben ugyan miért indult vándorútra az országban, nyomorúságos anyagi viszonyok között össze­gyűjtve a magyar népdal mér­hetetlen kincseit, és a hivatás- tudat lobogó fáklyájaként még a szomszédos népek népművé­szetének kincseibe is belevilágít­va? Ilyen nagy áldozatokra ma szükség nincs. De talán több lel­kesedést joggal elvárhatunk a kecskeméti igen tehetséges, nagyszerű teljesítményekre ké­pes kórusvezetőktől is. Emellett természetesen nem lehet szó nélkül elmenni az üzemi bizott­ságok, a szakszervezet, a válla­latvezetés mulasztásai mellett sem. Ezeknek a mulasztásoknak eredményeként támogatás nél­kül maradtak a lelkes üzemi dolgozók kezdeményezései, az énekkar nélkül maradt dalosok óhajtásai. Fordítsuk visszájára ezt a hibát és mondjuk meg ke­reken, nagyon sok tekintetben azon múlott és múlik ma is a kitűnő gépgyári énekkar fenn­maradása és további fejlődése, hogy az üzem felelős vezetői lel­kesen támogatják az üzemi kó­rusmozgalmat. Hagyjuk a múltat, beszél­jünk a jövőről. Amit eddig el­mondtunk, abból a vázlatos Kép­ből a kivezető út körvonalai is kibontakoznak. Ahol rendszere­sen támogatták és segítik a kó­rusmozgalmat, ezt a megragadó erejű, nagyszerű kulturális ér­téket, ott az akadályokon ke­resztül ma is él és fejlődik ez a mozgalom. De mindez néni elég. Az énekkari kultúra elsorvadá­sát Kodály városában az is elő­segítette, hogy az énekkaroknak nem volt vetélkedő fóruma, elő­adói dobogója évek óta. A kul- túrversenyeken tíz-tizenöt per­ces szereplés nem elégíthette ki énekkaraink lelkesedését, nem mutathatták meg erejüket. Hát hol volna a kóruskultúra fejlődésének méltó hajléka, ha nem Kecskeméten, ahol az eu­rópai kórusirodalom legnagyobb zsenije született. Nem lehetne Kecskeméten kórusaink felélesz­tése érdekében, vagy azzal egy- időben programmá tenni, nogy minden esztendőben seregszem­lét tartanánk kóruskultúránk fö­lött? Talán éppen a nagy mes­ter, Kodály születésnapján. Tűz­zünk ki díjakat a verseny győz­tesei számára. Hirdessünk pályá­zatokat a kórusirodalom helyi fejlesztése érdekében, és minden bizonnyal az erők összefogásá­val nemcsak a felszínes, hazug és hamis limonádé muzsika ára­datának lehetne gátat vetni eb­ben a szép városban, hanem végre meg lehetne teremteni a lehetőségét annak, hogy első íz­ben elhangozzanak Kecskeméten is Kodály Zoltán halhatatlan al­kotásai, megismerje Kecskemét népe is a Psalmus Hungarians!, hiszen gyökerei mélyen a kecs­keméti földből táplálkoznak, és ez a város valóban a népi dal­kultúra forrásává, őrhelyévé váljék, Csáki Lajos < QtípiUik kinőtt Kullúrcsoportjaink keltik élet­re megyénk egyes tájainak egy­kori népviseleti darabjait, hogy művészeti bemutatásaik valóban eredeti színekben tükrözzék a vidék sajátos népi kultúráját. A pompás, a feledésből előtörő for­mák, színek, díszítések kelnek életre Drágszélen is. A drág- szélick művészete a magyar élet­nek egy-cgy darabját mutatja! be. líra gszeli asszonyok és leá­nyok ismét varrják a nép kin­csének egy-cgy gyönyörű darab­ját. Ezek az asszonyok, leányok nemcsak megőrizték a régi nép­viseleti kincseket, hanem to­vábbfejlesztik ezt a művészetet új, boldogabb életünk gazdagí­tására. Sok ssív9 még több szeretet, munka kell ahhoz.,. CSÁNYI VTCA. — Gyere velem kedves olvasó és lálogas* sunk el oda, ahol az átlagosnál többszörösen hatványozott erő« feszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy embert neveljenek* — A Gyógypedagógiai Intézet. — Kapuja nyitva áll a látogatók számára. 187 gyerek és 14 pedagógus. Meghitt viszony és optimizmus* Ez van az iskolában. Nehéz, szép; sok szív, még több szeretet* munka kell ahhoz, hogy a szellemileg fogyatékos emberpalán- iákból ember, építőember váljék. És legtöbbjük, talán minden nyolc gyerek közül öt vagy hat a szocializmust építő társadalmunk hasznos embere lesz. És hogy ez így van, íme hadd mutassak neked egy nem közönséges példát. Itt van a kis Horváth Tibi* Négy évvel ezelőtt négykézláb jött be az iskola kapuján. Ma emberhez méltóan jár, megtanult írni. Vagy még egy másik eseti Itt ez az értelmes arcú kis fiú. Ez a kis Kürtösi. Négy éve hogy itt él. Négy évig csak evésre használta a száját, két hete meg* szólalt. Beszél. Majd belőle is ember lesz. EZEN A PONTON találkozik a nevelés a gyógyítással. Nem könnyű, de ennél szebb feladatot nem vállalhat magára ember* Gyógyítás, nevelés; oktatás, e hármas és mégis egy az, ami cm* bért formál. Ideg, velő, ész összeforlódik az akarattal és olyan gyümölcsöt terem, amelynek láttára a szülők szive repes. I Add a kezed kedves olvasó, hadd vezesselek be azokba a »műhelyekbe«, ahol az embert hovácsoljálz. íme itt ez a terem. Itt a kezdet. Itt tanítják meg játszani a gyerekeket. Most is kézügyességi gyakorlatot végeznek. Az asztalra rajzolt körök vonalán bab- és kukoricaszemeket helyez* nek el. Bizony beletelik egy délutánj amíg egy tizenöt centimé* teres átmérőjű kört végigraknak a gyakorlatlan kezek. így me* hetünk sorban a csoportokon, mielőtt az első osztályba lépnénk* Az első osztályt még megelőzi a kísérleti, az átmeneti és az elő* készítő, s ha ezeken végig megy a gyerek, csak azután válik al* kalmassá arra, hogy a gyógypedagógiai iskola első osztályába léphessen. PILLANTSUNK be a negyedik osztályba. Itt már értelmi munka folyik. Földrajzi fogalmakkal ismerkednek, szavalnak:* számolnak és sok egyéb dologgal foglalkoznak. Ha feleletet vársz kedves olvadó arra, hogy hogyan élnek ezek a gyerekek, gyere velem tovább. — íme a raktár. Citromtól a csokoládéig, szalonnától a kii* lenböző befőttekig, — ami szemnekfszájnak ingere, — mindent megtalálsz a polcokon. Gyere a hálószobákba. — Tisztaság. Rend, Maguk a gyerekek hozzák rendbe ágyaikat reggelenként ügyesen, szépen. A háló padozatán szőnyeg, az ablakokon függöny. Barátságos légkör* Csak bizony kevés a hely, sok emberke lakik egy-egy szobában» Szükséges lenne, ha bővítenék az intézetet. Vagy pedig, ha <t megyénkben nemcsak ez az egy intézet működne. Csongrád nur* gyében például tizenegy gyógypedagógiai iskola dolgozik. Bács* megyében is helyes lenne, ha bővítenék. KIVÁNCSI VAGY a nevelésrei— Sokat nem mandhatolfy csak amennyit láttam. Az intézetben az a büntetése a növendőa kéknek, ha valaki nem dolgozhat. Minden gyerek azon igyekszik* hogy minél jobban viselkedjen, mert akkor biztos segíthet vala* mit dolgozni. — Ez csak a munkára való nevelésre vanatkozilcj Más téren történő nevelés pedagógiai megoldása sok papírt és hosszú időt venne igénybe, ha le akurmim imi. így hát hagyjulzi Helyette inkább azt írom le, hogy pártunk és karmanyunlc is ad szivet, szeretetet ehhez a munkához. 1952 áprilisában meg* szüntette a vízhiányt. Fürdőt, tust, csatornázást, egy pokróc he* lyett báromat, elegendő lepedőt, szalmazsákok helyett matraca* kát, meg még sok egyéb fontos dolgot juttatott az intézetnek, ca ezt a nevelők soha nem fogják elfelejteni. Ez a gondoskodás bele itta magát minden olyan cselekedetükbe, amely a nevelést segíti elő, hiszen minden gyerekcsoport egy-cgy csokor, amelyet nevelőik a szeretetük szálával kötöttek körül. Es?ik Sándor;

Next

/
Oldalképek
Tartalom