Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-01 / 1. szám

r BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG A1MPPBACSKISKUNMBGYEl PARTB1Z0TTSAGAMAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára 50 fillér 1955 JANUÁR X. SZOMBAT • V r-.V> ' Boldog újévet kívánunk minden olvasónknak!-\ Bort, búsát, békességet! Bort, búzát, békességet! — Így hangzik az az újévi köszöntő, melyet ezen a napon szoktak kívánni egymásnak a szomszédok, a jóismerősök. Bort, búzát, békességet — milyen egyszerű, ked­ves szavak ezek, de mégis milyen tartalmasán és bölcsen fejezik ki népünk kívánalmait. A jólét és békesség ma nem egyszerű kívánsága népünknek, hanem ennél több: a jólét és békesség megteremtésének nagy népi munkaprogramja is. Egy évtizeddel ezelőtt valóban csak olyan újévi kívánság volt ez, amelyben az egyszerű emberek vágyaiknak adtak kifejezést és amelyek nem válhattak valósággá. Es eljött az a kor, amikor a nép vágyait nemcsak jókívánságokba fejezheti ki — hanem azokat meg is valósíthatia. A munkás-paraszt hatalmat, a dolgozó nép szabadságának szülöttjét, a munkások és a parasztok, az értelmiségiek azért állították az ország élére, hogy gondoskodjék a dolgozó nép jólé­tének növekedéséről, békés alkotómunkájának védelméről. Most, amikor egy új esztendőbe léptünk, helyes mérleget vonni az el­múlt esztendőről. Már az elmúlt 1954-es esztendő is jelentékeny események és eredmények esztendeje volt ezen a téren. A nemzetet vezető mun­kásosztályunk vállalva a jólét megteremtésében reá háruló nagy feladatokat, igen nagy erőfeszítéseket tett a több és olcsóbb áruk gyártására, a lakosság jobb ellátására. Uj mezőgazdasági gépek és felszerelések gyártásával sietett segítségére dolgozó parasztsá­gunknak a mezőgazdaság felvirágoztatásában. Egyre több áru, egyre több gép került a falura. Hasonló sikereket értek el dolgozó parasztságunk törekvései a mezőgazdaság felvirágoztatásában. Az elmúlt évben nem ma­radt megyénkben egy talpalatnyi föld sem vetetten. Újra virág­zásnak indultak szőlős és gyümölcsös kertjeink. A városok pia­caira kerülő egyre több élelmiszer, mezőgazdasági termék szol­gálja a j'lét emelését. , Sikerekben gazdag esztendőről készíthet számadást a néphez hű értelmiségünk is. Tudósaink, művészeink, orvosaink és peda­gógusaink jó munkájukkal, tapasztalataik és tudásuk legjavával járultak hozzá a népjólét emelése terén elért sikereinkhez. Való­ban, az elmúlt esztendő munkájáról számadást téve joggal állapít­hatjuk meg, sikeres munkát végzett dolgozó népünk. Mégis, az újesztendő első napján mindannyian még sem már az óesztendőre, hanem 1955-ös terveinkre, feladatainkra gondo­lunk elsősorban. Mit kell tenni, hogy az újesztendőben a jólét és békesség nagyszerű programjának megvalósítása még hatékonyab­ban érvényesüljön, hogy ismét egy lépéssel előbbre haladhassunk? Felteszi ezt munkásosztályunk, mely eddig, is példát mutatott. A válasz erre a kérdésre: Teljesíteni a tervet, több, olcsóbb és jobb árut termelni — hogy megnövekedjék a közszükségleti cik­kek mennyisége, hogy több árut kapjon a lakosság, hogy több gépet, műtrágyát, felszerelést kapjon a falu. Dolgozó parasztsá­gunk is felteszi a kérdést: mi a teendő? A válasz csak az lehet: Még jobban megfogni a munka végét, még jobban megművelni a földet, még több szőlőt és gyümölcsöst felvirágoztatni — több bort, több búzát, zsírt, több élelmiszert kell termelni. Értelmiségünk pedig tudása, alkotómunkája, tapasztalata gaz­dag kincsestárának felhasználásával nyújtsa képességei legjavát ás ezzel elősegíti a maga és egész népünk boldogulását. Az újesztendő első napja olyan világra virradt, amelyben a óéke erői a Szovjetunió vezetésével kemény harcot vívnak a há­ború kufárai ellen. Most az újesztendő első napján sötét felhők gomolyognak a béke egén. A háborús erők békeellenes merény­letet készítenek Nyugat-Németországban és Távol-Keleten. E há­borús kísérletekkel szemben a népeknek még elszántabbaknak, még éberebbeknek kell lenniök. A magyar kormány képviselője, Hegedűs András elvtárs a moszkvai értekezleten ezeket mon­dotta: »A Magyar Népköztársaság népe és kormánya békét akar. Országunk sokat szenvedett idősebb nemzedékének és fiatal, most felnövő generációjának hangja egybe olvad a béke követelésében. Mi békét akarunk, és éppen ezért vagyunk elszánva arra, hogy minden erőnkkel szembe sziliünk a német agresszió felélesztésé­vel, amely békénket elsősorban fenyegeti... Magyarország minden erejével kész harcolni a béke megvédéséért.« Tehát az ijesztendő első napjától úgy kell dolgoznunk, hogy minden szavunkkal és tettünkkel valóra váltsuk ezt a békétakaró fogadalmat. Az újesztendö első napja virradt ránk. Az egész ország to­vábbi jobbléte megteremtésének esztendeje. Népünk első újévi köszöntője nagy barátunknak és védelmezőnknek, a nagy Szov­jetuniónak szól: Sok sikert kívánunk a kommunizmus építésében, a világ békéjének védelmében. Boldog új esztendőt a testvéri népi demokráciáknak, sok sikert, a szocializmus építésében. Üdvözlet a béketábor minden hívének, a gyarmati népek hős szabadság­harcosainak, a kapitalista országok békéért harcoló dolgozóinak. Es sok sikert nagyszerű pártunknak és népünknek a népjólét megteremtésében, a béke védelmében. A Bányászati Berendezések Gyára dolgozói Is olcsóbb, főbb termeléssel készülnek a (elszabadulás 10. évfordulójára Mi, a Kiskunfélegyházi Bá­nyászati Berendezések Gyára dolgozói, üzemrészenként röp- gyűlésre gyűltünk össze, ahoi örömmel üdvözöltük a Rákosi Mátyás Művek dolgozóinak kez­deményezését. Népünk jobb-étének megte­remtésében mi is az eddiginél szervezettebb munkával kíván­juk kivenni részünket, terveink túlteljesítésével pedig hirdetjük, hogy a békés építőmunka tán­toríthatatlan hívei vagyunk. Nem feledjük a háború bor­zalmait, s ezért tiltakozunk mindannyian Nyugat-Németor- szág új rafelfegy vérzésé ellen, mely szabad és virágzó hazánk békés fejlődését, gyermekeink boldogságát, országunk, népünk gazdagodását veszélyezteti. Mi most a szerelőcsarnokokból és a munkapadok mellől bizonyítjuk be szorgalmas munkánkkal, hegy eredményeinket megvéd- jük, újabb békealkotásokat ho­zunk létre. Ezért az alábbi vál­lalást tesszük: rr] VÁLLALJUK, hogy 1955 I 1 I I. negyedévi termelési ter­vünket két nappal előbb, tehát március 29-re teljesítjük, azaz 1.9 százalékkal túlteljesítjük. RÉSZLETESEBBEN: a) A villamositási és energia- ellátási, népgazdasági feladatok határidő előtti teljesítése céljá­ból a Táwezetéképítő Vállalat részére készítendő távvezetéki oszlopok csonkjait, a kívánt ha­táridő előtt 5 nappal, március 15-re elkészítjük. b) Az erőművek szénellátásá­nak korszerű gépesítését segít­jük, amikor a Salgótarjáni Erő­mű részére készülő kötélpálya A megtakarítót! anyagból 1230 drb gyermekinget gyártunk A Rákosi Mátyás Művek dolgozóinak versenyre való felhí­vását röpgyűlésen vitattuk, elhatároztuk, hogy csatlakozunk a felszabadulás 10. évfordulójának tiszteletére indított munkaver­senyhez. Jobb »unkával, olcsóbb áru-előállítássá! kívánunk ün­nepelni. Ezért vállaljuk: ~| Első negyedéves termelési tervünket 102 százalékra teljesít- -*-• jük, a minőséget betartjuk. Műszaki intézkedésekkel bizto­sítjuk a termelés folyamatosságát. 2 önköltségcsökkentési tervünket a tervezetthez viszonyítva • 0.5 százalékkal túlteljesítjük. Az elsőosztályú áru részará­nyát, a selejt csökkentésével növeljük. 3 Tekintettel arra, hogy a feldolgozásra váró anyag import- • áru, ezért úgy dolgozunk, hogy 1800 méter anyagot taka­rítsunk meg, melyből 1230 darab gyermekinget kívánunk gyár­tani terven felül. 4 A termelékenység növelésére hatékonyabbá tesszük az elv- « társi segítségnyújtást, amikoris sztahanovista tanfolyam megindításával a 100 százalékon alul teljesítők számát 5 száza­lékkal csökkentjük. 5 A nevelőmunkával oda hatunk, hogy a későnjövők és az • igazolatlan mulasztók számát az előző negyedévvel szem­ben 2 százalékkal csökkentjük. Forka Róza igazgató, Német Ferenc művezető, Bajai Ruhaüzem. alkatrészeit március 31 helyett, március 15-re elkészítjük. c) A mezőgazdasági program elősegítésére, a többtermelés nö­velésére a Péti Nitrogénművek kőtörő- és műtrágyaüzemi sze­relvényeit március 31 helyett március 10-re készre gyártjuk. I VÁLLALJUK, hogy 1935 LÜJ I. negyedévi gyártási ön­költségünket — az 1954. évi há­romnegyedéves tényszámokka; szemben — további 1.8 száza­lékkal csökkentjük. MÓDSZERE: a munkaidő jobb kihasználása, az anyagellátás he­lyes megszervezése és a munka- fegyelem megszilárdítása. Ezer az első negyedévben az előző év harmadik negyedévéhez viszo­nyítva 10 százalékkal csökkent­jük az igazolatlan hiányzás és késés miatt kiesett műszakok számát. Ehhez kérjük a párt- és szakszervezet, g az üzem becsü­letes dolgozóinak aktív segítsé­gét, A készletgazdálkodás meg­javítására vállaljuk a far góeszközök vállalati csökkenté­sét úgy, hogy a november 30-: tényszámokkal szemben a- anyagkészletet az I. negyedé', végére 1.5 millió forinttal csök­kentjük, melyet a meglévő in- kurenciák értékesítésével és to­vábbi feltárásával biztosítunk. A kintlévőségek állományát novem­ber hó 30-al szemben 2.5 mil­lió forinttal csökkentjük az I. negyedév végére. A munkavédelmi és bal­esetvédelmi feladatok meg­valósításának 54 százalékát mér az első negyedévben biztosítjuk Ezzel is jobb munkaviszonyoka' teremtünk dolgozótársainknak. Magyart László igazgató Seres Ferenc párttitkár. Mohai Ede C’B-elnök. Munkában a Hercegszántói Gazdakör A Hercegszántói Gazdakörben tevékeny élet folyik. Esténként népesek a kör helyiségei. A megalakulás óta számos új tag lépett be. A nép­front-bizottság, a tanács, a föidmiívesszövetkezet együttesen nyújtottak segítséget a kör bebútoro­zására, otthonossá tételére. Esténként sok mindenről szó esik. Élénk vita folyt a helyi tervek megvalósításáról. Arról, bog> fejleszteni kell a baromfitenyésztést. Azon nyom­ban el is határozták: összeköttetési keresnek az egyik járási kcltetőállomással, hogy a Gazdakör tagjai kellő számú naposcsibéhez jussanak. Másik csoportban arról beszélgettek, hogy nehezen jutnak a községbeliek takarmányrépa- vetőmaghoz. — Könnyen segíthetnénk ezen is, — vetette közbe Benda István, aki a helyi népfront-bizott­ság elnöke. Vitatták a lehetőségeket. Balog Imre, Glava- tity Mátyás, Mitos József, Likár György, Hova- nyec István, Gyurity Ádám, Stipanov Marin el­mondották nézeteiket. Még akkor este 15 tag el­határozta, hogy az idén hat holdon termeinek majd közösen takarmányrépát. Elsőként a Gaz­dakör tagjait fogják ellátni répavctomaggal cs a felesleget a község dolgozóinak rendelkezésére bocsátják. Megkezdték a kosárkáiéit a Bugaci Béke Termelőszövetkezet tagjai Régen is hagyományos volt Bugacon, hogy a hosszú téli hónapokat hasznos munkával, töb­bek között kosárfonással, szakajtókötéssei tölt­sék el. Ezt a szokást elevenítik fel a Bugac' Béke Termelőszövetkezet tagjai, akik már be­szerezték egész télre à kosárfonáshoz szüksége.- vesszőt. A csoportban a kosárkötés »mesterei-' Juhász Imre és Juhász László irányítják ezt a munkát, de ott dolgozik Bodog István és Vaku- lya István bácsi is, a csoport két legidősebb é, legtapasztaltabb tagja. Kezük nyomán meste rien elkészített fonott útitáskák, kosarak, kötőt: üvegek dicsérik a kosárkötők szorgos munkáját. Egyelőre saját szükségletre dolgoznak, mer a termelőszövetkezetnek jóerőben lévő gyümöl­csösében és szőlőjében szükség van a jó kosa rakra. Az idén is rengeteg szilvájuk, almájuk, körtéjük termett és sokszor gondoltak arra, hogy milyen jó lett volna erre már télen előkészülni A kosárfonáson kívül még más munka is leköti a tagok idejét. Az asszonyok a kukorica- morzsolásnál segédkeznek, a férfiak tüsköt ás­nak és fát termelnek ki a csoport erdejéből, dt most végzik az utolsó simításokat új istállójuk építésén is, amelyet a tagság a maga ereiébe épített fel az év folyamán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom