Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. november (9. évfolyam, 259-283. szám)

1954-11-23 / 277. szám

Biztosan vált a Honvéd hcnf maradása l Nép fron í-bizottságok életéből A SZANKI népfront-búzottság elhatározta, hogy tető alá hozza a már régóta épülő kultúrházat. A költségvetés 70.000 forintot biztosított az építkezéshez, ami azonban nem lett volna elegen­dő. A népfront-bizottság társa­dalmi útón szervezte meg a munkát, ami annyit jelent, hogy legalább 200.000 forint értékű kultúrházuk lesz a szankiaknak. A népfront-bizottság tagjai jár­tak élen a társadalmi munká­ban. Törtely Ferenc és Cseri Jó­zsef dolgozó kisparasztok foga­tukkal segítették a munkákat. Példájukra a dolgozó parasztok közül sokan beálltak a segítők táborába. A népfront-bizottság mozgósította a DISZ-t és az úttö­rőket is. Forczek János tanító, a népfront-bizottság elnökhelyet­tese téglát és homokot hordott. A példa nyomán a DISZ-fiatalok is egymással versenyben dolgoz­tak. A szanki népfront-bizottság munkájának eredményeként a kultúrotthon tető alá került. * DUNAVECSÉN a népfront- bizottság programra,iában nép­fürdő létesítése szerepel, mely­nek megépítéséhez a lakosság saját erejét is felajánlotta. A népfront-bizottság munkájának Ewy válaszlevél és November 12-i számunkban cikk jelent meg »A borotaiak sérelmei« címmel. A cikk többek között beszámol Borota kultu­rális életének bogáncsairól, ar­ról, hogy a község kulturális központja a kétszáz személyt befogadó mozihelyiség (melyet egyébként az ország öt legjob­ban forgalmazó falusi filmszín­háza között emlegetnek), javí­tását hiába kérték a borotaiak. A MOKÉP Vállalat még az el­múlt év őszén ígéretet tett a mozi rendbehozására, csak az idő »enyhülését« várták, hogy a munkát megkezdhessék. A továbbiakban a cikk idézi Benedek Sándor tanácstagnak a Népújsághoz intézett levelét, melyben arról ír, hogy a MOKÉP Vállalat a »jó idő« alatt feléjük sem nézett, s hogy mozi­helyiségük inkább fogdához ha­sonlít, mint filmszínházhoz. Ebben az ügyben már több le­velet írtak a vállalatnak, de még válaszra sem méltatták őket; Benedek Sándor levelét szer­kesztőségünk 1954 július 26-án továbbította a MOKÉP Vállalat műszaki vezetőjének. Akkor ígé­retet kaptunk, hogy két héten oelül megkezdik a borotai mozi jendbehozását. Ennyit az előzményekről. No­vember 16-án levelet kaptunk a Bácskiskunmegyei MOKÉP Vállalattól cikkünkre az alábbi szöveggel: »A Népújság november 17-i számában -A borotaiak sérel­mei« címmel cikk jelent meg, amely többek között a borotai mozi helyzetével is foglalkozik. Ezzel kapcsolatban közlöm, hogy a kőművesmunkálatokat a cikk megjelenése előtt október végén kiadtuk és ahhoz már hozzá is kezdtek. Ugyancsak ki­adtuk az asztalosmunkálatokat is. Kérem a Népújság szerkesztő­ségét, hogy a jövőben a vállala­tunk kezelésében lévő mozik üzemeltetésével kapcsolatos pa­naszokat vállalatunkkal előzete­sen közölni szíveskedjenek, an­nál is inkább, mert így több esetben előfordul, hogy már fo­lyamatban lévő, illetve kiküszö­bölt hiányosságokat közöl le a lap. Elvtársi üdvözlettel: Hanesch László igazgató.« Úgy véljük, hogy a MOKÉP Vállalat értesülései nem elég pontosak. Utólagosan közöljük, hogy az említett cikk nem no­vember 17-én, hanem november 12-én jelent meg(!). Ez azonban csak egyik oldala a dolognak, de már éppen elég ahhoz, hogy a továbbiakban kétségbe vonjuk a levél pontosságát. Ezekután ugyanis feltételezhető, hogy egy eredménye, hogy a 600 méter hosszú járda javítása már elké­szült. Az utak javítását pedig az őszi munkák befejezése után kezdik meg társadalmi munká­val. A bizottság szorgalmazza Petőfiszálláson a közvilágítás mielőbbi bekapcsolását. • APOSTAGON 250 folyóméter­rel bővítik a vízhálózatot. A munkákat már meg is kezdték. Hogy a vízhálózat bővítése mi­előbb elkészüljön, a falu dolgo­zói kocsi- és gyalogmunkát aján­lottak fel. Vasárnap este 7 óra­kor a népfront-bizottság elnöke ünnepélyes keretek között tar­totta meg a Kossuth Népkör ava­tását. Az avatáson 160 dolgozó paraszt vett részt. * TOMPÄN a község parkosítása mellett a szőlő és gyümölcs ter­mesztésének fejlesztése is szere­pel a népfront-bizottság pro- grammjában. A szőlőtelepítés munkájában a gépállomás SZ— 80-as talajfordító gépe segít. * LASZLÖFALVÁN a népfront­bizottság szorgalmazása folytán a tanítói lakás építését megkezd­ték. ami mögötte van régi eset ismétlődött meg: a levél írója ugyanis nem olvasta cikkünket. Éppen ezért felhívtuk Borota VB-elnökét, Nánási elv­társat, hogy megkérdezzük, ki adott lapunk munkatársának előzetesen valótlan információt. (Ha a levél tartalma igaz lenne, akkor arról a tanácsnak is tudni kell.) Ez esetben azonban sem az újságíró (aki cikkét szemé­lyes tapasztalatai alapján írta meg), sem a tanács nem téve­dett. Tehát itt szó sem lehetett »a már kiküszöbölt, vagy meg­szűnőben lévő hiányosságról.« A javítási munkákat ugyanis sem­miesetre sem október végén — tehát a cikk megjelenése előtt, — hanem november 15-én a cikk megjelenése után kezdték meg. Ezt továbbra is fenntartja és igazolja a községi tanács. Ez esetben sajnos arra kell követ­keztetnünk, hogy a MOKÉP Vál­lalat vezetői nincsenek arról tájékozódva, ami a saját portáju­kon történik, vagy pedig valótlan helyzetbeállítással akar­ták félrevezetni a sajtót. Ez azonban egy cseppet sem méltó egy szocialista jellegű vállalat vezetőihez. Rendőrségi hírek Ortuba Pál kecskeméti gép­kocsivezető a helybeli Teher­autófuvarozási Vállalat műhely­kocsijával november 12-én dél­után a Kecskemét és Dunaföld- vár közötti országúton ittas­állapotban elütötte az előtte szabályosan haladó kétfogatú lovaskocsit, amelyet Gáspár János szabadszállási lakos haj­tott. A lovaskocsin hét személy utazott, akik közül egy baleset következtében meghalt, három pedig súlyosan megsérült. A rendőrség Ortuba Pál ellen meg­indította a büntető eljárást. V Kádár János büntetett előéletű balástyai lakos, tóvábbá özv. Bo­ros lstvánné balástyai és ifj. Ba- gi Sándor kisteleki lakos az el­múlt hónapokban mintegy ötven betöréses lopást és mezei lopást követett el. Bűncselekményeik­kel körülbelül 50.000—60.000 fo­rint értékben károsítottak meg magánszemélyeket. — A rendőr­ség a bűnözőket őrizetbe vette. (MTI) A színház műsora Katona József Színház: »Mont- martrei ibolya«. Előadás kez­dete este 7 órakor, vasárnap délután 3 órakor. ELADÓ nagyméretű zománcozott Meteor-kályha, jóállapotban. Kecs­kemét, Kisfaludy-u. 32. sz. 1363 SZAKKÉPZETT baromfiketrecjavító- kat azonnali belépésre felyeszünk. — Baromfi- és Tojásbegyüjtő Vállalat, 1 Kecskemét, Bercsényi-u. 2. sz, 3433 'Tfírek SCHUBERT és Mendelssohn legszebb műveiből zeneest lesz hanglemezről november 26-án, pénteken este 6 órakor a szak- szervezeti kultúrotthonban. — Előadó: Varga Ferenc tanár. — Belépés díjtalan. • NEMESNÄDUDVARON és SÜKÖSDÖN a közeli napokban befejeződik a népfront-bizottság kezdeményezésére újonnan léte­sülő MÄVAUT várótermének építkezése. * NOVEMBER 23-ÁN délután fél 6 órakor Kiskunfélegyházán a járási kultúrházban »Az olva­só kérdez, a Népújság válaszol« címmel megbeszélés lesz. • AZ SZMT kultúrotthonának műszaki köre november 25-én délután 6 órai kezdettel a szak- szervezeti székházban (Rákóczi- út 1. sz.) »Munkatermek és la­kások gazdaságos fűtése külön­böző tüzelőanyagokkal és beren­dezésekkel« címmel műszaki előadást rendez. Témája a fo­gyasztó közönség széles rétegeit érinti s ezért felhívjuk erre az olvasóközönség figyelmét. Időjárásjelentés Várható időjárás kedd estig: Párás, ködös idő, havazás nél­kül, gyenge légáramlás, tovább tart a hideg idő. Várható legalacsonyabb hő­mérséklet ma éjjel: általában —5, —8, északkeleten —8, —11, legmagasabb nappali hőmérsék­let kedden 0, —3 fok között. A fűtés alapjául szolgáló vár­ható középhőmérséklet általá­ban —1, —4 fok között. Borsod- Abaúj Zemplén, valamint Sza- bolcs-Szatmár megyékben —5 fok alatt. (MTI) oooouocxioooooooooooon Apróhirdetések SÖTÉT hálószobabútor eladó. Kecs­kemét, Belsőnyír 65. sz. 1354 ÉRTESÍTJÜK vevőinket, hogy de­cember hó 1, 2, 3, é3 4-én leltározás miatt árut nem szolgálunk ki. — üveg- és Porcellánértékesítő Vállalat, Kecskemét. 3432 SZöLöOLTVÁNYOK, Gyökeres hazai vesszők, simavesszők minden fajtá­ban rendelhetők: Kiss Bertalannál, Alpár. 8048 ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy a Bánya- és Építőanyagipari ES. Kecs­kemét, ótemető-utca 2. sz. Kecskemét ás Baja telephellyel 131 sv. orgafosz- fát-trágyával rendelkezik, amit úgy az állami gazdaságok, mint egyéb közületek, valamint magánosok felé szabadon értékesíthet. A trágya ösz- szetétele: 66.66 százalékban fekál, vagy komposzttrágya, 30 százalékban szuperfoszfát, 3.34 százalékban káli­só, ára mázsánként 30 forint. — Amennyiben az ES saját fuvarávai szállítja tovább, úgy a szállítási költ­ség mázsánként 3 forint. 3431 J ÓÁLLAPOTBAN lévő bőrvarrógép eladó. — Baja, Attila-utca 19 sz. 8049 ELADÓ Kecskemét, Felsőszéktó 100/ 3. számú ház (Sutus-falu), azonnal elfoglalható. 3423 ELADÓ Felsőcsalánosban egy és fél hold jókarban lévő gyümölcsös­szőlő. — Értekezni lehet: Kecskemét, Ilona-utca 1. sz. 1357 HÁLóSZOBABUTOR eladó. — Kecs kémét, Horog-utca 14. sz. 1350 KOMPRESSZOR- kezeléséhez értő gépkezelőket keres állandó munkára a Kecskeméti Hűtőipari Vállalat. 3427 MAGÁNOS embert, lehet idősebb is, lóhoz tanyára keresek. — Kecs­kemét, Szabad-u. 9. sz. 1353 “HIRDETMÉNY. Kecskemét város tanácsa VB közhírré teszi, hogy a legközelebbi országos kirakodó- és állatvásárt 1954 december 5 én, vasár­nap tartja meg. A kirakodó vásáron magániparosok és kereskedők csakis eredeti,, érvényes iparengedélyük, il­letve igazolványuk felmutatása mel­lett foglalhatnak helyet. Az ál­latvásárra vészmentes helyről, — szabályszerű járlattal mindennemű állat felhajtható. Sertésről és juhról külön-külön járlatlevél állítandó ki Kecskemét, 1954 november 17. — Városi tanács VB. x Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi-tér 1. sz. Telefon: 25—16, 26—19, 11—22, 20—9i Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchenyi tér 1. sz. Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—09 F, v,; Faragó Imre igazgató Kecskeméti Honvéd—Vasas Dinamó 2:2 (1:1) Kecskemét. 2000 néző. NB II. Ve­zette: Somogyi. K. Honvéd: Kaiser — Göttlínger, Kerpesics, Pálfalvai — Szalai, Zim­mermann — Dávid, Hajós, Marczika, Zsikla, Szabó (Lange). Edző: Pólyák József. V. Dinamó: P. Szabó — Horváth, Kovalik, Karádi — Schmitzler, Vár hegyi — Révész, Béres, Bircsák, Krajnai, Szabó. Edző: Rátkai Fe­renc. Szép, napos, de hideg időben állt fel a nagyfontosságú küzdelemre a két csapat. A Honvéd tartalékosán lép pályára, mert Kripl, a csapat egyik erőssége nem érkezett meg. Ez bizony nagy hátrányt jelent a hazai csapat számára. Már az első percek­ben látható, hogy két teljesen egy­forma képességű csapat küzd a pá­lyán. Az első 10 perc kiegyenlített, jóiramú játékot hoz, mindkét csatár­sor sok formás támadást vezet. A hazai csapat a vezetést a 12. percben szerzi meg. A támadás Szálaitól indul el, majd Dávidhoz továbbít, ő Hajóst ugratja ki, akinek bombájá­val szemben a kapus tehetetlen. 1:0. Már a gól előtt is, de főleg most utána, megjön a kecskeméti szur­kolók hangja és zúg a,. Hajrá Hon­véd bíztatás. Hajósnak akad még egy bíztató helyzete, de kitörése után lassan indul meg a kapu felé és be­érik. Valamivel többet támad a Hon­véd,’ út akad néhány meleg helyzet a kecskeméti kapu előtt is. Egy ilyen helyzet után szögletet ível Révész, a védők nem tudnak felsza­badítani és Bircsák a Honvéd kapujá­ba gurít. 1:1. Nagy kár ezért a gó­lért, a védők ^elaludtak’*. A félidő végéig hullámzó a játék, az ered­mény nem változik. Szünet után az első örvendetes esemény az, hogy a közönség nagy bíztatásba kezd és a Honvéd játéko­sok szárnyakat kapva küzdenek. Az 5. perc hozza meg ismét a vezetést. Zsiklát a Dinamó kapujától mintegy 28 méterre felvágják. A szabadrú­gásnak Szalai áll neki és ritkán lá­tott hatalmas bombája a kapu felső­sarkában köt ki. 2:1. A gól után is a Honvéd támad és néhány jó hely­zet adódik a csatárok előtt. A Di­namó-védelem önfeláldozóan küzd és meg tudják akadályozni a továböi gólokat. A Dinamó váratlanul a 19f percben egyenlít ki, amikor szögletet ér el. A Honvéd védelem éppen úgy, mint az első gólnál, ezút­tal sem fedezi az ellenfél csatarait és Bircsák ismét a hálóba gurít. 2:2. A gól után elkeseredett Honvéd tá­madások következnek. Nem is egy bíztató helyzet alakul ki a fővárosi kapu előtt, gól azonban nem szü­letik. A Honvéd minden dicséretet meg­érdemel nagyszerű küzdelméért. Győ­zelmet érdemelt volna, mert lénye­gesen többet támadott és töbo hely­zete is volt, mint ellenfelének. Hogy mégsem sikerült a győzelmet meg­szerezni, abban elsősorban a véde­lem a ,,ludas". Mindössze kétszer ingott meg ez a sor, de ebből két gól lett. A csapat és egyben a me­zőny legjobbja Szalai volt. Gólja ritkánlátott teljesítmény volt. Fá­radhatatlanul és hasznosan küzdött Zimmermann is. A csatársorból Dávid és Zsikla játéka emelkedett ki. A Honvédnak ez az egy pont biztosí­totta az NB II ben való bentma- radást. A Dinamó lelkes játékával rászolgált az egyik pontra. A csapat legjobbjai: Béres, Kovalik és Révész voltak. Gyenge volt a Kinizsi-csatársor Kp. Előre—Kecskeméti Kinizsi 2:0 (1:0) Sport-utca, 200 néző. Vezette: Egervári. Bp. Előre: Havas — Sebáj, Mik- sovszki, Káldy — Anda, Mészáros — Dóra, Klotzl, Szabó, Kerekes, Sö­rös. Edző: Nádas Gábor. K. Kinizsi: Varga — Bitó, Uzsoki II., Seres — Onódi, Kolarics — Ja- godics, Dombóvári, Szabó, Csordás, JNagy. Edző: Jánosi Béla. Az első perctől kezdve nagy erő­vel rohamozott az Előre, pedig csak tartalékosán tudott kiállni a buda­pesti csapat. Az Előre jobbszéisője, Dóra például sérülten, sántikálva játszott. Már az 5. percben veszélyes helyzet adódott a Kinizsi kapuja előtt. Dóra elfutott Seres mellett és az ötös sarkáról leadott erős lövé­sét Varga csak nehezen tudta hári- tani. A 10. percben a Kinizsi kapuja előtt pattogott a labda. A fedezetle­nül hagyott Dóra közelről megsze­rezte a vezetést. (1:0.) Ezután továbbra is az Előre ma­radt támadásban. A Kinizsi közvet­len védelmére nagy nyomás hárult, mert a csatársor úgyszólván pillana­tokig sem bírta a labdát tartani és a két fedezet is egészen gyengén szerepelt. A 22. percben adódott a Kinizsi egyetlen helyzete. Csordás Jól ugratta ki Szabót, aki már csak a kapussal állott szemben, de el­kapkodta a helyzetet és a kapu mellé lőtt. A szünet után sem változott a helyzet. A Kinizsi támadósora Csordás kivételével úgyszólván tel­jesen leállt. Különösen Jagudicson látszott, hogy feltűnően távoltartja magát minden összecsapástól. Egye­dül Csordás küzdött lelkesen, de ez csak arra volt elég, hogy a labda nagyritkán az Előre 16-osáig is elju­tott, lövés nem is ment a kapura. Az Előre már az 50. percben Klötzí révén újabb gólt ért el. (2:0.) Ezután végig a budapesti csapat irányította a játékot. Az Előre győzelme megérdemelt. A gólarány nagyobb is lehetett vol­na, ha a Kinizsi közvetlen védelme is olyan játékfelfogásban játszik, mint a csapat többi része. Az Előréből Sebáj, Klötzí, Dóra, Sörös játszott kiválóan. A Kinizsiből csak Varga, Uzsoki II., Bitó és Csordás dicsérhető. DÉLI-CSOPORT Az NB II. állása az utolsó forduló előtt: 1. Légierő 29 20 4 5 76:27 44 2 Békéscsaba 29 13 9 7 46:34 35 3. Bp. Szikra 29 15 5 9 54:43 35 4. Dinamó 29 15 4 10 66:39 34 5. Bp. Előre 29 14 6 9 54:38 34 6. K. Honvéd 29 14 5 10 62:49 33 7. Cegléd 29 14 4 11 57:46 32 8. Szóin. Ix>k. 29 12 6 11 48:15 30 9. Orosháza 29 13 4 12 88:45 30 10. Köb. Lók. 29 12 4 13 42:44 28 11. Gyula 29 10 7 12 41:53 27 12. K. Kinizsi 29 12 2 15 48:56 26 13. Szegedi Lók 29 8 6 15 37:54 22 14. Sortes 29 8 3 18 49:61 19 15. Generátor 29 8 3 18 37:86 19 16. Szeg. Petőfi 29 6 4 19 46:77 16 A DÉLI-CSOPORT EREDMÉNYEI: Szolnokon: Sz. Lokomotív—Oroshá­zi Kinizsi 2:1, Budapesten: Bp. Szikra—Vasas Generátor 2:2, Békés­csabán: B. Építők—Gyula 3:2, Buda­pesten: Sórtex—Légierő 1:0, Szege­den: Sz. Lokomotív—Sz. Petőfi 1:1, Cegléden : Cegléd—Kőbányai Loko­motív 3:2. Kemény küzdelemben győzött a Dózsa Kecskeméti Dózsa—Szentendrei Honvéd 2:1 (2:1J Nagykőrös, 300 néző, osztályozó mérkőzés. Vezette: Dorogi. K. Dózsa: Bódogh — Szirtes, Ha­tár, Muhi — Trauznitz, Horváth — Takács (Berente). Boros, Nagy M., Köves, Pulai. Edző: Pálinkás József. A kecskeméti csapat számára nagy­fontosságú mérkőzésre napos, de hi­deg időben Nagykőrösön került sor. Azonnal a Dózsa veszi kezébe a já­ték irányítását és már a 2. percben az egyik támadás végén Pulai óriási helyzetben a kapufát találja el. A gól azonban nem várat sokáig magá­ra, mert már a 4. percben az egyik Dózsa roham góllal végződik. Köves nagyszerű labdával ugratta ki Na­gyot, aki mintegy 10 méterről lő a szentendrei hálóba. 1:0. A gól után kiegyenlített játék folyik a pályán és mintegy 10 percig nagy nyomás nehezedik a kecskeméti kapura. Erre az időszakra esik az egyenlítő gól is, amit a 16. percben Berek lő. 1:1. Ez­zel a góllal sikerült ismét felrázni a Dózsát és sok veszélyes támadás fut a Honvéd kapujára. A 29. percben korszerű támadás eredménye a győ­zelmet jelentő gól. Villámgyorsan vándorol Nagy M., Boros, Köves lá­bán a labda, majd ismét Boroshoz kerül, aki a kimozduló kapus mel­lett a hálóba gurít. 2:1. A 33. percben az egyik Honvéd hátvéd a 16-oson belül két kézzel ér a labdához, a já­tékvezető azonban nem ítél 11-est. Szünet után mindkét csapat nagy akarással veti bele magát a küzde­lembe. A támadósorok sok veszélyes helyzetet teremtenek a kapuk előtt, a jó védelmek mellett azonban nem sikerül a góllövés. A 31. percben is­mét olyan eset játszódik le a szentendrei kapu előtt, amelyért 11-es járna. Nagy Mihályt kitörése után tiszta helyzetben az ötösön hátulról felvágják, a játékvezető azonban nem minősítette 11-esnek. A továbbiakban elég ideges a han­gulat a pályán, csapkódóvá válik a Játék. Egyik csapatnak sem sikerül az eredményen változtatni. A Kecskeméti Dózsa a helyzetek alapján nagyobb arányban is meg­nyerhette volna a mérkőzést. Inkább küzdelem folyt, mint szép játék. A Dózsa legjobbjai: Határ, Trauznitz. Nagy M. és Boros, a Honvédből Csanádi, Csiszlinszki és Schédl já­tékát lehet kiemelni. IV. csoportjának állása: 1. Hmv. Dózsa 2. Kméti Dózsa 3. Kismotor 4. Jászberény 5. Szentendre 6. M.-kovácsh. 3 3---8:0 6 3 3---6:2 6 3 2—14:34 3 1 — 2 3:4 2 3--------3 2:5 — 3-----3 2:11 — S zombaton kerül sor a csoportelső­séget eldöntő K. Dózsa—Hm^ielyi Dózsa mérkőzésre. Az osztályozó IV. csoportjának eredményei : Hmvhelyi Dózsa—Mezőkovácsháza 6:0, Kismotor—Jászberény 2:1. A LABDARUGÓ NB I. VASÁRNAPI EREDMÉNYEI: Bp. Honvéd—Bp. Vasas 6:3, Cse peli Vasas—Bp. Kinizsi 1:0, Vasas Izzó—Dorogi Bányász 1:1, Szombat, helyi Lók.—Győri Vasas 2:1, Diós­győri Vasas—Sztálinvárosi Vasas 4:2, Salgótarjáni Bányász—Szegedi Ha­ladás 4:2. ELADÓ kovácsszerszám, összes hoz­závalókkal, erős fúrógéppel, salúK- kal, üllőkkel és erős ráíhajtó gép­pel. — Érdeklődni: Kecskemét, Munkácsy-utca 35. sz. 3429 KÉZI szövő rámával rendelkező be dolgozókat azonnali belépésre felvesz a Kecskeméti Kézműipari Válla­lat. 3408

Next

/
Oldalképek
Tartalom